223/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2004 do 14.12.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

223
ZÁKON
z 9. marca 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 446/2002 Z. z. o vzájomnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 446/2002 Z. z. o vzájomnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „k Európskym spoločenstvám a“.
2.
V § 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
zmluvným štátom štát, ktorý sa zúčastňuje na pomoci pri vymáhaní pohľadávky podľa § 1,“.
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).
3.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťa čiarka a citácia „zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov“.
4.
§ 3 znie:
㤠3
Pomoc pri vymáhaní pohľadávky sa vzťahuje na pohľadávky, ktoré vznikli v súvislosti
a)
s daňou z príjmov,2)
b)
s daňou z prevodu a prechodu nehnuteľností,3)
c)
s daňou z nehnuteľností,3a)
d)
s daňou z pridanej hodnoty,4)
e)
so spotrebnou daňou z liehu,5) spotrebnou daňou z vína,6) spotrebnou daňou z piva,7) spotrebnou daňou z tabakových výrobkov8) a spotrebnou daňou z minerálneho oleja,9)
f)
s clom a inými platbami vyberanými pri dovoze a vývoze tovaru,10)
g)
so sankciami a nákladmi spojenými s vymáhaním pohľadávky podľa písmen a) až f),
h)
s pohľadávkami ustanovenými v iných zmluvných štátoch, ktoré sú rovnaké alebo podobné pohľadávkam podľa písmen a) až g),
i)
s daňami neuvedenými v písmenách a) až e), ktoré sú ustanovené v inom zmluvnom štáte, vrátane sankcií, ktoré sa vzťahujú k týmto daniam.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2 až 10 znejú:
„2)
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
3)
Zákon č. 554/2003 Z. z. o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností a o zmene a doplnení zákona č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z. z.
3a)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
5)
Zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z.
6)
Zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína.
7)
Zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva.
8)
Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov.
9)
Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja.
10)
Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon.“.
5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:
„11)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon.“.
6.
§ 5 vrátane nadpisu znie:
㤠5
Informácie potrebné na vymáhanie pohľadávky
(1)
Ak ministerstvo žiada o informácie potrebné na vymáhanie pohľadávky príslušný úrad zmluvného štátu, podáva žiadosť o poskytnutie informácií potrebných na vymáhanie pohľadávky (ďalej len „žiadosť o poskytnutie informácií") podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1.
(2)
Ministerstvo poskytne príslušnému úradu zmluvného štátu informácie potrebné na vymáhanie pohľadávky len na základe jeho žiadosti o poskytnutie informácií.
(3)
Ministerstvo poskytne príslušnému úradu zmluvného štátu informácie potrebné na vymáhanie pohľadávky, ak žiadosť o poskytnutie informácií obsahuje
a)
názov a adresu príslušného úradu zmluvného štátu, ktorý žiada o poskytnutie informácií potrebných na vymáhanie pohľadávky,
b)
meno a priezvisko fyzickej osoby oprávnenej konať za príslušný úrad zmluvného štátu a jej funkciu,
c)
dátum a miesto odoslania žiadosti o poskytnutie informácií a číslo spisu príslušného úradu zmluvného štátu, ktorý žiada o poskytnutie informácií potrebných na vymáhanie pohľadávky,
d)
názov a adresu orgánu Slovenskej republiky, ktorý bol požiadaný o poskytnutie informácií potrebných na vymáhanie pohľadávky,
e)
meno, priezvisko, miesto a dátum narodenia a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno a sídlo dlžníka,
f)
meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia fyzickej osoby alebo obchodné meno právnickej osoby, ktorá má v držbe aktíva11a) dlžníka alebo je osobou povinnou plniť z aktív dlžníka, adresu trvalého pobytu alebo sídlo tej osoby,
g)
identifikáciu pohľadávky a jej výšku,
h)
lehotu na vymáhanie pohľadávky,
i)
požadované informácie potrebné na vymáhanie pohľadávky,
j)
iné údaje nevyhnutné na vybavenie žiadosti o poskytnutie informácií,
k)
názov a adresu príslušného úradu iného zmluvného štátu, ak mu bola žiadosť zaslaná,
l)
podpis osoby oprávnenej konať za príslušný úrad zmluvného štátu a odtlačok úradnej pečiatky príslušného úradu zmluvného štátu, ak žiadosť o poskytnutie informácií nemôže byť zaslaná elektronickými prostriedkami so zaručeným elektronickým podpisom.11b)
(4)
Ak žiadosť o poskytnutie informácií neobsahuje náležitosti podľa odseku 3, ministerstvo vyzve príslušný úrad zmluvného štátu, aby svoju žiadosť v určenej lehote doplnil; ak príslušný úrad zmluvného štátu žiadosť o poskytnutie informácií v určenej lehote nedoplní, ministerstvo takú žiadosť odmietne.
