220/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2004 do 31.08.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

220
ZÁKON
z 10. marca 2004
o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon ustanovuje
a)
ochranu vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a zabezpečenie jej trvalo udržateľného obhospodarovania a poľnohospodárskeho využívania,
b)
ochranu environmentálnych funkcií poľnohospodárskej pôdy, ktoré sú: produkcia biomasy, filtrácia, neutralizácia a premena látok v prírode, udržiavanie ekologického a genetického potenciálu živých organizmov v prírode,
c)
ochranu výmery poľnohospodárskej pôdy pred neoprávnenými zábermi na nepoľnohospodárske použitie,
d)
postup pri zmene druhu pozemku a postup pri odňatí poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel,
e)
sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
§ 2
Základné pojmy
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
pôdou prírodný útvar, ktorý vzniká bezprostredne na zemskom povrchu ako produkt vzájomného pôsobenia klimatických podmienok, organizmov, človeka, reliéfu a materských hornín,
b)
poľnohospodárskou pôdou produkčne potenciálna pôda evidovaná v katastri nehnuteľností1) (ďalej len „kataster“) ako orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávne porasty,
c)
bonitovanou pôdno-ekologickou jednotkou klasifikačný a identifikačný údaj vyjadrujúci kvalitu a hodnotu produkčno-ekologického potenciálu poľnohospodárskej pôdy na danom stanovišti podľa prílohy č. 3,
d)
monitorovaním poľnohospodárskej pôdy sledovanie a dokumentovanie priebehu zmien vlastností poľnohospodárskej pôdy, ktoré sú rozhodujúce z hľadiska jej produkčných a mimoprodukčných funkcií, sledovanie kontaminácie poľnohospodárskych pôd rizikovými látkami z hľadiska možného vstupu týchto látok do potravinového reťazca, podzemných vôd a ovzdušia,
e)
trvalo udržateľným využívaním poľnohospodárskej pôdy a obhospodarovaním poľnohospodárskej pôdy využívanie a ochrana vlastností a funkcií takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa zachovala jej biologická rozmanitosť, úrodnosť, schopnosť obnovy a schopnosť plniť všetky funkcie,
f)
degradáciou fyzikálne, chemické a biologické poškodenie a znehodnotenie poľnohospodárskej pôdy, ako je vodná erózia a veterná erózia, zhutnenie, acidifikácia, kontaminácia rizikovými látkami, škodlivými rastlinnými organizmami a živočíšnymi organizmami a mikroorganizmami,2) zníženie obsahu humusových látok v pôde, obmedzenie tvorby mikrobiálnej biomasy a neprirodzené zníženie biologickej aktivity v pôde,
g)
rizikovými látkami v pôde prvky a zlúčeniny, ktorých prítomnosť z prírodných alebo antropických zdrojov v pôdach v určitej koncentrácii priamo alebo nepriamo vyvoláva alebo môže vyvolať nežiaduce zmeny fyzikálnych vlastností, chemických vlastností a biologických vlastností poľnohospodárskej pôdy,
h)
limitnou hodnotou rizikových látok hodnoty určujúce hranice najvyšších prípustných obsahov rizikových látok v poľnohospodárskej pôde,
i)
hranicou zastavaného územia obce hranica územia vytýčeného lomovými bodmi zastavaného územia obce, ktoré boli premietnuté do odtlačkov katastrálnych máp k 1. januáru 1990.
DRUHÁ ČASŤ
ZÁSADY TRVALO UDRŽATEĽNÉHO VYUŽÍVANIA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY A OBHOSPODAROVANIA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY A JEJ OCHRANY
§ 3
Starostlivosť o poľnohospodársku pôdu
(1)
Každý vlastník poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „vlastník“) alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „užívateľ“) je povinný
a)
vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou,
b)
predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch,
c)
zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí,3)
d)
usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku s jeho evidenciou v katastri.
(2)
Na účel uvedený v odseku 1 písm. d) je vlastník, prípadne užívateľ povinný požiadať orgán štátnej správy ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23) (ďalej len „orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy“) o zmenu druhu pozemku podľa § 11 alebo § 19 alebo o vyznačenie zmeny druhu pozemku v katastri, ak takáto zmena nevyžaduje rozhodnutie orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa tohto zákona.
(3)
Užívateľ zabezpečí starostlivosť o poľnohospodársku pôdu vo vlastníctve štátu na území vojenského obvodu podľa osobitného predpisu4) tak, aby nedošlo k trvalému znehodnoteniu jej vlastností.
§ 4
Ochrana poľnohospodárskej pôdy pred degradáciou
(1)
Územie Slovenskej republiky ohrozené degradáciou poľnohospodárskej pôdy eviduje Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy v rámci odbornej činnosti pre oblasť ochrany poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „pôdna služba“). Pôdna služba vykonáva prieskum poľnohospodárskych pôd a v oblastiach ohrozených degradáciou navrhuje ochranné opatrenia zamerané na jej zmiernenie a odstránenie.
(2)
Ak pôdna služba zistí hrozbu poškodenia poľnohospodárskej pôdy alebo poškodenie poľnohospodárskej pôdy, alebo degradáciu poľnohospodárskej pôdy, orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23) na jej návrh uloží vlastníkovi alebo užívateľovi vykonať opatrenia na ochranu pred jej poškodením a degradáciou alebo opatrenia na odstránenie nežiaduceho stavu.
(3)
Návrh pôdnej služby podľa odseku 2 obsahuje najmä
a)
základné identifikačné údaje o poľnohospodárskom druhu pozemku podľa údajov katastra,
b)
analýzu stavu ohrozenia poľnohospodárskej pôdy,
c)
návrh opatrení na odstránenie hrozby poškodenia a degradácie poľnohospodárskej pôdy s prepočtom finančných nákladov.
§ 5
Ochrana poľnohospodárskej pôdy pred eróziou
(1)
Erózia poľnohospodárskej pôdy predstavuje úbytok povrchovej najúrodnejšej vrstvy poľnohospodárskej pôdy, úbytok živín, humusu, organickej hmoty, zníženie mikrobiologického života a stratu funkcií pôdy. Kategórie a limitné hodnoty pri erózii poľnohospodárskej pôdy sú uvedené v prílohe č. 1.
(2)
Vlastník alebo užívateľ je povinný vykonávať trvalú a účinnú protieróznu ochranu poľnohospodárskej pôdy vykonávaním ochranných agrotechnických opatrení podľa stupňa erózie poľnohospodárskej pôdy, ktoré sú:
a)
výsadba účelovej poľnohospodárskej a ochrannej zelene,
b)
vrstevnicová agrotechnika,
c)
striedanie plodín s ochranným účinkom,
d)
mulčovacia medziplodina kombinovaná s bezorbovou agrotechnikou,
e)
bezorbová agrotechnika,
f)
osevné postupy so striedaním plodín s ochranným účinkom,
g)
usporiadanie honov v smere prevládajúcich vetrov,
h)
iné opatrenia, ktoré určí pôdna služba podľa stupňa erózie poľnohospodárskej pôdy.
(3)
Ak pôdna služba zistí eróziu poľnohospodárskej pôdy a nečinnosť vlastníka alebo užívateľa, orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23) na jej návrh uloží opatrenia podľa odseku 2.
§ 6
Ochrana poľnohospodárskej pôdy pred zhutnením
(1)
Zhutnenie poľnohospodárskej pôdy je nepriaznivý stav poľnohospodárskej pôdy zapríčinený zvýšením objemovej hmotnosti. Zhutnenie poľnohospodárskej pôdy vzniká v dôsledku nesprávnych osevných postupov a postupov hnojenia, nedostatočného vápnenia a nesprávneho používania poľnohospodárskej techniky.
(2)
Vlastník alebo užívateľ je povinný pri využívaní poľnohospodárskej pôdy na poľnohospodársku výrobu vykonávať agrotechnické opatrenia, ktoré predchádzajú hrozbe zhutnenia poľnohospodárskej pôdy a zhutneniu poľnohospodárskej pôdy, a to najmä správnou voľbou plodín, osevných postupov a technológií obhospodarovania.
(3)
Ak pôdna služba zistí zhutnenie poľnohospodárskej pôdy spôsobené nečinnosťou vlastníka alebo užívateľa, orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23) na jej návrh uloží opatrenia podľa odseku 2.
(4)
Limitné hodnoty objemových hmotností zhutnených poľnohospodárskych pôd sú uvedené v prílohe č. 1.
§ 7
Zásada bilancie pôdnej organickej hmoty
(1)
Obsah a kvalita pôdnej organickej hmoty v poľnohospodárskej pôde sú podmienkou udržania jej optimálnych vlastností a funkcií.
(2)
Vlastník alebo užívateľ je povinný vykonávať kontrolu bilancie pôdnej organickej hmoty a používať také spôsoby hospodárenia, ktoré nevyvolajú prekročenie limitnej hodnoty deficitu bilancie pôdnej organickej hmoty podľa prílohy č. 1.
(3)
Ak pôdna služba zistí prekročenie limitnej hodnoty podľa odseku 4 spôsobené nečinnosťou vlastníka alebo užívateľa, orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23) na jej návrh uloží vykonať organické hnojenie poľnohospodárskej pôdy.
(4)
Limitné hodnoty ohrozenia obsahu a kvality pôdnej organickej hmoty sú uvedené v prílohe č. 1.
§ 8
Ochrana poľnohospodárskej pôdy pred rizikovými látkami
(1)
Každý, kto má podozrenie, že môže dôjsť k poškodeniu poľnohospodárskej pôdy rizikovými látkami, alebo zistí poškodenie poľnohospodárskej pôdy rizikovými látkami, je povinný túto skutočnosť ohlásiť príslušnému orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23) alebo pôdnej službe.
(2)
Za poľnohospodársku pôdu poškodenú rizikovými látkami sa považuje poľnohospodárska pôda, v ktorej sa aspoň jedna riziková látka nachádza v množstve nad limitnou hodnotou rizikových látok podľa prílohy č. 2.
(3)
Na určenie obsahu rizikových látok v poľnohospodárskej pôde podľa odseku 2 je oprávnená len akreditovaná osoba.5)
(4)
Každý, kto svojou činnosťou rizikovými látkami poškodí poľnohospodársku pôdu, je povinný bezodkladne vykonať opatrenia na odstránenie poškodenia. Ak tak neurobí, orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23) tomu, kto poškodenie spôsobil, uloží opatrenia na odstránenie poškodenia poľnohospodárskej pôdy navrhnuté pôdnou službou.
(5)
Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23) na návrh pôdnej služby rozhodne o tom, že pozemok je kontaminovaný rizikovými látkami ohrozujúcimi zdravie alebo život ľudí a zvierat a že poľnohospodárske plodiny sa nesmú používať na výrobu potravín,6) krmív ani sa nesmú používať v potravinovom reťazci.
(6)
Ak došlo k poškodeniu poľnohospodárskej pôdy rizikovými látkami podľa odsekov 2 a 4 priemyselnou činnosťou prevádzok, uloží v integrovanom povoľovaní opatrenia na odstránenie poškodenia poľnohospodárskej pôdy orgán štátnej správy vo veciach integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania.7)
TRETIA ČASŤ
ZMENY DRUHOV POZEMKOV
§ 9
(1)
Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23) na základe žiadosti vlastníka alebo žiadosti užívateľa vydá rozhodnutie na
a)
zmenu trvalého trávneho porastu, vinice a ovocného sadu na iný druh poľnohospodárskeho pozemku,
b)
zmenu nepoľnohospodárskej pôdy na poľnohospodársku pôdu,
c)
zalesnenie poľnohospodárskej pôdy.
(2)
Na vydanie rozhodnutia podľa odseku 1 sú potrebné vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy, ktoré chránia verejné záujmy podľa osobitných predpisov,8) stanovisko vlastníka a užívateľa a odborné stanovisko pôdnej služby a údaje o pozemku podľa katastra; ustanovenie osobitného predpisu9) tým nie je dotknuté.
§ 10
(1)
Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23) z vlastného podnetu alebo na žiadosť vlastníka alebo užívateľa rozhodne, ak sú pochybnosti o tom, či pozemok je alebo nie je poľnohospodárska pôda.
(2)
Predmetom rozhodovania podľa odseku 1 sú poľnohospodárske druhy pozemkov, ktoré
a)
vplyvom prírodných procesov a účelom využívania zmenili svoj charakter tak, že ich nemožno poľnohospodársky obrábať, ako sú rokliny, výmole, vysoké medze s krovinami alebo s kamením, a pozemky, ktoré neposkytujú trvalý úžitok z iných dôvodov, najmä plochy zarastené krovinami alebo zanesené štrkom či kamením, slatiny, plochy zamokrené alebo porastené rašelinovým machom, málo únosné plochy,
b)
charakterom pôdneho profilu a vlastnosťami zodpovedajú charakteru poľnohospodárskej pôdy, ale sú v katastri evidované ako nepoľnohospodárske pozemky,
c)
sú dlhodobo zalesnené a sú vhodné na preradenie do lesného pôdneho fondu
s cieľom usporiadať ich evidenciu v katastri.
(3)
Prílohou žiadosti podľa odseku 1 sú údaje o pozemku podľa katastra, prípadne technické podklady na vyznačenie zmeny druhu pozemku v katastri potrebné na vyznačenie zmeny druhu pozemku v katastri. Podklady katastra zabezpečí vlastník alebo užívateľ. Pri rozhodovaní podľa odseku 1 orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23) prihliada na odborné stanovisko pôdnej služby.
§ 11
(1)
Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23) z vlastného podnetu alebo na základe žiadosti vlastníka, prípadne užívateľa rozhodne o zmene poľnohospodárskeho druhu pozemku, ak
a)
pred 25. júnom 1992 vplyvom ľudskej činnosti zmenil svoj charakter a nezodpovedá poľnohospodárskej pôde,
b)
bol administratívne odňatý z poľnohospodárskeho pôdneho fondu a zanikol dôvod a účel odňatia, pričom nezmenil charakter poľnohospodárskej pôdy.
(2)
Prílohou žiadosti vlastníka, prípadne užívateľa podľa odseku 1 sú základné identifikačné údaje o pozemku a technické podklady katastra potrebné na vyznačenie zmeny druhu pozemku v katastri.
ŠTVRTÁ ČASŤ
OCHRANA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY PRI NEPOĽNOHOSPODÁRSKOM POUŽITÍ
§ 12
Zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy pri nepoľnohospodárskom použití
(1)
Poľnohospodársku pôdu možno použiť na stavebné účely a iné nepoľnohospodárske účely len v nevyhnutných prípadoch a v odôvodnenom rozsahu. Poľnohospodársku pôdu možno odňať natrvalo alebo dočasne podľa § 17, alebo použiť poľnohospodársku pôdu na nepoľnohospodársky účel na čas do jedného roka vrátane uvedenia pôdy do pôvodného stavu podľa § 18.
