174/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.01.2008 do 31.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

174
ZÁKON
z 11. marca 2004,
ktorým sa menia a dopĺňajú zákony súvisiace s presunom niektorých pôsobností z Policajného zboru
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení zákona č. 359/2000 Z. z., zákona č. 405/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 381/2001 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 73/2002 Z. z., zákona č. 396/2002 Z. z., zákona č. 660/2002 Z. z., zákona č. 247/2003 Z. z., zákona č. 430/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 510/2003 Z. z. a zákona č. 534/2003 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 66 ods. 1 písm. d) a h) a ods. 3 až 5, § 68 ods. 5 až 7, § 71 ods. 3 a 4, § 72 ods. 4, § 73 ods. 1 až 5 a 7, § 74 ods. 3, § 75 ods. 1 a 2, § 76 ods. 1 až 4 a 6, § 78 ods. 1, 2, 5 a 6, § 80 ods. 1 písm. b) až h) a ods. 3, § 81, § 82 ods. 2, § 86 ods. 6, § 87, § 111 písm. b), § 113 ods. 1, § 120 ods. 2 a 3, § 123 ods. 1 a 4 a § 129a ods. 1 sa slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „obvodný úrad“ v príslušnom tvare.
2.
V § 68 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „je tiež povinný podrobiť sa nasnímaniu podoby na účel vydania vodičského preukazu.“.
3.
V § 78 ods. 3 písm. c) sa slovo „fotografiu“ nahrádza slovom „podobu“.
4.
V § 78 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na vydanie nového vodičského preukazu sa vzťahuje § 68 ods. 4 s tým, že nie je potrebné predložiť doklady preukazujúce splnenie ustanovených podmienok na udelenie vodičského oprávnenia.“.
5.
V § 83 ods. 2 až 4 sa slová „okresný dopravný inšpektorát“ nahrádzajú slovami „obvodný úrad“.
6.
V § 83 odsek 7 znie:
„(7)
K žiadosti o výmenu vodičského preukazu podľa odseku 6 musí byť predložený platný doklad totožnosti žiadateľa a vodičský preukaz vydaný cudzím štátom alebo vodičský preukaz Európskych spoločenstiev; žiadateľ o výmenu vodičského preukazu je povinný podrobiť sa nasnímaniu podoby na účel vydania vodičského preukazu.“.
7.
V § 113 sa vypúšťa odsek 2.
Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
8.
V § 120 ods. 1 sa slová „okresný úrad“ nahrádzajú slovami „obvodný úrad dopravy“.
9.
V § 129a ods. 2 sa slová „30. júna 2004 okresným úradom“ nahrádzajú slovami „30. júna 2006 obvodným úradom“ a slová „do pôsobnosti okresných úradov“ sa nahrádzajú slovami „do pôsobnosti obvodných úradov“.
Čl. IV
Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 369/1999 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z. a zákona č. 660/2002 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 7 ods. 3, § 13, 20, 22, § 23 ods. 1 až 3 a § 26 ods. 1 sa slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „obvodný úrad“ v príslušnom tvare.
2.
V § 29 sa slová „1. júla 2004“ nahrádzajú slovami „1. októbra 2004“.
Čl. V
Zákon č. 441/2001 Z. z. o presune niektorých pôsobností z Policajného zboru na okresné úrady a na krajské úrady v znení zákona č. 660/2002 Z. z. sa mení takto:
V čl. VII sa slová „1. júla 2004“ nahrádzajú slovami „1. júla 2006“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii okrem čl. I bodu 2, čl. II bodov 1, 5, 7 a 8, čl. III bodov 2 a 3, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2006.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.