177/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

177
ZÁKON
z 11. marca 2004
o európskom zoskupení hospodárskych záujmov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
(1)
Tento zákon upravuje postavenie a právne vzťahy európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov (ďalej len „zoskupenie“) so sídlom na území Slovenskej republiky, ak nie sú upravené v osobitnom predpise.1)
(2)
Ak nie sú určité otázky týkajúce sa postavenia zoskupenia upravené ani v osobitnom predpise,1) ani v tomto zákone, použijú sa primerane všeobecné ustanovenia osobitného predpisu o obchodných spoločnostiach na úpravu
a)
založenia a vzniku zoskupenia,2)
b)
konania v mene zoskupenia pred jeho vznikom,3)
c)
zákazu konkurencie,4)
d)
neplatnosti zoskupenia,5)
e)
likvidácie zoskupenia,6)
f)
zrušenia a zániku zoskupenia.7)
(4)
Ak nie sú určité otázky týkajúce sa právnych vzťahov zoskupenia upravené ani v osobitnom predpise,1) ani v tomto zákone, použijú sa na úpravu právnych vzťahov medzi zakladateľmi zoskupenia, medzi členom zoskupenia a zoskupením, ako aj medzi členmi zoskupenia navzájom primerane ustanovenia osobitného predpisu o obchodných záväzkových vzťahoch.8)
§ 2
(1)
Zoskupenie je právnickou osobou, ktorá sa zapisuje do obchodného registra.9)
(2)
Obchodné meno zoskupenia musí obsahovať označenie „európske zoskupenie hospodárskych záujmov“ alebo skratku „EZHZ“.
§ 3
Zoskupenie sa zakladá zakladateľskou zmluvou. Zakladateľská zmluva musí okrem údajov podľa osobitného predpisu10) obsahovať mená, priezviská, bydliská, dátumy narodenia a rodné čísla prvých konateľov zoskupenia a spôsob, akým konajú v mene zoskupenia; pri zahraničnej fyzickej osobe sa uvádza dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené.
§ 4
(1)
Návrh na zápis zoskupenia do obchodného registra podpisujú všetci konatelia.
(2)
Do obchodného registra sa pri zoskupení okrem údajov podľa osobitného zákona11) zapíše meno, priezvisko a bydlisko alebo obchodné meno, alebo názov a sídlo každého člena zoskupenia.
(3)
Do zbierky listín sa pri zoskupení okrem listín podľa osobitného zákona12) ukladá
a)
návrh na premiestnenie sídla zoskupenia z jedného členského štátu do iného členského štátu,13)
b)
vyhlásenie, že nový člen zoskupenia podľa osobitného predpisu14) je oslobodený od ručenia za záväzky zoskupenia, ktoré vznikli pred vznikom jeho členstva v zoskupení, ak táto skutočnosť nevyplýva zo zakladateľskej zmluvy,
c)
oznámenie o prevode členstva v zoskupení alebo jeho časti.15)
(4)
Zoskupenie vzniká v deň, ku ktorému bolo zapísané do obchodného registra.
§ 5
(1)
Štatutárnym orgánom zoskupenia je jeden konateľ alebo viac konateľov. Konateľ musí spĺňať podmienky podľa osobitného predpisu.16)
(2)
Na postavenie a zodpovednosť konateľov zoskupenia sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu, ktoré upravujú postavenie a zodpovednosť konateľov spoločnosti s ručením obmedzeným.17)
§ 6
(1)
Každý člen zoskupenia je oprávnený v mene zoskupenia uplatniť nároky na náhradu škody alebo iné nároky, ktoré má zoskupenie voči konateľovi; to neplatí, ak zoskupenie už tieto nároky uplatňuje. Iná osoba ako člen zoskupenia, ktorý žalobu podal, alebo ním splnomocnená osoba nemôže v súdnom konaní robiť úkony v mene zoskupenia.
(2)
Člen zoskupenia, ktorý uplatní v mene zoskupenia nároky podľa odseku 1, je povinný znášať trovy súdneho konania. Ak je zoskupeniu priznaná náhrada trov konania, ten, ktorému bola uložená náhrada týchto trov, je povinný uhradiť ju členovi zoskupenia, ktorý uplatňoval nároky za zoskupenie.
§ 7
Vyhlásenie konkurzu na majetok člena zoskupenia alebo zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku spôsobuje zánik členstva v zoskupení.
§ 8
(1)
Zoskupenie zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra.
(2)
Na postup pri rozdelení likvidačného zostatku pri zrušení zoskupenia s likvidáciou sa primerane použije ustanovenie osobitného predpisu upravujúce postup pri delení likvidačného zostatku v prípade zrušenia verejnej obchodnej spoločnosti.18)
§ 9
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky oznámi Úradu pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev skutočnosti podľa osobitného predpisu19) do jedného mesiaca od ich zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Čl. II
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 5 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane vreckového poskytovaného pri zahraničnej pracovnej ceste do výšky 40 % nároku na stravné ustanovené týmito predpismi,15)“.
