176/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

176
ZÁKON
z 9. marca 2004
o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Základné ustanovenia
§ 1
(1)
Tento zákon sa vzťahuje na nakladanie s majetkom verejnoprávnej inštitúcie, ktorou na účely tohto zákona je právnická osoba
a)
zriadená osobitným zákonom1) ako verejnoprávna inštitúcia alebo verejnoprávna ustanovizeň,
b)
zriadená na základe osobitného zákona.2)
(2)
Tento zákon sa vzťahuje na nakladanie s majetkom verejnoprávnej inštitúcie, ak osobitný zákon neustanovuje inak.3)
(3)
Tento zákon sa nevzťahuje na
a)
hospodárenie s peňažnými prostriedkami,
b)
nakladanie s cennými papiermi, ktoré upravujú osobitné predpisy,4) s výnimkou podľa § 5 ods. 11,
c)
nakladanie s majetkom štátu, ktorý verejnoprávna inštitúcia spravuje podľa osobitného predpisu,5)
d)
nakladanie s majetkom verejnoprávnej inštitúcie, pri ktorom dochádza k plneniu záväzkov6) v rámci predmetu jej činnosti.
§ 2
(1)
Na účely tohto zákona majetkom verejnoprávnej inštitúcie sú
a)
hnuteľné veci,
b)
nehnuteľné veci,
c)
pohľadávky a iné majetkové práva s výnimkou podľa odseku 2.
(2)
Majetkom Sociálnej poisťovne nie sú pohľadávky na poistnom vrátane pokút a penále.
§ 3
(1)
Verejnoprávna inštitúcia je povinná používať svoj majetok predovšetkým na zabezpečovanie úloh podľa osobitného zákona, na ktorých plnenie bola zriadená (ďalej len „základné úlohy“).
(2)
Verejnoprávna inštitúcia je povinná svoj majetok
a)
užívať a udržiavať,
b)
chrániť pred poškodením, stratou, zničením alebo zneužitím,
c)
viesť v účtovníctve,7) a to oddelene od majetku štátu, ktorý spravuje podľa osobitného predpisu.5)
(3)
Všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom verejnoprávnej inštitúcie musia mať písomnú formu, inak sú neplatné.
Nakladanie s majetkom verejnoprávnej inštitúcie
§ 4
(1)
Verejnoprávna inštitúcia je oprávnená použiť svoj majetok na podnikanie, ako vklad do majetku obchodnej spoločnosti alebo ako vklad pri založení takejto obchodnej spoločnosti, ak to umožňuje osobitný zákon, ktorým bola zriadená alebo na základe ktorého bola zriadená.
(2)
Verejnoprávna inštitúcia, okrem Sociálnej poisťovne, je oprávnená použiť svoj majetok ako vklad do majetku právnickej osoby, ktorá nie je obchodnou spoločnosťou, alebo ako vklad pri založení takejto právnickej osoby.
(3)
Verejnoprávna inštitúcia nie je oprávnená použiť svoj majetok na poskytnutie vkladu podľa zmluvy o tichom spoločenstve.8)
(4)
Verejnoprávna inštitúcia je oprávnená na zabezpečenie svojich záväzkov založiť9) alebo inak zaťažiť10) svoj majetok; verejnoprávna inštitúcia nie je oprávnená založiť9) alebo inak zaťažiť10) svoj majetok na zabezpečenie záväzkov tretích osôb.
§ 5
(1)
Verejnoprávna inštitúcia môže predať nepotrebnú nehnuteľnú vec na základe obchodnej verejnej súťaže11) tomu, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Kúpna cena v obchodnej verejnej súťaži nesmie byť nižšia ako primeraná cena, ak odseky 2 až 5 neustanovujú inak. Ak žiaden záujemca neponúkne v obchodnej verejnej súťaži za nepotrebnú nehnuteľnú vec kúpnu cenu najmenej vo výške primeranej ceny, je verejnoprávna inštitúcia povinná opakovať obchodnú verejnú súťaž.