(5)
O prijatí žiadosti o poskytnutie informácií ministerstvo zašle príslušnému úradu zmluvného štátu potvrdenie o prijatí žiadosti o poskytnutie informácií podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2 najneskôr do siedmich dní odo dňa jej prijatia.
(6)
Ministerstvo odmietne žiadosť o poskytnutie informácií, ak
a)
ide o vymáhanie pohľadávky, ktorú v Slovenskej republike nie je oprávnený vymáhať vymáhajúci úrad alebo nie je oprávnený požadovanú informáciu získať, alebo ju nemôže poskytnúť na účely tohto zákona,
b)
by jej poskytnutie viedlo k vyzradeniu obchodného tajomstva,12) k porušeniu daňového tajomstva13) alebo bankového tajomstva,14) ak by jej poskytnutie viedlo k vyzradeniu utajovanej skutočnosti podľa osobitného predpisu15) alebo ak by bolo inak v rozpore s verejným poriadkom,
c)
príslušný úrad zmluvného štátu podľa práva tohto zmluvného štátu nie je oprávnený rovnakú informáciu poskytnúť.
(7)
Ministerstvo oznámi príslušnému úradu zmluvného štátu opatrenia vykonané na základe jeho žiadosti o poskytnutie informácií najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa prijatia takej žiadosti. Ministerstvo poskytne príslušnému úradu zmluvného štátu požadované informácie potrebné na vymáhanie pohľadávky bezodkladne po ich získaní.
(8)
Ak niektoré z požadovaných informácií nemožno získať v primeranej lehote, ministerstvo o tom informuje príslušný úrad zmluvného štátu s uvedením dôvodov. Ministerstvo pokračuje v získavaní informácií potrebných na vymáhanie pohľadávky len na základe novej žiadosti príslušného úradu zmluvného štátu, ak je táto žiadosť podaná do dvoch mesiacov odo dňa prijatia informácie podľa prvej vety; na novú žiadosť sa vzťahujú ustanovenia § 5.
(9)
Ministerstvo nezačne alebo prestane poskytovať informácie potrebné na vymáhanie pohľadávky, ak príslušným úradom zmluvného štátu bolo doručené písomné späťvzatie žiadosti o poskytnutie informácií.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11a a 11b znejú:
„11a)
§ 2 ods. 4 písm. i) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
11b)
Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
7.
Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠5a
Žiadosť o doručenie písomností
(1)
Ak ministerstvo žiada príslušný úrad zmluvného štátu o doručenie ním vydaných rozhodnutí a iných dokladov vzťahujúcich sa na vymáhanie pohľadávky (ďalej len „písomnosti") dlžníkovi alebo osobe uvedenej v odseku 3 písm. f), podáva žiadosť o doručenie písomností podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3.
(2)
Ministerstvo doručí dlžníkovi alebo osobe uvedenej v odseku 3 písm. f) písomnosti vydané príslušným úradom zmluvného štátu len na základe žiadosti o doručenie písomností podanej týmto úradom.
