203/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2004 do 31.12.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

203
ZÁKON
z 9. marca 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení zákona č. 434/2001 Z. z. a zákona č. 461/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3)
Napríklad zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákon č. 150/2001 Z. z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení zákona č. 182/2002 Z. z.“.
2.
V § 1 ods. 1 písm. b) sa slová „štátne peňažné ústavy,4)“ nahrádzajú slovami „vyššie územné celky,4)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4)
Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 1 ods. 2 druhá veta znie: „Štátna pomoc sa môže poskytnúť v súlade s týmto zákonom, osobitnými zákonmi6) a právnymi predpismi Európskeho spoločenstva (ďalej len „spoločenstvo") vzťahujúcimi sa na štátnu pomoc.6a)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6 a 6a znejú:
„6)
Napríklad zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 379/1996 Z. z. o Fonde na podporu zahraničného obchodu v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
6a) Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 659/1999 z 22. 3. 1999, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania článku 93 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 083, 27/03/1999), nariadenie Komisie (ES) č. 70/2001 z 12. 1. 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na podporu štátu malým a stredným podnikateľom (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 010, 13/01/2001), nariadenie Komisie (ES) č. 68/2001 z 12. 1. 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na vzdelávaciu pomoc (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 010, 13/01/2001), nariadenie Komisie (ES) č. 2204/2002 z 12. 12. 2002 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na štátnu pomoc pre zamestnanosť (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 337, 13/12/2002).“.
4.
V § 1 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.
5.
V § 2 ods. 1 sa slová „podmienky obchodu medzi Slovenskou republikou a Európskymi spoločenstvami9) (ďalej len „spoločenstvo")“ nahrádzajú slovami „obchod medzi členskými štátmi spoločenstva“.
6.
§ 3 vrátane nadpisu znie:
㤠3
Výnimky zo zákazu
Zákaz poskytovania štátnej pomoci sa nevzťahuje na minimálnu pomoc9) a na štátnu pomoc poskytnutú v súlade s právnymi predpismi spoločenstva o skupinových výnimkách.9a)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9) a 9a) znejú:
„9) Nariadenie Komisie (ES) č. 69/2001 z 12. 1. 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na pomoc de minimis (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 010, 13/01/2001).
9a) Napríklad čl. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 70/2001 z 12. 1. 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na podporu štátu malým a stredným podnikateľom (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 010, 13/01/2001), čl. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 68/2001 z 12. 1. 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na vzdelávaciu pomoc (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 010, 13/01/2001), čl. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 2204/2002 z 12. 12. 2002 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na štátnu pomoc pre zamestnanosť (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 337, 13/12/2002).“.
7.
V § 4 odsek 1 znie:
„(1)
Štátna pomoc sa môže poskytnúť na podporu
a)
hospodárskeho rozvoja regiónov,10) v ktorých je životná úroveň mimoriadne nízka alebo v ktorých je vysoká nezamestnanosť,
b)
uskutočnenia významného projektu spoločného európskeho záujmu alebo na nápravu vážnych nedostatkov vo fungovaní hospodárstva,
c)
rozvoja určitých hospodárskych činností alebo určitých hospodárskych oblastí, ak táto pomoc zásadne neovplyvní podmienky obchodu tak, že by to bolo v rozpore so záujmom spoločného trhu spoločenstva,
d)
kultúry a zachovania kultúrneho dedičstva, ak táto pomoc neovplyvní podmienky obchodu tak, že by boli v rozpore so záujmom spoločného trhu spoločenstva.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:
„10)
Usmernenie Komisie o národnej regionálnej pomoci č. 98/C 74/06 z 10. 3. 1998 v znení neskoršej zmeny a doplnenia z 9. 9. 2000 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, C 258, 9/9/2000).“.
8.
V § 4 sa odsek 2 dopĺňa písmenami l), m) a n), ktoré znejú:
„l)
na podporu rudného baníctva a uhoľného baníctva,
m)
na podporu dopravy,
n)
na iný druh podpory, ak tak rozhodne Rada.“.
9.
V § 4 sa vypúšťajú odseky 3 až 6.
10.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11 a 12 sa vypúšťajú.
11.
V § 5 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).
12.
V § 5 odsek 3 znie:
„(3)
Štátna pomoc sa môže poskytnúť podľa schém štátnej pomoci alebo ako individuálna štátna pomoc.13b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13b znie:
„13b) Nariadenie Rady (ES) č. 659/1999 z 22. 3. 1999, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania článku 93 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 083, 27/03/1999).“.
