178/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

178
ZÁKON
zo 17. marca 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 72/1995 Z. z., zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 256/1999 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z. a zákona č. 166/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 11 ods. 3 sa za slovami „členov vlády Slovenskej republiky“ spojka „a“ nahrádza čiarkou, bodka na konci druhej vety sa nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „preukazy šéfredaktorov, redaktorov, moderátorov, zamestnancov alebo spolupracovníkov periodickej tlače alebo iného hromadného informačného prostriedku.“.
2.
V § 11 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Osobou konajúcou v prospech informačnej služby nesmie byť príslušník ozbrojeného bezpečnostného zboru podľa osobitného predpisu,1c) vydavateľ periodickej tlače, prevádzkovateľ iného hromadného informačného prostriedku, šéfredaktor, redaktor, moderátor, zamestnanec alebo spolupracovník periodickej tlače alebo iného hromadného informačného prostriedku.1d)
(6)
Ak je to nevyhnutné v záujme ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu, predseda Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky môže na návrh riaditeľa písomne rozhodnúť, že informačná služba využije služby, ktoré jej poskytne konkrétna osoba uvedená v odseku 5 ako osoba konajúca v prospech informačnej služby. Každú takúto výnimku je potrebné písomnou formou oznámiť Osobitnému kontrolnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 7.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1c a 1d znejú:
„1c)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov.
1d)
Napríklad § 3 a 11 zákona č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení zákona č. 166/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 11 ods. 3 sa za slovami „členov vlády Slovenskej republiky“ spojka „ani“ nahrádza čiarkou, bodka na konci druhej vety sa nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „preukazy šéfredaktorov, redaktorov, moderátorov, zamestnancov alebo spolupracovníkov periodickej tlače alebo iného hromadného informačného prostriedku.“.
2.
V § 11 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Osobou konajúcou v prospech Vojenského spravodajstva nesmie byť príslušník ozbrojeného bezpečnostného zboru podľa osobitného predpisu,3a) vydavateľ periodickej tlače, prevádzkovateľ iného hromadného informačného prostriedku, šéfredaktor, redaktor, moderátor, zamestnanec alebo spolupracovník periodickej tlače alebo iného hromadného informačného prostriedku.3b)
(6)
Ak je to nevyhnutné v záujme spravodajského zabezpečenia ochrany Slovenskej republiky, predseda Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky môže na návrh ministra písomne rozhodnúť, že Vojenské spravodajstvo využije služby, ktoré mu poskytne konkrétna osoba uvedená v odseku 5. Ustanovenie odseku 5 sa v takomto prípade nepoužije.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 7.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3a a 3b znejú:
„3a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov.
3b)
Napríklad § 3 a 11 zákona č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov.“.
Čl. III
Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 58/1999 Z. z., zákona č. 181/1999 Z. z., zákona č. 356/1999 Z. z., zákona č. 224/2000 Z. z., zákona č. 464/2000 Z. z., zákona č. 241/2001 Z. z., zákona č. 98/2002 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 659/2002 Z. z. a zákona č. 212/2003 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 48 ods. 6 sa na konci pripája táto veta:
„Policajt nesmie pri plnení služobných úloh pod dočasnou alebo trvalou legendou vstúpiť do služobného pomeru podľa tohto zákona k inému služobnému úradu alebo sa stať príslušníkom Vojenského spravodajstva podľa osobitného predpisu.13a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
„“.
13a)
§ 7 zákona č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve.
§ 7 a 8 zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2004.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.