2.
§ 16 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Príjem dosahovaný v stálej prevádzkarni je aj príjem členov európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorí sú daňovníkmi s obmedzenou daňovou povinnosťou, a ktorý im plynie z členstva v tomto zoskupení, ako aj z úverov a pôžičiek poskytnutých tomuto zoskupeniu. Na zabezpečenie dane z uvedených príjmov sa použije ustanovenie § 44 ods. 2.“.
3.
V poznámke pod čiarou k odkazu 123 sa citácia „§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 2 ods. 1 písm. b) až d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov“.
4.
V § 33 odsek 4 znie:
„(4)
Ak dieťa (deti) uvedené v odseku 2 vyživujú v domácnosti57) viacerí daňovníci, môže si daňový bonus uplatniť len jeden z nich. Pri použití ustanovenia odseku 5 môže uplatniť pomernú časť daňového bonusu po časť zdaňovacieho obdobia jeden z daňovníkov na všetky vyživované deti a po zostávajúcu časť druhý z daňovníkov. Ak podmienky na uplatnenie daňového bonusu spĺňa viac daňovníkov a ak sa nedohodnú inak, daňový bonus na všetky vyživované deti sa uplatňuje alebo sa prizná v poradí matka, otec, iná oprávnená osoba.“.
5.
V § 33 ods. 5 prvej vete sa slová „v ktorom“ nahrádzajú slovami „na začiatku ktorého“.
6.
V § 35 ods. 7 poslednej vete sa slová „daňového bonusu“ nahrádzajú slovom „rozdielu“.
7.
V § 36 ods. 2 poslednej vete sa vypúšťa slovo „plnoletého“.
8.
V § 37 ods. 1 písm. b) sa slová „rozhodnutím o priznaní dôchodku“ nahrádzajú slovami „posledným rozhodnutím o priznaní dôchodku alebo dokladom o ročnom úhrne vyplateného dôchodku“.
9.
V § 39 ods. 3 sa slová „písm. a) až c)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až d)“, vypúšťa sa bodkočiarka a slová za bodkočiarkou.
10.
V § 44 ods. 2 druhá veta znie: „Ak ide o podiel daňovníka, ktorý je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti, komplementárom komanditnej spoločnosti alebo členom európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov, suma na zabezpečenie dane sa zráža bez ohľadu na vyplatenie podielu na zisku najneskôr do troch mesiacov nasledujúcich po uplynutí zdaňovacieho obdobia.“.
11.
V § 52 ods. 1 sa vypúšťajú slová „vrátane penále“ a na konci sa pripája táto veta: „Na sankcie vyrubené od 1. januára 2004 sa použijú ustanovenia osobitného predpisu.146a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 146a znie:
„146a)
§ 35 a 35b zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
12.
V § 52 ods. 23 druhej vete sa vypúšťajú slová „na účte“.
13.
V § 52 ods. 24 druhá veta znie: „Ak podiel na zisku vykázanom za zdaňovacie obdobia do 31. decembra 2003 plynie od 1. apríla 2004 daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou, je príjmom zo zdroja na území Slovenskej republiky zdaňovaným daňou vyberanou zrážkou (§ 43); tento príjem nie je predmetom dane, ak plynie daňovníkovi so sídlom v členskom štáte Európskej únie, ktorý má v čase výplaty, poukázania alebo pripísania takého príjmu v jeho prospech aspoň 25 % priamy podiel na základnom imaní subjektu, od ktorého mu takýto príjem plynie.“.
14.
V § 52 ods. 24 sa na konci pripája táto veta: „Ak podiel na zisku vykázanom za zdaňovacie obdobia do 31. decembra 2003 plynie daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou od subjektu, ktorý má sídlo v inom členskom štáte Európskej únie, a tento daňovník má v čase výplaty, poukázania alebo pripísania takého príjmu v jeho prospech aspoň 25 % priamy podiel na základnom imaní subjektu, od ktorého mu takýto príjem plynie, tento príjem odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii nie je predmetom dane.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
Nariadenie Rady (EHS) č. 2137/85 z 25. júla 1985 o európskom zoskupení hospodárskych záujmov (EZHZ) (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 199, 31/07/1985).
10)
Čl. 5 nariadenia Rady (EHS) č. 2137/85.
11)
§ 2 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12)
§ 3 zákona č. 530/2003 Z. z.
13)
Čl. 14 ods. 1 nariadenia Rady (EHS) č. 2137/85.
14)
Čl. 26 ods. 2 nariadenia Rady (EHS) č. 2137/85.
15)
Čl. 22 ods. 1 nariadenia Rady (EHS) č. 2137/85.
16)
Čl. 19 ods. 1 nariadenia Rady (EHS) č. 2137/85.
19)
Čl. 11 nariadenia Rady (EHS) č. 2137/85.