(2)
Ten, kto navrhne nepoľnohospodárske použitie poľnohospodárskej pôdy, je povinný
a)
chrániť poľnohospodársku pôdu zaradenú podľa kódu bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky do prvej až štvrtej kvalitatívnej skupiny uvedenej v prílohe č. 3,
b)
riešiť alternatívne umiestnenie stavby na poľnohospodárskej pôde za hranicou zastavaného územia obce so zreteľom na ochranu najkvalitnejších poľnohospodárskych pôd podľa písmena a) a vyhodnotiť dôsledky pre poľnohospodársku pôdu pre každú alternatívu,
c)
nenarušovať ucelenosť honov a nesťažovať obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy nevhodným situovaním stavieb, jej delením a drobením alebo vytváraním častí nevhodných na obhospodarovanie poľnohospodárskymi mechanizmami,
d)
zabezpečiť prístup na neprístupné hony v prípade rozdelenia honov vybudovaním účelových poľných ciest,
e)
vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskych pôd odnímaných natrvalo a zabezpečiť ich hospodárne a účelné využitie na základe bilancie skrývky humusového horizontu,
f)
vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskych pôd odnímaných dočasne a zabezpečiť starostlivosť o skladovanú skrývku na základe bilancie skrývky humusového horizontu,
g)
vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy použitej na nepoľnohospodársky účel na čas kratší ako jeden rok a zabezpečiť starostlivosť o skladovanú skrývku na základe bilancie skrývky humusového horizontu,
h)
vykonať rekultiváciu dočasne odňatej poľnohospodárskej pôdy na základe schváleného projektu rekultivácie,
i)
zabezpečiť vrátenie poľnohospodárskej pôdy použitej na nepoľnohospodársky účel na čas kratší ako jeden rok do pôvodného stavu,
j)
zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu odňatú podľa § 17 až do realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín,
k)
zabezpečiť skladovanú skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy z dočasne odňatých plôch pred výskytom a šírením burín, samonáletom drevín a pred rozkradnutím.
Ochrana poľnohospodárskej pôdy pri územnoplánovacej činnosti
§ 13
(1)
Pri každom obstarávaní a spracúvaní územnoplánovacej dokumentácie, projektov pozemkových úprav a iných návrhov podľa osobitných predpisov10) sa musí dbať na ochranu poľnohospodárskej pôdy a riadiť sa zásadami ochrany podľa § 12.
(2)
Návrh podľa odseku 1 musí byť pred schválením podľa osobitného predpisu11) odsúhlasený orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 22). Na vydanie súhlasu s budúcim možným použitím poľnohospodárskej pôdy na stavebné zámery a iné zámery a určenie podmienok súhlasu je rozhodujúci celkový konečný rozsah zamýšľaného odňatia poľnohospodárskej pôdy. Súhlas je podkladom na vydanie rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy podľa § 17.
§ 14
(1)
Návrhy nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy, ktoré menia alebo dopĺňajú schválenú územnoplánovaciu dokumentáciu podľa osobitného predpisu,11) podliehajú posúdeniu z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy a vydaniu súhlasu podľa § 13. Návrhy posudzuje orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 22) so zreteľom na doteraz nepoužité plochy v rámci platnej územnoplánovacej dokumentácie.
(2)
Návrhy podľa odseku 1 a § 13 ods. 1 predkladá na posúdenie orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 22) orgán územného plánovania.
§ 15
(1)
Ak obec nie je povinná mať územný plán podľa osobitného predpisu,12) orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 22) môže udeliť súhlas aj k individuálnemu návrhu nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy pre konkrétny stavebný zámer alebo iný zámer.
(2)
Podkladom na posúdenie individuálneho návrhu podľa odseku 1 je okrem údajov o pozemku podľa katastra, prípadne technických podkladov na vyznačenie zmeny druhu pozemku v katastri aj projektová dokumentácia, stanovisko vlastníka a dotknutých orgánov štátnej správy, ktoré chránia verejné záujmy podľa osobitných predpisov.8)
§ 16
(1)
Ak predložený návrh podľa § 13 až 15 nespĺňa zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa § 12, orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 22) súhlas podľa § 13 až 15 neudelí.
(2)
Súhlas podľa § 13 až 15 netreba žiadať, ak návrh nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy nepresahuje výmeru 1 000 m2 alebo ak ide o usporiadanie neoprávnených záberov poľnohospodárskej pôdy (§ 19).
§ 17
Odňatie poľnohospodárskej pôdy
(1)
Na nepoľnohospodárske účely možno použiť poľnohospodársku pôdu len na základe rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „rozhodnutie o odňatí“). Rozhodnutie o odňatí vydáva orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23), v ktorého obvode sa poľnohospodárska pôda navrhovaná na odňatie nachádza.
(2)
Rozhodnutie o odňatí nie je potrebné
a)
na účely umiestnenia signálov, stabilizačných kameňov a iných značiek na geodetické účely, na vstupné šachty, prečerpávacie stanice, vrty a studne, stožiare alebo iné objekty nadzemného a podzemného vedenia, a ak v uvedených prípadoch nejde o plochu väčšiu ako 25 m2, a
b)
v hraniciach zastavaného územia obce, ak nejde o plochu väčšiu ako 1 000 m2.
(3)
V prípadoch podľa odseku 2 vydáva orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23) stanovisko k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde na základe kópie katastrálnej mapy.
(4)
Poľnohospodársku pôdu možno odňať natrvalo alebo dočasne, pričom
a)
odňatím natrvalo sa rozumie trvalá zmena spôsobu použitia poľnohospodárskej pôdy s trvalou zmenou druhu pozemku v katastri,
b)
dočasným odňatím sa rozumie dočasná zmena spôsobu použitia poľnohospodárskej pôdy na čas najviac desať rokov, ktorá sa rekultivačnými opatreniami uvedie do pôvodného stavu.
(5)
Právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré žiadajú o trvalé odňatie alebo dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy, sú povinné k žiadosti priložiť
a)
súhlas podľa § 13 až 15,
b)
projektovú dokumentáciu,
c)
bilanciu skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy s návrhom na jej hospodárne využitie, osobitne na trvalé odňatie a osobitne na dočasné odňatie,
d)
projekt spätnej rekultivácie dočasne odnímanej poľnohospodárskej pôdy s časovým harmonogramom a ekonomickým prepočtom nákladov, ktorý vypracúva právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na jeho vypracovanie,
e)
základné identifikačné údaje o pozemku, ktoré obsahujú
1.
výpis z katastra,
2.
kópiu katastrálnej mapy s vyznačením parciel navrhovaných na odňatie,
3.
dve vyhotovenia geometrického plánu1) plôch navrhovaných na odňatie,
4.
potvrdenie o bonitovanej pôdno-ekologickej jednotke,
f)
vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy,
g)
právoplatné územné rozhodnutie alebo potvrdenie stavebného úradu o zlúčení územného a stavebného konania,10)
h)
iné údaje potrebné na posúdenie nepoľnohospodárskeho zámeru na poľnohospodárskej pôde.
(6)
Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23) žiadosť s náležitosťami podľa odseku 5 posúdi, a ak zistí, že sú dodržané zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa § 12, vydá rozhodnutie o odňatí, v ktorom
a)
uvedie, na aký účel je súhlas s trvalým odňatím alebo dočasným odňatím poľnohospodárskej pôdy a s trvalým alebo dočasným odňatím poľnohospodárskej pôdy vydaný, ktorých parciel alebo ich častí a ktorých katastrálnych území sa týka,
b)
uvedie dokumenty, na základe ktorých rozhodnutie vydal,
c)
schváli projekt spätnej rekultivácie dočasne odňatej poľnohospodárskej pôdy,
d)
schváli bilanciu skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy,
e)
uloží podmienky na zabezpečenie ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa § 12.
(7)
Rozhodnutie o odňatí je podkladom na vyznačenie zmeny druhu pozemku v katastri na ostatnú plochu. Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23) zašle vyhotovenie právoplatného rozhodnutia s vyhotovením geometrického plánu alebo kópie katastrálnej mapy na príslušný orgán štátnej správy na úseku katastra, ktorý plochy rozhodnutím odňaté natrvalo vyjme z evidencie poľnohospodárskej pôdy a vyznačí zmenu druhu poľnohospodárskeho pozemku na ostatnú plochu v termíne najneskôr 60 dní po prevzatí rozhodnutia.
(8)
Rozhodnutie o trvalom odňatí a rozhodnutie o dočasnom odňatí sú platné len na odsúhlasený zámer.
(9)
Rozhodnutie o dočasnom odňatí stratí platnosť uplynutím času, na ktorý bolo vydané.
(10)
Rozhodnutie o trvalom odňatí stratí platnosť, ak do piatich rokov od právoplatnosti rozhodnutia nebola pôda použitá na zámer uvedený v rozhodnutí o odňatí.
(11)
Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23) oznámi účastníkom konania stratu platnosti rozhodnutia o odňatí a príslušný orgán štátnej správy na úseku katastra na základe oznámenia vyznačí zmenu druhu pozemku v katastri.
(12)
Ak žiadosť na odňatie poľnohospodárskej pôdy nespĺňa zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa § 12, orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23) súhlas na jej odňatie v rozhodnutí nevydá.
(13)
Ak ide o odňatie poľnohospodárskej pôdy na území vojenského obvodu, orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23) je povinný vyžiadať si záväzné stanovisko Ministerstva obrany Slovenskej republiky.
§ 18
Použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel
(1)
Ustanovenia podľa § 13 až 15 a § 17 sa neuplatnia v prípadoch použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako jeden rok vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu.
(2)
V prípadoch podľa odseku 1 je žiadateľ povinný pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde vyžiadať si stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23), v ktorom určí podmienky nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy a lehotu na uvedenie pôdy do pôvodného stavu. Súčasťou žiadosti sú najmä:
a)
výpis z katastra a kópia z katastrálnej mapy s vyznačením plochy navrhovanej na nepoľnohospodárske použitie,
b)
bilancia skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy,
c)
návrh vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu.
§ 19
Neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer
(1)
Ak orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23) zistí, že niekto zabral poľnohospodársku pôdu bez rozhodnutia o odňatí na stavebný zámer alebo iný zámer v termíne po 25. júni 1992,
a)
nariadi rekultiváciu poľnohospodárskej pôdy na základe odborného stanoviska pôdnej služby, alebo
b)
ak nie je možné poľnohospodársku pôdu rekultivačnými opatreniami vrátiť do pôvodného stavu, rozhodne o usporiadaní nezákonného stavu na poľnohospodárskej pôde a vyzve toho, kto zabral poľnohospodársku pôdu, aby predložil doklady na usporiadanie druhu pozemku v katastri, najmä výpis z katastra, kópiu z katastrálnej mapy s vyznačením dotknutých parciel, výpis z listu vlastníctva, ak je založený, alebo geometrický plán, ak ide o časť parciel evidovaných v katastri.
(2)
Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23) zašle vyhotovenie právoplatného rozhodnutia a vyhotovenie geometrického plánu alebo mapy z katastra na príslušný orgán štátnej správy na úseku katastra na vyznačenie zmeny druhu poľnohospodárskeho pozemku v katastri.
PIATA ČASŤ
ŠTÁTNA SPRÁVA OCHRANY POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY
§ 20
Orgány ochrany poľnohospodárskej pôdy
Orgánmi ochrany poľnohospodárskej pôdy sú:
a)
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky13) (ďalej len „ministerstvo“),
b)
krajský pozemkový úrad,13)
c)
obvodný pozemkový úrad.13)
§ 21
Ministerstvo
Ministerstvo
a)
je ústredným orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy,
b)
vydáva všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti ochrany poľnohospodárskej pôdy.
§ 22
Krajský pozemkový úrad
Krajský pozemkový úrad
a)
koordinuje spoluprácu s pôdnou službou pri uplatňovaní tohto zákona,
b)
spracúva a ministerstvu predkladá informáciu o úbytkoch poľnohospodárskej pôdy v rámci územného obvodu kraja.
§ 23
Obvodný pozemkový úrad
Obvodný pozemkový úrad
a)
nariaďuje opatrenia na ochranu poľnohospodárskej pôdy podľa § 3 až 8,
b)
rozhoduje o zmene druhu poľnohospodárskeho pozemku podľa § 9 až 11,
c)
rozhoduje o odňatí poľnohospodárskej pôdy podľa § 17,
d)
rozhoduje o usporiadaní druhu pozemku podľa § 19,
e)
prejednáva priestupky podľa § 25,
f)
ukladá pokuty podľa § 26,
g)
kontroluje plnenie podmienok uložených v rozhodnutiach,
h)
spolupracuje s pôdnou službou,
i)
sleduje a vyhodnocuje úbytky poľnohospodárskej pôdy v rámci svojho územného obvodu v ročných intervaloch, tie odsúhlasuje a nesúlad rieši s príslušným orgánom štátnej správy na úseku katastra.
§ 24
Odborný dohľad
(1)
Odborný dohľad nad ochranou poľnohospodárskej pôdy, dohľad nad dodržiavaním a uplatňovaním ustanovení tohto zákona je vykonávaný orgánmi ochrany poľnohospodárskej pôdy v spolupráci s pôdnou službou.
(2)
Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23) je pri výkone odborného dohľadu oprávnený vstupovať na poľnohospodárske pozemky na účel kontroly plnenia opatrení nariadených podľa § 3 až 8 a § 17 a 18.
(3)
V rámci odborného dohľadu podľa odseku 1 pôdna služba
a)
vykonáva prieskum a monitorovanie poľnohospodárskej pôdy,
b)
vedie databázu informácií o poľnohospodárskej pôde,
c)
spracúva návrhy opatrení podľa § 3 až 8 a odborné stanoviská podľa § 9, 10 a 19.
ŠIESTA ČASŤ
PRIESTUPKY A INÉ SPRÁVNE DELIKTY
§ 25
Priestupky
(1)
Priestupku na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy sa dopustí ten, kto
a)
nezabezpečil základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu alebo spôsobil jej poškodenie (§ 3 až 7),
b)
spôsobil svojou nečinnosťou zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku (§ 3),
c)
neusporiadal druh pozemku v teréne s jeho evidenciou v katastri (§ 19, § 29 ods. 4),
d)
nesplnil povinnosť v prípade nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy do jedného roka (§ 18),
e)
v rozpore s týmto zákonom zabral a použil poľnohospodársku pôdu na nepoľnohospodársky účel (§ 17 a 19),
f)
nesplnil povinnosť uloženú orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 3 až 8 a § 13 až 19),
g)
spôsobil poškodenie poľnohospodárskej pôdy rizikovými látkami (§ 8).
