200/2004 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

200
ZÁKON
z 10. marca 2004
o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Predmet úpravy
§ 1
Tento zákon upravuje
a)
podmienky, za ktorých sa prijímajú opatrenia proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru1) (ďalej len „opatrenie“) podľa osobitného predpisu,2)
b)
oprávnenie nariadiť zničenie alebo iné znehodnotenie tovaru, ktorý je podľa právoplatného rozhodnutia súdu falzifikátom3) alebo nedovolenou napodobeninou,3)
c)
priestupky a iné správne delikty na úseku porušovania práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru.
§ 2
Na účely tohto zákona
a)
oprávnenou osobou je majiteľ patentu,4) majiteľ dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá a majiteľ dodatkového ochranného osvedčenia na výrobky na ochranu rastlín,4) osoba, ktorej prislúcha právo z autorského osvedčenia,4) majiteľ úžitkového vzoru,5) majiteľ zapísaného dizajnu,6) majiteľ ochrannej známky,7) majiteľ topografie,8) majiteľ šľachtiteľského osvedčenia,9) držiteľ osvedčenia o zápise označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku a užívateľ zapísaného označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku,10) autor a iné osoby, ktorých práva sú chránené podľa osobitného predpisu,11) alebo iná osoba, ak preukáže oprávnenie domáhať sa ochrany práv podľa osobitného predpisu alebo tohto zákona,
b)
právom duševného vlastníctva je právo oprávnenej osoby chránené podľa osobitných predpisov,12)
c)
držiteľom tovaru je deklarant,13) dovozca, vývozca, príjemca, odosielateľ alebo vlastník falzifikátu alebo nedovolenej napodobeniny.
Žiadosť o prijatie opatrenia
§ 3
(1)
Žiadosť o prijatie opatrenia (ďalej len „žiadosť“) podáva oprávnená osoba Colnému riaditeľstvu Slovenskej republiky (ďalej len „colné riaditeľstvo“). Žiadosť podanú prostredníctvom zariadenia na spracovanie a prenos údajov14) je žiadateľ povinný doplniť najneskôr do troch dní písomne alebo ústne do zápisnice.
(2)
Žiadosť sa podáva v štátnom jazyku.15) Ak je žiadosť podaná v inom jazyku ako v štátnom jazyku, k žiadosti sa pripojí jej úradne osvedčený preklad do štátneho jazyka. To platí aj pre doklady, ktoré tvoria prílohu žiadosti, a pre ďalšie údaje, ktoré je oprávnená osoba povinná poskytnúť colnému riaditeľstvu.
(3)
Oprávnená osoba je povinná na účely prijatia opatrenia poskytnúť potrebnú súčinnosť.
§ 4
Prílohou k žiadosti je vždy písomné vyhlásenie oprávnenej osoby o tom, že preberá zodpovednosť za realizáciu opatrenia voči držiteľovi tovaru a zaväzuje sa uhradiť náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s prijatím opatrenia podľa osobitného predpisu.16)
§ 5
Colné riaditeľstvo žiadosti nevyhovie a vydá o tom písomné rozhodnutie, ak žiadosť nespĺňa náležitosti podľa osobitného predpisu.17) Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie Ministerstvu financií Slovenskej republiky prostredníctvom colného riaditeľstva v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
§ 6
Odhalenie falzifikátu alebo nedovolenej napodobeniny pri vykonávaní colného dohľadu a colnej kontroly
(1)
Ak pri tovare, ktorý podlieha colnému dohľadu,18) je podozrenie, že sa ním porušujú práva duševného vlastníctva, colný úrad môže požiadať oprávnenú osobu o poskytnutie informácií nevyhnutných na potvrdenie tohto podozrenia.
(2)
Colný úrad vydá o zaistení tovaru podľa odseku 1 písomné rozhodnutie.
