17/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2004 do 31.12.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

17
ZÁKON
zo 4. decembra 2003
o poplatkoch za uloženie odpadov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Úvodné ustanovenie
(1)
Tento zákon upravuje platenie poplatkov za uloženie odpadov1)
a)
na skládku odpadov2) (ďalej len „skládka“),
b)
na odkalisko.
(2)
Odkaliskom sa na účely tohto zákona rozumie priestor zabezpečený hrádzovým systémom, na ktorý sa ukladá prevažne hydraulicky dopravovaný odpad (kal), s výnimkou odkalísk, na ktorých sa ukladajú kaly produkované banskou činnosťou.3) Zoznam odkalísk, na ktoré sa vzťahuje spoplatnenie podľa tohto zákona, uverejňuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vo svojom vestníku.
§ 2
Poplatková povinnosť
(1)
Poplatok za uloženie odpadu na skládku alebo odkalisko platí posledný držiteľ odpadu4) (ďalej len „poplatník“). Poplatníkom za komunálny odpad je obec.5) Poplatníkom je aj prevádzkovateľ skládky alebo odkaliska, a to aj vtedy, ak skládka alebo odkalisko je na jeho pozemku.
(2)
Poplatok za uloženie odpadov sa neplatí za uloženie inertných odpadov6) na skládku, ak sa na tejto skládke použijú na stavebné, sanačné, rekonštrukčné a zásypové práce; to neplatí na skládkach pre inertný odpad.
§ 3
Spôsob výpočtu poplatku
(1)
Poplatník je povinný zaradiť odpad na účel platenia poplatku za uloženie odpadov podľa prílohy č. 1 alebo prílohy č. 2.
(2)
Množstvo odpadu na určenie poplatku za uloženie odpadu na skládku zisťuje jej prevádzkovateľ vážením na skládke.
(3)
Poplatok za uloženie odpadu na skládku sa vypočíta ako súčin množstva odpadu a sadzby za položku odpadu, ktorá je uvedená v prílohe č. 1.
(4)
Množstvo odpadu na určenie poplatku za uloženie odpadu na odkalisko zisťuje jeho prevádzkovateľ meraním množstva kalu. Ak odkalisko nie je na tento účel vybavené vhodným zariadením, prevádzkovateľ odkaliska určí množstvo odpadu z podkladov držiteľa odpadu na základe materiálovej bilancie technologického procesu, pri ktorom odpad vzniká. Množstvo vody pridanej na účel hydraulickej dopravy sa pritom odpočítava.
(5)
V prípade spätnej ťažby a využívania odpadov uložených na odkalisku, ak bol za ich uloženie zaplatený poplatok za uloženie odpadu, poplatok za uloženie odpadu na odkalisko sa platí najviac do výšky projektovanej kapacity odkaliska.
(6)
Poplatok za uloženie odpadu na odkalisko sa vypočíta ako súčin množstva odpadu a sadzby za položku odpadu, ktorá je uvedená v prílohe č. 2.
(7)
Za správnosť výpočtu výšky poplatku za uloženie odpadu zodpovedá prevádzkovateľ skládky alebo odkaliska.
§ 4
Platenie, rozdelenie a odvod poplatku za uloženie odpadu a ohlasovacia povinnosť
(1)
Poplatník je povinný zaplatiť poplatok za uloženie odpadu, ktorý vyberie prevádzkovateľ skládky alebo odkaliska, do 15 dní po ukončení mesiaca, keď bol uložený odpad.
(2)
Za rozdelenie príjmov z poplatkov za uloženie odpadov podľa odsekov 3 a 4 a za ich odvedenie zodpovedá prevádzkovateľ skládky alebo odkaliska.
(3)
Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na skládku v členení podľa prílohy č. 1 sú príjmom rozpočtu obce, resp. obcí, v ktorých katastrálnom území sa skládka nachádza.
(4)
Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na odkalisko v členení podľa prílohy č. 2 sú príjmom rozpočtu obce, resp. obcí, v ktorých katastrálnom území sa odkalisko nachádza.
(5)
Príjmy obcí podľa odsekov 3 a 4 sa použijú výhradne na účely odpadového hospodárstva.7)
(6)
Prevádzkovateľ skládky alebo odkaliska odvedie poplatky za uloženie odpadov mesačne podľa odseku 2 do posledného pracovného dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, keď bol odpad na skládke odpadov alebo na odkalisku uložený.
(7)
Ak si poplatník nesplní povinnosť podľa odseku 1, prevádzkovateľ skládky alebo odkaliska bezodkladne oznámi túto skutočnosť príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.
(8)
Prevádzkovateľ skládky odpadov alebo odkaliska je povinný vypracovať a do posledného pracovného dňa mesiaca nasledujúceho po uplynutí štvrťroka odoslať príslušnému obvodnému úradu životného prostredia štvrťročné hlásenie o množstve uloženého odpadu a o vybratých a odvedených poplatkoch za uloženie odpadu na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3.