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 10 000 Sk.
(3)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. d) možno uložiť pokutu do 20 000 Sk.
(4)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. e) až g) možno uložiť pokutu do 30 000 Sk.
(5)
Pri prejednávaní priestupkov sa postupuje podľa osobitného predpisu.14)
§ 26
Iné správne delikty
(1)
Podnikateľ15) sa dopustí správneho deliktu, ak
a)
nezabezpečí základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu alebo spôsobí jej poškodenie (§ 3 až 7),
b)
spôsobí svojou nečinnosťou zaburinenie poľnohospodárskej pôdy alebo nepoľnohospodárskej pôdy (§ 3),
c)
neusporiada druh pozemku s jeho evidenciou v katastri (§ 19, § 29 ods. 4),
d)
nesplní povinnosť v prípade nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy do jedného roka (§ 18),
e)
nesplní povinnosť uloženú orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa § 3 až 7 a § 13 až 19.
(2)
Podnikateľovi uloží orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy pokutu od 5 000 Sk do 1 000 000 Sk za každý hektár poľnohospodárskej pôdy, ak sa na ňom dopúšťa správneho deliktu podľa odseku 1.
(3)
Podnikateľovi uloží orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy pokutu od 50 000 Sk do 5 000 000 Sk za každý hektár poľnohospodárskej pôdy, ak
a)
neoprávnene a v rozpore s týmto zákonom bez rozhodnutia o odňatí zaberie poľnohospodársku pôdu na nepoľnohospodársky účel (§ 17 až 19),
b)
spôsobí poškodenie poľnohospodárskej pôdy rizikovými látkami (§ 8).
(4)
Výška pokuty pri výmere poľnohospodárskej pôdy nižšej alebo vyššej ako jeden hektár sa vypočíta v zodpovedajúcej výške za jeden meter štvorcový.
(5)
Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob a čas trvania protiprávneho konania a na rozsah a mieru hroziacej škody alebo spôsobenej škody.
(6)
Pokutu možno uložiť do troch rokov odo dňa, keď sa orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do piatich rokov, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(7)
Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy v rozhodnutí o uložení pokuty súčasne nariadi, aby v určenej lehote boli vykonané opatrenia na nápravu následkov protiprávneho konania, za ktoré bola pokuta uložená.
(8)
Ak podnikateľ opakovane poruší povinnosť počas piatich rokov od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty alebo nevykoná opatrenia podľa odseku 7, uloží sa mu pokuta do výšky dvojnásobku pokút uvedených v odsekoch 2 a 3 a § 25.
(9)
Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená, ak v tomto rozhodnutí nie je určená dlhšia lehota jej splatnosti.
(10)
Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
SIEDMA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 27
Splnomocňovacie ustanovenie
Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o
a)
spracovaní bilancie a vykonaní skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy,
b)
spracovaní projektu rekultivácie dočasne odňatej poľnohospodárskej pôdy,
c)
vyhodnotení dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodársku pôdu.
§ 28
Spoločné ustanovenie
Na konanie a rozhodovanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,16) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 29
Prechodné ustanovenia
(1)
Konania upravené týmto zákonom začaté pred 1. májom 2004 sa dokončia podľa doterajších predpisov.
(2)
Rozhodnutia o odňatí vydané pred 1. májom 2004 a udelené súhlasy s návrhom nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy zostávajú v platnosti.
(3)
Povinnosť platiť odvody za odňatie v splátkach splatných podľa rozhodnutia orgánu ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu vydaného pred 1. májom 2004 zaniká k 1. máju 2004.
(4)
Vlastníci nehnuteľností, objektov a zariadení, ktoré boli k 1. máju 2004 vybudované na poľnohospodárskej pôde bez rozhodnutia o odňatí alebo príslušného povolenia, sú povinní od 1. mája 2004 usporiadať druh pozemku v katastri podľa § 11 a 19 do 1. mája 2009.
(5)
Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem poľnohospodársky pôdny fond, rozumie sa tým poľnohospodárska pôda.
§ 30
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
zákon Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení zákona č. 83/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z. a zákona č. 245/2003 Z. z.,
2.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/1996 Z. z. o základných sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 188/2000 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 299/2002 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 143/2003 Z. z.
Čl. II
Zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
1.
V § 8 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
v oblasti ochrany poľnohospodárskej pôdy konanie o uložení opatrení na odstránenie poškodenia poľnohospodárskej pôdy rizikovými látkami.9)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
9) § 8 ods. 6 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 10 ods. 2 písm. a) a § 22 ods. 4 sa slová „poľnohospodárskeho pôdneho fondu“ nahrádzajú slovami „poľnohospodárskej pôdy“.
Čl. III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2004.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 220/2004 Z. z.
KATEGÓRIE A LIMITNÉ HODNOTY
1. Erózia poľnohospodárskej pôdy
Limitné hodnoty odnosu pôdy pri vodnej erózii
Tab. č. 1
Hĺbka pôdy ton z 1 ha za rok
plytké pôdy (0,3 m) 4
stredne hlboké pôdy (0,3-0,6 m) 10
hlboké pôdy (0,6-0,9 m) 30
veľmi hlboké pôdy (nad 0,9 m) 40
Limitná hodnota odnosu pôdy pri veternej erózii
Tab. č. 2
Odnos pôdy 40 ton z 1 ha
Reálne hodnoty erózie sa vyčísľujú pomocou modelu „USLE“ alebo sa zisťujú priamym meraním odnosu zeminy.
Predbežná indikácia erózie sa vykonáva priamym zistením eróznych rýh v teréne alebo ich zistením diaľkovým prieskumom pomocou družicových záznamov.
2. Zhutnenie poľnohospodárskej pôdy
Limitné hodnoty objemových hmotností zhutnenej poľnohospodárskej pôdy
Tab. č. 3
Pôdna textúrna kategória
Pôdna
vlastnosť
ílovltá Ílovito-hlinitá Hlinitá Plesočnato-
-hlinitá
Hlinito-
-plesočnatá
Piesok
Objemová hmotnosť
(g.cm-3)
1 > 1,25 > 1,40 > 1,45 > 1,55 > 1,60 > 1,70
Penetrometrický
odpor (MPa)*
2 2,8 - 3,2 3,2 - 3,7 3,7 - 4,2 4,5 - 5,0 5,5 6,0
Podľa pôdnej vlhkosti
(% hmotnosti)
3 28 - 24 24-20 8-16 15- 13 12 10
Pórovitosť
(% objemu)
4 < 48 < 47 < 45 < 42 < 40 < 38
Minimálna vzdušná
kapacita (% objemu)
5 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10
Maximálna kapilárna
kapacita (% objemu)
6 > 35 > 35 > 35
1,2,3 – povinné analýzy (1,2,3 nad limit = pôda je zhutnená)
4,5,6 – odporúčané analýzy (1,2 resp. 1,3 nad limit = pôda je zhutnená)
(3 nad limit – treba urobiť ďalšie analýzy)
3. Bilancia pôdnej organickej hmoty
Obsah a kvalita pôdnej organickej hmoty sú ohrozované vtedy, keď v bilancii vstupov a výstupov organického uhlíka začnú prevažovať straty a podľa bilančného modelu tento deficit dosiahne hodnotu 2 t Cox . ha–1 na málo humóznych pôdach s obsahom humusu do 1,5 % a 3 t Cox . ha–1 . rok–1 v pôdach s obsahom humusu nad 1,5 %.
4. Vápnenie poľnohospodárskej pôdy
Dávky vápenatých hmôt (CaO v t.ha–1) pre ornú pôdu, ovocné sady, chmeľnice a vinice na dosiahnutie cieľového pH vo vrstve 0 – 0,2 m
Tab. č. 4
pH KCL Druh pôdy
ľahká stredne ťažká ťažká
4,0-4,1 3,0 6,2 7,7
4,2 - 4,3 2,7 5,7 7,2
4,4-4,5 2,4 5,2 6,6
4,6-4,7 2,1 4,7 6,1
4,8 - 4,9 1,8 4,2 5,5
5,0-5,1 1,5 3,7 5,0
5,2 - 5,3 1,2 3,2 4,4
5,4-5,5 0,9 2,7 3,9
5,6-5,7 0,6 2,2 3,3
5,8 - 5,9 0,3 1,7 2,8
6,0-6,1 - 1,2 2,2
6,2 - 6,3 - 0,7 1,7
6,4-6,5 - 0,2 1,1
6,6-6,7 - - 0,6
6,8 - 6,9 - - -
7, 0 < - - -
Dávky vápenatých hmôt (CaO v t.ha–1)
pre trvalé trávne porasty na dosiahnutie cieľového pH vo vrstve 0,0 – 0,2 m
Tab. č. 5
pH KCl Druh pôdy
ľahká stredne ťažká ťažká
3,0 - 3,1 3,4 5,6 8,6
3,2 - 3,3 3,0 5,1 7,9
3,4 - 3,5 2,6 4,6 7,2
3,6 - 3,7 2,2 4,1 6,5
3,8 - 3,9 1,8 3,6 5,9
4,0 - 4,1 1,5 3,1 5,3
4,2 - 4,3 1,2 2,6 4,7
4,4 - 4,5 0,9 2,2 4,1
4,6 - 4,7 0,6 1,8 3,5
4,8 - 4,9 0,3 1,4 3,0
5,0 - 5,1 - 1,0 2,5
5,2 - 5,3 - 0,6 2,0
5,4 - 5,5 - 0,2 1,5
5,6 - 5,7 - - 1,0
5,8 - 5,9 - - 0,5
6,0 < - - -
Príloha č. 2 k zákonu č. 220/2004 Z. z.
LIMITNÉ HODNOTY RIZIKOVÝCH LÁTOK V POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDE
Limitné hodnoty rizikových látok sú hodnoty najvyšších prípustných obsahov rizikových látok v poľnohospodárskej pôde a stupňa kontaminácie.
Limitné hodnoty rizikových prvkov v poľnohospodárskej pôde
(v mg/kg suchej hmoty, rozklad lúčavkou kráľovskou, Hg celkový obsah)
Tab. č. 1
Pôdny druh As Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb Se Zn F
piesočnatá,
hlinito-piesočnatá
10 0,4 15 50 30 0,15 40 25 0,25 100 400
piesočnato-hlinitá,
hlinitá
25 0,7 15 70 60 0,5 50 70 0,4 150 550
ílovito-hlinitá,
ílovltá, íl
30 1,0 20 90 70 0,75 60 115 0,6 200 600
1.
Stanovenie pôdneho druhu
Pôdny druh Obsah častíc menší ako 0,01 mm
piesočnatá, hlinito-piesočnatá pod 20 %
piesočnato-hlinitá, hlinitá 20 - 45 %
ílovito-hlinitá, ílovitá, íl nad 45 %
2.
Pre limitné hodnoty rizikových prvkov v poľnohospodárskej pôde sa musia zohľadniť hodnoty pôdnej reakcie takto:
a)
pre pôdny druh ílovito-hlinitá, ílovitá, íl s pH menej ako 6,0 pre kadmium, nikel a zinok platia hodnoty ako pri pôdnom druhu piesočnato-hlinitá, hlinitá,
b)
pre pôdny druh piesočnato-hlinitá, hlinitá s pH menej ako 6,0 pre kadmium, nikel a zinok platia hodnoty ako pri pôdnom druhu piesočnatá, hlinito-piesočnatá,
c)
pre pôdy s pH menej ako 5,0 platia pre olovo hodnoty ako pri pôdnom druhu piesočnato-hlinitá, hlinitá.
3.
Na stanovenie limitných hodnôt rizikových prvkov v poľnohospodárskej pôde sa odoberajú pôdne vzorky v hĺbkach
a)
0,00 – 0,20 m na orných pôdach,
b)
0,05 – 0,10 m na trvalých trávnych porastoch.
Pri zisťovaní kontaminácie sa musí odobrať najmenej jedna priemerná vzorka z rozlohy 10 ha (najmenej 9 odberových miest) pri homogénnej pôde na pozemku. Pri heterogénnej pôde na pozemku sa berú priemerné vzorky z každej odlišnej časti. Vzorky sa odoberajú osobitne z miest, kde možno predpokladať cudzorodú kontamináciu, napríklad skládky, navážky, aplikovaného kalu.
4.
Prevýšenie limitných hodnôt aspoň jednej rizikovej látky prvku v poľnohospodárskej pôde indikuje jej kontamináciu.
5.
Pri prevýšení limitnej hodnoty niektorej rizikovej látky a prvku v poľnohospodárskej pôde je povinné zistenie
kritickej hodnoty znečistenia.
6.
Pri prevýšení limitnej hodnoty znečistenia poľnohospodárskej pôdy pôdna služba
a)
určí kritickú hodnotu znečistenia poľnohospodárskej pôdy,
b)
vypracuje zhodnotenie rizík zo znečistenia poľnohospodárskej pôdy vo vzťahu k poľnohospodárskej produkcii na dotknutej poľnohospodárskej pôde, k podzemným a povrchovým vodám, k možnému ohrozeniu zdravia obyvateľstva, zdravia hospodárskych zvierat a voľne žijúcich zvierat a ekosystémov rastlín,
c)
spracuje návrh na odstránenie znečistenia poľnohospodárskej pôdy a spôsob hospodárenia na nej, ktorý obsahuje
1.
základné identifikačné údaje o poľnohospodárskej pôde,
2.
analýzu stavu poľnohospodárskej pôdy z hľadiska stupňa, rozsahu, charakteru, príčin a zdroja jej znečistenia,
3.
návrh opatrení, ktorými možno znečistenie minimalizovať alebo odstrániť,
4.
ekonomický prepočet finančných nákladov na spracovanie návrhu a realizáciu navrhnutých opatrení.
Limitné hodnoty rizikových prvkov vo vzťahu poľnohospodárska pôda a rastlina – kritické hodnoty
(v mg/kg suchej hmoty, vo výluhu 1 mol/l dusičnanu amónneho)
Tab. č. 2
Prvok Kritická hodnota
Arzén (As) 0,4
Meď (Cu) 1,0
Nikel (Ni) 1,5
Zinok (Zn) 2,0
Kadmium (Cd) 0,1
Olovo (Pb) 0,1
Tab. č. 3
Anorganické látky Limitná hodnota
Fluór (vodorozpustný) 5,0 mg/ kg
1.