(3)
Proti rozhodnutiu o zaistení tovaru pre podozrenie z porušovania práv duševného vlastníctva môže držiteľ tovaru v lehote troch pracovných dní odo dňa doručenia rozhodnutia podať odvolanie colnému úradu, ktorý rozhodnutie vydal. Odvolanie proti rozhodnutiu o zaistení tovaru nemá odkladný účinok.
(4)
Ak oprávnená osoba nepodá žiadosť alebo ak zaistený tovar už nie je potrebný na ďalšie konanie a neprichádza do úvahy jeho prepadnutie alebo zhabanie v konaní o priestupku alebo inom správnom delikte alebo jeho zničenie podľa § 10, colný úrad vráti tovar osobe, ktorej bol zaistený.
(5)
Ak tento zákon neustanovuje inak, colný úrad pri zaistení tovaru postupuje podľa osobitného predpisu.19)
§ 7
Uskladnenie tovaru v čase prerušenia colného konania alebo v čase zaistenia tovaru
Na uskladnenie tovaru v čase prerušenia colného konania pre podozrenie z porušenia práva duševného vlastníctva alebo v čase zaistenia tovaru pre podozrenie z porušenia práva duševného vlastníctva sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu o dočasnom uskladnení tovaru.20)
§ 8
Podanie návrhu na začatie konania na súd
Oprávnená osoba je povinná v lehote desiatich pracovných dní od doručenia oznámenia colného úradu o prijatí opatrenia podľa osobitného predpisu21) preukázať colnému úradu skutočnosť, že podala na súd návrh na začatie konania vo veci určenia, či tovar je falzifikát alebo nedovolená napodobenina, alebo že súd nariadil predbežné opatrenie.
Nakladanie s tovarom, o ktorom súd rozhodol, že je falzifikát alebo nedovolená napodobenina
§ 9
Ak podľa právoplatného rozhodnutia súdu je tovar, pri ktorom bolo prijaté opatrenie podľa osobitného predpisu,21) falzifikát alebo nedovolená napodobenina, colný úrad vydá rozhodnutie o neprepustení tovaru do colného režimu voľný obeh, do colného režimu vývoz alebo o nepovolení jeho spätného vývozu. Na vydanie tohto rozhodnutia sa primerane použijú ustanovenia o colnom konaní podľa osobitného predpisu.13)
§ 10
(1)
Ak podľa právoplatného rozhodnutia súdu je tovar falzifikát alebo nedovolená napodobenina a ak colný úrad nerozhodol o jeho prepadnutí alebo zhabaní podľa tohto zákona, colný úrad
a)
môže na návrh oprávnenej osoby alebo z vlastného podnetu rozhodnúť, aby držiteľ tovaru tento tovar pod colným dohľadom zničil na vlastné náklady v lehote určenej colným úradom,
b)
rozhodne o zničení tohto tovaru a zabezpečí jeho zničenie, ak mu nie je známy jeho držiteľ; o zničení tohto tovaru colný úrad spíše záznam.
(2)
Ak nesplní držiteľ tovaru povinnosť uloženú rozhodnutím podľa odseku 1 písm. a), colný úrad je oprávnený vydať rozhodnutie o odňatí a zničení tovaru na náklady držiteľa tovaru. Držiteľ tovaru je povinný uhradiť náklady spojené s odňatím a zničením tovaru do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia colného úradu o ich výške.
(3)
Držiteľ tovaru môže tovar podľa odseku 1 prenechať v prospech štátu, ak tým štátu nevzniknú neprimerané náklady.
(4)
Ak podľa právoplatného rozhodnutia súdu je tovar falzifikát alebo nedovolená napodobenina a ak colný úrad nerozhodol o jeho prepadnutí, zhabaní alebo o jeho zničení alebo ak sa tovar neprenechal v prospech štátu podľa odseku 3, colný úrad prijme iné opatrenie na ochranu práv oprávnenej osoby, ktoré zbaví držiteľa tovaru ekonomického prospechu z obchodnej operácie s týmto tovarom.
