217/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

217
ZÁKON
z 11. marca 2004
o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II - Zrušený od 1. 9. 2005.
Čl. III - Zrušený od 1. 1. 2007.
Čl. IV
Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 256/2001 Z. z., zákona č. 420/2002 Z. z. a zákona č. 518/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:
„(11)
Vedúci úradu v služobnom úrade, ktorým je krajský pozemkový úrad, je prednosta krajského pozemkového úradu.“.
Doterajšie odseky 11 až 14 sa označujú ako odseky 12 až 15.
2.
V § 43 odsek 2 znie:
„(2)
Podrobnosti o spôsobe oceňovania pozemkov na účely pozemkových úprav podľa § 9, 11 a 12 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
Čl. VI
Zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 5 sa slová „odsekov 3 a 4“ nahrádzajú slovami „odsekov 2 a 4“.
2.
V § 6 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú slová „a právnickej osoby okrem povinnej osoby (§ 4 ods. 1)“.
3.
V § 6 ods. 2 sa na konci pripájajú slová „vo výške ustanovenej podľa osobitného predpisu18a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:
„18a)
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 86/2002 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení vyhlášky č. 576/2003 Z. z.“.
4.
V § 6 ods. 5 sa na konci pripájajú slová „podľa druhu pozemku v čase jeho prechodu na štát alebo inú právnickú osobu“.
5.
V § 8 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Náklady spojené s ocenením vecí a zabezpečením technických podkladov pre rozhodovaciu činnosť správneho orgánu uhrádza štát prostredníctvom Slovenského pozemkového fondu. Správne poplatky spojené s navrátením vlastníctva alebo priznaním práva na náhradu sa nevyrubujú.“.
Čl. VII
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 217/2004 Z. z.