13.
V § 5 sa vypúšťajú odseky 4 a 5.
14.
§ 6 až 16 sa vypúšťajú.
15.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13c až 19b sa vypúšťajú.
16.
V § 17 odsek 1 znie:
„(1)
Žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci z prostriedkov štátneho rozpočtu sa podávajú vecne príslušnému ministerstvu alebo právnickej osobe, prostredníctvom ktorej sa tieto prostriedky poskytujú.“.
17.
V § 17 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.
18.
V § 17 ods. 2 sa čiarka nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „ak osobitný predpis neustanovuje inak.20)“.
19.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20 sa vypúšťa.
20.
V § 19 odsek 2 znie:
„(2)
Na vykonávanie kontroly podľa odseku 1 sa vzťahuje osobitný predpis.22)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:
„22)
Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
21.
§ 20 sa vypúšťa.
22.
Nadpis tretej časti znie:
„Výkon štátnej správy v oblasti štátnej pomoci“.
23.
§ 21 až 24 znejú:
㤠21
Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií") koordinuje štátnu pomoc vo vzťahu k poskytovateľom štátnej pomoci v Slovenskej republike a vo vzťahu k Európskej únii.
§ 22
(1)
Štátna pomoc sa môže poskytnúť, len ak je schválená Komisiou, s výnimkou prípadov podľa osobitného predpisu.
(2)
Poskytovateľ minimálnej pomoci je povinný štvrťročne oznamovať ministerstvu financií poskytnutie tejto minimálnej pomoci, a to do 30 dní po uplynutí štvrťroku, v ktorom sa minimálna pomoc poskytla. Príjemca minimálnej pomoci je povinný štvrťročne oznamovať ministerstvu financií prijatie tejto minimálnej pomoci, a to do 30 dní po uplynutí štvrťroku, v ktorom minimálnu pomoc prijal. Oznámenia o poskytnutí minimálnej pomoci a oznámenia o jej prijatí obsahujú najmä
a)
základné identifikačné údaje o príjemcovi, ktorému sa poskytla minimálna pomoc v príslušnom kalendárnom štvrťroku, a to meno a priezvisko alebo obchodné meno príjemcu, adresa jeho trvalého pobytu alebo sídla, predmet podnikania a odvetvie,24) v ktorom podniká,
b)
označenie poskytovateľa minimálnej pomoci,
c)
názov schémy minimálnej pomoci podľa poskytovateľa (príjemcu), ak sa minimálna pomoc poskytuje v rámci schémy,
d)
účel a formu poskytnutia (prijatia) minimálnej pomoci podľa poskytovateľa (príjemcu) minimálnej pomoci,
e)
výšku poskytnutej (prijatej) minimálnej pomoci podľa poskytovateľa (príjemcu) minimálnej pomoci,
f)
dátum poskytnutia (prijatia) minimálnej pomoci,
g)
prehľad o doteraz poskytnutej minimálnej pomoci vrátane minimálnej pomoci poskytnutej právnym predchodcom poskytovateľa,
h)
prehľad o doteraz prijatej minimálnej pomoci vrátane minimálnej pomoci prijatej právnym predchodcom príjemcu.
§ 23
(1)
Poskytovateľ je povinný pred poskytnutím štátnej pomoci požiadať postupom podľa odsekov 2 a 3 Komisiu o schválenie poskytnutia štátnej pomoci s výnimkou prípadov podľa právneho predpisu spoločenstva.23)
(2)
Žiadosť o schválenie poskytnutia štátnej pomoci predkladá poskytovateľ ministerstvu financií; to neplatí, ak ide o postup podľa osobitného predpisu.24a) Obsah a forma žiadostí o schválenie poskytnutia štátnej pomoci musí byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi spoločenstva vzťahujúcimi sa na štátnu pomoc. Prílohou žiadosti o schválenie poskytnutia štátnej pomoci je aj úradný anglický preklad tejto žiadosti.