§ 11
(1)
Ak podľa právoplatného rozhodnutia súdu je tovar falzifikát alebo nedovolená napodobenina a colný úrad rozhodol o prepadnutí alebo zhabaní tohto tovaru, colný úrad môže na základe písomného súhlasu oprávnenej osoby za podmienok ustanovených týmto zákonom a osobitnými predpismi22) takýto tovar bezodplatne poskytnúť na humanitárne účely. Poskytnutím tovaru na humanitárne účely sa rozumie poskytnutie tovaru na činnosti uskutočňované s cieľom zaistiť základné potreby obyvateľstva, ktoré sa ocitlo v ťažkej životnej situácii, hmotnej núdzi alebo bolo postihnuté mimoriadnou udalosťou.
(2)
Colný úrad môže pri tovare podľa odseku 1 previesť správu alebo vlastníctvo iba na zariadenia sociálnych služieb,23) zdravotnícke zariadenia,24) neziskovú organizáciu25) alebo inú právnickú osobu, ktorá nie je podnikateľom,26) ak tieto osoby preukázateľne počas najmenej jedného kalendárneho roka poskytujú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb alebo v zdravotníckych zariadeniach (ďalej len „nadobúdateľ“).
(3)
Na účely podľa odsekov 1 a 2 colné riaditeľstvo zverejňuje ponuky o tovare podľa odseku 1 na svojej internetovej stránke. Colný úrad poskytne tovar nadobúdateľovi podľa poradia prijatých žiadostí.
(4)
Nadobúdateľ je povinný
a)
za podmienok určených colným úradom a na svoje vlastné náklady zabezpečiť odstránenie ochranných známok podľa § 25 písm. b) alebo vykonanie iných úprav spôsobom uvedeným v § 25 písm. c), zničenie odstránených ochranných známok, odpadu a zvyškov po týchto úpravách, ak tento zákon neustanovuje inak,
b)
použiť tovar len na území Slovenskej republiky v súlade s ustanovenými alebo v zmluve dohodnutými podmienkami,
c)
prijať opatrenia na zabránenie zneužitiu tovaru a jeho opätovnému uvedeniu do obehu,
d)
evidovať a archivovať všetky doklady o prijatí tovaru a o spôsobe naloženia s týmto tovarom, a to po dobu troch rokov odo dňa poskytnutia tovaru; tým nie sú dotknuté ustanovenia o evidencii podľa osobitných predpisov.27)
(5)
O poskytnutí tovaru podľa odsekov 1 a 2 colný úrad uzavrie s nadobúdateľom písomnú zmluvu,28) ktorá obsahuje najmä
a)
druh a množstvo poskytnutého tovaru,
b)
účel, na ktorý má nadobúdateľ tovar použiť,
c)
podmienky, za ktorých sa tovar podľa odsekov 1 a 2 poskytuje,
d)
upozornenie o následkoch porušenia povinností ustanovených týmto zákonom alebo osobitnými predpismi a o následkoch porušenia podmienok určených colným úradom.
(6)
Colný úrad je oprávnený kontrolovať u nadobúdateľa tovaru plnenie podmienok, ku ktorým sa nadobúdateľ zmluvne zaviazal. Nadobúdateľ je povinný takýto výkon kontroly umožniť a poskytnúť potrebnú súčinnosť. Na výkon kontroly sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu.29)
§ 12
Priestupky a iné správne delikty
Priestupku alebo iného správneho deliktu sa dopustí ten, kto
a)
podá colné vyhlásenie na prepustenie falzifikátov alebo nedovolených napodobenín do colného režimu voľný obeh, do colného režimu vývoz alebo do niektorého z režimov s podmienečným oslobodením od dovozného cla alebo podá žiadosť na ich spätný vývoz alebo ich umiestnenie v slobodnom pásme alebo v slobodnom sklade,
b)
dosiahne porušením colných predpisov30) prepustenie falzifikátov alebo nedovolených napodobenín do colného režimu voľný obeh, do colného režimu vývoz, do niektorého z colných režimov s podmienečným oslobodením od dovozného cla alebo podá žiadosť na ich spätný vývoz alebo ich umiestnenie v slobodnom pásme alebo v slobodnom sklade,
c)
dovezie alebo vyvezie falzifikáty alebo nedovolené napodobeniny,
d)
nedodrží podmienky na nakladanie s tovarom zaisteným podľa tohto zákona alebo nedodrží podmienky na nakladanie s tovarom poskytnutým na humanitárne účely podľa tohto zákona.
