185/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.04.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

185
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. apríla 2003 bola v Aténach podpísaná Zmluva medzi Belgickým kráľovstvom, Dánskym kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Írskom, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Fínskou republikou, Švédskym kráľovstvom, Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (členskými štátmi Európskej únie) a Českou republikou, Estónskou republikou, Cyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litovskou republikou, Maďarskou republikou, Maltskou republikou, Poľskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii.
Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas so zmluvou uznesením č. 365 z 1. júla 2003 a súčasne rozhodla, že ide o zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.
Prezident Slovenskej republiky zmluvu ratifikoval 26. augusta 2003. Ratifikačná listina bola uložená u vlády Talianskej republiky 9. októbra 2003.
Zmluva nadobudne platnosť 1. mája 2004 na základe článku 2 ods. 2.
Príloha k čiastke 85 K oznámeniu č. 185/2004 Z. z.
Zmluva o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva
Zmluva o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva pre atómovú energiu
Dokumenty o pristúpení Dánskeho kráľovstva, Írska, Nórskeho kráľovstva a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska k Európskym spoločenstvám
Dokumenty týkajúce sa pristúpenia Helénskej republiky k Európskym spoločenstvám
DOKUMENTY, KTORÉ SA TÝKAJÚ PRISTÚPENIA ŠPANIELSKEHO KRÁĽOVSTVA A PORTUGALSKEJ REPUBLIKY K EURÓPSKYM SPOLOČENSTVÁM
Dokumenty o pristúpení Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva k Európskej únii
ZMLUVA O EURÓPSKEJ ÚNII
(92/C/191/01)
AMSTERDAMSKÁ ZMLUVA, KTORÁ MENÍ ZMLUVU O EURÓPSKEJ ÚNII, ZMLUVY O ZALOŽENÍ EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A NIEKTORÉ SÚVISIACE AKTY
ZMLUVA O ZALOŽENÍ EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA
ZMLUVA Z NICE, KTOROU SA MENIA A DOPĹŇAJÚ ZMLUVA O EURÓPSKEJ ÚNII, ZMLUVY O ZALOŽENÍ EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A NIEKTORÉ SÚVISIACE AKTY
(2001/C/80/01)