Predpis bol zrušený predpisom 329/2018 Z. z.

17/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2014 do 31.12.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

17
ZÁKON
zo 4. decembra 2003
o poplatkoch za uloženie odpadov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Úvodné ustanovenie
(1)
Tento zákon upravuje platenie poplatkov za uloženie odpadov1)
a)
na skládku odpadov2) (ďalej len „skládka“),
b)
na odkalisko.
(2)
Odkaliskom sa na účely tohto zákona rozumie priestor zabezpečený hrádzovým systémom, na ktorý sa ukladá prevažne hydraulicky dopravovaný odpad (kal), s výnimkou odkalísk, na ktorých sa ukladajú kaly produkované banskou činnosťou.3) Zoznam odkalísk, na ktoré sa vzťahuje spoplatnenie podľa tohto zákona, uverejňuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vo svojom vestníku.
§ 2
Poplatková povinnosť
(1)
Poplatok za uloženie odpadu na skládku alebo odkalisko platí posledný držiteľ odpadu4) (ďalej len „poplatník“). Poplatníkom za komunálny odpad je obec.5) Poplatníkom je aj prevádzkovateľ skládky alebo odkaliska, a to aj vtedy, ak skládka alebo odkalisko je na jeho pozemku.
(2)
Poplatok za uloženie odpadov sa neplatí za uloženie inertných odpadov6) na skládku, ak sa na tejto skládke použijú na stavebné, sanačné, rekonštrukčné, zásypové práce a na prekrývanie jednotlivých vrstiev odpadu; to neplatí na skládkach pre inertný odpad.
§ 3
Výpočet poplatku
(1)
Poplatník je povinný zaradiť odpad na účel platenia poplatku za uloženie odpadov podľa prílohy č. 1 alebo prílohy č. 2.
(2)
Množstvo odpadu na určenie poplatku za uloženie odpadu na skládku zisťuje jej prevádzkovateľ vážením na skládke.
(3)
Poplatok za uloženie odpadu na skládku sa vypočíta ako súčin množstva odpadu a sadzby za položku odpadu, ktorá je uvedená v prílohe č. 1.
(4)
Množstvo odpadu na určenie poplatku za uloženie odpadu na odkalisko zisťuje jeho prevádzkovateľ meraním množstva kalu. Ak odkalisko nie je na tento účel vybavené vhodným zariadením, prevádzkovateľ odkaliska určí množstvo odpadu z podkladov držiteľa odpadu na základe materiálovej bilancie technologického procesu, pri ktorom odpad vzniká. Množstvo vody pridanej na účel hydraulickej dopravy sa pritom odpočítava.
(5)
V prípade spätnej ťažby a využívania odpadov uložených na odkalisku, ak bol za ich uloženie zaplatený poplatok za uloženie odpadu, poplatok za uloženie odpadu na odkalisko sa platí najviac do výšky projektovanej kapacity odkaliska.
(6)
Poplatok za uloženie odpadu na odkalisko sa vypočíta ako súčin množstva odpadu a sadzby za položku odpadu, ktorá je uvedená v prílohe č. 2.
(7)
Za správnosť výpočtu výšky poplatku za uloženie odpadu zodpovedá prevádzkovateľ skládky alebo odkaliska.
§ 4
Platenie, rozdelenie a odvod poplatku za uloženie odpadu a ohlasovacia povinnosť
(1)
Poplatník je povinný zaplatiť poplatok za uloženie odpadu, ktorý vyberie prevádzkovateľ skládky alebo odkaliska, do 15 dní po ukončení mesiaca, v ktorom bol uložený odpad.
(2)
Za rozdelenie príjmov z poplatkov za uloženie odpadov podľa odsekov 3 a 4 a za ich odvedenie zodpovedá prevádzkovateľ skládky alebo odkaliska.