(3)
Ministerstvo doručí písomnosti vydané príslušným úradom zmluvného štátu, ak žiadosť o doručenie písomností obsahuje
a)
názov a adresu príslušného úradu zmluvného štátu, ktorý žiada o doručenie písomností,
b)
meno a priezvisko fyzickej osoby oprávnenej konať za príslušný úrad zmluvného štátu a jej funkciu,
c)
dátum a miesto odoslania žiadosti o doručenie písomností a číslo spisu príslušného úradu zmluvného štátu, ktorý žiada o doručenie písomností,
d)
názov a adresu orgánu Slovenskej republiky, ktorý bol požiadaný o doručenie písomností,
e)
meno, priezvisko, miesto a dátum narodenia a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno a sídlo dlžníka,
f)
meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia fyzickej osoby alebo obchodné meno právnickej osoby, ktorá má v držbe aktíva11a) dlžníka alebo je osobou povinnou plniť z aktív dlžníka, adresu trvalého pobytu alebo sídlo tejto osoby,
g)
druh a predmet písomností, ktoré majú byť doručené,
h)
identifikáciu pohľadávky a jej výšku,
i)
lehotu na doručenie písomností,
j)
iné údaje nevyhnutné na vybavenie žiadosti o doručenie písomností,
k)
odkazy na právne predpisy, ktoré ustanovujú postup pri napadnutí pohľadávky alebo pri vymáhaní pohľadávky,
l)
podpis osoby oprávnenej konať za príslušný úrad zmluvného štátu a odtlačok úradnej pečiatky príslušného úradu zmluvného štátu.
(4)
Žiadosť o doručenie písomností sa zasiela v dvoch vyhotoveniach spolu s dvoma vyhotoveniami písomností, ktorých doručenie sa požaduje.
(5)
Ak žiadosť o doručenie písomností neobsahuje náležitosti podľa odseku 3, ministerstvo vyzve príslušný úrad zmluvného štátu, aby ju v určenej lehote doplnil; ak príslušný úrad zmluvného štátu žiadosť o doručenie písomností v určenej lehote nedoplní, ministerstvo ju odmietne.
(6)
O prijatí žiadosti o doručenie písomností ministerstvo zašle príslušnému úradu zmluvného štátu potvrdenie o prijatí žiadosti o doručenie písomností podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 4 najneskôr do siedmich dní odo dňa jej doručenia.
(7)
Na doručovanie písomností podľa odseku 2 sa vzťahujú ustanovenia osobitného zákona.15a)
(8)
Ministerstvo po doručení písomností dlžníkovi alebo osobe uvedenej v odseku 3 písm. f) zašle príslušnému úradu zmluvného štátu jedno vyhotovenie žiadosti o doručenie písomností spolu s oznámením o doručení písomností podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 5, v ktorom uvedie dátum doručenia písomností, spôsob doručenia písomností, a ak písomnosti neboli doručené, dôvody, pre ktoré neboli doručené.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:
„15a)
§ 17 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
8.
§ 6 vrátane nadpisu znie:
㤠6
Žiadosť o vymáhanie pohľadávky
(1)
Ak ministerstvo žiada o vymáhanie pohľadávky príslušný úrad zmluvného štátu, podáva žiadosť o vymáhanie pohľadávky podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 6.
(2)
Ministerstvo zabezpečí vymáhanie pohľadávky príslušného úradu zmluvného štátu len na základe jeho žiadosti o vymáhanie pohľadávky.
