174/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

174
ZÁKON
z 11. marca 2004,
ktorým sa menia a dopĺňajú zákony súvisiace s presunom niektorých pôsobností z Policajného zboru
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. IV
Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 369/1999 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z. a zákona č. 660/2002 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 7 ods. 3, § 13, 20, 22, § 23 ods. 1 až 3 a § 26 ods. 1 sa slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „obvodný úrad“ v príslušnom tvare.
2.
V § 29 sa slová „1. júla 2004“ nahrádzajú slovami „1. októbra 2004“.
Čl. V
Zákon č. 441/2001 Z. z. o presune niektorých pôsobností z Policajného zboru na okresné úrady a na krajské úrady v znení zákona č. 660/2002 Z. z. sa mení takto:
V čl. VII sa slová „1. júla 2004“ nahrádzajú slovami „1. júla 2006“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii okrem čl. I bodu 2, čl. II bodov 1, 5, 7 a 8, čl. III bodov 2 a 3, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2006.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.