ZOZNAM LESNÝCH DREVÍN, ICH ČÍSELNÝCH KÓDOV A SKRATIEK
Číselný kód Skratka Názov Latinský názov
01 SM Smrek obyčajný Picea abies
02 SP Smrek pichľavý Picea pungens
07 SO Smrek omorikový (omorika) Picea omorica
03 JD Jedla biela Abies alba
04 JO Jedla obrovská Abies grandis
05 BO Borovica lesná (sosna) Pinus sylvestris
06 BC Borovica čierna Pinus nigra
08 BS Borovica Banksova Pinus banksiana
09 KS Borovica horská (kosodrevina) Pinus mugo
10 VJ Borovica hladká (vejmutovka) Pinus strobus
11 DG Duglaska tisolistá Pseudotsuga menziesii
12 LB Borovica limbová Ptnus cembra
13 SC Smrekovec opadavý Larix decidua
14 SJ Smrekovec japonský Larix kaempferi syn. Larix
leptolepis
15 TX Tis obyčajný Taxus baccata
19 DL Dub letný Quercus robur
20 DZ Dub zimný Quercus petraea
21 DC Dub červený Quercus rubra
22 DP Dub plstnatý Quercus pubescens
25 CR Dub cerový (cer) Quercus cerris
26 BK Buk lesný Fagus sylvatica
27 HB Hrab obyčajný Carpinus betulus
28 JH Javor horský Acer pseudoplatanus
29 JM Javor mliečny Acer platanoides
30 JP Javor poľný Acer campestre
31 JT Javor tatársky Acer tataricum
32 JI Javor introdukovaný Acer introd. sp.
33 JS Jaseň štíhly Fraxinus excelsior
16 JU Jaseň úzkolistý Fraxinus angustifolia
35 JK Jaseň manový Fraxinus ornus
36 BZ Baza čierna Sambucus nigra
37 BH Brest horský Ulmus montana, syn. Ulmus
glabra
38 BP Brest poľný (hrabolistý) Ulmus minor, syn. Ulmus
carpinifolia
39 VZ Brest väzový Ulmus laevis
17 BD Brest sibírsky Ulmus pinnato-ramosa
40 AG Agát biely Robinia pseudoacacia
41 BR Breza bradavičnatá Betula pendula syn. Betula
verrucosa
18 BV Breza plstnatá Betula pubescens
42 JL Jelša lepkavá Alnus glutinosa
43 JX Jelša sivá Alnus tncana
44 JZ Jelša zelená Alnus viridis
23 VB Vŕba biela Salix alba
24 VF Vŕba krehká Salix fragilis
45 VK Vŕba krovitá Salix sp.
46 LM Lipa malolistá Tilia cordata
47 LV Lipa veľkolistá Tilia platyphyllos
48 OS Topoľ osikový (osika) Populus tremula
49 TS Topoľ šľachtený Populus x hybr.
50 TC Topoľ čierny Populus nigra
34 TB Topoľ biely Populus alba, P. canescens
51 TI Topoľ I 214 Populus x euroamericana
('I-214')
52 TR Topoľ Robusta Populus x euroamericana
('Robusta')
53 CS Čerešňa vtáčia Prunus avium
54 MH Čerešňa mahalebková
(mahalebka)
Prunus mahaleb
55 JB Jarabina vtáčia Sorbus aucuparia
56 MK Jarabina mukyňová (mukyňa) Sorbus aria
57 BX Jarabina brekyňová (brekyňa) Sorbus torminalis
58 OK Jarabina oskorušová (oskoruša) Sorbus domestica
59 OC Orech čierny Juglans nigra
60 OV Orech vlašský Juglans regia
61 GJ Gaštan jedlý Castanea sativa
62 GK Pagaštan konský Aesculus hippocastanum
63 TP Čremcha obyčajná (tŕpka) Podus avium, syn. Podus
racemosa
64 DR Drieň obyčajný Cornus mas
65 HR Hruška obyčajná Pyrus pyraster
66 JN Jabloň planá (plánka) Malus sylvestris
67 HJ Hloh jednosemenný Crataeus monogyna
68 HO Hloh obyčajný Crataegus oxyacantha
Iné druhy lesných drevín
Názov Latinský názov
Borovica bielokôra Pinus leucodermis
Borovica turecká Pinus brutia
Borovica halepská Pinus halepensis
Borovica kanárska Ptnus canarensis
Borovica píniová Pinus pinea
Borovica prímorská Ptnus pinaster
Borovica stočená Ptnus contorta
Borovica lúčovltá Pinus radiata
Céder atlantický Cedrus atlantica
Céder libanonský Cedrus libani
Dub cezmĺnovltý Quercus ilex
Dub korkový Quercus suber
Jedla grécka Abies cephalonica
Jedla španielska Abies pinsapo
Smrek sltkanský Picea sitchensis
Smrekovec krížený Larix x eurolepis
Smrekovec sibírsky Larix sibirica
Príloha č. 2 k zákonu č. 217/2004 Z. z.
POŽIADAVKY NA UZNANIE ZDROJOV REPRODUKČNÉHO MATERIÁLU KATEGÓRIÍ IDENTIFIKOVANÝ A SELEKTOVANÝ
1. Požiadavky na zdroje určené na získavanie reprodukčného materiálu kategórie identifikovaný
Požiadavky na zdroje určené na získavanie reprodukčného materiálu kategórie identifikovaný sú:
a) zdroj sa nachádza v jednej oblasti proveniencie,
b) je známa oblasť proveniencie, poloha, nadmorská výška alebo výškové pásmo miesta (miest), na ktorom (ktorých) bol reprodukčný materiál získaný,
c) uvedie sa, či je zdroj reprodukčného materiálu autochtónny, miestneho pôvodu, neautochtónny, nepôvodný alebo neznámeho pôvodu. Pri neautochtónnom a nepôvodnom zdroji sa uvedie miesto pôvodu, ak je známe.
2. Požiadavky na uznanie zdrojov reprodukčného materiálu kategórie selektovaný
2.1 Porast sa posudzuje vzhľadom na účel, na ktorý má byť reprodukčný materiál určený, pričom kritériá podľa bodov 2.2 až 2.12 musia byť splnené spôsobom zodpovedajúcim tomuto účelu.
2.2 Pôvod
Podľa dostupných dokumentov alebo iných zdrojov sa stanoví, či je pôvod autochtónny, miestny, neautochtónny alebo neznámy. Pri neautochtónnnych alebo nepôvodných zdrojoch sa uvedie miesto pôvodu.
2.3 Izolácia
Porasty sa musia nachádzať v dostatočnej vzdialenosti od fenotypovo nevhodných porastov toho istého druhu alebo od porastov príbuzných druhov alebo odrôd, s ktorými sa môže daný druh krížiť. Izolácia je zvlášť dôležitá vtedy, keď sa v okolí autochtónnych porastov vyskytujú porasty neautochtónne, nepôvodné alebo neznámeho pôvodu.