(3)
Ministerstvo zabezpečí vymáhanie pohľadávky, ak žiadosť o vymáhanie pohľadávky obsahuje
a)
názov a adresu príslušného úradu zmluvného štátu, ktorý žiada o vymáhanie pohľadávky,
b)
meno a priezvisko fyzickej osoby oprávnenej konať za príslušný úrad zmluvného štátu a jej funkciu,
c)
dátum podpísania a miesto odoslania žiadosti o vymáhanie pohľadávky a číslo spisu príslušného úradu zmluvného štátu, ktorý žiada o vymáhanie pohľadávky,
d)
názov a adresu príslušného orgánu Slovenskej republiky, ktorý bol požiadaný o vymáhanie pohľadávky,
e)
meno, priezvisko, miesto a dátum narodenia a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno a sídlo dlžníka,
f)
meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia fyzickej osoby alebo obchodné meno právnickej osoby, ktorá má v držbe aktíva11a) dlžníka alebo je osobou povinnou plniť z aktív dlžníka, adresu trvalého pobytu alebo sídlo tej osoby,
g)
identifikáciu pohľadávky a jej výšku,
h)
informáciu o lehote, v ktorej sa premlčí právo vymáhať pohľadávky,
i)
údaje o povolenom odklade zaplatenia vymáhanej pohľadávky alebo o povolenej platbe v splátkach,
j)
odôvodnenie, ak sa žiada zabezpečenie pohľadávky záložným právom,
k)
bankové spojenie vrátane čísla účtu, na ktorý má ministerstvo poukázať vymoženú pohľadávku,
l)
dátum doručenia písomností dlžníkovi alebo osobe uvedenej v písmene f),
m)
podpis osoby oprávnenej konať za príslušný úrad zmluvného štátu a odtlačok úradnej pečiatky príslušného úradu zmluvného štátu.
(4)
Prílohou žiadosti o vymáhanie pohľadávky sú
a)
písomnosti s vyznačením ich právoplatnosti a vykonateľnosti alebo ich úradne osvedčená kópia,
b)
iné doklady a informácie nevyhnutné na vymáhanie pohľadávky.
(5)
Žiadosť o vymáhanie pohľadávky sa môže týkať viacerých pohľadávok dlžníka alebo osoby uvedenej v odseku 3 písm. f).
(6)
Ak žiadosť o vymáhanie pohľadávky neobsahuje náležitosti podľa odsekov 3 a 4, ministerstvo vyzve príslušný úrad zmluvného štátu, aby svoju žiadosť v určenej lehote doplnil; ak príslušný úrad zmluvného štátu žiadosť o vymáhanie pohľadávky v určenej lehote nedoplní, ministerstvo ju odmietne.
(7)
O prijatí žiadosti o vymáhanie pohľadávky ministerstvo zašle príslušnému úradu zmluvného štátu potvrdenie o prijatí žiadosti o vymáhanie pohľadávky podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 7 najneskôr do siedmich dní odo dňa jej prijatia.
(8)
Ministerstvo odmietne žiadosť o vymáhanie pohľadávky, ak
a)
by vymáhanie pohľadávky vzhľadom na situáciu dlžníka alebo osoby uvedenej v odseku 3 písm. f) viedlo k jeho vážnym ekonomickým alebo sociálnym problémom,
b)
výška pohľadávky, o ktorej vymáhanie sa žiada, je nižšia ako 1 500 EUR.
(9)
Ministerstvo na základe žiadosti o vymáhanie pohľadávky zabezpečí vymáhanie pohľadávky podľa osobitného zákona,13) ak žiadosť o vymáhanie pohľadávky obsahuje okrem náležitostí podľa odseku 3 aj vyhlásenie príslušného úradu zmluvného štátu, že
a)
písomnosti nie sú v zmluvnom štáte napadnuté opravnými prostriedkami okrem podľa § 8 a
b)
vymáhanie pohľadávky bolo v zmluvnom štáte vykonané, ale neviedlo k plnej úhrade pohľadávky.
(10)
Vymáhajúci úrad môže zabezpečiť vymáhanú pohľadávku záložným právom,16) ak o to príslušný úrad zmluvného štátu v žiadosti o vymáhanie pohľadávky požiada.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:
„16)
Napríklad § 71 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon.“.
