16/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009 do 31.08.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

16
ZÁKON
zo 4. decembra 2003
o Slovenskej televízii
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Postavenie a poslanie Slovenskej televízie
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje postavenie, poslanie, úlohy a činnosť Slovenskej televízie, jej orgánov a hospodárenie a financovanie Slovenskej televízie.
§ 2
Postavenie Slovenskej televízie
(1)
Slovenská televízia je verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti televízneho vysielania.
(2)
Slovenská televízia je právnická osoba zapísaná v obchodnom registri.
§ 3
Poslanie Slovenskej televízie
(1)
Slovenská televízia je vysielateľom,1) ktorého poslaním je poskytovať službu verejnosti v oblasti televízneho vysielania.
(2)
Služba verejnosti v oblasti televízneho vysielania podľa tohto zákona je poskytovanie programovej služby2), ktorá je univerzálna z hľadiska svojho geografického dosahu, programovo rozmanitá, pripravovaná na zásade redakčnej nezávislosti prostredníctvom kvalifikovanej pracovnej sily a s pocitom spoločenskej zodpovednosti, a ktorá rozvíja kultúrnu úroveň divákov, poskytuje priestor súčasným kultúrnym a umeleckým aktivitám, sprostredkúva kultúrne hodnoty iných národov a je financovaná najmä z verejných prostriedkov.
(3)
Programovú službu2) Slovenskej televízie tvoria spravodajské, publicistické, dokumentárne, dramatické, umelecké, hudobné, športové, zábavné a vzdelávacie programy, žánrovo rôznorodé programy pre deti a mládež a iné programy, ktoré
a)
sú založené na zásadách demokracie a humanizmu a prispievajú k právnemu vedomiu, etickému vedomiu a k environmentálnej zodpovednosti obyvateľov Slovenskej republiky,
b)
poskytujú nestranné, overené, neskreslené, aktuálne, zrozumiteľné a vo svojom celku vyvážené a pluralitné informácie o dianí v Slovenskej republike i v zahraničí na slobodné utváranie názorov,
c)
rozvíjajú kultúrnu identitu obyvateľov Slovenskej republiky bez ohľadu na ich pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vek, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie tak, aby tieto programy odrážali rozmanitosť názorov, politických, náboženských, filozofických a umeleckých smerov,
d)
utvárajú podmienky na spoločenskú dohodu vo veciach verejných s cieľom posilniť vzájomné porozumenie, toleranciu a podporovať súdržnosť rozmanitej spoločnosti.
§ 4
Úlohy Slovenskej televízie
(1)
Slovenská televízia vykonáva svoju činnosť vo vlastnom mene, na vlastný účet a na vlastnú zodpovednosť a nemôže svoje práva a povinnosti vysielateľa televíznej programovej služby1) previesť zmluvou ani iným právnym úkonom na inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu.
(2)
Slovenská televízia chráni a rešpektuje nezávislosť svojich programových pracovníkov a spolupracovníkov v súlade so štatútom programových pracovníkov a spolupracovníkov Slovenskej televízie [§ 8 ods. 1 písm. e)].
(3)
Slovenská televízia poskytuje archívne dokumenty z oblasti televízneho vysielania, ktoré vznikli pred 1. júlom 1991, iným právnickým osobám na vysielanie alebo na vznik nových diel. Podmienky poskytovania archívnych dokumentov schvaľuje na návrh generálneho riaditeľa Rada Slovenskej televízie.
(4)
Slovenská televízia plní úlohy zákonného depozitára podľa osobitného predpisu.2a)
§ 5
Činnosť Slovenskej televízie
(1)
Hlavná činnosť Slovenskej televízie je
a)
vysielanie dvoch televíznych programových služieb na dvoch celoplošných terestriálnych analógových okruhoch2) až do ukončenia analógového televízneho vysielania na území Slovenskej republiky, najneskôr však do konca roku 2011,
b)
poskytovanie najmenej štyroch obsahových služieb prostredníctvom verejnoprávneho terestriálneho multiplexu,3)
c)
zabezpečovanie tvorby, výroby a nákupu programov a ich šírenia,
d)
vysielanie väčšinového podielu programov vo verejnom záujme,4)
e)
vysielanie teletextu,
f)
zabezpečovanie regionálneho vysielania prostredníctvom televíznych štúdií; regionálne vysielanie každého televízneho štúdia musí vyvážene obsahovať príspevky z celého územia jeho pôsobnosti,
g)
vysielanie obsahovo a regionálne vyvážených programov v jazykoch národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky; na zabezpečenie výroby a vysielania programov pre národnostné menšiny a etnické skupiny zriaďuje Slovenská televízia samostatné organizačné zložky,
h)
zohľadňovanie potrieb nepočujúcich a iných sociálnych menšín vo vysielaní,5)
i)
poskytovanie priestoru činnosti registrovaných cirkví a náboženských spoločností6) vo vysielaní,
j)
uskutočňovanie prenosov a záznamov z vybraných spoločensky významných udalostí politického, kultúrneho, náboženského, umeleckého a športového zamerania,
k)
poskytovanie vysielacieho času na vysielanie politickej reklamy podľa osobitných predpisov,7)
l)
poskytovanie potrebného vysielacieho času štátnym orgánom na výzvy v krízových situáciách a na iné dôležité oznámenia určené verejnosti,8)
m)
zabezpečovanie činnosti archívu Slovenskej televízie,9)
n)
zabezpečovanie ochrany diel a umeleckých výkonov podľa osobitného predpisu,10)
o)
zúčastňovanie sa na činnosti medzinárodných organizácií pôsobiacich v oblasti vysielania.
