216/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

216
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 15. apríla 2004,
ktorým sa ustanovujú oblasti utajovaných skutočností
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 písm. a) zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
Utajovaná skutočnosť môže vzniknúť v oblasti
a)
zachovania bezpečnosti1) a zabezpečenia obrany2) Slovenskej republiky,
b)
zabezpečenia vnútorného poriadku a bezpečnosti3) Slovenskej republiky,
c)
ochrany života, zdravia, osobnej slobody a bezpečnosti osôb pred protiprávnym konaním,
d)
ochrany určených osôb a ochrany chránených osôb,4)
e)
ochrany predmetov a objektov,5) ochrany určených objektov,6)
f)
štátnych hmotných rezerv,
g)
dovozu a vývozu vojenského materiálu,7)
h)
ochrany jadrovej bezpečnosti, bezpečnosti jadrových zariadení, prepravy a ukladania jadrových materiálov a bezpečnosti chemických zariadení a nebezpečných látok pred protiprávnym konaním,
i)
organizácie, foriem, metód a výsledkov činnosti spravodajských služieb, ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov a Národného bezpečnostného úradu a prostriedkov ich utajenia,
j)
používania informačno-technických prostriedkov a informačno-operatívnych prostriedkov a prostriedkov operatívno-pátracej činnosti,
k)
výskumu, vývoja a výroby zbraňových systémov a zariadení,
l)
vedecko-technických a technologických postupov, výroby, výskumu a vývoja materiálov a technických prostriedkov,
m)
zabezpečenia ochrany a bezpečnosti komunikačných a informačných systémov,
n)
prípravy amnestie udeľovanej prezidentom republiky,
o)
výskumu, vývoja, výroby a používania prostriedkov na ochranu utajovaných skutočností,
p)
medzinárodných rokovaní a ich prípravy vrátane medzinárodných rokovaní o zmluvných dokumentoch, ak to ich povaha vyžaduje, a medzinárodných zmlúv a ich plnenia, ak sa na tom zmluvné strany dohodnú,
r)
rozhodnutí, návrhov, žiadostí a informácií súvisiacich s úkonmi v trestnom konaní, ktoré by mohli ohroziť životy alebo bezpečnosť jednotlivých fyzických osôb alebo by mohli viesť k mareniu trestného konania,
s)
zabezpečovania zahraničnej politiky Slovenskej republiky a vzťahov Slovenskej republiky k ostatným štátom a medzinárodným organizáciám a ochrany zastupiteľských úradov a diplomatických misií v Slovenskej republike,
t)
vzájomnej spolupráce ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Slovenskej informačnej služby a Národného bezpečnostného úradu a ich spolupráce s príslušnými službami, zbormi alebo orgánmi cudzej moci,
u)
menovej politiky a peňažného obehu,
v)
dokumentácie týkajúcej sa vynálezov dôležitých pre obranu alebo bezpečnosť štátu alebo pre iný dôležitý záujem podľa § 3 ods. 3 až 6 zákona.
§ 2
(1)
Vedúci vymedzí8) podľa § 1 tohto nariadenia utajované skutočnosti vznikajúce v právnickej osobe v rámci pôsobnosti ustanovenej podľa osobitného predpisu.9) Určené utajované skutočnosti vedúci zaraďuje do zoznamu utajovaných skutočností právnickej osoby.
(2)
Zoznam utajovaných skutočností právnickej osoby podľa odseku 1 vydáva vedúci písomne. Jeho obsahom je konkrétne určenie utajovaných skutočností s príslušným stupňom utajenia podľa § 3 zákona, zaradených do oblastí podľa § 1 tohto nariadenia a odôvodnenie potreby ich označenia príslušným stupňom utajenia.
(3)
Zoznam utajovaných skutočností právnickej osoby je verejný.
§ 3
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. mája 2004.
Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
Čl. 1 ods. 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.
2)
Napríklad zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky, zákon č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 511/2003 Z. z.
3)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
4)
Napríklad zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 1 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z.
5)
Napríklad zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, zákon č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty.
6)
§ 27 zákona č. 319/2002 Z. z.
7)
Zákon č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
8)
§ 8 ods. 2 písm. a) zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9)
Napríklad zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.