(3)
Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na skládku v členení podľa prílohy č. 1 sú príjmom rozpočtu obce alebo obcí, v ktorých katastrálnom území sa skládka nachádza. Ak sa skládka nachádza v katastrálnom území viacerých obcí, rozdelia sa príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na skládku podľa veľkosti územia, ktoré skládka v katastrálnom území danej obce zaberá. Pomerná časť poplatku vo výške 10 % prináleží obci do okruhu max. 2 km od príslušnej skládky, ktorou prechádza účelová komunikácia ku skládke.
(4)
Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na odkalisko v členení podľa prílohy č. 2 sú príjmom rozpočtu obce alebo obcí, v ktorých katastrálnom území sa odkalisko nachádza. Ak sa odkalisko nachádza v katastrálnom území viacerých obcí, rozdelia sa príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na odkalisko pomerne podľa veľkosti územia, ktoré odkalisko v katastrálnom území danej obce zaberá.
(5)
Príjmy obce podľa odsekov 3 a 4 sa použijú na odpadové hospodárstvo obce v súlade s hierarchiou a cieľmi odpadového hospodárstva,7) ak tento zákon neustanovuje inak. Obec môže príjmy podľa odsekov 3 a 4 použiť na účely zlepšenia životného prostredia v obci, ak
a)
má zavedený triedený zber komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy a sklo,
b)
má zavedený triedený zber komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľné komunálne odpady alebo preukáže, že najmenej 50 % obyvateľov kompostuje vlastný odpad,
c)
najmenej dvakrát do roka zabezpečuje zber a prepravu objemných odpadov, oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov,
d)
za posledné tri kalendárne roky predchádzajúce kalendárnemu roku, v ktorom chce obec použiť prostriedky na iný účel ako na odpadové hospodárstvo, jej nebola uložená pokuta ani opatrenie na nápravu podľa osobitného predpisu,7a)
e)
v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom chce obec použiť prostriedky na iný účel ako na odpadové hospodárstvo, bolo zhodnotených aspoň 40 % z celkovej hmotnosti komunálneho odpadu vzniknutého v obci a
f)
má vyriešený systém zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene z pozemkov právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, ak sú súčasťou komunálneho odpadu.
(6)
Prevádzkovateľ skládky alebo odkaliska odvedie poplatky za uloženie odpadov mesačne podľa odseku 2 do posledného pracovného dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, keď bol odpad na skládke odpadov alebo na odkalisku uložený.
(7)
Ak si poplatník nesplní povinnosť podľa odseku 1, prevádzkovateľ skládky alebo odkaliska najneskôr do ukončenia mesiaca, v ktorom mal poplatník poplatok za uloženie odpadu zaplatiť, oznámi túto skutočnosť príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.
(8)
Prevádzkovateľ skládky odpadov alebo odkaliska je povinný vypracovať a do posledného pracovného dňa mesiaca nasledujúceho po uplynutí štvrťroka odoslať príslušnému obvodnému úradu životného prostredia štvrťročné hlásenie o množstve uloženého odpadu a o vybratých a odvedených poplatkoch za uloženie odpadu na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3.