(2)
Slovenská televízia vysiela reklamu a sponzorované programy podľa osobitného predpisu.11)
(3)
Slovenská televízia preberá do archívu Slovenskej televízie archívne dokumenty z oblasti televízneho vysielania, ktorých je pôvodcom, ochraňuje a sprístupňuje ich a umožňuje k nim prístup. Slovenská televízia poskytuje kópie archívnych dokumentov z oblasti televízneho vysielania za úhradu.
§ 6
Podnikanie Slovenskej televízie
(1)
Slovenská televízia je oprávnená vykonávať len takú podnikateľskú činnosť, ktorá súvisí s predmetom jej hlavnej činnosti a ktorá nesmie ohroziť plnenie jej poslania podľa § 3 a jej hlavnej činnosti podľa § 5. Prostriedky získané z podnikateľskej činnosti používa Slovenská televízia na vykonávanie svojej hlavnej činnosti.
(2)
Slovenská televízia je s výnimkou uvedenou v odseku 3 oprávnená podieľať sa na založení obchodnej spoločnosti alebo sama založiť obchodnú spoločnosť, zúčastňovať sa na podnikaní obchodnej spoločnosti alebo stať sa jediným spoločníkom alebo akcionárom obchodnej spoločnosti, ak predmet podnikania tejto obchodnej spoločnosti súvisí s poslaním a hlavnou činnosťou Slovenskej televízie a ak Slovenská televízia touto majetkovou účasťou účinnejšie využije svoj majetok na plnenie svojich úloh.
(3)
Slovenská televízia nie je oprávnená uzatvárať zmluvy o tichom spoločenstve12) ani zúčastňovať sa na obchodovaní obchodnej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením,13) ani takéto spoločnosti zakladať.
Orgány Slovenskej televízie
§ 7
Orgány Slovenskej televízie sú:
a)
Rada Slovenskej televízie,
b)
Dozorná komisia Slovenskej televízie,
c)
generálny riaditeľ.
Rada Slovenskej televízie
§ 8
Pôsobnosť rady Slovenskej televízie
(1)
Rada Slovenskej televízie (ďalej len „rada“)
a)
dohliada na dodržiavanie tohto zákona a plnenie úloh, ktoré Slovenskej televízii vyplývajú z osobitných predpisov,7)
b)
volí a odvoláva generálneho riaditeľa a určuje mu odmenu, pričom súhrn ročných odmien nesmie presiahnuť sumu ročnej mzdy,
c)
vyjadruje sa k vymenovaniu najviac dvoch zástupcov generálneho riaditeľa,
d)
schvaľuje štatutárneho zástupcu Slovenskej televízie, ktorý bude v rozsahu určenom radou riadiť činnosť Slovenskej televízie a konať v jej mene, a to v čase od skončenia výkonu funkcie generálneho riaditeľa do zvolenia generálneho riaditeľa, za čo mu môže určiť mesačnú odmenu najviac však v sume jeho mesačnej mzdy; za štatutárneho zástupcu Slovenskej televízie rada schvaľuje zástupcu generálneho riaditeľa podľa § 17 ods. 2, ktorý vykonával svoju funkciu v čase skončenia výkonu funkcie generálneho riaditeľa, a ak takýto zástupca nie je, schvaľuje iného zamestnanca Slovenskej televízie, pričom rozsah, ktorý určí štatutárnemu zástupcovi, nesmie obmedziť bežnú prevádzku a hospodárenie Slovenskej televízie,
e)
schvaľuje štatút Slovenskej televízie, štatút Dozornej komisie Slovenskej televízie (ďalej len „dozorná komisia“), organizačný poriadok Slovenskej televízie, štatút programových pracovníkov a spolupracovníkov Slovenskej televízie podľa § 4 ods. 2 a podmienky poskytovania archívnych dokumentov podľa § 4 ods. 3,
f)
schvaľuje dlhodobé plány a koncepcie rozvoja programovej služby Slovenskej televízie predkladané generálnym riaditeľom podľa § 17 ods. 3 písm. a) a b), prerokúva a schvaľuje po oboznámení sa so stanoviskom dozornej komisie návrh rozpočtu Slovenskej televízie, účtovnej závierky, ako aj návrh na použitie rezervného fondu,
g)
prerokúva po oboznámení sa so stanoviskom dozornej komisie výročnú správu o činnosti Slovenskej televízie predloženú generálnym riaditeľom,
h)
schvaľuje po oboznámení sa so stanoviskom dozornej komisie návrhy na podnikateľské zámery podľa § 6 ods. 2 a návrhy na združovanie prostriedkov podľa § 20 ods. 8,
i)
schvaľuje po oboznámení sa so stanoviskom dozornej komisie návrh generálneho riaditeľa na využívanie reklamného vysielacieho času Slovenskej televízie11) ako celku v spolupráci s externou spoločnosťou, ako aj návrh postupu generálneho riaditeľa na výber tejto spoločnosti,
j)