Pre analytické stanovenie limitných hodnôt rizikových prvkov sa použijú na vzduchu vysušené vzorky pôdy, preosiate na jemnozem s veľkosťou častíc pod 2 mm.
2.
Na zistenie obsahu vybraných rizikových prvkov prístupných pre rastliny sa musí použiť vylúhovacia metóda s dusičnanom amónnym.
3.
Stanovenie fluóru sa vykonáva ionovo-selektívnou metódou (ISE).
Limitné hodnoty rizikových látok v poľnohospodárskej pôde
(v mg/kg suchej hmoty)
Tab. č. 4
Riziková látka Limitná hodnota
Polycyklické aromatické uhľovodíky (12) 1,00
naftalene 0,05
phenanthrene 0,15
anthracene 0,05
fluoranthene 0,30
pyrene 0,20
benzo(a)anthracene 0,10
chrysene 0,10
benzo(b)fluoranthene 0,10
benzo(k)fluoranthene 0,05
benzo (a)pyrene 0,10
indeno( 1,2,3-cd)pyrene 0,10
benzo (g,h,i) perylene 0,05

Chlórované uhľovodíky
Polychlórované bifenyly (6) 0,05
Chlórované pesticídy (jednotlivo) 0,5
HCB 0,02
DDT 0,015
DDE, DDD 0,01
Iné pesticídy
Nechlórované (jednotlivo) 1,00

Nepolárne uhľovodíky
Nepolárne látky (NEL) 0,10

1) Kongenéry (IUPAC): 52, 101, 118, 138, 153, 180.
Metódy stanovenia vybraných ukazovateľov v poľnohospodárskej pôde
Metódy stanovenia odberu1) a úpravy2) pôdnych vzoriek a vybraných ukazovateľov v poľnohospodárskej pôde, ktorými sú
a)
pôdna reakcia3)
(pH/H2O)
(pH/KCl),
b)
obsah sušiny a hmotnostného obsahu vody,4)
c)
obsah uhličitanov,5)
d)
extrakcia ťažkých kovov s lúčavkou kráľovskou,6)
e)
extrakcia ťažkých kovov s dusičnanom amónnym,7)
f)
kadmium, kobalt, chróm, meď, olovo, nikel, zinok8) a arzén,9)
g)
celkový obsah ortuti,10)
h)
polycyklické aromatické uhľovodíky11) (PAU),
i)
polychlórované bifenyly (PCB) a chlórované pesticídy,12)
j)
pôdny druh,13)
k)
minerálne oleje,14)
sa vykonajú podľa odporúčaných platných noriem.
1)
ISO-DIS 10381-5
2)
ISO-11464
3)
ISO 10390
4)
STN ISO 11465
5)
STN ISO 10 693
6)
STN ISO 11 466
7)
DIN 19730:06.97
8)
ISO 11 047
9)
ISO N 373
10)
STN 465735
11)
ISO DIN 13877:06.95
12)
ISO DIN 10382:02.98
13)
E DIN 11277
14)
ISO 11046
Príloha č. 3 k zákonu č. 220/2004 Z. z.
POĽNOHOSPODÁRSKA PÔDA ZARADENÁ PODĽA KÓDU BPEJ DO 9 SKUPÍN KVALITY
POĽNOHOSPODÁRSKA PÔDA ZARADENÁ PODĽA KÓDU BPEJ DO 9 SKUPÍN KVALITY
Skupiny
BPEJ
Bonitované pôdno-ekologické jednotky
1 0017002
0019012
0117002
0119015
0017005
0019015
0117005
0122002
0017012
0022002
0119002
0122005
0019002
0022005
0119005
0122012
0019005
0022012
0119012
0122015
2 0002002
0018013
0022032
0037002
0102005
0118003
0119032
0136002
0202005
0002005
0019011
0022035
0037005
0106002
0118013
0119035
0137002
0219002
0017032
0019021
0023003
0039002
0106005
0119001
0120003
0139002
0219005
0017035
0019032
0036002
0039005
0117012
0119011
0122032
0139005
0222002
0018003
0020003
0036005
0102002
0117032
0119031
0123003
0202002
0239002
3 0002012
0006002
0026002
0036035
0037202
0039205
0044005
0045005
0111002
0126005
0137302
0139305
0144002
0144302
0206002
0207003
0219012
0222015
0226005
0245002
0002015
0006005
0026005
0036042
0037205
0039302
0044202
0102012
0111005
0126012
0139102
0141002
0144005
0146003
0206005
0211002
0219032
0222022
0241002
0417002
0002032
0011002
0036012
0036045
0037302
0041002
0044205
0102015
0118023
0126032
0139202
0141003
0144102
0202012
0206012
0211005
0219035
0222032
0244002
0002035
0011005
0036022
0036052
0037305
0041003
0044302
0103003
0118033
0136032
0139205
0141005
0144202
0202015
0206015
0219001
0220003
0223003
0244005
0003003
0018033
0036032
0037102
0039202
0044002
0045002
0108002
0126002
0137202
0139302
0143002
0144205
0203003
0206022
0219011
0220033
0226002
0244102
4 0002022
0015002
0026032
0034015
0045302
0102032
0111012
0141203
0143205
0145202
0148002
0149003
0202022
0211012
0226012
0241202
0244302
0006022
0015012
0034002
0042002
0048002
0102035
0111032
0141205
0143302
0145205
0148005
0150002
0202025
0211015
0226032
0243202
0246003
0007003
0016001
0034003
0042003
0048202
0106012
0115002
0141302
0145002
0145302
0148202
0150005
0202032
0211022
0229013
0243205
0246203
0011032
0019001
0034005
0045001
0048302
0106015
0116001
0141303
0145005
0146203
0148212
0150012
0202035
0211032
0229032
0244202
0246303
0011035
0026012
0034012
0045202
0050002
0107003
0141202
0143202
0145102
0146303
0148302
0152002
0206032
0222042
0238202
0244205
0248002
0248005
0248302
0252002
0326002
0419002
0426002
0522015
0720013
0248012
0248312
0252012
0326005
0422002
0426005
0523003
0248202
0249003
0302002
0329002
0422003
0503003
0622002
0248205
0250002
0302005
0348002
0422005
0522002
0719002
0248212
0250012
0322002
0348005
0422022
0522005
0720003
5 0002042
0012003
0015042
0034015
0038205
0038502
0043202
0044502
0066002
0106035
0112033
0138202
0138502
0140301
0145001
0146403
0148442
0150212
0150402
0151013
0152212
0156102
0157002
0157203
0157302
0202042
0212013
0243402
0245202
0248402
0249213
0250302
0251203
0251413
0252302
0256012
0306012
0311002
0329203
0341003
0348205
0356002
0406002
0406035
0415005
0441002
0448002
0448222
0449203
0456002
0502015
0511002
0548202
0549203
0563202
0002045
0012013
0015045
0034022
0038302
0039402
0043205
0045402
0102022
0106042
0115032
0138205
0139402
0143402
0145402
0146503
0149203
0150232
0150412
0151113
0152302
0156202
0157003
0157205
0157303
0202045
0212033
0243405
0245302
0248405
0249303
0250312
0251213
0251503
0252312
0256015
0306015
0311005
0329213
0341005
0348405
0356005
0406005
0406042
0418003
0441003
0448005
0448302
0449303
0456005
0506002
0511005
0548205
0549303
0563205
0004004
0012023
0024004
0037402
0038305
0041402
0043402
0048022
0102042
0111042
0124004
0138302
0139502
0143405
0145501
0148242
0150102
0150302
0150502
0152102
0153203
0156302
0157012
0157212
0157305
0206042
0238402
0244402
0245502
0248412
0250102
0251003
0251303
0251513
0253203
0256102
0308002
0315002
0329503
0341202
0349003
0402002
0406012
0406045
0420003
0441203
0448032
0448305
0450202
0502002
0506005
0541002
0548302
0550002
0563212
0006042
0012033
0027003
0037405
0038402
0043002
0043405
0048402
0104004
0112003
0127003
0138402
0140001
0144402
0145502
0148245
0150112
0150312
0150505
0152202
0153303
0156402
0157132
0157213
0157313
0211042
0238502
0244405
0245505
0248502
0250202
0251013
0251313
0252202
0256002
0306002
0308005
0315005
0331004
0341205
0350002
0402005
0406025
0408002
0423003
0443005
0448202
0449003
0450222
0502005
0506042
0548002
0548305
0550005
0563242
0009003
0013004
0028004
0038202
0038405
0043005
0044402
0051003
0106032
0112013
0134002
0138405
0140201
0144502
0145505
0148402
0150202
0150315
0151003
0152205
0156002
0156502
0157202
0157232
0157333
0212003
0239402
0244502
0246403
0249203
0250212
0251103
0251403
0252212
0256005
0306005
0309003
0329003
0341002
0348202
0350005
0405011
0406032
0409003
0424004
0443202
0448212
0449023
0450302
0502012
0506045
0548005
0549003
0550012
0563412
0563415
0565012
0565112
0565213
0565312
0602005
0606002
0606035
0648202
0663232
0663405
0663442
0666422
0675422
0706005
0706032
0711005
0711032
0712013
0763002
0763045
0763205
0763232
0763312
0763345
0763432
0764213
0765005
0765052
0765212
0765235
0765315
0766015
0766215
0766305
0768015
0768215
0768245
0769012
0769205
0769302
0769335
0770233
0771003
0771022
0771102
0771205
0771223
0771242
0771305
0771333
0772043
0806002
0806025
0820013
0829012
0829315
0856305
0857203
0857302
0863002
0863212
0863312
0563442
0565013
0565202
0565215
0565313
0602015
0606005
0607003
0648205
0663235
0663412
0663445
0666442
0675512
0706012
0706035
0711012
0711035
0712033
0763012
0763112
0763212
0763235
0763315
0763402
0763435
0764233
0765012
0765112
0765213
0765302
0765332
0766035
0766231
0766312
0768032
0768225
0768312
0769015
0769212
0769305
0770013
0770303
0771005
0771032
0771105
0771212
0771225
0771243
0771312
0771335
0801001
0806005
0806032
0820043
0829013
0856002
0857002
0857205
0857303
0863015
0863215
0863315
0565002
0565015
0565203
0565232
0565315
0602035
0606012
0607013
0650002
0663242
0663415
0663452
0666445
0705031
0706015
0706042
0711015
0711042
0712043
0763022
0763122
0763215
0763242
0763322
0763405
0764003
0764303
0765015
0765202
0765215
0765303
0765335
0766202
0766232
0766315
0768045
0768232
0768315
0769032
0769215
0769312
0770033
0770313
0771012
0771035
0771143
0771213
0771232
0771245
0771313
0771342
0801031
0806012
0806042
0829002
0829302
0856202
0857003
0857212
0857305
0863032
0863232
0863335
0565003
0565032
0565205
0565235
0565332
0602042
0606015
0608002
0663202
0663245
0663432
0666242
0668232
0705041
0706022
0706045
0711022
0711045
0713004
0763032
0763142
0763222
0763245
0763332
0763412
0764013
0764313
0765032
0765203
0765232
0765305
0766002
0766205
0766235
0766332
0768202
0768235
0769002
0769035
0769232
0769315
0770203
0770333
0771013
0771042
0771202
0771215
0771233
0771302
0771315
0771343
0805001
0806015
0806045
0829003
0829312
0856205
0857005
0857232
0857312
0863202
0863235
0865002
0565005
0565035
0565212
0565302
0602002
0602045
0606032
0648002
0663212
0663402
0663435
0666245
0668442
0706002
0706025
0711002
0711025
0712003
0720043
0763042
0763202
0763225
0763302
0763342
0763415
0764203
0765002
0765035
0765205
0765233
0765312
0766012
0766212
0766302
0768002
0768212
0768242
0769005
0769202
0769235
0769332
0770213
0771002
0771015
0771043
0771203
0771222
0771235
0771303
0771332
0771345
0805041
0806022
0820003
0829005
0829313
0856302
0857202
0857235
0857332
0863205
0863302
0865003
0865005
0865035
0865212
0865235
0873502
1056202
0865012
0865102
0865213
0865302
0956202
0865013
0865202
0865215
0865313
0956215
0865015
0865203
0865232
0865315
0956302
0865032
0865205
0865233
0873212
1056015
6 0001001
0005001
0015005
0031004
0035001
0040201
0048212
0048502
0071513
0105031
0114061
0121021
0132062
0147302
0148222
0151303
0151513
0153503
0157502
0160012
0160241
0160442
0161242
0165013
0165203
0165223
0165245
0165342
0165415
0165442
0165513
0171205
0171223
0171242
0171322
0171415
0171435
0171515
0174231
0188202
0201001
0214061
0221031
0230012
0245405
0247402
0248222
0250142
0252402
0256205
0256405
0257013
0257203
0257303
0257403
0257433
0260032
0001011
0010002
0021001
0031005
0035011
0045222
0048242
0048512
0101001
0110002
0114062
0121031
0133062
0147402
0149403
0151313
0152402
0157402
0157503
0160211
0160242
0161012
0161312
0165022
0165212
0165232
0165313
0165402
0165422
0165443
0165532
0171212
0171225
0171243
0171402
0171423
0171442
0171523
0175212
0188212
0201021
0214062
0225001
0230013
0247022
0247405
0248232
0250402
0252412
0256212
0256502
0257014
0257212
0257305
0257405
0257502
0260212
0001021
0014061
0025001
0032062
0035031
0047202
0048412
0061212
0101031
0110003
0114065
0125001
0147022
0147405
0150345
0151403
0152432
0157403
0157512
0160212
0160412
0161212
0165002
0165023
0165213
0165235
0165322
0165403
0165423
0165445
0165533
0171213
0171232
0171245
0171403
0171425
0171443
0171542
0175242
0188213
0205001
0214065
0227003
0232062
0247202
0247502
0248242
0250412
0252502
0256302
0257002
0257102
0257213
0257332
0257412
0257503
0260232
0001031
0014062
0031002
0032065
0040001
0047402
0048422
0065412
0105001
0110005
0121001
0125031
0147202
0147502
0151203
0151413
0152502
0157412
0160001
0160231
0160432
0161222
0165003
0165042
0165215
0165242
0165323
0165412
0165432
0165502
0165542
0171215
0171233
0171312
0171412
0171432
0171445
0171543
0175403
0188302
0210002
0221001
0230002
0242002
0247205
0248022
0248432
0250502
0253403
0256305
0257003
0257132
0257232
0257333
0257413
0257512
0260311
0001041
0014065
0031003
0033062
0040101
0047502
0048442
0065422
0105011
0113004
0121011
0128004
0147205
0147505
0151213
0151503
0153403
0157413
0160005
0160232
0160435
0161232
0165012
0165202
0165222
0165243
0165333
0165413
0165435
0165512
0171202
0171222
0171235
0171313
0171413
0171433
0171513
0174005
0175432
0188313
0213004
0221011
0230003
0245402
0247302
0248032
0249403
0250512
0256202
0256402
0257005
0257202
0257302
0257402
0257432
0257532
0260312
0260412
0263432
0265003
0265032
0265203
0265222
0265235
0265312
0265332
0265403
0265423
0265443
0265513
0265535
0269005
0271002
0271205
0271233
0271412
0272202
0274222
0274403
0275212
0288202
0288312
0288412
0288513
0311012
0314065
0330005
0330232
0342002
0350402
0351303
