160/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.03.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

160
OZNÁMENIE
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 9 zákona č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov vydalo
výnos z 1. marca 2004 č. 2/2004, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre výrobkovú skupinu Drôtovo kamenné konštrukcie.
Výnos ustanovuje osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre výrobkovú skupinu Drôtovo kamenné konštrukcie.
Výnos nadobúda účinnosť 1. apríla 2004 a stráca účinnosť 1. apríla 2007.
Úplné znenie výnosu je uverejnené vo Vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v čiastke č. 2/2004.
Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, v Slovenskej agentúre životného prostredia, na krajských úradoch životného prostredia a obvodných úradoch životného prostredia.