218/2004 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

218
ZÁKON
zo 6. apríla 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 44/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/1996 Z. z., zákona č. 219/1999 Z. z., zákona č. 339/2000 Z. z., zákona č. 58/2001 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 560/2001 Z. z., zákona č. 463/2002 Z. z. a zákona č. 24/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 odsek 1 znie:
„(1)
Obec môže vyberať tieto miestne poplatky (ďalej len „poplatky"):
a)
poplatok za užívanie verejného priestranstva,
b)
poplatok za užívanie bytu alebo časti bytu na iné účely ako na bývanie,
c)
poplatok za ubytovaciu kapacitu,
d)
poplatok za pobyt,
e)
poplatok za psa,
f)
poplatok za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest,
g)
poplatok za zábavné hracie prístroje,
h)
poplatok za predajné automaty,
i)
poplatok za jadrové zariadenie.“.
2.
§ 4 sa vypúšťa.
3.
Nadpis pod § 5 znie: „Poplatok za pobyt“.
4.
V § 5 odsek 1 znie:
„(1)
Poplatok za pobyt platí fyzická osoba, ktorá sa prechodne ubytuje v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania.2a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
§ 30 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 279/2001 Z. z.“.
5.
V § 5 ods. 4 sa slová „každý deň pobytu“ nahrádzajú slovom „prenocovanie“ a veta za bodkočiarkou sa vypúšťa.
6.
§ 8 sa vypúšťa.
7.
§ 9 sa vypúšťa.
8.
§ 10a sa vypúšťa.
9.
V § 10e ods. 1 prvá veta znie: „Poplatok sa platí za jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna reakcia a vyrába sa elektrická energia (ďalej len „jadrové zariadenie"), a to aj časť kalendárneho roka.“.
10.
V § 10e sa za odsek 1 vkladá odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Poplatková povinnosť vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia a zaniká dňom vyvezenia jadrového paliva z posledného reaktora jadrového zariadenia.“.
Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 8.
11.
V § 10e odsek 3 znie:
„(3)
Základná sadzba poplatku je najviac 0,04 Sk za m2 územia obce, ktorej zastavané územie alebo jeho časť (ďalej len „zastavané územie") sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením (ďalej len „oblasť ohrozenia").“.
12.
V § 10e ods. 4 až 6 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 3“.
13.
V § 11 odsek 1 znie:
„(1)
Poplatky uvedené v § 1 ods. 1 písm. a), b), c), e), g) až i) a v § 1 ods. 2 vyrubí obec platobným výmerom. Spôsob platenia poplatkov uvedených v § 1 ods. 1 písm. d), f) a v § 1 ods. 2, ak je v obci zavedený množstvový zber, ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením. V platobnom výmere je obec povinná uviesť, ak ide o fyzickú osobu, jej meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo a ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, jej obchodné meno, identifikačné číslo organizácie a sídlo alebo miesto podnikania. Osobné údaje podľa tohto odseku sú chránené osobitným zákonom.9e)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9e znie:
„9e)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 Z. z.“.
14.
V § 11 ods. 5 sa vypúšťa prvá veta.
15.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:
„10)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.“.
16.
V § 14 v prvej vete sa slová „vo svojom územnom obvode“ nahrádzajú slovami „na svojom území“.
17.
V § 14 sa slová „Ministerstvo financií Slovenskej republiky a Ústredné daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky“.
18.
V § 15 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a prípadné úľavy a oslobodenie od poplatkov, spôsob a lehotu na uplatnenie poplatkovej úľavy“.
19.
§ 16a vrátane nadpisu znie:
㤠16a
Prechodné ustanovenia
(1)
Ak pred 1. májom 2004 vznikla poplatková povinnosť k poplatku zo vstupného, poplatku z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov, poplatku z reklamy a poplatku za pobyt v kúpeľnom mieste a mieste sústredeného cestovného ruchu, postupuje sa podľa predpisov platných do 30. apríla 2004.
(2)
Poplatok za ubytovaciu kapacitu môže obec vyberať do 31. decembra 2004.
(3)
Poplatok zo vstupného podľa § 8 a poplatok z reklamy podľa § 10a môže obec vyberať, ak poplatková povinnosť vznikla do 31. decembra 2004.“.
20.
Slovo „Kčs“ v celom zákone sa nahrádza slovom „Sk“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii s výnimkou čl. I bodov 2, 6 a 8, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2005. Čl. I bod 1 písm. c) stráca účinnosť 1. januára 2005.
Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.