0356302
0357003
0357203
0357302
0357404
0361212
0361242
0365032
0365512
0371213
0371402
0372113
0372412
0411005
0411035
0412033
0430002
0430203
0433062
0448505
0450012
0451003
0451303
0452402
0456202
0456412
0457004
0457303
0460412
0260432
0263442
0265012
0265033
0265205
0265223
0265242
0265313
0265333
0265412
0265425
0265445
0265515
0265543
0269202
0271003
0271212
0271235
0271413
0274032
0274225
0274413
0275222
0288212
0288313
0288413
0301001
0311042
0327003
0330032
0330305
0349203
0350405
0351403
0356305
0357004
0357204
0357303
0357502
0361215
0361245
0365202
0365515
0371232
0371412
0372203
0401001
0411012
0411042
0415002
0430003
0430212
0433065
0449403
0450402
0451013
0451403
0453203
0456205
0456502
0457202
0457402
0461212
0263232
0263512
0265013
0265042
0265212
0265225
0265243
0265315
0265342
0265413
0265432
0265502
0265522
0265545
0269205
0271012
0271213
0271402
0271432
0274202
0274232
0274425
0275232
0288213
0288352
0288432
0305001
0312003
0327103
0330202
0333062
0350202
0350502
0351503
0356402
0357005
0357205
0357305
0357503
0361222
0361342
0365212
0369422
0371233
0372012
0372212
0405001
0411015
0411045
0427003
0430005
0430213
0448402
0449503
0450405
0451203
0451503
0453303
0456302
0456505
0457203
0457403
0465002
0263242
0263542
0265015
0265045
0265213
0265232
0265245
0265322
0265343
0265415
0265433
0265503
0265532
0268232
0269402
0271202
0271215
0271403
0271433
0274212
0274242
0274432
0275432
0288233
0288402
0288433
0306042
0314061
0328004
0330212
0333063
0350205
0351003
0356202
0356502
0357012
0357212
0357402
0357505
0361225
0365002
0365232
0371012
0371312
0372013
0372213
0407003
0411022
0412003
0427103
0430012
0430302
0448422
0450002
0450412
0451213
0452002
0453403
0456402
0457002
0457205
0460112
0465005
0263412
0265002
0265022
0265202
0265215
0265233
0265303
0265323
0265402
0265422
0265442
0265512
0265533
0269002
0269405
0271203
0271232
0271405
0271453
0274213
0274402
0274462
0275442
0288253
0288403
0288502
0307003
0314062
0330002
0330215
0333064
0350302
0351203
0356205
0357002
0357202
0357213
0357403
0361032
0361232
0365012
0365235
0371212
0371332
0372112
0372403
0411002
0411032
0412013
0428004
0430202
0430303
0448502
0450005
0450502
0451223
0452202
0453503
0456405
0457003
0457302
0460212
0465012
0465013
0465042
0465215
0465243
0465342
0465415
0465445
0465545
0471042
0471213
0471243
0471403
0501041
0506035
0511022
0511045
0515005
0527013
0529002
0529243
0529413
0530202
0530222
0549403
0550302
0550502
0551213
0551503
0552302
0552505
0556002
0556302
0556505
0557013
0557204
0557232
0557403
0557502
0560211
0560312
0560435
0561215
0561342
0561442
0565022
0565223
0565323
0565405
0565423
0565442
0565515
0565542
0571002
0571102
0571213
0571235
0571332
0574412
0575402
0605031
0611012
0611042
0614062
0465015
0465045
0465222
0465245
0465402
0465422
0465512
0471002
0471045
0471222
0471302
0471412
0502045
0507003
0511025
0512003
0526002
0527033
0529202
0529302
0529422
0530203
0548402
0549503
0550305
0550505
0551303
0551513
0552305
0553003
0556005
0556305
0557002
0557033
0557205
0557302
0557405
0557503
0560212
0560332
0560512
0561222
0561412
0561445
0565025
0565225
0565342
0565412
0565425
0565443
0565522
0565545
0571003
0571202
0571214
0571303
0571335
0575212
0575413
0606042
0611015
0611045
0614065
0465023
0465202
0465232
0465312
0465403
0465423
0465515
0471012
0471202
0471223
0471322
0471413
0506012
0509003
0511032
0512013
0526005
0527243
0529203
0529313
0529443
0530205
0548405
0550202
0550402
0551003
0551313
0552005
0552402
0553203
0556102
0556402
0557003
0557102
0557212
0557303
0557412
0557505
0560215
0560412
0560532
0561242
0561415
0561512
0565042
0565242
0565345
0565413
0565432
0565445
0565525
0569202
0571012
0571203
0571215
0571312
0572212
0575213
0601001
0606045
0611022
0612003
0615022
0465032
0465212
0465235
0465313
0465412
0465442
0465522
0471013
0471203
0471232
0471342
0471433
0506015
0511012
0511035
0512043
0526012
0527443
0529233
0529402
0529505
0530212
0548502
0550205
0550405
0551013
0551403
0552202
0552405
0553303
0556202
0556405
0557005
0557202
0557213
0557305
0557413
0557513
0560232
0560415
0560535
0561245
0561422
0561515
0565045
0565243
0565402
0565415
0565433
0565512
0565532
0569402
0571013
0571205
0571232
0571313
0572213
0575242
0605001
0611002
0611025
0612013
0615045
0465035
0465213
0465242
0465315
0465413
0465443
0465542
0471023
0471212
0471242
0471402
0474002
0506032
0511015
0511042
0513004
0527003
0527513
0529242
0529403
0529513
0530213
0548505
0550212
0550412
0551203
0551413
0552205
0552502
0553403
0556205
0556502
0557012
0557203
0557215
0557402
0557433
0560202
0560235
0560432
0561212
0561312
0561435
0563312
0565222
0565245
0565403
0565422
0565435
0565513
0565535
0569502
0571032
0571212
0571233
0571315
0572313
0575312
0605021
0611005
0611032
0614061
0627003
0629002
0629302
0630222
0648405
0650205
0651003
0656002
0656402
0657005
0657204
0657302
0661332
0664203
0665205
0665242
0665342
0665432
0667403
0669202
0669405
0671013
0671212
0671232
0671245
0671322
0671342
0671412
0671435
0672233
0672342
0672432
0675333
0688212
0702002
0702032
0707003
0727003
0729015
0729213
0729412
0730003
0756012
0756302
0756502
0757005
0757202
0757215
0757305
0761012
0761035
0761132
0761222
0761245
0761335
0761415
0763425
0763515
0763542
0764343
0765055
0765242
0765322
0765402
0629005
0629305
0630232
0649203
0650302
0651203
0656202
0656405
0657012
0657205
0657303
0661342
0664243
0665212
0665245
0665402
0665442
0667413
0669205
0670243
0671032
0671213
0671233
0671302
0671323
0671343
0671413
0672032
0672235
0672343
0675212
0688202
0688215
0702005
0702035
0707013
0729002
0729042
0729233
0729413
0730202
0756112
0756305
0756503
0757012
0757203
0757232
0757312
0761015
0761042
0761142
0761225
0761312
0761342
0761432
0763442
0763522
0763545
0765022
0765122
0765243
0765323
0765405
0629202
0629402
0630233
0649403
0650402
0651213
0656205
0656502
0657013
0657212
0657305
0661345
0665042
0665215
0665302
0665412
0665505
0668003
0669302
0670343
0671202
0671215
0671235
0671312
0671332
0671402
0671415
0672205
0672242
0672402
0675213
0688203
0688233
0702012
0702042
0707023
0729003
0729202
0729302
0729433
0730212
0756202
0756402
0756505
0757015
0757205
0757235
0757313
0761022
0761045
0761202
0761232
0761315
0761345
0761435
0763445
0763525
0764023
0765025
0765222
0765245
0765342
0765412
0629203
0629413
0630242
0649503
0650405
0651403
0656212
0657002
0657202
0657213
0657312
0664003
0665202
0665222
0665312
0665413
0665512
0669002
0669305
0671002
0671203
0671222
0671242
0671313
0671333
0671403
0671432
0672212
0672243
0672412
0675215
0688204
0701001
0702015
0702045
0707033
0729012
0729203
0729402
0729502
0756002
0756205
0756405
0757002
0757032
0757212
0757302
0757315
0761025
0761052
0761212
0761235
0761322
0761402
0761452
0763502
0763532
0764223
0765042
0765223
0765252
0765343
0765413
0629205
0629502
0648402
0650202
0650502
0651413
0656302
0657003
0657203
0657215
0661232
0664013
0665203
0665232
0665315
0665422
0665532
0669005
0669402
0671012
0671205
0671223
0671243
0671315
0671335
0671405
0671433
0672232
0672335
0672413
0675315
0688205
0701041
0702022
0705011
0726002
0729013
0729212
0729403
0729503
0756005
0756212
0756412
0757003
0757033
0757213
0757303
0757335
0761032
0761112
0761215
0761242
0761332
0761412
0763422
0763512
0763535
0764243
0765045
0765225
0765255
0765345
0765415
0765422
0765435
0765503
0765532
0766221
0766245
0768402
0768432
0769022
0769225
0769342
0770223
0788203
0788215
0801021
0802022
0802045
0811022
0812003
0829212
0856212
0861212
0861235
0861335
0862332
0863245
0864203
0865222
0866202
0866231
0866331
0868215
0868315
0868425
0868515
0869005
0869122
0869222
0869245
0869325
0871012
0871213
0871312
0902002
0903003
0906012
0906035
0912013
0929003
0929203
0929312
0957005
0957215
0957403
0965032
0965205
0965235
0965315
0966212
0966312
0968032
0968315
0973302
0765423
0765442
0765505
0765533
0766222
0766255
0768405
0768442
0769025
0769242
0769345
0770224
0788204
0788232
0802002
0802025
0811002
0811032
0812013
0829213
0861012
0861215
0861242
0861342
0863042
0863325
0864213
0865242
0866205
0866232
0866332
0868222
0868342
0868435
0868522
0869012
0869202
0869225
0869302
0869332
0871202
0871215
0871313
0902005
0905001
0906015
0906042
0915002
0929005
0929205
0929402
0957202
0957232
0957412
0965042
0965212
0965242
0965322
0966215
0966315
0968212
0973202
0973313
0765425
0765443
0765512
0765535
0766225
0766342
0768412
0768445
0769042
0769245
0770023
0770243
0788212
0788235
0802005
0802032
0811005
0811035
0812033
0829402
0861042
0861222
0861245
0862205
0863222
0863342
0864233
0865243
0866211
0866235
0866335
0868225
0868345
0868442
0868525
0869015
0869205
0869232
0869312
0869335
0871203
0871232
0871315
0902012
0905041
0906022
0906045
0915005
0929012
0929232
0956402
0957203
0957235
0957432
0965145
0965213
0965245
0965342
0966232
0966332
0968215
0973203
0973412
0765432
0765445
0765513
0766042
0766241
0767203
0768415
0768515
0769045
0769322
0770043
0770343
0788213
0788303
0802012
0802035
0811012
0811042
0829202
0829403
0861122
0861225
0861312
0862212
0863225
0864003
0864303
0865245
0866212
0866312
0868205
0868242
0868415
0868445
0868542
0869022
0869212
0869235
0869315
0869342
0871205
0871233
0871332
0902015
0906002
0906025
0907013
0922002
0929032
0929302
0957002
0957205
0957302
0965012
0965202
0965215
0965302
0966202
0966235
0966335
0968232
0973212
0973435
0765433
0765502
0765515
0766045
0766242
0767333
0768425
0768532
0769222
0769325
0770053
0788202
0788214
0788332
0802015
0802042
0811015
0811045
0829203
0829513
0861202
0861232
0861332
0862232
0863242
0864013
0865042
0866005
0866215
0866315
0868212
0868245
0868422
0868512
0869002
0869032
0869215
0869242
0869322
0869345
0871212
0871235
0871333
0902042
0906005
0906032
0912003
0929002
0929202
0929303
0957003
0957212
0957402
0965015
0965203
0965232
0965312
0966205
0966311
0968002
0968312
0973213
0973513
1002002
1006002
1006035
1012033
1029032
1029302
1057012
1057232
1057412
1065015
1065202
1065232
1065312
1066011
1066205
1066232
1066312
1068015
1068232
1073213
1073243
1073332
1073432
1073532
1002015
1006005
1006042
1029002
1029103
1029303
1057202
1057305
1057505
1065022
1065212
1065242
1065315
1066015
1066211
1066235
1066315
1068035
1068235
1073232
1073302
1073333
1073433
1073535
1003013
1006012
1006045
1029003
1029202
1057002
1057203
1057402
1065002
1065042
1065213
1065243
1065325
1066111
1066212
1066302
1066331
1068205
1073032
1073233
1073303
1073342
1073442
1005001
1006015
1012003
1029005
1029203
1057003
1057205
1057403
1065005
1065045
1065215
1065245
1065342
1066201
1066215
1066305
1066332
1068212
1073042
1073235
1073312
1073412
1073512
1005011
1006022
1012013
1029012
1029212
1057005
1057212
1057405
1065012
1065145
1065222
1065305
1065345
1066202
1066231
1066311
1066335
1068215
1073212
1073242
1073313
1073413
1073513
7 0005041
0030032
0030302
0074202
0095002
0105041
0130015
0130213
0130255
0130403
0130442
0159001
0159101
0159311
0161432
0174222
0174431
0174541
0185052
0187203
0187322
0187413
0187533
0205011
0210302
0230212
0230232
0230315
0230432
0258673
0259201
0260042
0261002
0261212
0261312
0261415
0261512
0269305
0271022
0030001
0030035
0030402
0094002
0095003
0130002
0130202
0130215
0130262
0130405
0130462
0159011
0159201
0159401
0161442
0174232
0174432
0185002
0185212
0187212
0187343
0187422
0188402
0205021
0210402
0230213
0230242
0230402
0230441
0258772
0259211
0260242
0261012
0261222
0261332
0261422
0261522
0269442
0271042
0030002
0030062
0059001
0094003
0095005
0130003
0130203
0130222
0130263
0130413
0130502
0159021
0159211
0159411
0174031
0174242
0174441
0185005
0185215
0187213
0187402
0187432
0188422
0205031
0230032
0230215
0230243
0230403
0230442
0258773
0259401
0260245
0261015
0261232
0261335
0261432
0261532
0269502
0271222
0030003
0030202
0059011
0094004
0101021
0130005
0130205
0130232
0130302
0130422
0130503
0159031
0159221
0159501
0174212
0174402
0174442
0185015
0185255
0187222
0187403
0187443
0188423
0205041
0230202
0230222
0230302
0230412
0230453
0259001
0259411
0260442