(2)
Ak ani v opakovanej obchodnej verejnej súťaži neponúkne žiaden záujemca za nepotrebnú nehnuteľnú vec kúpnu cenu najmenej vo výške primeranej ceny, je verejnoprávna inštitúcia oprávnená vykonať obchodnú verejnú súťaž, v ktorej ponúkne nepotrebnú nehnuteľnú vec na predaj za primeranú cenu zníženú o 30 %. Ak žiaden záujemca neponúkne za nepotrebnú nehnuteľnú vec kúpnu cenu najmenej vo výške primeranej ceny zníženej o 30 %, je verejnoprávna inštitúcia oprávnená vykonať obchodnú verejnú súťaž, v ktorej ponúkne nepotrebnú nehnuteľnú vec za primeranú cenu zníženú o 60 %.
(3)
Ak je predmetom prevodu stavba spolu s pozemkom, kúpna cena podľa odseku 2 nemôže byť nižšia ako primeraná cena pozemku znížená o 50 %.
(4)
Ak žiaden záujemca nesplní určené podmienky a neponúkne v obchodnej verejnej súťaži podľa odseku 2 za nepotrebnú nehnuteľnú vec kúpnu cenu najmenej vo výške primeranej ceny zníženej o 60 % alebo, ak ide o prevod podľa odseku 3, kúpnu cenu najmenej vo výške primeranej ceny pozemku zníženej o 50 %, verejnoprávna inštitúcia je oprávnená ponúknuť nepotrebnú nehnuteľnú vec na bezodplatný prevod tým štátnym rozpočtovým organizáciám alebo štátnym príspevkovým organizáciám v regióne, v ktorom sa táto nepotrebná nehnuteľná vec nachádza, ktorým by táto nepotrebná nehnuteľná vec mohla účelne slúžiť na plnenie úloh v rámci predmetu ich činnosti alebo v súvislosti s ním. Ak žiadna štátna rozpočtová organizácia alebo štátna príspevková organizácia neprejaví do 30 dní od doručenia ponuky záujem o ponúkanú nepotrebnú nehnuteľnú vec alebo ak neuzavrie darovaciu zmluvu do 30 dní od doručenia návrhu darovacej zmluvy, verejnoprávna inštitúcia je oprávnená ponúknuť na bezodplatný prevod túto nepotrebnú nehnuteľnú vec obci, na ktorej území sa nehnuteľná vec nachádza. Ak obec neprejaví do 30 dní od doručenia ponuky záujem o ponúkanú nehnuteľnú vec alebo ak neuzavrie darovaciu zmluvu do 30 dní od doručenia návrhu darovacej zmluvy, verejnoprávna inštitúcia je oprávnená ponúknuť na bezodplatný prevod túto nepotrebnú nehnuteľnú vec vyššiemu územnému celku, v ktorého územnom obvode sa nepotrebná nehnuteľná vec nachádza, a to za rovnakých podmienok ako obci.
(5)
Ak je predmetom ponuky na prevod vlastníctva nepredajná nehnuteľná vec, verejnoprávna inštitúcia je oprávnená ju predať na základe obchodnej verejnej súťaže za primeranú cenu zníženú o 90 %; ak je predmetom prevodu stavba spolu s pozemkom, najmenej za primeranú cenu pozemku zníženú o 50 %. Za nepredajnú nehnuteľnú vec sa na účely tohto zákona považuje stavba,
a)
ktorú podľa potvrdenia stavebného úradu nie je možné z dôvodu jej technického stavu riadne užívať a ktorá ohrozuje život alebo zdravie osôb,
b)
ktorú nie je možné hospodárne opraviť a
c)
ktorej vlastníctvo sa nepodarilo previesť postupom podľa odsekov 2 až 4.
(6)
Verejnoprávna inštitúcia môže predať nepotrebnú hnuteľnú vec, ktorej zostatková hodnota vedená v účtovníctve podľa osobitného predpisu7) je vyššia ako 3 500 eur, na základe obchodnej verejnej súťaže11) tomu, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Najvyššia kúpna cena nesmie byť nižšia ako zostatková cena.
(7)
Za nepotrebnú vec sa na účely tohto zákona považuje nehnuteľná vec alebo hnuteľná vec, ktorá už neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť verejnoprávnej inštitúcii na plnenie jej základných úloh ani na plnenie jej iných úloh.