(3)
Ministerstvo financií posúdi súlad žiadosti o schválenie poskytnutia štátnej pomoci s príslušnými právnymi predpismi spoločenstva pre štátnu pomoc a ak žiadosť obsahuje všetky údaje potrebné na vydanie rozhodnutia Komisiou, bezodkladne požiada Komisiu o vydanie rozhodnutia. To neplatí, ak ide o postup podľa osobitného predpisu.24a)
(4)
Ministerstvo financií je oprávnené vyžiadať od príslušných štátnych orgánov, obcí, podnikateľov a iných právnických osôb informácie, ktoré sú potrebné na posúdenie súladu poskytnutia štátnej pomoci s príslušnými právnymi predpismi spoločenstva pre štátnu pomoc a na schválenie poskytnutia štátnej pomoci Komisiou; tieto osoby sú povinné ministerstvu financií také informácie bezodkladne poskytnúť. Na žiadosť ministerstva financií sú tieto osoby povinné predkladať informácie na osobitných formulároch.
(5)
Poskytovateľ je povinný na žiadosť ministerstva financií poskytovať priebežné správy a súhrnné správy o ním poskytnutej štátnej pomoci v termínoch a v rozsahu požadovanom ministerstvom financií. Poskytovateľ investičných stimulov podľa osobitného predpisu24a) je povinný oznámiť ministerstvu financií rozhodnutie Komisie vydané na základe žiadosti tohto poskytovateľa.
(6)
Ak sa má podľa príslušného právneho predpisu spoločenstva o skupinových výnimkách9a) poskytnúť informácia o poskytnutí štátnej pomoci Komisii, je poskytovateľ povinný na tieto účely poskytnúť potrebné informácie v rozsahu, ktorý umožní ministerstvu financií splniť informačné povinnosti v súlade s príslušným právnym predpisom spoločenstva pre štátnu pomoc najneskôr do 10 dní od poskytnutia štátnej pomoci.
(7)
Ak sa majú podľa príslušného právneho predpisu spoločenstva vzťahujúceho sa na štátnu pomoc poskytnúť správy o poskytnutí štátnej pomoci Komisii, je poskytovateľ povinný na tieto účely poskytnúť potrebné informácie a správy v rozsahu a v termínoch, ktoré umožnia ministerstvu financií splniť povinnosť poskytnúť správy v súlade s príslušným právnym predpisom spoločenstva vzťahujúcim sa na štátnu pomoc, najneskôr však do 45 dní po uplynutí obdobia, za ktoré sa poskytuje príslušná správa.
§ 24
(1)
Ministerstvo financií je oprávnené u poskytovateľa pomoci podľa § 3 kontrolovať poskytnutie tejto pomoci. Na ten účel je ministerstvo financií oprávnené overiť si potrebné skutočnosti aj u príjemcu pomoci podľa § 3. Príjemca pomoci podľa § 3 je povinný umožniť ministerstvu financií toto overenie.
(2)
Na vykonávanie kontroly podľa odseku 1 sa použije osobitný predpis.22)
(3)
Ak ministerstvo financií v priebehu vykonávania kontroly zistí, že pomoc podľa § 3 sa poskytuje v rozpore s právnym predpisom spoločenstva o poskytovaní minimálnej pomoci9) alebo s týmto zákonom, oznámi túto skutočnosť bezodkladne poskytovateľovi pomoci podľa § 3, ktorý je povinný okamžite pozastaviť ďalšie poskytovanie pomoci.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 23, 24 a 24a) znejú:
„23) Napríklad nariadenie Komisie (ES) č. 69/2001 z 12. 1. 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na pomoc de minimis (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 010, 13/01/2001), nariadenie Komisie (ES) č. 70/2001 z 12. 1. 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na podporu štátu malým a stredným podnikateľom (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 010, 13/01/2001), nariadenie Komisie (ES) č. 68/2001 z 12. 1. 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na vzdelávaciu pomoc (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 010, 13/01/2001).
24)
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 552/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická odvetvová klasifikácia ekonomických činností.
24a)
Zákon č. 565/2001 Z. z. o investičných stimuloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
24.
§ 25 sa vypúšťa.
25.
§ 26 a 27 znejú:
㤠26
(1)
Podnikateľ, ktorému sa poskytla štátna pomoc neoprávnene, je povinný na základe rozhodnutia Komisie vrátiť poskytnutú štátnu pomoc do rozpočtu, z ktorého bola poskytnutá. Poskytovateľ vymáha vrátenie neoprávnene poskytnutej štátnej pomoci vrátane úroku podľa sadzby určenej Komisiou.
(2)
Pri vymáhaní neoprávnene poskytnutej štátnej pomoci sa postupuje podľa osobitného predpisu.24b)
Poznámka pod čiarou k odkazu 24b znie:
„24b)
§ 250w až 250y Občianskeho súdneho poriadku.“.