0261042
0261242
0261342
0261442
0261542
0269505
0271223
0030005
0030205
0059101
0095001
0105021
0130013
0130212
0130242
0130402
0130435
0130513
0159041
0159301
0161412
0174221
0174422
0174502
0185025
0187202
0187232
0187412
0187502
0188442
0210202
0230203
0230225
0230312
0230425
0258672
0259101
0259501
0260542
0261045
0261245
0261412
0261445
0269302
0269532
0271242
0271243
0271315
0271423
0271503
0271525
0274412
0287202
0287222
0287235
0287312
0287403
0287432
0287523
0287553
0288445
0289205
0295002
0330233
0330402
0358672
0359201
0361432
0361535
0365322
0365432
0371242
0371502
0372043
0372243
0372522
0389212
0389502
0430402
0430502
0461412
0471445
0485202
0485412
0488212
0488303
0488403
0488425
0488523
0489212
0491213
0501031
0530223
0530403
0530423
0560241
0560445
0561542
0566412
0569342
0570233
0571023
0571243
0571343
0571412
0571425
0571443
0571513
0571542
0271245
0271322
0271442
0271512
0271532
0274441
0287203
0287223
0287242
0287332
0287412
0287433
0287532
0288242
0288453
0289212
0313004
0330242
0330432
0358673
0359301
0361435
0361542
0365342
0365442
0371243
0371512
0372122
0372322
0389002
0389232
0389512
0430403
0457502
0471422
0471512
0485212
0487243
0488213
0488313
0488405
0488502
0489002
0489215
0491403
0505001
0530242
0530405
0530432
0560242
0560522
0564413
0566432
0569412
0570243
0571042
0571245
0571345
0571413
0571432
0571445
0571522
0571543
0271303
0271332
0271443
0271513
0271542
0274442
0287212
0287225
0287243
0287335
0287413
0287442
0287542
0288422
0288522
0289232
0330003
0330245
0330442
0358772
0359401
0361442
0365042
0365343
0365445
0371342
0371532
0372222
0372422
0389012
0389402
0391223
0430412
0457503
0471423
0471522
0485222
0488202
0488222
0488322
0488412
0488503
0489012
0489412
0491413
0505011
0530243
0530412
0530442
0560245
0560541
0566212
0569212
0569442
0570403
0571043
0571322
0571402
0571415
0571433
0571502
0571532
0571545
0271312
0271342
0271445
0271515
0271543
0274532
0287213
0287232
0287245
0287342
0287422
0287443
0287543
0288423
0288523
0289233
0330004
0330301
0330445
0358773
0359501
0361445
0365242
0365345
0371042
0371343
0371545
0372223
0372443
0389032
0389412
0391233
0430413
0459001
0471442
0485002
0485312
0488203
0488243
0488342
0488413
0488505
0489112
0489513
0501001
0505031
0530401
0530413
0530443
0560441
0560542
0566241
0569232
0569512
0570443
0571222
0571323
0571403
0571422
0571435
0571503
0571533
0572412
0271313
0271422
0271502
0271522
0274332
0287042
0287215
0287233
0287302
0287345
0287423
0287445
0287545
0288442
0289202
0289412
0330201
0330401
0330502
0359001
0361422
0361532
0365245
0365412
0371223
0371442
0372022
0372242
0372503
0389202
0389432
0413004
0430443
0459201
0471443
0485012
0485402
0488205
0488302
0488402
0488422
0488522
0489202
0491203
0501011
0505041
0530402
0530415
0560222
0560442
0560545
0566402
0569242
0569542
0571022
0571242
0571342
0571405
0571423
0571442
0571512
0571535
0572413
0572513
0585022
0585422
0587203
0587242
0587413
0587503
0588202
0588302
0588413
0589202
0589312
0615032
0630402
0656412
0657404
0657433
0657513
0660445
0663312
0663515
0664413
0666035
0666231
0666342
0666432
0666512
0667433
0669012
0669215
0669242
0669332
0669422
0669445
0669522
0670203
0670333
0670433
0670533
0671443
0671512
0671533
0672423
0672522
0675402
0675443
0675543
0687203
0687233
0687332
0688402
0688415
0688533
0689032
0689215
0689312
0689413
0703043
0732062
0757405
0757433
0757512
0760202
0574443
0585112
0587012
0587213
0587243
0587432
0587512
0588203
0588305
0588423
0589205
0589315
0615035
0630432
0656512
0657405
0657502
0657515
0661432
0663335
0663532
0664433
0666202
0666232
0666402
0666435
0666515
0667443
0669015
0669222
0669245
0669335
0669425
0669502
0669532
0670213
0670403
0670434
0670543
0671445
0671513
0671535
0672442
0672532
0675412
0675505
0675545
0687212
0687242
0687333
0688403
0688432
0688542
0689035
0689222
0689332
0689432
0714061
0733062
0757412
0757435
0757513
0760211
0585002
0585202
0587013
0587215
0587312
0587442
0587513
0588205
0588402
0589002
0589212
0613004
0630032
0630442
0656515
0657412
0657503
0657533
0661442
0663345
0663535
0664443
0666205
0666235
0666412
0666441
0666532
0668512
0669032
0669225
0669312
0669342
0669432
0669505
0669535
0670233
0670413
0670443
0671423
0671502
0671515
0671542
0672443
0672533
0675413
0675533
0685012
0687213
0687243
0687342
0688404
0688433
0688543
0689042
0689232
0689343
0703003
0714062
0733065
0757413
0757502
0757515
0760212
0585012
0585212
0587043
0587223
0587313
0587443
0587542
0588212
0588403
0589012
0589215
0615002
0630202
0630445
0657402
0657413
0657505
0660242
0661532
0663502
0663545
0664513
0666212
0666241
0666415
0666502
0666535
0668515
0669035
0669232
0669315
0669412
0669435
0669512
0669542
0670303
0670414
0670503
0671425
0671503
0671523
0671543
0672444
0672542
0675415
0675535
0685212
0687223
0687245
0687343
0688412
0688434
0689012
0689202
0689242
0689402
0703013
0714065
0757402
0757415
0757503
0757533
0760215
0585015
0585222
0587045
0587233
0587412
0587445
0588003
0588213
0588405
0589015
0589302
0615005
0630302
0633062
0657403
0657415
0657512
0660442
0661542
0663512
0664403
0665542
0666215
0666312
0666431
0666505
0666542
0668542
0669212
0669235
0669322
0669415
0669442
0669515
0669545
0670313
0670423
0670513
0671442
0671505
0671532
0672422
0672445
0672543
0675432
0675542
0687012
0687232
0687315
0688243
0688413
0688503
0689022
0689212
0689302
0689412
0703033
0730412
0757403
0757432
0757505
0760042
0760225
0760231
0760245
0760342
0760421
0760435
0760532
0761422
0761532
0763505
0764443
0765523
0766405
0766422
0766441
0766505
0766535
0767403
0767453
0769415
0769442
0769515
0769542
0770433
0770523
0771403
0771422
0771435
0771502
0771522
0771543
0772032
0772213
0772233
0772303
0772323
0772345
0772415
0772435
0772512
0772533
0775202
0775233
0775342
0775433
0775513
0785312
0787022
0787112
0787223
0787242
0787322
0787412
0787425
0787443
0787532
0788242
0788412
0788502
0789002
0789042
0789202
0789232
0789312
0760232
0760311
0760345
0760422
0760441
0760535
0761425
0761535
0764403
0764513
0765542
0766411
0766425
0766442
0766511
0766542
0767413
0767513
0769422
0769445
0769522
0769545
0770443
0770533
0771405
0771423
0771442
0771503
0771532
0771545
0772202
0772215
0772235
0772312
0772332
0772402
0772422
0772442
0772515
0772535
0775212
0775242
0775403
0775443
0775543
0785402
0787023
0787145
0787225
0787243
0787323
0787413
0787432
0787445
0787533
0788243
0788422
0788503
0789012
0789045
0789205
0789235
0789315
0760235
0760332
0760411
0760425
0760442
0760541
0761442
0761542
0764413
0764523
0765543
0766412
0766431
0766445
0766512
0766545
0767423
0769402
0769425
0769502
0769525
0770403
0770453
0770534
0771412
0771425
0771443
0771512
0771533
0772003
0772203
0772222
0772242
0772313
0772333
0772403
0772423
0772443
0772522
0772542
0775215
0775243
0775412
0775445
0785002
0785412
0787032
0787212
0787232
0787245
0787333
0787415
0787433
0787512
0787542
0788323
0788434
0788522
0789015
0789103
0789212
0789242
0789332
0760241
0760335
0760412
0760431
0760445
0760542
0761445
0761545
0764423
0764543
0765545
0766415
0766432
0766451
0766515
0766555
0767433
0769405
0769432
0769505
0769532
0770413
0770503
0770543
0771413
0771432
0771445
0771513
0771535
0772012
0772205
0772223
0772243
0772315
0772342
0772412
0772432
0772445
0772523
0772543
0775225
0775302
0775415
0775503
0785012
0787012
0787033
0787213
0787233
0787312
0787343
0787422
0787435
0787513
0787543
0788402
0788442
0788542
0789022
0789122
0789215
0789245
0789335
0760242
0760341
0760415
0760432
0760531
0760545
0761512
0762442
0764433
0765522
0766402
0766421
0766435
0766502
0766532
0767243
0767443
0769412
0769435
0769512
0769535
0770423
0770513
0771402
0771415
0771433
0771455
0771515
0771542
0772013
0772212
0772232
0772245
0772322
0772343
0772413
0772433
0772502
0772532
0772545
0775232
0775303
0775432
0775505
0785212
0787013
0787043
0787222
0787235
0787313
0787345
0787423
0787442
0787522
0788223
0788403
0788443
0788543
0789032
0789132
0789222
0789302
0789342
0789345
0803013
0814065
0856505
0857412
0857503
0860211
0860241
0860341
0860415
0860432
0860505
0860532
0861412
0861435
0861522
0861545
0863412
0863435
0863512
0863542
0864403
0864503
0865403
0865422
0865435
0865512
0865533
0866022
0866245
0866401
0866415
0866432
0866505
0866531
0866545
0867403
0869405
0869432
0869502
0869525
0870043
0870413
0871042
0871222
0871245
0871412
0871425
0871443
0871532
0872012
0872213
0872302
0872333
0872413
0872513
0875212
0875235
0875313
0875413
0875443
0885212
0887043
0791013
0803033
0856402
0856515
0857415
0857505
0860212
0860242
0860342
0860421
0860435
0860511
0860535
0861415
0861442
0861525
0862405
0863415
0863442
0863515
0863545
0864413
0864513
0865405
0865423
0865442
0865513
0865535
0866222
0866325
0866402
0866421
0866435
0866511
0866532
0867213
0867413
0869412
0869435
0869505
0869532
0870223
0870433
0871043
0871223
0871342
0871413
0871432
0871445
0871535
0872103
0872215
0872303
0872402
0872415
0872515
0875213
0875242
0875332
0875432
0875445
0887012
0887113
0791023
0803043
0856405
0857402
0857432
0857512
0860231
0860245
0860345
0860422
0860441
0860512
0860541
0861422
0861445
0861532
0862442
0863422
0863445
0863525
0864223
0864423
0864533
0865412
0865425
0865443
0865515
0865542
0866225
0866341
0866405
0866422
0866441
0866512
0866535
0867223
0867433
0869415
0869442
0869512
0869535
0870243
0870503
0871045
0871225
0871402
0871415
0871433
0871503
0871542
0872202
0872232
0872312
0872403
0872432
0872532
0875223
0875243
0875333
0875433
0875512
0887013
0887143
0791034
0814061
0856412
0857403
0857435
0857535
0860232
0860311
0860411
0860425
0860442
0860515
0860542
0861425
0861512
0861535
0863402
0863425
0863452
0863532
0864243
0864433
0864543
0865413
0865432
0865445
0865522
0865543
0866241
0866342
0866411
0866425
0866442
0866515
0866541
0867243
0867533
0869422
0869445
0869515
0869542
0870323
0870513
0871122
0871242
0871403
0871422
0871435
0871512
0871543
0872203
0872233
0872313
0872405
0872433
0872535
0875232
0875245
0875403
0875435
0875513
0887033
0887202
0803003
0814062
0856415
0857405
0857502
0860002
0860235
0860312
0860412
0860431
0860445
0860531
0860545
0861432
0861515
0861542
0863405
0863432
0863502
0863535
0864253
0864443
0865402
0865415
0865433
0865505
0865532
0865545
0866242
0866345
0866412
0866431
0866445
0866522
0866542
0867333
0869402
0869425
0869452
0869522
0869545
0870403
0870533
0871145
0871243
0871405
0871423
0871442
0871522
0871545
0872212
0872235
0872332
0872412
0872512
0875032
0875233
0875312
0875412
0875442
0875542
0887042
0887212
0887213
0887233
0887312
0887342
0888232
0888402
0888442
0889015
0889302
0911002
0911032
0914065
0960241
0960342
0960425
0960442
0961012
0961232
0961342
0961425
0961512
0961545
0963015
0963212
0963242
0963322
0963405
0963432
0963512
0963542
0964313
0964533
0965412
0965432
0965512
0965545
0966245
0966412
0966431
0966445
0966531
0966545
0967333
0967533
0968342
0968425
0968522
0969045
0969225
0969302
0969332
0969412
0969442
0969515
0970203
0970403
0970533
0971015
0971213
0971233
0971312
0971412
0971432
0887215
0887235
0887313
0887343
0888233
0888403
0888443
0889202
0889312
0911005
0911035
0960211
0960242
0960345
0960431
0960445
0961212
0961235
0961345
0961432
0961515
0962212
0963022
0963215
0963245
0963332
0963412
0963435
0963515
0963545
0964403
0964543
0965413
0965435
0965515
0966045
0966342
0966415
0966432
0966511
0966532
0967203
0967343
0968222
0968405
0968432
0968545
0969202
0969232
0969312
0969335
0969415
0969445
0969532
0970213
0970413
0971003
0971032
0971215
0971235
0971315
0971413
0971433
0887222
0887242
0887323
0888203
0888243
0888413
0889002
0889205
0889315
0911012
0911042
0960212
0960245
0960411
0960432
0960511
0961215
0961242
0961412
0961435
0961522
0962232
0963112
0963222
0963302
0963342
0963415
0963442
0963522
0964203
0964413
0964553
0965415
0965442
0965532
0966225
0966345
0966421
0966435
0966512
0966535
0967233
0967413
0968225
0968412
0968442
0969002
0969212
0969235
0969315
0969342
0969422
0969455
0969535
0970233
0970433
0971005
0971035
0971222
0971242