(9)
Prevádzkovateľ skládky alebo odkaliska musí umožniť obci, v ktorej katastrálnom území sa skládka alebo odkalisko nachádza, Slovenskej inšpekcii životného prostredia a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia na ich žiadosť nahliadnuť a skontrolovať podklady slúžiace na výpočet poplatku za uloženie odpadu.
§ 5
Sankcie
(1)
Ak poplatník nezaplatí poplatok podľa § 4 ods. 1 alebo prevádzkovateľ skládky alebo odkaliska neodvedie poplatok podľa § 4 ods. 6 včas alebo v plnej výške, sú povinní zaplatiť za každý deň omeškania úroky z omeškania vo výške 0,2 % zo sumy nezaplatených alebo neodvedených poplatkov.
(2)
Úroky z omeškania za nezaplatené poplatky sú príjmom prevádzkovateľa skládky alebo odkaliska. Úroky z omeškania za neodvedené poplatky alebo ich časť sú príjmom rozpočtu obce.
(3)
Pokutu od 1 659,69 eura do 16 596,95 eura uloží príslušný obvodný úrad životného prostredia alebo Slovenská inšpekcia životného prostredia poplatníkovi, ak nezaplatí poplatok za uloženie odpadu na skládku alebo odkalisko podľa § 4 ods. 1.
(4)
Pokutu od 1 659,69 eura do 16 596,95 eura uloží príslušný obvodný úrad životného prostredia alebo Slovenská inšpekcia životného prostredia prevádzkovateľovi skládky alebo odkaliska, ak
a)
nevyberie poplatok za uloženie odpadu v plnej výške podľa § 4 ods. 1,
b)
neodvedie vybrané poplatky za uloženie odpadu včas a v plnej výške podľa § 4 ods. 6.
(5)
Pokutu od 331,93 eura do 3 319,39 eura uloží príslušný obvodný úrad životného prostredia alebo Slovenská inšpekcia životného prostredia
a)
poplatníkovi, ktorý ukladá odpad na skládku alebo na odkalisko, ak pre výpočet poplatku uvedie nesprávne údaje o zaradení ukladaného odpadu podľa § 3 ods. 1,
b)
prevádzkovateľovi skládky alebo odkaliska, ak neoznámi príslušnému obvodnému úradu životného prostredia skutočnosť podľa § 4 ods. 7 alebo údaje podľa § 4 ods. 8,
c)
obci, ak použije príjmy z poplatkov za uloženie odpadov v rozpore s § 4 ods. 5,
d)
prevádzkovateľovi skládky alebo odkaliska, ktorý koná v rozpore s § 4 ods. 9,
e)
prevádzkovateľovi skládky alebo odkaliska, ktorý nesprávne vypočítal výšku poplatku za uloženie odpadu podľa § 3 ods. 7.
(6)
Pokutu podľa odsekov 3, 4 a 5 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa príslušný obvodný úrad životného prostredia alebo Slovenská inšpekcia životného prostredia dozvedeli o porušení povinnosti, najneskôr do troch rokov od uloženia odpadu na skládku alebo odkalisko.
(7)
Výnosy z pokút podľa odsekov 3, 4 a 5 sú príjmom Environmentálneho fondu.
(8)
Na ukladanie pokút sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.8)
§ 6
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 327/1996 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení zákona č. 223/2001 Z. z. a zákona č. 553/2001 Z. z.
§ 7
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2004.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 17/2004 Z. z.
POPLATKY ZA ULOŽENIE ODPADOV NA SKLÁDKU ODPADOV (€ . t-1)
Položka odpadov/rok 2014 2015 2016
a nasledujúce roky
 