(8)
O nepotrebnosti veci pre verejnoprávnu inštitúciu rozhoduje štatutárny orgán verejnoprávnej inštitúcie. Rozhodnutie musí byť písomné a musí obsahovať najmä označenie nepotrebného majetku verejnoprávnej inštitúcie a jeho identifikačné údaje. Na rozhodovanie o nepotrebnosti veci sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní;12) toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.
(9)
Za primeranú cenu sa na účely tohto zákona pri prevode nehnuteľných vecí považuje všeobecná hodnota majetku podľa osobitného predpisu.13)
(10)
Ak ide o nehnuteľnú vec, verejnoprávna inštitúcia je povinná v kúpnej zmluve dohodnúť, že cenu nehnuteľnej veci dohodnutú v kúpnej zmluve je kupujúci povinný zaplatiť v deň uzavretia zmluvy.
(11)
Pri nakladaní s cennými papiermi a majetkovými podielmi na právnických osobách, dôsledkom ktorého je zmena vlastníctva, je verejnoprávna inštitúcia povinná použiť verejnú obchodnú súťaž, ak tento postup nevylučuje osobitný predpis.4)
§ 6
(1)
Verejnoprávna inštitúcia je oprávnená uzavrieť zámennú zmluvu,14) ktorou nadobudne do svojho vlastníctva veci, ktoré jej budú slúžiť na plnenie jej úloh.
(2)
Ak sa zámennou zmluvou vymieňajú nehnuteľné veci, stanovenie hodnoty vymieňaného nehnuteľného majetku sa musí vykonať podľa osobitného predpisu.13)
§ 7
(1)
Verejnoprávna inštitúcia nie je oprávnená darovať nepotrebnú nehnuteľnú vec, ak § 5 ods. 4 neustanovuje inak.
(2)
Verejnoprávna inštitúcia je oprávnená darovať nepotrebnú hnuteľnú vec právnickej osobe, ktorá nie je podnikateľom.
§ 8
(1)
Verejnoprávna inštitúcia je oprávnená dočasne nepotrebný majetok prenechať do nájmu15) alebo do výpožičky.16)
(2)
Za dočasne nepotrebný majetok sa na účely tohto zákona považuje majetok, ktorý verejnoprávnej inštitúcii prechodne neslúži na plnenie jej úloh.
(3)
Verejnoprávna inštitúcia je povinná dohodnúť v nájomnej zmluve také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenecháva do nájmu na dohodnutý účel taká alebo porovnateľná nehnuteľnosť.
(4)
Verejnoprávna inštitúcia je oprávnená prenechať dočasne nepotrebný majetok do výpožičky len právnickej osobe, ktorá nie je podnikateľom a ktorej predmet činnosti je rovnaký alebo obdobný ako predmet činnosti verejnoprávnej inštitúcie, alebo právnickej osobe, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby.17)
(5)
Verejnoprávna inštitúcia, ktorá je umeleckým fondom, môže prenechať dočasne nepotrebný hnuteľný majetok do výpožičky aj fyzickým osobám, ktoré sú autormi alebo výkonnými umelcami a ktoré majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, na podporu ich tvorivej umeleckej činnosti.
§ 9
(1)
Nájomca ani vypožičiavateľ nie je oprávnený prenechať majetok verejnoprávnej inštitúcie do nájmu, podnájmu alebo výpožičky.
(2)
Nájomca ani vypožičiavateľ nemá prednostné právo na kúpu prenajatej veci alebo vypožičanej veci.
(3)
Verejnoprávna inštitúcia nie je oprávnená dohodnúť v nájomnej zmluve alebo v zmluve o výpožičke zmluvnú pokutu v neprospech verejnoprávnej inštitúcie.
(4)
Nájomca alebo vypožičiavateľ je oprávnený užívať prenajatú vec alebo vypožičanú vec len na účel, spôsobom a v rozsahu dohodnutom v nájomnej zmluve alebo v zmluve o výpožičke.
(5)
Nájomca alebo vypožičiavateľ je oprávnený požadovať úhradu nákladov spojených so zmenou veci len vtedy, ak verejnoprávna inštitúcia dala predchádzajúci písomný súhlas na zmenu veci a zaviazala sa súčasne uhradiť tieto náklady.
(6)
Nájomca alebo vypožičiavateľ pozemku vo vlastníctve verejnoprávnej inštitúcie nie je oprávnený zriadiť stavbu na tomto pozemku.