0971332
0971415
0971435
0887223
0887243
0887332
0888213
0888312
0888423
0889005
0889212
0891213
0911015
0914061
0960215
0960311
0960412
0960435
0960515
0961222
0961245
0961415
0961442
0961535
0962532
0963202
0963232
0963312
0963345
0963422
0963445
0963532
0964213
0964503
0965402
0965422
0965443
0965535
0966241
0966402
0966422
0966441
0966515
0966541
0967243
0967433
0968242
0968415
0968502
0969012
0969215
0969242
0969322
0969345
0969432
0969502
0970003
0970313
0970503
0971012
0971202
0971225
0971245
0971335
0971422
0971442
0887232
0887245
0887333
0888223
0888313
0888432
0889012
0889215
0894404
0911022
0914062
0960231
0960331
0960422
0960441
0960531
0961225
0961332
0961422
0961445
0961542
0963012
0963205
0963235
0963315
0963402
0963425
0963502
0963535
0964303
0964513
0965405
0965425
0965445
0965542
0966242
0966411
0966425
0966442
0966525
0966542
0967313
0967513
0968245
0968422
0968515
0969032
0969222
0969245
0969325
0969402
0969435
0969512
0970033
0970333
0970513
0971013
0971212
0971232
0971252
0971342
0971425
0971445
0971452
0971532
0972302
0972512
0987015
0987213
0987242
0987315
0989045
0989225
0989412
0989542
1011015
1011042
1060041
1060222
1060341
1060425
1060442
1060531
1061005
1061232
1061335
1061422
1061445
1061545
1062312
1063015
1063212
1063235
1063315
1063402
1063425
1063452
1063522
1064013
1064313
1064513
1065412
1065435
1065512
1065543
1066221
1066245
1066345
1066412
1066432
1066452
1066515
1066535
1067223
1068042
1068245
1068412
1068442
1068545
1069032
1069212
1069235
1069315
1069345
1069422
1069445
0971505
0971533
0972312
0972513
0987033
0987215
0987243
0987342
0989202
0989232
0989415
0989545
1011022
1011045
1060211
1060231
1060345
1060431
1060445
1060535
1061212
1061235
1061342
1061425
1061522
1062212
1062442
1063022
1063215
1063242
1063332
1063405
1063432
1063502
1063532
1064203
1064333
1064533
1065413
1065442
1065513
1065545
1066222
1066321
1066401
1066415
1066435
1066501
1066521
1066541
1067413
1068045
1068335
1068415
1068445
1069002
1069035
1069215
1069242
1069322
1069402
1069425
1069502
0971512
0971535
0972313
0972515
0987043
0987222
0987245
0987343
0989205
0989245
0989425
1011002
1011025
1014061
1060212
1060241
1060411
1060432
1060451
1060541
1061215
1061242
1061345
1061432
1061532
1062215
1063002
1063102
1063222
1063245
1063335
1063412
1063435
1063505
1063535
1064213
1064403
1065402
1065415
1065443
1065515
1066041
1066225
1066322
1066402
1066422
1066441
1066505
1066525
1066542
1067433
1068222
1068342
1068422
1068512
1069005
1069042
1069222
1069245
1069332
1069405
1069432
1069503
0971515
0971542
0972332
0987012
0987113
0987232
0987312
0989002
0989212
0989305
0989442
1011005
1011032
1014062
1060215
1060242
1060412
1060435
1060511
1060545
1061222
1061245
1061412
1061435
1061535
1062232
1063005
1063202
1063225
1063302
1063342
1063415
1063442
1063512
1063542
1064233
1064413
1065403
1065422
1065445
1065532
1066042
1066241
1066341
1066405
1066425
1066442
1066511
1066531
1066545
1067533
1068225
1068345
1068425
1068535
1069012
1069202
1069225
1069302
1069335
1069412
1069435
1069505
0971522
0971543
0972502
0987013
0987212
0987233
0987313
0989012
0989215
0989402
0989445
1011012
1011035
1014065
1060221
1060245
1060415
1060441
1060521
1061002
1061225
1061332
1061415
1061442
1061542
1062242
1063012
1063205
1063232
1063312
1063345
1063422
1063445
1063515
1063545
1064303
1064433
1065405
1065432
1065505
1065535
1066121
1066242
1066342
1066411
1066431
1066445
1066512
1066532
1067213
1068025
1068242
1068405
1068435
1068542
1069015
1069205
1069232
1069312
1069342
1069415
1069442
1069512
1069515
1070203
1070403
1070533
1071043
1071213
1071242
1071405
1071425
1071512
1072302
1072502
1087003
1087032
1087212
1087232
1087312
1089002
1069532
1070213
1070413
1071015
1071045
1071215
1071245
1071412
1071432
1071532
1072312
1072512
1087012
1087043
1087213
1087235
1087313
1089005
1069535
1070233
1070433
1071022
1071202
1071232
1071312
1071413
1071433
1071535
1072313
1072513
1087013
1087202
1087215
1087242
1087342
1089012
1070003
1070313
1070503
1071032
1071205
1071233
1071345
1071415
1071442
1071542
1072332
1072515
1087015
1087203
1087222
1087243
1087343
1089015
1070013
1070333
1070513
1071042
1071212
1071235
1071402
1071422
1071445
1071545
1072333
1072532
1087023
1087205
1087223
1087245
1087345
8 0096002
0130673
0154772
0158672
0174672
0179262
0190465
0194005
0230682
0254673
0254972
0274672
0274881
0277262
0277562
0279261
0279462
0285202
0285242
0289222
0289445
0290265
0294002
0330462
0358872
0377365
0379062
0379462
0389242
0390462
0394023
0414062
0454673
0455675
0458773
0477262
0479261
0479462
0485242
0494004
0514062
0530463
0558672
0558775
0574872
0096003
0130675
0154773
0158673
0177262
0179462
0190562
0195001
0230782
0254675
0255672
0274682
0274882
0277265
0278262
0279262
0279465
0285212
0285412
0289242
0289512
0290362
0294003
0330465
0377062
0377462
0379065
0379562
0389262
0394002
0396002
0414065
0454675
0455772
0474202
0478365
0479262
0479465
0490462
0494005
0514065
0554672
0558673
0574462
0574882
0096005
0154672
0154872
0158773
0177362
0179562
0194002
0195002
0230872
0254772
0258683
0274683
0276365
0277362
0278462
0279265
0279562
0285215
0285432
0289245
0289532
0290461
0330062
0354672
0377262
0377465
0379261
0389022
0389422
0394003
0396003
0430065
0454772
0458672
0474203
0479061
0479265
0479561
0490562
0510015
0530262
0554673
0558675
0574673
0574885
0098004
0154673
0154873
0158983
0177462
0190262
0194003
0198003
0230882
0254872
0258872
0274685
0276565
0277462
0278562
0279362
0285002
0285225
0285435
0289312
0290261
0290462
0330261
0354772
0377265
0377562
0379262
0389042
0389442
0394004
0396004
0430265
0454773
0458673
0474402
0479062
0479361
0479562
0494002
0510062
0530263
0554675
0558772
0574682
0574892
0130672
0154675
0154972
0174262
0177562
0190462
0194004
0230462
0254672
0254873
0258873
0274781
0277062
0277465
0279062
0279365
0285012
0285232
0285442
0289442
0290262
0290562
0330262
0354775
0377362
0377565
0379265
0389222
0389532
0394005
0414061
0454672
0455672
0458772
0474403
0479065
0479365
0479565
0494003
0514061
0530462
0555672
0558773
0574785
0576261
0576262
0576562
0577462
0578363
0578563
0579265
0579462
0585415
0589022
0589242
0589345
0589422
0589515
0590262
0590565
0594015
0630463
0658673
0677362
0677565
0678363
0678562
0679265
0679465
0687413
0687433
0687532
0688442
0689512
0690265
0690565
0758672
0776065
0776362
0776561
0777262
0777562
0778262
0778365
0778563
0779261
0779461
0785512
0789415
0789445
0789532
0790261
0790465
0794004
0794202
0795001
0858672
0867543
0870213
0870343
0870543
0872245
0872443
0876261
0876365
0876562
0877362
0878065
0576265
0577062
0577562
0578462
0578565
0579361
0579465
0585512
0589025
0589262
0589402
0589432
0589522
0590362
0594002
0594102
0630465
0658675
0677365
0678262
0678365
0678563
0679362
0679562
0687415
0687442
0687533
0688443
0689532
0690362
0694002
0758673
0776261
0776365
0776562
0777265
0777565
0778263
0778462
0778565
0779262
0779462
0789402
0789422
0789462
0789545
0790262
0790562
0794005
0794205
0795002
0858673
0870003
0870233
0870423
0872223
0872342
0872523
0876262
0876461
0876565
0877462
0878262
0576461
0577262
0578062
0578463
0579062
0579362
0579562
0588502
0589042
0589322
0589405
0589442
0589532
0590462
0594003
0630062
0654672
0670253
0677462
0678263
0678462
0678565
0679365
0679565
0687422
0687443
0687534
0688445
0689542
0690462
0694003
0758675
0776262
0776461
0776565
0777362
0778062
0778265
0778463
0779061
0779265
0779465
0789403
0789432
0789505
0790062
0790265
0790565
0794012
0794302
0795203
0867423
0870013
0870303
0870443
0872225
0872422
0872542
0876265
0876462
0877165
0877465
0878263
0576462
0577265
0578262
0578465
0579261
0579365
0579565
0588503
0589222
0589325
0589412
0589502
0589542
0590465
0594004
0630262
0654673
0677262
0677465
0678265
0678463
0679062
0679461
0687403
0687423
0687445
0687542
0689422
0690065
0690465
0694005
0776061
0776265
0776462
0777062
0777462
0778063
0778362
0778465
0779062
0779362
0779562
0789405
0789435
0789512
0790065
0790362
0794002
0794035
0794312
0833062
0867443
0870113
0870313
0870444
0872242
0872423
0872543
0876361
0876465
0877262
0877562
0878264
0576465
0577362
0578362
0578562
0579262
0579461
0585412
0588513
0589225
0589332
0589415
0589512
0590062
0590562
0594005
0630462
0658672
0677265
0677562
0678362
0678465
0679262
0679462
0687412
0687432
0687505
0687543
0689442
0690262
0690562
0730262
0776062
0776361
0776465
0777065
0777465
0778065
0778363
0778562
0779065
0779365
0779565
0789412
0789442
0789515
0790202
0790462
0794003
0794043
0794402
0833065
0867523
0870203
0870333
0870523
0872243
0872442
0876065
0876362
0876561
0877265
0877565
0878265
0878362
0878465
0879262
0879461
0879565
0887423
0887443
0887532
0888503
0889022
0889245
0889402
0889425
0889512
0890065
0890462
0894002
0894212
0895003
0964223
0964443
0969525
0970323
0970523
0972242
0972343
0972444
0975242
0975433
0975543
0985415
0987423
0987443
0987532
0988233
0988443
0990262
0990465
1064223
1067443
1069542
1070424
1072043
1072243
1072345
1072445
1072545
1075413
1079062
1085015
1085212
1087405
1087423
1087443
1087522
1088422
1089035
1089065
1089132
1089212
1089235
1089315
1089402
0878363
0878562
0879265
0879462
0887402
0887432
0887445
0887533
0888513
0889042
0889265
0889405
0889442
0889515
0890262
0890465
0894003
0894213
0895005
0964233
0967423
0969542
0970343
0970543
0972243
0972422
0972542
0975243
0975442
0977062
0987412
0987432
0987445
0987542
0988403
0988543
0990265
0990562
1064243
1067523
1069545
1070443
1072045
1072245
1072422
1072522
1075143
1075442
1079065
1085022
1085215
1087412
1087432
1087445
1087532
1088432
1089042
1089105
1089135
1089215
1089242
1089332
1089412
0878365
0878563
0879361
0879465
0887412
0887433
0887512
0887542
0888542
0889222
0889322
0889412
0889445
0889525
0890265
0890562
0894005
0894232
0960541
0964243
0967443
0969545
0970423
0972223
0972245
0972423
0972545
0975412
0975512
0979062
0987413
0987433
0987512
0987543
0988413
0990062
0990362
0990565
1064423
1067543
1070243
1070523
1072222
1072322
1072423
1072525
1075232
1075443
1085002
1085105
1085242
1087413
1087433
1087512
1087533
1089022
1089045
1089115
1089145
1089222
1089245
1089335
1089415
0878462
0878565
0879362
0879561
0887413
0887435
0887513
0887543
0888543
0889225
0889342
0889415
0889465
0889542
0890362
0890565
0894062
0894412
0960542
0964423
0967543
0970223
0970443
0972224
0972322
0972442
0975002
0975413
0975532
0985015
0987415
0987435
0987513
0988212
0988433
0990162
0990461
1033062
1064443
1069522
1070343
1070543
1072223
1072342
1072442
1072542
1075242
1075445
1085005
1085202
1085315
1087415
1087435
1087513
1088222
1089025
1089055
1089122
1089202
1089225
1089252
1089342
1089422
0878463
0879261
0879365
0879562
0887422
0887442
0887523
0887545
0888545
0889242
0889345
0889422
0889502
0889545
0890365
0891413
0894202
0895002
0960545
0964433
0969522
0970243
0970444
0972225
0972323
0972443
0975233
0975432
0975542
0985215
0987422
0987442
0987523
0988213
0988442
0990261
0990462
1033065
1067423
1069525
1070423
1072042
1072242
1072343
1072443
1072543
1075243
1075542
1085012
1085205
1085402
1087422
1087442
1087515
1088412
1089032
1089062
1089125
1089205
1089232
1089255
1089345
1089425
1089435
1089535
1094512
1089442
1089545
1089445
1090062
1089515
1090065
1089532
1094335
9 0100891
0180682
0181882
0183682
0183872
0192685
0197063
0197881
0200895
0280782
0281675
0281783
0281883
0282683
0283672
0283685
0283783
0283882
0292672
0292782
0292982
0297262
0297562
0300892
0381682
0381885
0383775
0384685
0397262
0397562
0397881
0398004
0400892
0400993
0430683
0454972
0474412
0481682
0483683
0483873
0493672
0493772
0493875
0498004
0500895
0510002
0510212
0510405
0510673
0530671
0530683
0554772
0554875
0558683
0558875
0580672
0580882
0581682
0581785
0581985
0100892
0180782
0181982
0183683
0183882
0192772
0197262
0197892
0200992
0280872
0281682
0281785
0281885
0282772
0283673
0283772
0283785
0283883
0292682
0292783
0292983
0297265
0297692
0300893
0381685
0383672
0383782
0384782
0397265
0397681
0397883
0398023
0400893