Poplatky sa zvýšia o koeficient priemernej ročnej miery inflácie zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a takto zvýšené poplatky sa zaokrúhlia na dve desatinné miesta
1. Inertný odpad,1) vytriedený stavebný odpad,2) zemina a kamenivo neobsahujúce nebezpeč né látky, odpad zo sanácie skládok 0,33 0,33 0,33
2. Ostatný odpad okrem odpadu uvedeného v položkách 1, 3 a 5 6,64 6,64 6,64
3. Komunálne odpady po vytriedení menej ako štyroch zložiek3)

Komunálne odpady po vytriedení štyroch zložiek3)
 
Komunálne odpady po vytriedení piatich zložiek4)
9,96
 
5,98
 
4,98
9,96
 
5,98
 
4,98
9,96
 
5,98
 
4,98
 4. Nebezpečný odpad okrem odpadu uvedeného v položke 6
 
33,19 33,19 33,19
5. Ostatný odpad uvedený v prílohe č. 4
 
20 25 30
6. Nebezpečný odpad uvedený v prílohe č. 5 45 52,50 60
Vysvetlivky:
1)
§ 68 ods. 3 písm. n) zákona č. 223/2001 Z. z. v znení zákona č. 24/2004 Z. z.
2)
Stavebný odpad neobsahujúci drevo, plasty, papier, sklo, kovy a zároveň ide o odpad, ktorý nie je možné zhodnotiť.
3)
§ 39 ods. 16 písm. a) zákona č. 223/2001 Z. z. v znení zákona č. 343/2012 Z. z.
4)
§ 39 ods. 16 zákona č. 223/2001 Z. z. v znení zákona č. 343/2012 Z. z.
Príloha č. 2 k zákonu č. 17/2004 Z. z.
POPLATKY ZA ULOŽENIE ODPADOV NA ODKALISKO (€.t–1)
Položka odpadov Kategória
odpadov/Rok
2004 2005 2006 2007 2008
a nasledujúce
roky
1. Ostatný odpad 0,0995 0,1327 0,1659 0,1991 0,2655
2. Nebezpečný odpad 0,3319 0,3983 0,4979 0,6638 0,8298
Príloha č. 3 k zákonu č. 17/2004 Z. z.
HLÁSENIE O MNOŽSTVÁCH ULOŽENÝCH ODPADOV A VYBRATÝCH A ODVEDENÝCH POPLATKOCH ZA ULOŽENIE ODPADOV ZA ... ŠTVRŤROK ... v eurách
Príloha č. 4 k zákonu č. 17/2004 Z. z.
ZOZNAM
ostatných odpadov, za ktoré sa platí poplatok za uloženie odpadov na skládku odpadov podľa položky č. 5 prílohy č. 1
Kód odpadu Názov odpadu
020101 Kaly z prania a čistenia
020102 Odpadové živočíšne tkanivá
020103 Odpadové rastlinné tkanivá
020104 Odpadové plasty (okrem obalov)
020106 Zvierací trus, moč a hnoj (vrátane znečistenej slamy), kvapalné odpady, oddelene zhromažďované a spracúvané mimo miesta ich vzniku
020107 Odpady z lesného hospodárstva
020109 Agrochemické odpady iné ako uvedené v 020108
020203 Materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie
020301 Kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania
020302 Odpady z konzervačných činidiel
020303 Odpady z extrakcie rozpúšťadlami
020304 Látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
020305 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
020403 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
020501 Látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
020502 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
020601 Materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
020602 Odpady z konzervačných činidiel
020603 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
020701 Odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín
020702 Odpad z destilácie liehu
020703 Odpad z chemického spracovania
020704 Materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
020705 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
030101 Odpadová kôra a korok
030301 Odpadová kôra a drevo
030307 Mechanicky oddelené výmety z recyklácie papiera a lepenky
030308 Odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu
030310 Výmety z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie
030311 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 030310
040101 Odpadová glejovka a štiepenka
040107 Kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku neobsahujúce chróm
040109 Odpady z vypracúvania a apretácie
040209 Odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér)
040210 Organické látky prírodného pôvodu (napríklad tuky, vosky)
040215 Odpad z apretácie iný ako uvedený v 040214
040217 Farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 040216
040220 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 040219
040221 Odpady z nespracovaných textilných vlákien
040222 Odpady zo spracovaných textilných vlákien
050110 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 050109
060503 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 060502
070112 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 070111
070212 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 070211
070215 Odpadové prísady iné ako uvedené v 070214
070312 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 070311
070412 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 070411
070512 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 070511
070514 Tuhé odpady iné ako uvedené v 070513
070612 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 070611
080114 Kaly z farby alebo laku iné ako uvedené v 080113
080118 Odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 080117
080313 Odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 080312
080315 Kaly z tlačiarenskej farby iné ako uvedené v 080314
080318 Odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 080317
080412 Kaly z lepidiel a tesniacich materiálov iné ako uvedené v 080411
090108 Fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra
090110 Jednorazové kamery bez batérií
120115 Kaly z obrábania iné ako uvedené v 120114
150101 Obaly z papiera a lepenky
150102 Obaly z plastov
150103 Obaly z dreva
150105 Kompozitné obaly
150109 Obaly z textilu
150203 Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 150202