(7)
Nájomca alebo vypožičiavateľ nie je oprávnený zriadiť na majetok verejnoprávnej inštitúcie záložné právo, vecné bremeno ani ho inak zaťažiť.
§ 10
(1)
Verejnoprávna inštitúcia je povinná starať sa, aby
a)
pohľadávka verejnoprávnej inštitúcie bola včas a riadne uplatnená na príslušných orgánoch,
b)
vykonateľné rozhodnutia príslušných orgánov boli včas vykonané.
(2)
Ak je dlžník v omeškaní s plnením peňažného dlhu, je verejnoprávna inštitúcia povinná včas a riadne uplatniť a vymáhať aj príslušenstvo pohľadávky.18)
(3)
Verejnoprávna inštitúcia môže
a)
postúpiť pohľadávku19) len za odplatu, a to na základe obchodnej verejnej súťaže11) tomu, kto ponúkne najvyššiu cenu,
b)
dať súhlas na prevzatie dlhu;20) ak zabezpečenie dlhu poskytla tretia osoba, je verejnoprávna inštitúcia oprávnená dať takýto súhlas len vtedy, ak táto osoba súhlasí so zmenou dlžníka,
c)
uzavrieť s treťou osobou písomnú dohodu o tom, že táto osoba pristúpi k záväzku dlžníka.21)
§ 11
(1)
Verejnoprávna inštitúcia môže na základe písomnej žiadosti dlžníka, ktorý nemôže včas a riadne plniť svoj dlh, uzavrieť s dlžníkom dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade platenia.
(2)
Verejnoprávna inštitúcia môže uzavrieť s dlžníkom písomnú dohodu o splátkach, ak dlžník
a)
písomne uznal svoj dlh alebo ak ide o pohľadávku priznanú právoplatným rozhodnutím súdu,
b)
pre zhoršenie ekonomických alebo sociálnych pomerov nemôže zaplatiť celý dlh naraz a
c)
v dohode o splátkach sa zaviaže zaplatiť celý dlh naraz, ak nezaplatí niektorú splátku včas a riadne alebo ak sa zlepšia jeho ekonomické alebo sociálne pomery.
(3)
Verejnoprávna inštitúcia môže uzavrieť s dlžníkom písomnú dohodu o odklade platenia najviac na jeden rok odo dňa, keď bol splatný jeho dlh, ak dlžník
a)
písomne uznal svoj dlh alebo ak ide o pohľadávku priznanú právoplatným rozhodnutím súdu,
b)
pre zhoršenie ekonomických alebo sociálnych pomerov nemôže zaplatiť celý dlh naraz a
c)
v dohode o odklade platenia sa zaviaže zaplatiť celý dlh naraz, ak sa zlepšia jeho ekonomické alebo sociálne pomery.
(4)
S dlžníkom, ktorý je podnikateľom alebo združením podnikateľov, môže verejnoprávna inštitúcia uzavrieť písomnú dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade platenia, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.22)
(5)
Pri povolení splátok alebo odkladu platenia neuplatní verejnoprávna inštitúcia úroky z omeškania, ak dlžník dodrží podmienky uvedené v odsekoch 2 a 3 a podmienky uvedené v dohode o splátkach a v dohode o odklade platenia.
NAKLADANIE S MAJETKOM VEREJNOPRÁVNEJ INŠTITÚCIE UŽÍVANÝM NA ÚČELY KONCESIE A ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI
§ 11a
(1)
Koncesný majetok je majetok verejnoprávnej inštitúcie, ktorý užíva koncesionár v rozsahu, za podmienok a v lehote dohodnutej v koncesnej zmluve,22a) ak riziko vyplývajúce z práva na využívanie stavby alebo služby na dohodnutý čas alebo z tohto práva spojeného s peňažným plnením znáša v prevažnej miere koncesionár.
(2)
Verejnoprávna inštitúcia nesmie koncesný majetok previesť do vlastníctva iných osôb.
(3)
Verejnoprávna inštitúcia, ktorá nie je subjektom verejnej správy, je oprávnená uzatvoriť koncesnú zmluvu len s predchádzajúcim súhlasom vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“), ak hodnota koncesie podľa návrhu koncesnej zmluvy prevyšuje sumu 4 845 000 eur.
