174/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2004 do 30.06.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

174
ZÁKON
z 11. marca 2004,
ktorým sa menia a dopĺňajú zákony súvisiace s presunom niektorých pôsobností z Policajného zboru
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z. z. o občianskych preukazoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z. a zákona č. 660/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa vypúšťa odsek 3.
3.
V § 4 odsek 2 znie:
„(2)
Ak má občan obmedzenú spôsobilosť na právne úkony, bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo má uložený trest zákazu pobytu, zapíše sa do občianskeho preukazu aj táto skutočnosť.“.
4.
V § 6 odsek 2 znie:
„(2)
O vydanie prvého občianskeho preukazu podľa odseku 1 písm. a) je povinný požiadať zákonný zástupca občana alebo ten, komu je dieťa zverené do náhradnej rodinnej starostlivosti, alebo štatutárny orgán zariadenia, v ktorom je dieťa umiestnené do ústavnej výchovy alebo ochrannej výchovy (ďalej len „zákonný zástupca"), najskôr 90 dní a najneskôr 30 dní pred dovŕšením 15. roku veku občana.“.
5.
V § 6 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Zákonný zástupca, ktorý žiada o vydanie prvého občianskeho preukazu občanovi, ktorý bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, je povinný predložiť okrem dokladov uvedených v odseku 3 aj svoj občiansky preukaz a právoplatné rozhodnutie súdu o pozbavení občana spôsobilosti na právne úkony.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
6.
V § 7 ods. 1 sa na konci pripájajú slová „a ak ide o občana, ktorý bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, na žiadosť jeho zákonného zástupcu“.
7.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Zákonný zástupca, ktorý žiada o vydanie nového občianskeho preukazu pre občana pozbaveného spôsobilosti na právne úkony, je povinný predložiť okrem dokladov uvedených v odsekoch 3 a 4 aj svoj občiansky preukaz a právoplatné rozhodnutie súdu o pozbavení občana spôsobilosti na právne úkony.“.
8.
V § 8 ods. 2 až 4, § 9 a 11 sa za slovo „občan“ vkladajú slová „alebo zákonný zástupca“.
9.
V § 8 ods. 7 sa za slovo „občanovi“ vkladajú slová „alebo zákonnému zástupcovi“.
10.
V § 10 písm. f) sa za slová „občianstvo Slovenskej republiky“ vkladá slovo „alebo“ a vypúšťajú sa slová „alebo bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony“.
11.
V § 13 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c) a vypúšťajú sa slová „s výnimkou písmena c), keď ho vydá zákonnému zástupcovi,“.
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
12.
V § 15a ods. 2 písm. k) prvý bod znie:
„1.
obmedzenie spôsobilosti na právne úkony alebo pozbavenie spôsobilosti na právne úkony, meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu zákonného zástupcu, a ak ide o právnickú osobu, názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie,“.
13.
V § 17b ods. 2 sa slová „30. júna 2004 okresným úradom“ nahrádzajú slovami „30. júna 2006 obvodným úradom“ a slová „do pôsobnosti okresných úradov“ sa nahrádzajú slovami „do pôsobnosti obvodných úradov“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení zákona č. 359/2000 Z. z., zákona č. 405/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 381/2001 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 73/2002 Z. z., zákona č. 396/2002 Z. z., zákona č. 660/2002 Z. z., zákona č. 247/2003 Z. z., zákona č. 430/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 510/2003 Z. z. a zákona č. 534/2003 Z. z. sa mení takto:
2.
V § 68 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „je tiež povinný podrobiť sa nasnímaniu podoby na účel vydania vodičského preukazu.“.
3.
V § 78 ods. 3 písm. c) sa slovo „fotografiu“ nahrádza slovom „podobu“.
4.
V § 78 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na vydanie nového vodičského preukazu sa vzťahuje § 68 ods. 4 s tým, že nie je potrebné predložiť doklady preukazujúce splnenie ustanovených podmienok na udelenie vodičského oprávnenia.“.
6.
V § 83 odsek 7 znie:
„(7)
K žiadosti o výmenu vodičského preukazu podľa odseku 6 musí byť predložený platný doklad totožnosti žiadateľa a vodičský preukaz vydaný cudzím štátom alebo vodičský preukaz Európskych spoločenstiev; žiadateľ o výmenu vodičského preukazu je povinný podrobiť sa nasnímaniu podoby na účel vydania vodičského preukazu.“.
9.
V § 129a ods. 2 sa slová „30. júna 2004 okresným úradom“ nahrádzajú slovami „30. júna 2006 obvodným úradom“ a slová „do pôsobnosti okresných úradov“ sa nahrádzajú slovami „do pôsobnosti obvodných úradov“.
Čl. III
Zákon č. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch v znení zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 48/2002 Z. z. a zákona č. 660/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f)
náhradný cestovný doklad Európskej únie,2a)“.
Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno g).
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
Rozhodnutie zástupcov vlád členských štátov Európskej únie, ktorí sa zišli na zasadaní Rady Európskej únie o zavedení náhradného cestovného dokladu č. 96/409/SZBP z 25. júna 1996.“.
4.
Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠10a
Náhradný cestovný doklad Európskej únie
Náhradný cestovný doklad Európskej únie vydáva zastupiteľský úrad na žiadosť občana Európskej únie. Podmienky vydávania a použitia náhradného cestovného dokladu Európskej únie ustanovuje osobitný predpis.2a)“.
5.
V § 11 ods. 1 sa za prvú vetu pripája nová druhá veta, ktorá znie: „Iným dokladom na vycestovanie občana do členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o európskom hospodárskom priestore je aj občiansky preukaz, ak ho tento štát uznal ako cestovný doklad.“.
6.
V § 13 ods. 8 sa slová „a f)“ nahrádzajú slovami „a g)“.
7.
V § 30a ods. 2 sa slová „30. júna 2004 okresným úradom“ nahrádzajú slovami „30. júna 2006 obvodným úradom“ a slová „do pôsobnosti okresných úradov“ sa nahrádzajú slovami „do pôsobnosti obvodných úradov“.
Čl. IV
Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 369/1999 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z. a zákona č. 660/2002 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 7 ods. 3, § 13, 20, 22, § 23 ods. 1 až 3 a § 26 ods. 1 sa slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „obvodný úrad“ v príslušnom tvare.
2.
V § 29 sa slová „1. júla 2004“ nahrádzajú slovami „1. októbra 2004“.
Čl. V
Zákon č. 441/2001 Z. z. o presune niektorých pôsobností z Policajného zboru na okresné úrady a na krajské úrady v znení zákona č. 660/2002 Z. z. sa mení takto:
V čl. VII sa slová „1. júla 2004“ nahrádzajú slovami „1. júla 2006“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii okrem čl. I bodu 2, čl. II bodov 1, 5, 7 a 8, čl. III bodov 2 a 3, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2006.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.