160103 Opotrebované pneumatiky, ktoré možno použiť ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatiky z bicyklov a pneumatiky s väčším vonkajším priemerom ako 1 400 mm
160119 Plasty
160306 Organické odpady iné ako uvedené v 160305
160509 Vyradené chemikálie iné ako uvedené v 160506, 160507 alebo 160508
170201 Drevo
180104 Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy ( napríkladobväzy, sadrové odtlačky a obväzy, posteľná bielizeň, jednorazové odevy, plienky)
180109 Liečivá iné ako uvedené v 180108
180203 Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy
180206 Chemikálie iné ako uvedené v 180205
180208 Liečivá iné ako uvedené v 180207
190203 Predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov neoznačených ako nebezpečné
190206 Kaly z fyzikálno-chemického spracovania iné ako uvedené v 190205
190210 Horľavé odpady iné ako uvedené v 190208 a 190209
190501 Nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov
190502 Nekompostované zložky živočíšneho a rastlinného odpadu
190604 Zvyšky kvasenia z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov
190801 Zhrabky z hrablíc
190809 Zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky
190812 Kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 190811
190903 Kaly z dekarbonizácie
190904 Použité aktívne uhlie
191106 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 191105
191201 Papier a lepenka
191207 Drevo iné ako uvedené v 191206
191208 Textílie
191210 Horľavý odpad (palivo z odpadov)
191304 Kaly zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 191303
191306 Kaly zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 191305
Príloha č. 5 k zákonu č. 17/2004 Z. z.
ZOZNAM
nebezpečných odpadov, za ktoré sa platí poplatok za uloženie odpadov na skládku odpadov podľa položky č. 6 prílohy č. 1
Kód odpadu Názov odpadu
020108 Agrochemické odpady obsahujúce nebezpečné látky
030104 Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy obsahujúce nebezpečné látky
030201 Bezhalogénované organické prostriedky na ochranu dreva
040103 Odpady z odmasťovania obsahujúce rozpúšťadlá bez kvapalnej fázy
040216 Farbivá a pigmenty obsahujúce nebezpečné látky
040219 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky
050103 Kaly z dna nádrží
050105 Rozliate ropné látky
050106 Kaly z prevádzkarne, zariadenia a z činností údržby
050109 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky
050115 Použité filtračné hlinky
060502 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky
070109 Halogénované filtračné koláče a použité absorbenty
070110 Iné filtračné koláče a použité absorbenty
070214 Odpadové prísady (aditíva) obsahujúce nebezpečné látky
070309 Halogénované filtračné koláče a použité absorbenty
070310 Iné filtračné koláče a použité absorbenty
070409 Halogénované filtračné koláče a použité absorbenty
070410 Iné filtračné koláče a použité absorbenty
070413 Tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky
070509 Halogénované filtračné koláče a použité absorbenty
070510 Iné filtračné koláče a použité absorbenty
070513 Tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky
070609 Halogénované filtračné koláče a použité absorbenty
070610 Iné filtračné koláče a použité absorbenty
070709 Halogénované filtračné koláče a použité absorbenty
080312 Odpadová tlačiarenská farba obsahujúca nebezpečné látky
080314 Kaly z tlačiarenskej farby obsahujúce nebezpečné látky
080409 Odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky
080411 Kaly z lepidiel a tesniacich materiálov obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky
080413 Vodné kaly obsahujúce lepidlá alebo tesniace materiály, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky
120112 Použité vosky a tuky
120118 Kovový kal z brúsenia, honovania a lapovania obsahujúci olej
130501 Tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody
130502 Kaly z odlučovačov oleja z vody
130801 Kaly alebo emulzie z odsoľovacích zariadení
140604 Kaly alebo tuhé odpady obsahujúce halogénované rozpúšťadlá
140605 Kaly alebo tuhé odpady obsahujúce iné rozpúšťadlá
150110 Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami
150202 Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami
160107 Olejové filtre
160305 Organické odpady obsahujúce nebezpečné látky
160506 Laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky vrátane zmesí laboratórnych chemikálií
160508 Vyradené organické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky
160708 Odpady obsahujúce olej
170301 Bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht
170409 Kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami
180205 Chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky
180207 Cytotoxické a cytostatické liečivá
190110 Použité aktívne uhlie z čistenia dymových plynov
190209 Tuhé horľavé odpady obsahujúce nebezpečné látky
191101 Použité filtračné hlinky
191102 Kyslé dechty
191105 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky
191206 Drevo obsahujúce nebezpečné látky
191303 Kaly zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky
191305 Kaly zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky
1)
§ 2 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov.
4)
5)
7)
§ 3 zákona č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7a)
Zákon č. 223/2001 Z. z.
8)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.