9.
Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠6a
Postup pri vymáhaní pohľadávky
(1)
Pohľadávka iného zmluvného štátu sa vymáha rovnako ako pohľadávka Slovenskej republiky; pohľadávka iného zmluvného štátu sa vymáha v slovenskej mene.
(2)
Na účely vymáhania pohľadávky sa písomnosti vydané podľa právneho poriadku zmluvného štátu považujú za písomnosti vydané podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, ak ďalej nie je ustanovené inak.
(3)
Ak treba písomnosti podľa odseku 2 podľa právneho poriadku Slovenskej republiky doplniť alebo nahradiť inými písomnosťami, doplnenie alebo nahradenie týchto písomností zabezpečí ministerstvo v lehote do troch mesiacov odo dňa prijatia žiadosti o vymáhanie pohľadávky. Túto lehotu môže ministerstvo predĺžiť; o dôvodoch predĺženia je ministerstvo povinné informovať písomne príslušný úrad zmluvného štátu najneskôr do siedmich dní odo dňa uplynutia tejto lehoty.
(4)
Ak bolo ministerstvu doručené oznámenie príslušného úradu zmluvného štátu, dlžníka alebo osoby uvedenej v § 6 ods. 3 písm. f) o tom, že vymáhaná pohľadávka alebo písomnosť je sporná, ministerstvo odloží vymáhanie pohľadávky (§ 8) a informuje o tom príslušný úrad zmluvného štátu najneskôr do jedného mesiaca odo dňa prijatia takého oznámenia. Ministerstvo môže pokračovať vo vymáhaní pohľadávky, ak mu bola doručená žiadosť príslušného úradu zmluvného štátu o pokračovanie vo vymáhaní pohľadávky.
(5)
Informácie a písomnosti ministerstvo bezodkladne doručí vymáhajúcemu úradu. Vymáhajúci úrad je v súvislosti s vymáhaním pohľadávky oprávnený požadovať dodatočné informácie a písomnosti prostredníctvom ministerstva.
(6)
Na žiadosť ministerstva je vymáhajúci úrad povinný bezodkladne informovať ministerstvo o úkonoch vykonaných na účely vymáhania pohľadávky.
(7)
Ministerstvo počas doby vymáhania pohľadávky každých šesť mesiacov odo dňa prijatia žiadosti o vymáhanie pohľadávky informuje príslušný úrad zmluvného štátu o výsledkoch vymáhania pohľadávky.
(8)
Ministerstvo môže povoliť dlžníkovi alebo osobe uvedenej v § 6 ods. 3 písm. f) odklad zaplatenia vymáhanej pohľadávky alebo jej zaplatenie v splátkach len so súhlasom príslušného úradu zmluvného štátu. Počas doby odkladu zaplatenia vymáhanej pohľadávky alebo jej splácania v splátkach je dlžník alebo osoba uvedená v § 6 ods. 3 písm. f) povinná platiť úrok, ktorý prináleží zmluvnému štátu, ktorý o vymáhanie pohľadávky požiadal.
(9)
Vymáhajúci úrad povolí odloženie výkonu exekúcie podľa osobitného predpisu17) so súhlasom príslušného úradu zmluvného štátu.
(10)
Ak nie je pohľadávka alebo jej časť vymožená do jedného roka odo dňa potvrdenia prijatia žiadosti o vymáhanie pohľadávky, ministerstvo nie je povinné pokračovať v jej vymáhaní a bezodkladne písomne informuje príslušný úrad zmluvného štátu o dôvodoch nevymoženia pohľadávky alebo jej časti a o doteraz vykonaných úkonoch na účel vymáhania pohľadávky. Ministerstvo pokračuje vo vymáhaní pohľadávky, len ak príslušný úrad zmluvného štátu do dvoch mesiacov odo dňa prijatia informácie podľa prvej vety podá novú žiadosť o vymáhanie takej pohľadávky; na takú žiadosť sa vzťahujú ustanovenia § 6.