2.4 Skutočná veľkosť zdroja
Porast musí tvoriť jedna skupina alebo viacero skupín vhodne rozmiestených stromov, ktorých počet zaručuje dostatočné vzájomné opelenie. Kvôli zamedzeniu nežiaducich efektov príbuzenského opelenia musia kandidátske porasty vykazovať dostatočne vysoký počet a rozmiestenie jednotlivých stromov na svojej ploche.
2.5 Vek a vývojový stupeň
Porasty sa musia skladať zo stromov, ktorých vek a vývojový stupeň umožňujú použitie výberových kritérií.
2.6 Homogenita
Porasty musia vykazovať normálny stupeň individuálnej variability morfologických znakov. Nevhodné stromy by mali byť v prípade potreby odstránené.
2.7 Prispôsobenosť
Musí byť jasné, že porast je prispôsobený ekologickým podmienkam prevládajúcim v semenárskej oblasti.
2.8 Zdravotný stav a odolnostný potenciál
Stromy v porastoch nesmú byť napadnuté škodlivými činiteľmi a musia byť odolné proti nepriaznivým stanovištným a klimatickým podmienkam v mieste pôvodu s výnimkou škôd spôsobených znečistením životného prostredia.
2.9 Objemový prírastok
Na uznanie vybraných porastov musí byť objemový prírastok drevnej hmoty vyšší, než je priemerná hodnota platná pre porovnateľné ekologické a hospodárske podmienky.
2.10 Kvalita dreva
Môže byť v špecifických prípadoch podstatným kritériom výberu.
2.11 Tvar a habitus
Stromy v kandidátskych porastoch musia vykazovať zvlášť priaznivé morfologické znaky, najmä priamosť a kruhový prierez kmeňa, vhodný typ vetvenia, jemnosť vetvenia a dobrú schopnosť prirodzeného čistenia kmeňa. Okrem toho musí byť obmedzený podiel dvojakov a stromov s točitým rastom.
2.12 Iné znaky
Stromy v kandidátskych porastoch môžu vykazovať aj iné znaky dôležité v konkrétnych podmienkach prostredia alebo na konkrétne praktické účely.
Príloha č. 3 k zákonu č. 217/2004 Z. z.
POŽIADAVKY NA UZNANIE ZDROJOV REPRODUKČNÉHO MATERIÁLU KATEGÓRIE KVALIFIKOVANÝ
1. Semenné sady
Požiadavky na uznanie semenných sadov na produkciu reprodukčného materiálu kategórie kvalifikovaný sú:
Druh a účel sadu, polohový plán, komponenty sadu, izoláciu semenného sadu a tiež akúkoľvek zmenu týchto parametrov musí schváliť výskumný ústav.
Komponenty sadu, ktorými sú klony alebo potomstvá, sa musia vybrať na základe ich výnimočných znakov. Osobitne sa pritom zohľadnia kritériá podľa prílohy č. 2.
Príslušné klony alebo potomstvá sa vysádzajú podľa plánu schváleného úradným miestom, a to podľa usporiadania umožňujúceho identifikáciu každého komponenta.
Výchovné zásahy v semenných sadoch musia byť predpísané spoločne s výberovými kritériami, ktoré pri nich budú použité, a musí ich schváliť výskumný ústav.
Semenné sady sa musia obhospodarovať a reprodukčný materiál sa v nich musí zbierať tak, aby sa dosiahol cieľ semenného sadu a zamedzilo sa nežiaduce zúženie genetickej diverzity.
2. Rodičovské – výberové stromy
Požiadavky na uznanie rodičovských – výberových stromov sú:
Rodičia sa vyberajú na základe ich výnimočných znakov alebo na základe kombinačnej schopnosti. Osobitne sa pritom zohľadnia kritériá podľa prílohy č. 2.
Cieľ, plán kríženia a metódu opelenia, komponenty, izoláciu, miesto a akúkoľvek zmenu týchto parametrov musí schváliť výskumný ústav.
Identitu, počet a podiel rodičov v zmesi musí schváliť výskumný ústav.
3. Klony
Požiadavky na uznanie klonov sú:
Klony musia byť identifikovateľné na základe rozlišovacích znakov schválených výskumným ústavom.
Pestovná hodnota jednotlivých klonov sa stanoví podľa skúseností alebo na základe výsledkov dostatočne dlhodobých pokusov.