(9)
Prevádzkovateľ skládky alebo odkaliska musí umožniť obci, v ktorej katastrálnom území sa skládka alebo odkalisko nachádza, a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia na ich žiadosť nahliadnuť a skontrolovať podklady slúžiace na výpočet poplatku za uloženie odpadu.
§ 5
Sankcie
(1)
Ak poplatník nezaplatí poplatok podľa § 4 ods. 1 alebo prevádzkovateľ skládky alebo odkaliska neodvedie poplatok podľa § 4 ods. 6 včas alebo v plnej výške, sú povinní zaplatiť za každý deň omeškania úroky z omeškania vo výške 0,2 % zo sumy nezaplatených alebo neodvedených poplatkov.
(2)
Úroky z omeškania za nezaplatené poplatky sú príjmom prevádzkovateľa skládky alebo odkaliska. Úroky z omeškania za neodvedené poplatky alebo ich časť sú príjmom rozpočtu obce.
(3)
Pokutu od 50 000 Sk do 500 000 Sk uloží príslušný obvodný úrad životného prostredia alebo Slovenská inšpekcia životného prostredia poplatníkovi, ak nezaplatí poplatok za uloženie odpadu na skládku alebo odkalisko podľa § 4 ods. 1.
(4)
Pokutu od 50 000 Sk do 500 000 Sk uloží príslušný obvodný úrad životného prostredia alebo Slovenská inšpekcia životného prostredia prevádzkovateľovi skládky alebo odkaliska, ak
a)
nevyberie poplatok v plnej výške za uloženie odpadu na skládku alebo odkalisko podľa § 4 ods. 1,
b)
neodvedie poplatky podľa § 4 ods. 3 a 4.
(5)
Pokutu od 10 000 Sk do 100 000 Sk uloží príslušný obvodný úrad životného prostredia alebo Slovenská inšpekcia životného prostredia
a)
poplatníkovi, ktorý ukladá odpad na skládku alebo na odkalisko, ak pre výpočet poplatku uvedie nesprávne údaje o zaradení ukladaného odpadu podľa § 3 ods. 1,
b)
prevádzkovateľovi skládky alebo odkaliska, ak neoznámi príslušnému obvodnému úradu životného prostredia údaje podľa § 4 ods. 8.
(6)
Pokutu podľa odsekov 3, 4 a 5 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa príslušný obvodný úrad životného prostredia alebo Slovenská inšpekcia životného prostredia dozvedeli o porušení povinnosti, najneskôr do troch rokov od uloženia odpadu na skládku alebo odkalisko.
(7)
Výnosy z pokút podľa odsekov 3, 4 a 5 sú príjmom štátneho rozpočtu.
(8)
Na ukladanie pokút sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.8)
§ 6
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 327/1996 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení zákona č. 223/2001 Z. z. a zákona č. 553/2001 Z. z.
§ 7
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2004.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 17/2004 Z. z.
POPLATKY ZA ULOŽENIE ODPADOV NA SKLÁDKU ODPADOV (Sk.t-1)
Položka odpadov/Rok 2004 2005 2006 2007 2008
a nasledujúce
roky
1. Inertný odpad,1) vytriedený stavebný odpad,2) zemina a kamenivo
neobsahujúce nebezpečné látky, odpad zo sanácie skládok
1 3 5 8 10
2. Ostatný odpad okrem odpadu uvedeného v položkách 1, 3, 4 a 5 20 30 50 100 200
3. Komunálne odpady nevytriedené
- vytriedená jedna zložka
- vytriedené dve zložky
- vytriedené tri zložky
- vytriedené štyri zložky
- vytriedených päť zložiek
30
27
24
21
18
15
50
45
40
35
30
25
100
90
80
70
60
50
200
180
160
140
120
100
300
270
240
210
180
150
4. Odpady č. 20 02 01 a 20 02 033) 30 50 100 200 400
5. Nebezpečný odpad 250 300 500 700 1 000
1) § 68 ods. 3 písm. n) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2) Stavebný odpad bez prímesí: drevo, papier, plasty, kovy, organické látky atď.
3) § 68 ods. 3 písm. e) zákona č. 223/2001 Z. z.
Príloha č. 2 k zákonu č. 17/2004 Z. z.
POPLATKY ZA ULOŽENIE ODPADOV NA ODKALISKO (Sk.t -1)
Položka odpadov - Kategória odpadov/Rok 2004 2005 2006 2007 2008
a nasledujúce roky
1. Ostatný odpad 3 4 5 6 8
2. Nebezpečný odpad 10 12 15 20 25
Príloha č. 3 k zákonu č. 17/2004 Z. z.
HLÁSENIE O MNOŽSTVÁCH ULOŽENÝCH ODPADOV A VYBRATÝCH A ODVEDENÝCH POPLATKOCH ZA ULOŽENIE ODPADOV ZA ... ŠTVRŤROK ... v tis. Sk
1)
§ 2 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
§ 2 ods. 15 zákona č. 223/2001 Z. z.
3)
Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov.
4)
5)
7)
§ 3 zákona č. 223/2001 Z. z.
8)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.