Priestupky
§ 13
(1)
Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ktorá porušila tento zákon niektorým zo spôsobov uvedených v § 12, ak nejde o trestný čin.
(2)
Priestupky podľa tohto zákona prejednávajú colné orgány. Na priestupky a na prejednanie priestupkov sa použije všeobecný predpis o priestupkoch,31) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 14
Za priestupok možno uložiť tieto sankcie:
a)
pokutu,
b)
prepadnutie tovaru.
§ 15
(1)
Za priestupok možno uložiť pokutu do
a)
100 000 Sk za porušenie tohto zákona spôsobom uvedeným v § 12 písm. a) až c),
b)
50 000 Sk za porušenie tohto zákona spôsobom uvedeným v § 12 písm. d).
(2)
Pokutu za priestupok podľa § 12 písm. a) až c) možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa colný úrad dozvedel, že tovar je falzifikát alebo nedovolená napodobenina, najneskôr však do šiestich rokov odo dňa, keď k porušeniu tohto zákona došlo.
(3)
Pokutu za priestupok podľa § 12 písm. d) možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa colný úrad dozvedel o porušení podmienok na nakladanie s tovarom zaisteným podľa tohto zákona, najneskôr však do šiestich rokov odo dňa, keď k porušeniu došlo.
(4)
Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
(5)
Pokuta uložená za priestupok podľa tohto zákona je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená.
§ 16
(1)
Prepadnutie tovaru možno uložiť, ak tovar patrí fyzickej osobe, ktorá sa dopustila priestupku, a tovar bol
a)
použitý alebo určený na spáchanie priestupku alebo
b)
získaný priestupkom, alebo bol nadobudnutý za tovar získaný priestupkom.
(2)
Prepadnutie tovaru možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa colný úrad dozvedel, že tovar je falzifikát alebo nedovolená napodobenina.
(3)
Vlastníkom prepadnutého tovaru sa stáva štát.
(4)
Prepadnutie tovaru možno uložiť samostatne alebo spolu s pokutou.
§ 17
(1)
Ak za priestupok nebola uložená sankcia prepadnutia tovaru a ak si to vyžaduje bezpečnosť osôb alebo majetku alebo iný všeobecný záujem, colný úrad rozhodne o zhabaní tovaru, ak tovar patrí fyzickej osobe, ktorá sa dopustila priestupku a ktorú nemožno za priestupok stíhať, alebo ak tovar nepatrí fyzickej osobe, ktorá sa dopustila priestupku, alebo ak osoba nie je známa.
(2)
O zhabaní tovaru nemožno rozhodnúť, ak od spáchania priestupku uplynuli dva roky.
(3)
Vlastníkom zhabaného tovaru sa stáva štát.
§ 18
Na prejednanie priestupku je príslušný colný úrad, v ktorého územnom obvode má fyzická osoba, ktorá sa dopustila priestupku, trvalý pobyt. Ak táto osoba nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, prejedná priestupok colný úrad, v ktorého územnom obvode bol priestupok zistený.
Iné správne delikty
§ 19
Iného správneho deliktu sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá konaním alebo opomenutím poruší tento zákon niektorým zo spôsobov uvedených v § 12, ak nejde o trestný čin.