§ 27
(1)
Ministerstvo financií môže subjektu, ktorý porušil povinnosti podľa § 22, 23 a 24, uložiť pokutu, a to aj opakovane do výšky
a)
100 000 Sk, ak ide o fyzickú osobu,
b)
1 000 000 Sk, ak ide o právnickú osobu.
(2)
Na konanie o uložení pokuty sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.24c) Ministerstvo financií je oprávnené uložiť pokutu do jedného roka odo dňa, keď zistilo porušenie povinnosti uloženej týmto zákonom, najneskôr do piatich rokov odo dňa porušenia tejto povinnosti. Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu. Pokuty vymáha ministerstvo financií.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24c) znie:
„24c)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.“.
26.
§ 27a sa vypúšťa.
27.
§ 28 znie:
㤠28
(1)
Ministerstvo financií je povinné viesť najmä evidenciu
a)
žiadostí o schválenie poskytnutia štátnej pomoci,
b)
schválených štátnych pomocí,
c)
neschválených štátnych pomocí,
d)
oznámení o poskytnutej minimálnej pomoci,
e)
oznámení o prijatí minimálnej pomoci.
(2)
Ministerstvo financií je povinné predkladať na žiadosť Komisie informácie v požadovanom termíne a rozsahu; takisto je povinné spolupracovať s Komisiou v rozsahu podľa príslušných právnych predpisov spoločenstva vzťahujúcich sa na štátnu pomoc.
(3)
Ministerstvo financií je povinné predkladať Komisii informácie a správy v rozsahu a v termínoch podľa právnych predpisov spoločenstva vzťahujúcich sa na štátnu pomoc.
(4)
Poskytovateľ je povinný do konca februára kalendárneho roka poskytnúť ministerstvu financií súhrnnú správu o poskytnutej štátnej pomoci za predchádzajúci kalendárny rok.
(5)
Ministerstvo financií je povinné každoročne do konca mája predložiť vláde na prerokovanie správu o poskytnutej štátnej pomoci za predchádzajúci kalendárny rok. Ministerstvo financií predkladá Komisii ročnú správu o poskytnutej štátnej pomoci po prerokovaní vládou.“.
28.
§ 29 sa vypúšťa.
29.
Za § 30a sa vkladajú § 30b a 30c, ktoré znejú:
㤠30b
(1)
Zrušuje sa Úrad pre štátnu pomoc.
(2)
Dňom zrušenia Úradu pre štátnu pomoc prechádzajú práva a povinnosti Úradu pre štátnu pomoc vrátane práv a povinností zo štátnozamestnaneckých pomerov a pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov na ministerstvo financií.
(3)
Vedúci služobného úradu ministerstva financií v spolupráci s vedúcimi služobných úradov Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a v spolupráci s Úradom pre štátnu službu vykoná zmeny štátnozamestnaneckých vzťahov štátnych zamestnancov, ktorí budú plniť úlohy spojené s poskytovaním štátnej pomoci v uvedených orgánoch.
(4)
Majetok štátu, ktorý bol 30. apríla 2004 v správe Úradu pre štátnu pomoc, prechádza 1. mája 2004 do správy ministerstva financií.
§ 30c
Konanie neukončené do dňa platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii, okrem konania o schválení poskytnutia štátnej pomoci,13b) dokončí ministerstvo financií.“.
Čl. II
Zákon č. 565/2001 Z. z. o investičných stimuloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
1.
V § 1, § 2 ods. 4 a v § 5 ods. 3 sa slová „Národného úradu práce“ nahrádzajú slovami „Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
Usmernenie Komisie (ES) o národnej regionálnej pomoci č. 98/C 74/06 z 10. marca 1998 v znení neskoršej zmeny a doplnenia.“.
3.
V § 4 odsek 3 znie:
„(3)
Ak nedošlo k zastaveniu konania podľa odseku 2, po kladnom vyjadrení žiadateľa ministerstvo predloží návrh na schválenie Komisie (ďalej len „komisia"). Ak komisia návrh schváli, predloží ho ministerstvo na schválenie vláde Slovenskej republiky (ďalej len „vláda"). Ak komisia návrh neschváli, ministerstvo žiadosť zamietne.“.
4.
V § 5 ods. 1 sa slovo „úrad“ nahrádza slovami „Ministerstvo financií Slovenskej republiky“.
Čl. III
Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb. a zákona č. 558/2001 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 32a ods. 11 sa slová „Úradu pre štátnu pomoc16c)“ nahrádzajú slovami „Komisii16c)“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16c znie:
„16c)
Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.