0400995
0430872
0454973
0474672
0481883
0483685
0483882
0493673
0493773
0493882
0500891
0500992
0510003
0510232
0510412
0510675
0530672
0530871
0554773
0554972
0558782
0558882
0580682
0580885
0581683
0581882
0582672
0100893
0180882
0182782
0183685
0192672
0192882
0197462
0199671
0280681
0280881
0281683
0281872
0281982
0282782
0283675
0283773
0283872
0283982
0292683
0292872
0297061
0297461
0297882
0300992
0381782
0383673
0383785
0384872
0397461
0397685
0397981
0399671
0400895
0430671
0430873
0455871
0474673
0483672
0483775
0483885
0493675
0493775
0493972
0500892
0500993
0510005
0510245
0510433
0510782
0530673
0530872
0554775
0554973
0558783
0558972
0580685
0580982
0581685
0581883
0582673
0100991
0181682
0183672
0183772
0192682
0197061
0197562
0200892
0280682
0280882
0281685
0281875
0282672
0282872
0283682
0283775
0283873
0284672
0292685
0292882
0297062
0297462
0298203
0330682
0381785
0383682
0383882
0384982
0397462
0397781
0397983
0399871
0400991
0430673
0454872
0455872
0474873
0483673
0483782
0484673
0493682
0493872
0493973
0500893
0500994
0510065
0510312
0510462
0510883
0530675
0530873
0554872
0554975
0558872
0558973
0580782
0580985
0581772
0581885
0582682
0100992
0181772
0183673
0183782
0192683
0197062
0197781
0200893
0280781
0281672
0281782
0281882
0282682
0282882
0283683
0283782
0283875
0284685
0292772
0292885
0297065
0297465
0300891
0330683
0381882
0383685
0384675
0389122
0397465
0397783
0398003
0400891
0400992
0430675
0454873
0458872
0481673
0483682
0483872
0492682
0493683
0493873
0498003
0500894
0500995
0510202
0510402
0510545
0510985
0530682
0530875
0554873
0558682
0558873
0558975
0580785
0581672
0581782
0581982
0582683
0582782
0583672
0583685
0583783
0583882
0583975
0584673
0584783
0589362
0592685
0592882
0593673
0593775
0593973
0597265
0597562
0597882
0600893
0630672
0630885
0658872
0658975
0681772
0681883
0682682
0682775
0682873
0682972
0682985
0683683
0683785
0683883
0684672
0684684
0684782
0684875
0684973
0692672
0692773
0692882
0692985
0693783
0697462
0697783
0700893
0700993
0710782
0730892
0758872
0780671
0780685
0780785
0780885
0781672
0781685
0781785
0781883
0782672
0782685
0782783
0782882
0782975
0783673
0582872
0583673
0583772
0583785
0583883
0583982
0584682
0584872
0592673
0592782
0592883
0593675
0593872
0593975
0597362
0597563
0597883
0600895
0630682
0658682
0658873
0681672
0681773
0681985
0682683
0682782
0682875
0682973
0683672
0683685
0683872
0683885
0684673
0684685
0684783
0684882
0684975
0692673
0692782
0692883
0693672
0697262
0697463
0697982
0700894
0700995
0710785
0758682
0758873
0780672
0780772
0780871
0780972
0781673
0781772
0781872
0781885
0782673
0782772
0782785
0782883
0782982
0783675
0582882
0583675
0583773
0583872
0583885
0583983
0584683
0584873
0592682
0592783
0592982
0593682
0593873
0596005
0597363
0597681
0597982
0600992
0630683
0658772
0658875
0681682
0681782
0682672
0682685
0682783
0682882
0682975
0683673
0683772
0683873
0683972
0684675
0684772
0684785
0684883
0684982
0692682
0692783
0692885
0693673
0697263
0697562
0698003
0700895
0710432
0710882
0758772
0758972
0780675
0780775
0780872
0780981
0781675
0781775
0781873
0781982
0782675
0782773
0782872
0782885
0782983
0783682
0582972
0583682
0583775
0583873
0583972
0583985
0584773
0584882
0592683
0592785
0592983
0593772
0593875
0597262
0597462
0597682
0600891
0600993
0630685
0658773
0658972
0681683
0681785
0682673
0682772
0682785
0682883
0682982
0683675
0683775
0683875
0683982
0684682
0684773
0684872
0684885
0684983
0692683
0692785
0692982
0693674
0697362
0697682
0700891
0700991
0710545
0710885
0758773
0758973
0780681
0780781
0780881
0780982
0781682
0781782
0781875
0781983
0782682
0782775
0782873
0782972
0782985
0783683
0582982
0583683
0583782
0583875
0583973
0584672
0584782
0584883
0592684
0592872
0593672
0593773
0593972
0597263
0597463
0597683
0600892
0600995
0630883
0658775
0658973
0681685
0681882
0682675
0682773
0682872
0682885
0682983
0683682
0683782
0683882
0683985
0684683
0684775
0684873
0684972
0684985
0692685
0692872
0692983
0693773
0697363
0697782
0700892
0700992
0710685
0730682
0758775
0758982
0780682
0780782
0780882
0780985
0781683
0781783
0781882
0781985
0782683
0782782
0782875
0782973
0783672
0783685
0783772
0783872
0783885
0783985
0784683
0784775
0784872
0784885
0784983
0792683
0792783
0792883
0793672
0793685
0793783
0793883
0797065
0797563
0797781
0797882
0800891
0800992
0810882
0880671
0880685
0880785
0880882
0880982
0881685
0881872
0881985
0882683
0882782
0882875
0882973
0883672
0883685
0883783
0883882
0883985
0884683
0884782
0884875
0884973
0892672
0892772
0892785
0892885
0893672
0893685
0893783
0893885
0897262
0897463
0897681
0897781
0897882
0897981
0898103
0900991
0958673
0972203
0972402
0783773
0783873
0783972
0784672
0784685
0784782
0784873
0784972
0784985
0792685
0792785
0792885
0793673
0793772
0793872
0793973
0797262
0797681
0797782
0797883
0800892
0800993
0858682
0880672
0880771
0880871
0880885
0880985
0881772
0881882
0882672
0882685
0882783
0882882
0882975
0883673
0883772
0883785
0883883
0884672
0884685
0884783
0884882
0884975
0892673
0892773
0892872
0892972
0893673
0893772
0893872
0893975
0897263
0897465
0897682
0897783
0897883
0897982
0900891
0900992
0958682
0972212
0972403
0783775
0783875
0783973
0784673
0784772
0784783
0784875
0784973
0792672
0792772
0792872
0792982
0793675
0793773
0793873
0793982
0797265
0797682
0797783
0797892
0800893
0800995
0858772
0880675
0880775
0880872
0880971
0881675
0881782
0881883
0882673
0882772
0882785
0882883
0882982
0883675
0883773
0883872
0883885
0884673
0884772
0884785
0884883
0884982
0892682
0892775
0892873
0892982
0893675
0893773
0893873
0893983
0897265
0897561
0897683
0897785
0897885
0897985
0900892
0900993
0958685
0972213
0972412
0783782
0783882
0783975
0784675
0784773
0784784
0784882
0784975
0792673
0792773
0792873
0792983
0793682
0793775
0793875
0793985
0797462
0797683
0797785
0797982
0800895
0810545
0858872
0880681
0880781
0880875
0880975
0881682
0881783
0881885
0882675
0882773
0882872
0882885
0882983
0883682
0883775
0883873
0883972
0884675
0884773
0884872
0884885
0884983
0892683
0892782
0892882
0892983
0893682
0893775
0893882
0893985
0897461
0897562
0897685
0897792
0897892
0897995
0900893
0900995
0972012
0972215
0972413
0783785
0783883
0783982
0784682
0784774
0784785
0784883
0784982
0792682
0792782
0792882
0792985
0793683
0793782
0793882
0797061
0797465
0797685
0797881
0797983
0800991
0810685
0858972
0880682
0880782
0880881
0880981
0881683
0881785
0881982
0882682
0882775
0882873
0882972
0882985
0883683
0883782
0883875
0883982
0884682
0884775
0884873
0884972
0884985
0892685
0892783
0892883
0892985
0893683
0893782
0893883
0897065
0897462
0897563
0897692
0897881
0897895
0898003
0900895
0958672
0972032
0972233
0972414
0972415
0976262
0976462
0977262
0977565
0978265
0978463
0978565
0979362
0979561
0980681
0980781
0980875
0980975
0981675
0981785
0981885
0982675
0982773
0982872
0982885
0982983
0983683
0983783
0983883
0983983
0984682
0984773
0984872
0984885
0984983
0992682
0992782
0992882
0992982
0993683
0993873
0993982
0994013
0994205
0995003
0997363
0997563
0997785
0997893
1000893
1000995
1072013
1072212
1072235
1072432
1076261
1076365
1076562
1077365
1078063
1078362
1078465
1079261
1079365
1079562
1080681
1080782
0972432
0976265
0976465
0977265
0978062
0978362
0978464
0979261
0979365
0979562
0980682
0980782
0980881
0980981
0981682
0981872
0981982
0982682
0982775
0982873
0982972
0982985
0983685
0983785
0983885
0983985
0984683
0984775
0984873
0984972
0984985
0992683
0992783
0992883
0992983
0993685
0993875
0994002
0994112
0994212
0995005
0997461
0997565
0997881
0997895
1000895
1058672
1072032
1072213
1072402
1072433
1076262
1076461
1076565
1077462
1078065
1078363
1078562
1079262
1079461
1079565
1080682
1080785
0972435
0976362
0976561
0977462
0978065
0978363
0978465
0979262
0979461
0979565
0980685
0980785
0980882
0980982
0981685
0981875
0981985
0982683
0982782
0982875
0982973
0983672
0983772
0983872
0983972
0984672
0984684
0984782
0984875
0984973
0992672
0992685
0992785
0992885
0992985
0993772
0993882
0994003
0994113
0994402
0997262
0997463
0997683
0997882
0997995
1000991
1058675
1072035
1072215
1072412
1076061
1076265
1076462
1077262
1077465
1078262
1078365
1078563
1079265
1079462
1080671
1080685
1080871
0976165
0976365
0976562
0977465
0978262
0978365
0978562
0979265
0979462
0980671
0980771
0980871
0980885
0980985
0981772
0981882
0982672
0982685
0982783
0982882
0982975
0983675
0983775
0983875
0983973
0984673
0984685
0984783
0984882
0984975
0992673
0992772
0992872
0992972
0993672
0993782
0993883
0994005
0994202
0994403
0997263
0997465
0997685
0997885
1000891
1000992
1072002
1072202
1072232
1072413
1076065
1076361
1076465
1077265
1077562
1078263
1078462
1078565
1079361
1079465
1080672
1080771
1080872
0976261
0976461
0976565
0977562
0978263
0978462
0978563
0979361
0979465
0980675
0980772
0980872
0980971
0981672
0981782
0981883
0982673
0982772
0982785
0982883
0982982
0983682
0983782
0983882
0983982
0984675
0984772
0984785
0984883
0984982
0992675
0992773
0992873
0992973
0993682
0993872
0993885
0994012
0994203
0995002
0997362
0997562
0997695
0997892
1000892
1000993
1072012
1072203
1072233
1072415
1076165
1076362
1076561
1077362
1077565
1078265
1078463
1079165
1079362
1079561
1080675
1080781
1080875
1080881
1080982
1081685
1081885
1082675
1082773
1082872
1082885
1082983
1083682
1083775
1083873
1083972
1084673
1084684
1084775
1084873
1084972
1084984
1086681
1087543
1089465
1090361
1090465
1092673
1092772
1092872
1092885
1093682
1093885
1094012
1094202
1094215
1094342
1094435
1095004
1095205
1095412
1097263
1097463
1097682
1097785
1097895
1080882
1080985
1081772
1081982
1082682
1082775
1082873
1082972
1082985
1083683
1083782
1083875
1083982
1084674
1084685
1084782
1084875
1084973
1084985
1086781
1087545
1089562
1090362
1090561
1092675
1092773
1092873
1092982
1093683
1094002
1094015
1094203
1094235
1094402
1094442
1095005
1095212
1095502
1097265
1097465
1097683
1097881
1097982
1080885
1081672
1081782
1081985
1082683
1082782
1082875
1082973
1083672
1083685
1083783
1083882
1083983
1084675
1084772
1084783
1084882
1084975
1086241
1086881
1088442
1090261
1090365
1090562
1092682
1092782
1092875
1092983
1093685
1094003
1094022
1094205
1094242
1094403
1094445
1095012
1095213
1097062
1097362
1097482
1097685
1097882
1098043
1080975
1081675
1081785
1082672
1082685
1082783
1082882
1082975
1083673
1083772
1083785
1083883
1083985
1084682
1084773
1084785
1084883
1084982
1086441
1086981
1088443
1090262
1090461
1090565
1092683
1092783
1092882
1092985
1093872
1094004
1094025
1094212
1094243
1094412
1095002
1095105
1095215
1097065
1097461
1097562
1097782
1097883
1080981
1081682
1081882
1082673
1082772
1082785
1082883
1082982
1083675
1083773
1083872
1083885
1084672
1084683
1084774
1084872
1084885
1084983
1086461
1087542
1089265
1090265
1090462
1092672
1092685
1092785
1092883
1093672
1093882
1094005
1094042
1094213
1094245
1094413
1095003
1095202
1095402
1097262
1097462
1097681
1097783
1097885
1)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
4)
§ 5 ods. 4 zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
§ 22 ods. 4 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
7)
§ 28 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8)
Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 332/1996 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve a o zmene zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení zákona č. 132/1989 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
9)
10)
Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
11)
§ 22 až 26 a 31 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
12)
§ 11 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
13)
Zákon č. 518/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov.
14)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
15)
§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
§ 12a zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb.
16)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.