(4)
Obsahom užívania koncesného majetku podľa odseku 1 môže byť
a)
vstup na nehnuteľný majetok verejnoprávnej inštitúcie,
b)
zriadenie stavby na pozemku vo vlastníctve verejnoprávnej inštitúcie, ak podľa koncesnej zmluvy sa vlastníkom stavby stane verejnoprávna inštitúcia najneskôr v lehote podľa koncesnej zmluvy,
c)
prekládka a odstránenie stavby vo vlastníctve verejnoprávnej inštitúcie,
d)
rekonštrukcia, prevádzka, údržba a oprava majetku verejnoprávnej inštitúcie,
e)
poskytovanie služieb alebo iné komerčné využitie,
f)
prenechanie majetku verejnoprávnej inštitúcie do nájmu, výpožičky alebo zriadenie zmluvného vecného bremena na majetok verejnoprávnej inštitúcie v prospech tretej osoby,
g)
nakladanie s majetkom verejnoprávnej inštitúcie, ktorý pre svoje úplné opotrebenie alebo poškodenie, zrejmú zastaranosť alebo nehospodárnosť v prevádzke, alebo z iných závažných dôvodov už nemôže slúžiť svojmu účelu alebo určeniu,
h)
nakladanie s materiálom vyťaženým na pozemkoch vo vlastníctve verejnoprávnej inštitúcie za podmienok ustanovených v osobitnom predpise.22b)
(5)
Koncesionár pri užívaní koncesného majetku koná vo vlastnom mene. Koncesionár je povinný koncesný majetok udržiavať v riadnom stave, dodržiavať účel, na ktorý je určený, zabezpečovať jeho údržbu a prevádzku a uhrádzať náklady s tým spojené, zabezpečovať jeho ochranu, informovať verejnoprávnu inštitúciu o koncesnom majetku v rozsahu povinností dohodnutých v koncesnej zmluve a plniť ďalšie povinnosti dohodnuté v koncesnej zmluve.
(6)
Koncesionár nesmie koncesný majetok použiť na zabezpečenie svojich záväzkov alebo záväzkov tretej osoby, ani previesť do vlastníctva iných osôb, ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 11b
(1)
Ak je to dohodnuté v koncesnej zmluve, koncesionár môže prenechať koncesný majetok do nájmu, výpožičky alebo zriadiť zmluvné vecné bremeno v prospech tretej osoby. Nájomnú zmluvu, zmluvu o výpožičke alebo zmluvu o zriadení vecného bremena môže koncesionár uzatvoriť s treťou osobou najviac na obdobie koncesnej lehoty určenej v koncesnej zmluve. Pri prenechaní koncesného majetku do nájmu a výpožičky sa nepoužije ustanovenie § 8. Nájomné a odplata za zriadenie vecného bremena sa určí dohodou medzi koncesionárom a treťou osobou. Osobitné predpisy v oblasti štátnej pomoci22) nie sú týmto dotknuté.
(2)
Ak je to dohodnuté v koncesnej zmluve, koncesionár je po predchádzajúcom písomnom súhlase verejnoprávnej inštitúcie oprávnený koncesný majetok, ktorý pre úplné opotrebenie alebo poškodenie, zrejmú zastaranosť alebo nehospodárnosť v prevádzke alebo z iných závažných dôvodov nemôže slúžiť svojmu účelu alebo určeniu, predať osobe, ktorá sa zaoberá výkupom druhotných surovín alebo zabezpečiť likvidáciu podľa osobitného predpisu.22c)
(3)
Ak je to dohodnuté v koncesnej zmluve, verejnoprávna inštitúcia môže s koncesionárom uzatvoriť dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade platenia pohľadávky verejnoprávnej inštitúcie, ktorá vznikla z koncesnej zmluvy. Dohodu o odklade platenia možno uzatvoriť najviac na obdobie jedného roka od splatnosti pohľadávky verejnoprávnej inštitúcie. Úroky z omeškania sa za obdobie trvania dohody o splátkach alebo dohody o odklade platenia neuplatňujú a nevymáhajú. Osobitné predpisy v oblasti štátnej pomoci22) nie sú týmto dotknuté. Ak koncesionár nezaplatí niektorú splátku riadne a včas alebo ak nezaplatí celý dlh v dohodnutej lehote, verejnoprávna inštitúcia uplatní voči koncesionárovi pohľadávku verejnoprávnej inštitúcie vrátane úrokov z omeškania za celé obdobie trvania dohody o splátkach alebo dohody o odklade platenia. Pri dohode o splátkach alebo dohode o odklade platenia pohľadávky verejnoprávnej inštitúcie, ktorá vznikla z koncesnej zmluvy, sa nepoužije ustanovenie § 11.