(11)
Pri zmene sumy vymáhanej pohľadávky, ktorá znamená jej zníženie, ministerstvo pokračuje v jej vymáhaní na základe písomnej informácie príslušného úradu zmluvného štátu a novej písomnosti vydanej príslušným úradom zmluvného štátu v súvislosti s touto zmenou. Ak už bola vymožená suma pohľadávky a vymožené finančné prostriedky neboli ešte poukázané na účet príslušnému úradu zmluvného štátu, ministerstvo rozdiel sumy vymoženej pohľadávky a zníženej sumy pohľadávky vráti dlžníkovi alebo osobe uvedenej v § 6 ods. 3 písm. f).
(12)
Ak zmena sumy vymáhanej pohľadávky znamená jej zvýšenie, ministerstvo pokračuje v jej vymáhaní na základe novej žiadosti o vymáhanie pohľadávky; na tú žiadosť sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona o žiadosti o vymáhanie pohľadávky.
(13)
Na prepočet zmenenej sumy vymáhanej pohľadávky na menu príslušného zmluvného štátu použije ministerstvo kurz vyhlásený Národnou bankou Slovenska platný ku dňu podpísania pôvodnej žiadosti o vymáhanie pohľadávky osobou oprávnenou konať za príslušný úrad zmluvného štátu.
(14)
Ministerstvo zabezpečí zastavenie vymáhania pohľadávky, ak mu bola doručená písomná informácia od príslušného úradu zmluvného štátu o tom, že pominuli dôvody na vymáhanie pohľadávky.
(15)
Vymoženú sumu pohľadávky poukáže vymáhajúci úrad na účet určený ministerstvom. Ministerstvo poukáže vymoženú sumu pohľadávky na účet príslušného úradu zmluvného štátu do jedného mesiaca odo dňa jej vymoženia. Vymoženú pohľadávku ministerstvo poukazuje na účet príslušného úradu v mene zmluvného štátu. Táto pohľadávka sa prepočíta kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska platným ku dňu podpísania žiadosti o vymáhanie pohľadávky osobou oprávnenou konať za príslušný úrad zmluvného štátu.“.
10.
V § 8 ods. 1 sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slovo „dlžníka“ sa vkladajú slová „alebo osoby uvedenej v § 6 ods. 3 písm. f)“ a slová „exekučnému titulu“ sa nahrádzajú slovom „písomnostiam“.
11.
V § 8 sa vypúšťa odsek 2 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 18.
Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
12.
§ 9 vrátane nadpisu znie:
㤠9
Odmietnutie poskytnutia pomoci pri vymáhaní pohľadávky
(1)
Ministerstvo pomoc pri vymáhaní pohľadávky odmietne, ak nie je zabezpečená vzájomnosť alebo ak medzi dňom, keď sa pohľadávka stala vymáhateľnou, a dňom podania žiadostí uvedených v § 5, 5a a 6 uplynulo viac ako päť rokov. Ak bol podaný riadny opravný prostriedok alebo mimoriadny opravný prostriedok, táto lehota sa nepredlžuje.
(2)
O dôvodoch odmietnutia žiadostí uvedených v § 5, 5a a 6 ministerstvo informuje príslušný úrad zmluvného štátu najneskôr do troch mesiacov odo dňa potvrdenia ich prijatia.
(3)
Ak ministerstvo odmietne žiadosť o vymáhanie pohľadávky príslušného úradu zmluvného štátu, ktorým je členský štát Európskej únie, informuje o jej odmietnutí zároveň aj Komisiu Európskych spoločenstiev.“.
13.