§ 20
Za iný správny delikt podľa § 19 možno uložiť tieto sankcie:
a)
pokutu,
b)
prepadnutie tovaru.
§ 21
(1)
Pokutu za iný správny delikt možno uložiť do
a)
2 000 000 Sk za porušenie tohto zákona spôsobom uvedeným v § 12 písm. a) až c),
b)
3 000 000 Sk za opakované porušenie tohto zákona spôsobom uvedeným v § 12 písm. a) až c) alebo za porušenie tohto zákona vo väčšom rozsahu spôsobom uvedeným v § 12 písm. a) až c),
c)
4 000 000 Sk za porušenie tohto zákona spôsobom uvedeným v § 12 písm. a) až c) opakovane vo väčšom rozsahu,
d)
1 000 000 Sk za porušenie tohto zákona spôsobom uvedeným v § 12 písm. d).
(2)
Opakovaným porušením tohto zákona je také porušenie, ku ktorému došlo v lehote dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi uložená sankcia za porušenie tohto zákona.
(3)
Porušením tohto zákona vo väčšom rozsahu je konanie, pri ktorom došlo k porušeniu práva oprávnenej osoby, ak
a)
colná hodnota dovážaného tovaru presahuje 1 000 000 Sk alebo
b)
cena vyvážaného tovaru určená podľa osobitného predpisu32) presahuje 1 000 000 Sk.
(4)
Pri určení výšky pokuty sa prihliadne na závažnosť, spôsob, dĺžku trvania a následky protiprávneho konania.
(5)
Pokutu podľa odseku 1 písm. a) až c) možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa colný úrad dozvedel, že tovar je falzifikát alebo nedovolená napodobenina, najneskôr však do šiestich rokov odo dňa, keď k porušeniu došlo.
(6)
Pokutu podľa odseku 1 písm. d) možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa colný úrad dozvedel o porušení podmienok na nakladanie s tovarom zaisteným podľa tohto zákona, najneskôr však do šiestich rokov odo dňa, keď k porušeniu došlo.
(7)
Pokuta uložená za iný správny delikt podľa tohto zákona je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená.
(8)
Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 22
(1)
Prepadnutie tovaru možno uložiť, ak tovar patrí právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá sa dopustila iného správneho deliktu, a tovar bol
a)
použitý alebo určený na spáchanie iného správneho deliktu alebo
b)
získaný iným správnym deliktom, alebo nadobudnutý za tovar získaný iným správnym deliktom.
(2)
Prepadnutie tovaru možno uložiť, ak ide o iný správny delikt
a)
podľa § 12 písm. a) až c), do dvoch rokov odo dňa, keď sa colný úrad dozvedel, že tovar je falzifikát alebo nedovolená napodobenina, najneskôr však do šiestich rokov odo dňa, keď k porušeniu došlo,
b)
podľa § 12 písm. d), do dvoch rokov odo dňa, keď sa colný úrad dozvedel o porušení podmienok na nakladanie s tovarom zaisteným podľa tohto zákona, najneskôr však do šiestich rokov odo dňa, keď k porušeniu došlo.
(3)
Vlastníkom prepadnutého tovaru sa stáva štát.
(4)
Prepadnutie tovaru možno uložiť samostatne alebo spolu s pokutou.
§ 23
(1)
Ak za iný správny delikt nebola uložená sankcia prepadnutia tovaru a ak si to vyžaduje bezpečnosť osôb alebo majetku alebo iný všeobecný záujem, colný úrad rozhodne o zhabaní tovaru, ak tovar nepatrí fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá sa dopustila iného správneho deliktu, alebo ak osoba, ktorá sa dopustila iného správneho deliktu, nie je známa.
(2)
O zhabaní tovaru nemožno rozhodnúť, ak od spáchania iného správneho deliktu uplynulo šesť rokov.
(3)
Vlastníkom zhabaného tovaru sa stáva štát.