§ 11c
(1)
Spoločný podnik je právnická osoba, ktorú na účel realizácie koncesie22a) založila verejnoprávna inštitúcia spoločne s koncesionárom. Spoločný podnik je aj právnická osoba, ktorú založil koncesionár, do ktorej základného imania bol na základe koncesnej zmluvy vložený majetok verejnoprávnej inštitúcie.
(2)
Verejnoprávna inštitúcia môže so súhlasom vlády vložiť svoj majetok ako vklad pri založení spoločného podniku alebo ako vklad do základného imania spoločného podniku, ak je to dohodnuté v koncesnej zmluve. Ak na uzatvorenie koncesnej zmluvy bol udelený predchádzajúci súhlas podľa osobitného predpisu,22d) súhlas vlády sa nevyžaduje.
(3)
Prioritný majetok je nehnuteľný majetok verejnoprávnej inštitúcie, ktorý verejnoprávna inštitúcia vložila do spoločného podniku. Prioritný majetok nemožno použiť na zabezpečenie záväzkov spoločného podniku, koncesionára alebo tretej osoby ani previesť do vlastníctva iných osôb. Prioritný majetok nepodlieha výkonu rozhodnutia, exekúcii, nie je súčasťou konkurznej podstaty a ani predmetom likvidácie. Označenie prioritného majetku v katastri nehnuteľností22e) sa vykoná poznámkou na návrh verejnoprávnej inštitúcie. Ak je to dohodnuté v koncesnej zmluve, prioritný majetok možno dať do nájmu, výpožičky alebo na prioritný majetok zriadiť zmluvné vecné bremeno, najviac na obdobie koncesnej lehoty určenej v koncesnej zmluve alebo do dňa zrušenia spoločného podniku bez právneho nástupcu. Prioritný majetok nestráca svoj charakter ani prechodom na právneho nástupcu. Po zániku vecného bremena zapísaného v katastri nehnuteľností je verejnoprávna inštitúcia povinná dať návrh na výmaz vecného bremena.
(4)
Spoločný podnik je povinný zachovať účelové určenie prioritného majetku, ktorý nadobudol do vlastníctva; táto povinnosť sa vzťahuje aj na právneho nástupcu.
(5)
Verejnoprávna inštitúcia vedie o prioritnom majetku osobitnú evidenciu, ktorá obsahuje zoznam vecí s uvedením identifikačných údajov a odkaz na účtovný zápis v účtovníctve spoločného podniku; spoločný podnik je povinný poskytnúť tieto údaje verejnoprávnej inštitúcii.
(6)
Oprávnenie konať za spoločný podnik vo veciach prevádzky a údržby prioritného majetku prechádza na verejnoprávnu inštitúciu vyhlásením konkurzu na spoločný podnik; verejnoprávna inštitúcia pri tom koná v mene spoločného podniku a na vlastný účet. Ak bol na spoločný podnik vyhlásený konkurz, prioritný majetok prechádza do vlastníctva verejnoprávnej inštitúcie právoplatnosťou uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo právoplatnosťou rozhodnutia, ktorým odvolací súd potvrdil rozhodnutie súdu prvého stupňa o vyhlásení konkurzu za náhradu určenú v koncesnej zmluve, najviac za cenu stanovenú znaleckým posudkom. Zápisnica o odovzdaní a prevzatí prioritného majetku je prílohou návrhu na záznam vlastníckeho práva verejnoprávnej inštitúcie do katastra nehnuteľností. Odmenu znalca za vypracovanie znaleckého posudku, ktorým sa oceňuje prioritný majetok, uhrádza verejnoprávna inštitúcia.