Východiskové jedince (ortety) určené na produkciu klonov sa vyberajú na základe ich výnimočných znakov, pričom sa osobitne zohľadnia kritériá podľa prílohy č. 2.
Uznanie klonov sa obmedzí maximálnym počtom rokov alebo maximálnym počtom vegetatívnych potomkov (ramet).
4. Zmesi klonov a multiklonálne variety
Požiadavky na uznanie klonov a multiklonálnych variet sú:
Zmesi klonov musia spĺňať požiadavky stanovené v bode 3.
Identitu, počet a podiely klonov obsiahnutých v zmesi, výberovú metódu a východiskové klony musí schváliť výskumný ústav. Každá zmes klonov musí vykazovať dostatočnú genetickú rôznorodosť porovnateľnú s porastmi pochádzajúcimi z prirodzenej obnovy.
Uznanie zmesí klonov a multiklonálnych variet sa obmedzí maximálnym počtom rokov alebo maximálnym počtom vegetatívnych potomkov.
Príloha č. 4 k zákonu č. 217/2004 Z. z.
POŽIADAVKY NA UZNANIE ZDROJOV REPRODUKČNÉHO MATERIÁLU KATEGÓRIE TESTOVANÝ
1. Všeobecné požiadavky
Zdroj reprodukčného materiálu musí spĺňať požiadavky podľa prílohy č. 2 alebo prílohy č. 3.
Testy na uznanie zdrojov reprodukčného materiálu pripravuje a vyhodnocuje výskumný ústav medzinárodne uznávaným postupom. Pri porovnávacích testoch je testovaný reprodukčný materiál porovnávaný s jedným štandardom alebo viacerými štandardmi schválenými ministerstvom, ktorými sú generatívne potomstvá uznaných porastov alebo výberových stromov, ramety uznaných klonov alebo multiklonálna varieta.
2. Testované znaky
Testy musia byť koncipované tak, aby slúžili na vyhodnotenie presne definovaných znakov.
Zvláštnu pozornosť treba venovať kritériám, ako je prispôsobenosť, rastová schopnosť, odolnosť proti škodlivým činiteľom. Hodnotia sa tiež osobitné znaky významné vo vzťahu k ekologickým podmienkam panujúcim na mieste testu.
3. Dokumentácia
O mieste založenia testov sa musia viesť záznamy, ktoré opisujú stanovištné a klimatické podmienky, predchádzajúce užívanie, spôsob založenia porastu a jeho obhospodarovanie, škody spôsobené abiotickými/biotickými činiteľmi. Tieto záznamy sa poskytujú výskumnému ústavu. Vek materiálu a výsledky v čase uzavretia testu musí zaznamenať výskumný ústav.
4. Spôsob vykonania testov
Každá vzorka reprodukčného materiálu musí byť, ak to dovoľuje druh sadbového materiálu, vysiata, vysadená a vypestovaná rovnakým spôsobom.
Každý pokus sa musí založiť podľa uznaného štatistického princípu použitím dostatočného počtu stromov tak, aby bolo možné posúdiť individuálne znaky každého z testovaných komponentov.
5. Vyhodnotenie a platnosť výsledkov
Výsledky pokusov sa vyhodnotia použitím medzinárodne uznaného štatistického postupu; výsledky testovania sa vyhodnotia samostatne pre každý z testovaných znakov.
Opis použitej pokusnej metódy a vyhodnotenie výsledkov testov budú verejne prístupné.1)
Výskumný ústav určí oblasti pravdepodobnej prispôsobenosti testovaného materiálu a prípadne tiež prispôsobivosti znakov, ktoré znižujú jeho pestovnú hodnotu.
Zdroj nemožno uznať na produkciu reprodukčného materiálu kategórie testovaný, ak pokusy preukážu, že sa na testovanom reprodukčnom materiáli neprejavujú
a) znaky zdroja reprodukčného materiálu alebo
b) odolnostný potenciál proti pôsobeniu hospodársky významných škodlivých činiteľov, aký má zdroj reprodukčného materiálu.
6. Požiadavky na genetické testy
Genetickému testu môžu byť podrobené komponenty nasledujúcich zdrojov reprodukčného materiálu: semenné sady, rodičia potomstiev, klony, zmesi klonov a multiklonálne variety.
Na uznanie zdroja reprodukčného materiálu sa vyžaduje táto dokumentácia:
a) identita a pôvod hodnotených komponentov,
b) plán kríženia na produkciu reprodukčného materiálu podrobeného testovaniu.
