208/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

208
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 29. marca 2004,
ktorou sa ustanovuje vzor a náležitosti európskeho zbrojného pasu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 46 ods. 1 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Vzor a náležitosti európskeho zbrojného pasu sú uvedené v prílohe.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2004.
Vladimír Palko v. r.
Príloha k vyhláške č. 208/2004 Z. z.