224/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.04.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

224
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 19 ods. 6 zákona č. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 16 ods. 1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona č. 442/2003 Z. z.
výnos z 13. apríla 2004 č. 806/2004-100 o podrobnostiach o poskytovaní podpory v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva.
Výnosom sa ustanovujú podrobnosti o poskytovaní podpory v rámci rozpočtového programu Podpora agrárneho rozvoja vidieka.
Výnos nadobúda účinnosť 30. apríla 2004 s výnimkou § 2 ods. 1 písm. f) a ods. 17 a 18, § 5, 16 a 18, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2005.
Výnos je uverejnený v čiastke 12/2004 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.