§ 24
(1)
Na prejednanie iného správneho deliktu je príslušný colný úrad, v ktorého územnom obvode má fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, jej organizačná zložka alebo prevádzkareň sídlo alebo miesto podnikania.
(2)
Ak osoba uvedená v odseku 1 nemá sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike, na prejednanie iného správneho deliktu je príslušný colný úrad, v ktorého územnom obvode bol iný správny delikt zistený.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 25
Ak colný úrad rozhodol o prepadnutí alebo zhabaní tovaru, ktorý je falzifikát alebo nedovolená napodobenina, zabezpečí na náklady osoby, ktorá sa dopustila priestupku alebo iného správneho deliktu,
a)
jeho zničenie,
b)
odstránenie ochranných známok z tovaru, ak boli ochranné známky umiestnené na inom tovare ako na tovare, pre ktorý bola ochranná známka zapísaná, alebo
c)
vykonanie iných úprav tovaru bez porušenia práv duševného vlastníctva.
§ 26
(1)
Colný úrad rozhodnutím určí náklady na úkony podľa § 25 a osobu povinnú ich uhradiť.
(2)
Osoba podľa odseku 1 je povinná uhradiť náklady do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o určení nákladov.
(3)
Colný úrad rozhodnutím určí náklady, na ktorých úhradu sa oprávnená osoba zaviazala podľa § 4.
(4)
Oprávnená osoba je povinná uhradiť náklady podľa odseku 3 do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 3.
§ 27
Ak tento zákon neustanovuje inak, na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.33)
§ 28
(1)
Ak žiadosť spĺňa náležitosti podľa osobitného predpisu,17) colné riaditeľstvo vyzve oprávnenú osobu, aby v lehote 15 dní odo dňa doručenia výzvy poskytla primerané zabezpečenie na úhradu nákladov colných orgánov spojených s uplatňovaním opatrenia a prípadne spôsobenej škody a nemajetkovej ujmy podľa osobitného predpisu34) (ďalej len „zabezpečenie oprávnenej osoby“).
(2)
Zabezpečenie oprávnenej osoby a zabezpečenie poskytované držiteľom tovaru podľa osobitného predpisu35) možno vykonať
a)
poskytnutím záruky ručiteľom36) alebo
b)
zložením peňažných prostriedkov v hotovosti.
(3)
Zabezpečenie oprávnenej osoby možno použiť na náhradu škody alebo nemajetkovej ujmy len na základe právoplatného rozhodnutia súdu.
(4)
Ak colným orgánom nevznikli náklady spojené s uplatňovaním opatrenia, škoda alebo nemajetková ujma podľa osobitného predpisu,34) colné riaditeľstvo prostriedky zo zabezpečenia oprávnenej osoby bez zbytočného odkladu oprávnenej osobe vráti alebo uvoľní.
(5)
Proti výške zabezpečenia oprávnenej osoby podľa odseku 1 môže oprávnená osoba podať námietky colnému riaditeľstvu do 15 dní odo dňa doručenia výzvy. Proti rozhodnutiu colného riaditeľstva o námietkach nemožno podať odvolanie.
(6)
Proti výške zabezpečenia poskytovaného držiteľom tovaru podľa osobitného predpisu35) môže držiteľ tovaru podať námietky colnému riaditeľstvu do 15 dní odo dňa doručenia výzvy. Proti rozhodnutiu colného riaditeľstva o námietkach nemožno podať odvolanie.
(7)
Colné riaditeľstvo v lehote troch pracovných dní odo dňa poskytnutia zabezpečenia oprávnenej osoby podľa odseku 1 oznámi príslušnému colnému úradu, že má prijať opatrenie, a určí lehotu, počas ktorej sa má prijaté opatrenie uplatňovať. Colné riaditeľstvo bez zbytočného odkladu upovedomí oprávnenú osobu o zaslaní oznámenia.