(7)
Dňom zrušenia spoločného podniku likvidáciou prioritný majetok prechádza do vlastníctva verejnoprávnej inštitúcie za náhradu určenú v koncesnej zmluve, najviac za cenu stanovenú znaleckým posudkom. Likvidátor je povinný odovzdať a verejnoprávna inštitúcia prevziať tento majetok; o odovzdaní a prevzatí sa spíše zápisnica. Zápisnica o odovzdaní a prevzatí prioritného majetku je prílohou návrhu na záznam vlastníckeho práva verejnoprávnej inštitúcie do katastra nehnuteľností. Odmenu znalca za vypracovanie znaleckého posudku, ktorým sa oceňuje prioritný majetok, uhrádza verejnoprávna inštitúcia.
§ 11d
(1)
Verejnoprávna inštitúcia je oprávnená na základe zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor22f) prenechať v nevyhnutne potrebnom rozsahu svoj majetok poskytovateľovi energetickej služby s garantovanou úsporou energie na
a)
obnovu budovy22g) alebo stavebné úpravy budovy, ktorými sa vykonáva zásah najmä do jej obalovej konštrukcie zateplením obvodového plášťa a strešného plášťa a výmenou pôvodných otvorových výplní,
b)
obnovu technického zariadenia budovy,22g)
c)
údržbu a opravy obnovenej časti budovy podľa písmena a),
d)
zriadenie, rekonštrukciu, modernizáciu alebo výmenu technických systémov vykurovania, prípravy teplej vody, vetrania, chladenia, osvetlenia budov a ich kombinácie, energetického zariadenia,22h) osvetľovacieho alebo iného zariadenia, ktoré spotrebúva energiu,
e)
prevádzku, údržbu a opravy zariadenia podľa písmen b) a d),
f)
inštaláciu merania a riadenia,
g)
zabezpečenie likvidácie zariadenia podľa písmen b) a d) podľa osobitných predpisov22c) z dôvodov jeho úplného opotrebenia alebo poškodenia, zrejmej zastaranosti alebo nehospodárnosti v prevádzke, pre ktoré nemôže slúžiť na svoj účel alebo určenie.
(2)
Zmluva o energetickej efektívnosti pre verejný sektor, ktorá umožní prenechanie majetku verejnoprávnej inštitúcie na iné účely, ako sú uvedené v odseku 1, je v tejto časti neplatná.
(3)
Verejnoprávna inštitúcia je oprávnená s majetkom, ktorý je predmetom zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor nakladať. S prevodom vlastníctva prechádzajú práva a povinnosti zo zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor na nadobúdateľa tohto majetku, ak sa zmluva o energetickej efektívnosti pre verejný sektor22f) v súlade s jej podmienkami neukončí.
Spoločné ustanovenia
§ 12
(1)
O nakladaní s majetkom verejnoprávnej inštitúcie rozhoduje štatutárny orgán verejnoprávnej inštitúcie.
(2)
Štatutárny orgán verejnoprávnej inštitúcie je povinný vyžiadať si na nakladanie s majetkom podľa § 13 predchádzajúci písomný súhlas samosprávneho alebo iného kolektívneho orgánu určeného štatútom.
(3)
Právny úkon, na ktorý nebol daný predchádzajúci písomný súhlas podľa odseku 2, je neplatný. Neplatný je aj právny úkon, ktorý je v rozpore s týmto zákonom alebo s osobitným zákonom.