Pri testovaní sa musia splniť tieto požiadavky:
a) genetickú hodnotu každého komponenta je potrebné vyhodnotiť na dvoch alebo viacerých testovacích plochách, z ktorých aspoň jedna sa vyznačuje ekologickými podmienkami charakteristickými pre predpokladanú oblasť použitia reprodukčného materiálu,
b) nadradenosť testovaného reprodukčného materiálu sa zisťuje na základe genetickej hodnoty a v prípade potomstiev z kontrolovaného opelenia aj špeciálneho plánu kríženia,
c) hodnotiace testy a genetické hodnotenie schvaľuje výskumný ústav.
Vyhodnotenie
Nadradenosť testovaného reprodukčného materiálu sa hodnotí vo vzťahu k štandardu pre jeden znak alebo pre skupinu znakov.
Pre každý z významných znakov sa musí stanoviť, či je jeho hodnotená genetická hodnota nižšia než genetická hodnota štandardu.
7. Požiadavky na porovnávacie testy reprodukčného materiálu
Každá vzorka reprodukčného materiálu pre porovnávacie testy musí byť reprezentatívna pre uznaný zdroj reprodukčného materiálu, z ktorého pochádza. V semenných rokoch je prípustné dodatočné umelé opelenie.
Štandardy
Ako štandard slúži reprodukčný materiál z uznaného zdroja vybraného podľa kritérií uvedených v prílohe č. 2 alebo zo zdroja uznaného na produkciu reprodukčného materiálu kategórie testovaný, ktorý sa v ekologických podmienkach, pre ktoré bol schválený, ukázal ako hospodársky cenný. Štandardy pre porovnávacie skúšky sa vyberajú pre semenárske oblasti a výškové zóny, v ktorých sa testy realizujú.
V porovnávacom teste umelých krížencov musia byť, ak je to možné, ako štandardy zastúpení obaja rodičia.
Súčasne sa používa niekoľko štandardov. V odôvodnených prípadoch sa pripúšťa namiesto štandardov použiť najvhodnejší reprodukčný materiál zastúpený v teste alebo strednú hodnotu komponentov zastúpených v teste.
Vo všetkých testoch tej istej série, založených v čo najširšom spektre stanovištných podmienok, sa musia použiť tie isté štandardy.
Vyhodnotenie
Pre testovaný reprodukčný materiál sa musí preukázať jeho štatisticky významná nadradenosť v porovnaní so štandardom v aspoň jednom významnom znaku.
Je nutné jednoznačne uviesť, či existujú významné hospodárske alebo ekologické znaky, v ktorých sa dosiahol značne horší výsledok v porovnaní so štandardom; takýto nepriaznivý prejav musí byť vyvážený priaznivými znakmi.
Predbežné uznanie
Na predbežné uznanie môžu poslúžiť skoré testy potomstiev. Kvalitu zdroja preukázanú skorými testmi je nutné znova overiť najneskôr o desať rokov.
Skoré testy
Pre predbežné alebo definitívne uznanie môže výskumný ústav uznať pokusy v lesných škôlkach, skleníkoch a laboratóriách, ak štatisticky hodnoverne preukážu, že medzi posudzovaným znakom a znakmi, ktoré by boli obvyklým spôsobom testované v lesníckych terénnych testoch, existuje tesný vzťah.
Príloha č. 6 k zákonu č. 217/2004 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Rady 1999/105/ES z 22. decembra 1999 o uvádzaní množiteľského materiálu lesných kultúr na trh (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 03/zv. 28; Ú. v. ES L 11, 15. 1. 2000).
1)
§ 2 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch.
3)
§ 2a zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1993 Z. z.
4)
Zákon č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat v znení neskorších predpisov.
5)
§ 2 písm. n) a o) zákona č. 238/2001 Z. z. Colný zákon v znení neskorších predpisov.
6)
§ 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb.
7)
§ 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb.
8)
§ 25 zákona č. 519/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov.
9)
§ 21 zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov.
10)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku v znení neskorších predpisov.
11)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 49/1997 Z. z., ktorým sa vyhlasujú oblasti lesov.
12)
§ 19 ods. 6 zákona č. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13)
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
14)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
15)
Zákon č. 151/2002 Z. z.
17)
§ 30 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 510/1991 Zb.
18)
§ 22 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
19)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
21)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
1)
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).