Za § 9 sa vkladajú § 9a a 9b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Poskytovanie informácií
§ 9a
Poskytovanie informácií elektronickými prostriedkami
(1)
Všetky informácie podľa tohto zákona ministerstvo poskytuje elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom11b) okrem žiadosti
a)
o doručenie písomností spolu s písomnosťami, ktoré majú byť doručené,
b)
o vymáhanie pohľadávky spolu s písomnosťami.
(2)
Ak nie je možné informácie podľa tohto zákona poskytovať elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom11b) alebo ak sa ministerstvo dohodne s príslušným úradom zmluvného štátu inak, môžu sa informácie poskytovať v písomnej forme s uvedením dátumu, odtlačku úradnej pečiatky príslušného úradu zmluvného štátu a podpisu osoby oprávnenej konať za príslušný úrad zmluvného štátu.
(3)
Ministerstvo zabezpečí, aby sa žiadosti uvedené v § 5, 5a a 6 vrátane písomností predložili príslušnému úradu zmluvného štátu v úradnom jazyku toho zmluvného štátu. Túto povinnosť ministerstvo nemá, ak príslušný úrad zmluvného štátu preklad odmietne.
§ 9b
Poskytovanie informácií Komisii Európskych spoločenstiev
(1)
Ministerstvo každoročne do 15. apríla predkladá Komisii Európskych spoločenstiev oznámenie podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 8, v ktorom uvedie údaje o počte zaslaných a prijatých žiadostí o poskytnutie informácií, žiadostí o doručenie písomností a žiadostí o vymáhanie pohľadávky a údaje o výške pohľadávky a o vymožených pohľadávkach vo vzťahu k členským štátom Európskej únie.
(2)
Ministerstvo oznámi príslušným úradom zmluvných štátov a Komisii Európskych spoločenstiev, že je príslušným orgánom Slovenskej republiky oprávneným poskytovať, požadovať alebo prijímať pomoc pri vymáhaní pohľadávky. Rovnako oznamuje aj ustanovenie nových daní, zmenu doterajších daní, zrušenie doterajších daní a dátum účinnosti zákonov, ktoré ustanovujú nové dane, menia alebo zrušujú doterajšie dane.“.
14.
V § 10 ods. 1 sa za slovo „štátu“ vkladajú slová „vrátane informácie uchovávanej v elektronických databázach a informácie poskytovanej elektronickými prostriedkami“.
15.
V § 10 sa odsek 2 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:
„d)
dlžníkovi alebo fyzickej osobe, alebo právnickej osobe, ktorá má v držbe aktíva dlžníka, alebo osobe povinnej plniť z aktív dlžníka,
e)
osobám riadne akreditovaným Bezpečnostným akreditačným orgánom Európskej komisie na účely údržby, obsluhy a rozvoja spojovacej siete Európskej únie CCN/CSI.“.
16.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:
„20)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.“.
17.
§ 11 vrátane nadpisu znie:
㤠11
Náklady súvisiace s poskytovaním pomoci
(1)
Náklady vynaložené v súvislosti s poskytnutím pomoci sa voči príslušnému zmluvnému štátu neuplatňujú, ak je zabezpečená vzájomnosť.
(2)
Slovenská republika zastúpená ministerstvom uhradí zmluvnému štátu, ktorý bol požiadaný o pomoc pri vymáhaní pohľadávky, náklady spojené s neoprávneným vymáhaním pohľadávky, ak ich zavinila. Slovenská republika je oprávnená požadovať od zmluvného štátu, ktorý požiadal o pomoc pri vymáhaní pohľadávky, zastúpeného príslušným úradom zmluvného štátu úhradu nákladov spojených s neoprávneným vymáhaním pohľadávky, ak ich zavinil tento zmluvný štát.
(3)
Ak je vymáhanie pohľadávky spojené s veľkými ťažkosťami, s nadmerne vysokými nákladmi alebo súvisí s bojom proti organizovanému zločinu, ministerstvo sa môže s príslušnými úradmi zmluvných štátov dohodnúť na úhrade nákladov spojených s vymáhaním takej pohľadávky na základe písomnej žiadosti o úhradu nákladov, pričom táto žiadosť obsahuje ich podrobný rozpis. Náklady sa považujú za nadmerne vysoké, ak prevyšujú sumu vymoženej pohľadávky.