§ 29
Náhrada nákladov colných orgánov
(1)
Oprávnená osoba je povinná nahradiť náklady colných orgánov spojené s účelným uplatňovaním opatrenia podľa tohto zákona.
(2)
Náklady uhradené oprávnenou osobou podľa odseku 1 sa považujú za náklady potrebné na účelné uplatňovanie práva podľa osobitného predpisu.37)
§ 30
Na konanie začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa použijú doterajšie predpisy.
§ 31
Lehoty, ktoré začali plynúť pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, ako aj lehoty na uplatnenie práv podľa doterajších predpisov, aj keď začnú plynúť po nadobudnutí účinnosti tohto zákona, sa posudzujú podľa doterajších predpisov.
§ 32
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa zákon č. 271/2001 Z. z. o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru.
§ 33
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii okrem § 4 a § 26 ods. 3 a 4, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2004. Ustanovenia § 28 a 29 strácajú účinnosť 30. júna 2004.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
§ 2 písm. f) zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
Čl. 1 Nariadenia Rady (ES) č. 3295/94 z 22. decembra 1994 ustanovujúce opatrenia proti prepusteniu falšovaného a nelegálne rozmnoženého tovaru do voľného obehu, na vývoz alebo spätný vývoz a proti jeho vstupu do režimu s podmienečným oslobodením od cla (Úradný vestník Európskej únie L 341 z 30. 12. 1994) v znení Nariadenia Rady (ES) č. 241/99 z 25. januára 1999.
3)
Čl. 1 ods. 2 písm. a) Nariadenia Rady (ES) č. 3295/94 v znení Nariadenia Rady (ES) č. 241/99.
4)
Zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení zákona č. 402/2002 Z. z.
5)
Zákon č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch v znení neskorších predpisov.
6)
Zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch.
7)
Zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon č. 146/2000 Z. z. o ochrane topografií polovodičových výrobkov.
9)
Zákon č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat v znení neskorších predpisov.
10)
Zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11)
Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).
12)
Napríklad zákon č. 618/2003 Z. z., zákon č. 435/2001 Z. z. v znení zákona č. 402/2002 Z. z., zákon č. 478/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 444/2002 Z. z., zákon č. 55/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 469/2003 Z. z., zákon č. 146/2000 Z. z., zákon č. 132/1989 Zb. v znení neskorších predpisov.
13)
Nariadenie Rady (ES) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (Úradný vestník Európskej únie L 302 z 19. 10. 1992) v znení neskorších zmien a doplnkov.
14)
Čl. 3 ods. 1 Nariadenia Rady (ES) č. 3295/94 v znení Nariadenia Rady (ES) č. 241/99.
15)
§ 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
16)
Čl. 6 ods. 1 Nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003 z 22. júla 2003 o postupe colných orgánov pri tovare, pri ktorom je podozrenie z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva a opatreniach pri tovare, ktorým sa tieto práva porušujú (Úradný vestník Európskej únie L 196 z 2. 8. 2003).
17)
Čl. 3 Nariadenia Rady (ES) č. 3295/94 v znení Nariadenia Rady (ES) č. 241/99.
18)
Čl. 37 Nariadenia Rady (ES) č. 2913/92 v znení neskorších zmien a doplnkov.
19)
§ 64 zákona č. 199/2004 Z. z.
20)
Čl. 50 Nariadenia Rady (ES) č. 2913/92 v znení neskorších zmien a doplnkov.
21)
Čl. 6 Nariadenia Rady (ES) č. 3295/94.
22)
Napríklad zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
23)
Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
24)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
25)
Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z.
27)
Napríklad zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z.
28)
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
29)
Zákon č. 199/2004 Z. z.
30)
31)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
32)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
33)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
34)
Čl. 3 ods. 6 Nariadenia Rady (ES) č. 3295/94.
35)
Čl. 7 ods. 2 Nariadenia Rady (ES) č. 3295/94 v znení Nariadenia Rady č. 241/99.