§ 13
(1)
Predchádzajúci písomný súhlas samosprávneho alebo iného kolektívneho orgánu podľa § 12 ods. 2 sa vyžaduje na
a)
vklad majetku verejnoprávnej inštitúcie do majetku inej právnickej osoby alebo vklad pri založení inej právnickej osoby (§ 4 ods. 2),
b)
vklad majetku verejnoprávnej inštitúcie do obchodnej spoločnosti alebo vklad pri založení obchodnej spoločnosti (§ 4 ods.1),
c)
predaj nepotrebnej nehnuteľnej veci uvedenej v odseku 2 najmenej za primeranú cenu, na každý predaj nepotrebnej nehnuteľnej veci za cenu nižšiu než je primeraná cena a na darovanie nepotrebnej nehnuteľnej veci,
d)
darovanie nepotrebnej hnuteľnej veci, ktorej obstarávacia cena bola vyššia ako 15 000 eur a zostatková hodnota vedená v účtovníctve podľa osobitného predpisu7) je vyššia ako 10 000 eur,
e)
zámenu nehnuteľnej veci podľa odseku 2,
f)
na poskytnutie nehnuteľnej veci na účely združenia podľa osobitného predpisu,23)
g)
výpožičku nehnuteľnej veci na čas dlhší ako jeden rok alebo na neurčitý čas,
h)
nájom nehnuteľnej veci na čas dlhší ako jeden rok alebo na neurčitý čas,
i)
zabezpečenie záväzku zriadením záložného práva alebo zabezpečením záväzku prevodom práva24) k nehnuteľnej veci,
j)
odpustenie dlhu v sume vyššej ako 10 000 eur,
k)
odpísanie pohľadávky v sume vyššej ako 6 000 eur,
l)
postúpenie pohľadávky, ak odplata je nižšia ako 80 % nominálnej hodnoty pohľadávky,
m)
uzatvorenie koncesnej zmluvy,
n)
uzatvorenie zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor.
(2)
Nehnuteľnou vecou, na ktorú sa pri predaji alebo zámene vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas podľa odseku 1, je
a)
pozemok alebo jeho časť s celkovou výmerou vyššou ako 50 m2,
b)
stavba alebo jej časť s celkovou podlahovou plochou vyššou ako 50 m2.
§ 14
(1)
Verejnoprávna inštitúcia nemôže previesť vlastnícke právo k jej majetku na fyzickú osobu, ktorá je v tejto verejnoprávnej inštitúcii
a)
štatutárnym orgánom,
b)
členom štatutárneho, riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu,
c)
vedúcim zamestnancom,
d)
zamestnancom zodpovedným za nakladanie s majetkom verejnoprávnej inštitúcie,
e)
blízkou osobou25) osôb uvedených v písmenách a) až d).
(2)
Verejnoprávna inštitúcia nemôže previesť vlastnícke právo k majetku ani na právnickú osobu, v ktorej je štatutárnym orgánom alebo členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu fyzická osoba uvedená v odseku 1.
§ 14a
Fyzická osoba a právnická osoba, na ktorú sa vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora,25b) môže byť nadobúdateľom alebo užívateľom majetku verejnoprávnej inštitúcie podľa tohto zákona len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.25c) Splnenie podmienky podľa predchádzajúcej vety preukazuje v katastrálnom konaní verejnoprávna inštitúcia.
§ 15
Verejnoprávna inštitúcia sa pri nakladaní s majetkom riadi všeobecnými predpismi,26) ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovujú inak.
§ 16
Ak pri prevode vlastníctva, nájme alebo výpožičke majetku verejnoprávnej inštitúcie boli porušené ustanovenia tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, je prokurátor oprávnený podať návrh na určenie neplatnosti prevodu vlastníctva, nájmu alebo výpožičky, ak tento návrh nepodala verejnoprávna inštitúcia, do šiestich mesiacov od zistenia takéhoto porušenia zákona.
§ 17
Prechodné ustanovenie
Verejnoprávna inštitúcia je povinná zosúladiť svoj štatút s týmto zákonom najneskôr do 1. augusta 2004.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. sa mení takto:
V § 2 ods. 2 sa za slovom „nepolitická“ vypúšťa čiarka a slovo „verejnoprávna“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2004.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
Napríklad zákon č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase, zákon č.16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení zákona č. 183/2000 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení zákona č. 283/1997 Z. z.
2)
§ 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
Napríklad zákon č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
6)
Napríklad § 261 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, § 488 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
7)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
9)
§ 151a až 151m Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
12)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
13)
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 86/2002 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
16)
§ 659 až 662 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
17)
§ 2 ods. 2 písm. a), b) a e) zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z.
19)
§ 524 až 530 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
22)
Napríklad čl. 107 až 109 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010), zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
22a)
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
22b)
Napríklad zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.
22c)
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
22d)
§ 19 ods. 15 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
22e)
§ 38 a 39 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
22f)
§ 18 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 4/2019 Z. z.
22g)
Napríklad § 2 ods. 7 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 300/2012 Z. z., § 9 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z. z.
22h)
§ 12 ods. 1 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov.
23)
§ 829 až 841 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
25b)
Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.