(4)
Prijatie žiadosti podľa odseku 3 ministerstvo písomne potvrdí najneskôr do siedmich dní odo dňa jej doručenia.
(5)
Ministerstvo do dvoch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti podľa odseku 3 informuje príslušný úrad zmluvného štátu o uznaní nákladov uvedených v podrobnom rozpise podľa odseku 3.
(6)
Úhrada nákladov spojených s vymáhaním pohľadávky sa vykoná do dvoch mesiacov odo dňa potvrdenia doručenia žiadosti podľa odseku 3.“.
18.
Za § 11 sa vkladajú § 11a a 11b, ktoré znejú:
㤠11a
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 9.
§ 11b
Podľa tohto zákona sa postupuje aj pri vymáhaní pohľadávok, ktoré vznikli v súvislosti s daňami, ktoré boli platné do 31. decembra 2003 a u ktorých nezaniklo právo vyrubiť daň.“.
19.
Slovo „pomoc“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovami „pomoc pri vymáhaní pohľadávky“ v príslušnom tvare.
20.
Slovo „osobitný predpis“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte nahrádza slovami „osobitný zákon“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 446/2002 Z. z. o vzájomnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 446/2002 Z. z.
Žiadosť o poskytnutie informácií
Príloha č. 2 k zákonu č. 446/2002 Z. z.
Potvrdenie o prijatí žiadosti o poskytnutie informácií
Príloha č. 3 k zákonu č. 446/2002 Z. z.
Žiadosť o doručenie písomností
Príloha č. 4 k zákonu č. 446/2002 Z. z.
Potvrdenie o prijatí žiadosti o doručenie písomností
Príloha č. 5 k zákonu č. 446/2002 Z. z.
Oznámenie o doručení písomností
Príloha č. 6 k zákonu č. 446/2002 Z. z.
Žiadosť o vymáhanie pohľadávky
Príloha č. 7 k zákonu č. 446/2002 Z. z.
Potvrdenie o prijatí žiadosti o vymáhanie pohľadávky
Príloha č. 8 k zákonu č. 446/2002 Z. z.
Oznámenie informácií Komisii Európskych spoločenstiev
Príloha č. 9 k zákonu č. 446/2002 Z. z.
Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie
1. Smernica Rady 76/308/EHS z 15. marca 1976 o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok týkajúcich sa určitých poplatkov, odvodov, daní a ďalších opatrení (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 73, 19/3/1976, strany 18 - 23) doplnená smernicou Rady 79/1071/EHS zo 6. decembra 1979 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 331, 27/12/1979, strana 10), smernicou Rady 92/108/EHS zo 14. decembra 1992 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 390, 31/12/1992, strany 124 - 126), smernicou Rady 2001/44/ES z 15. júna 2001 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 175, 28/6/2001, strany 17 - 20) a smernicou Komisie 2002/94/ES z 9. decembra 2002 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 337, 13/12/2002, strany 41 - 54).
2. Smernica Rady 77/799/EHS z 19. decembra 1977 o vzájomnej pomoci kompetentných úradov členských štátov v oblasti priamych a nepriamych daní (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 336, 27/12/1977, strany 15 - 20) zmenená smernicou Rady 79/1070/EHS zo 6. decembra 1979 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 331, 27/12/1979, strany 8 - 9) a smernicou Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 76, 23/3/1992, strany 1 - 13).
3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane jednotlivcov s ohľadom na spracovanie osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 281, 23/11/1995, strany 31 - 50).
4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/93/ES z 13. decembra 1999 o rámci spoločenstva pre elektronické podpisy (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 13, 19/1/2000, strany 12 - 20).