schvaľuje po oboznámení sa so stanoviskom dozornej komisie návrh generálneho riaditeľa na prevod vlastníctva nepotrebnej nehnuteľnosti alebo hnuteľného majetku, ktorého obstarávacia cena bola vyššia ako 500 000 Sk a zostatková hodnota vedená v účtovníctve podľa osobitného predpisu14) je vyššia ako 300 000 Sk, nájom nehnuteľnej veci na čas dlhší ako jeden rok alebo na neurčitý čas a zabezpečenie záväzku zriadením záložného práva alebo zabezpečením záväzku prevodom zabezpečovacieho práva15) k nehnuteľnej veci,
k)
poveruje dozornú komisiu kontrolou hospodárenia Slovenskej televízie alebo nakladania s jej majetkom,
l)
prijíma uznesenia k zisteniam, návrhom a stanoviskám dozornej komisie,
m)
navrhuje kandidátov na členov dozornej rady obchodnej spoločnosti, ktorá je vyberateľom úhrady za služby verejnosti v oblasti televízneho vysielania poskytované Slovenskou televíziou a v oblasti rozhlasového vysielania poskytované Slovenským rozhlasom podľa osobitného predpisu,15a)
n)
prerokúva rade adresované sťažnosti a iné podnety na činnosť Slovenskej televízie a jej orgánov vo vzťahu k tomuto zákonu,
o)
rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu generálneho riaditeľa podľa osobitného zákona.16)
(2)
Rada je povinná predložiť Národnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“) každoročne do 30. apríla správu o jej činnosti, činnosti dozornej komisie a výročnú správu o činnosti Slovenskej televízie v predchádzajúcom kalendárnom roku.
(3)
Rada spolupracuje s Radou pre vysielanie a retransmisiu v otázkach týkajúcich sa dodržiavania povinností Slovenskej televízie ustanovených osobitným predpisom.1)
§ 9
Zloženie rady
(1)
Rada má 15 členov.
(2)
Pätnásť členov rady volí národná rada z kandidátov na členov rady, ktorých jej navrhuje príslušný výbor národnej rady; návrhy kandidátov na členov rady predkladajú príslušnému výboru národnej rady poslanci alebo právnické osoby podľa osobitného predpisu17) pôsobiace v oblasti audiovízie, hromadných informačných prostriedkov, kultúry, vedy, vzdelávania, rozvoja a ochrany duchovných hodnôt, ľudských práv a životného prostredia, ochrany zdravia, reprezentujúce alebo zastupujúce záujmy národnostných menšín alebo etnických skupín, iných menšín, alebo registrované cirkvi a náboženské spoločnosti.18)
§ 10
Členstvo v rade
(1)
Za člena rady možno zvoliť alebo navrhnúť občana Slovenskej republiky, ktorý dosiahol vek 25 rokov, má spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu a je bezúhonný.
(2)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
(3)
Funkcia člena rady je nezlučiteľná s funkciou prezidenta Slovenskej republiky, poslanca národnej rady, člena vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“), štátneho tajomníka, vedúceho služobného úradu ministerstva, predsedu (vedúceho) ďalšieho ústredného orgánu štátnej správy, člena Rady pre vysielanie a retransmisiu,19) člena orgánov Slovenského rozhlasu20) a s pracovnoprávnym vzťahom alebo iným právnym vzťahom k Slovenskej televízii. Toto obmedzenie sa vzťahuje aj na osoby blízke21) členovi rady. Funkcia člena rady je nezlučiteľná aj s funkciou v orgánoch štátnej správy, s funkciou v orgánoch vyšších územných celkov, s funkciou starostu (primátora), s funkciou prokurátora, s funkciou sudcu a s funkciou sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky.
(4)
Člen rady nesmie vykonávať funkciu v politickej strane alebo politickom hnutí, vystupovať v ich mene alebo pôsobiť v ich prospech.
(5)
Člen rady nesmie byť vysielateľom programovej služby alebo prevádzkovateľom retransmisie,22) štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu, kontrolného orgánu alebo zamestnancom týchto osôb, ani v tejto oblasti podnikať; toto obmedzenie sa vzťahuje aj na osoby blízke21) členovi rady. Člen rady nesmie byť vydavateľom periodickej tlače,23) prevádzkovateľom tlačovej agentúry, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu, kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu takých osôb, byť majiteľom, spolumajiteľom ani štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu osoby, ktorá poskytuje služby súvisiace s výrobou programov, s reklamou a propagáciou, technickým zabezpečením vysielania programovej služby a prevádzkovania retransmisie, s výrobou alebo distribúciou audiovizuálnych diel, zvukových záznamov alebo zvukovo-obrazových záznamov.
(6)
Člen rady je povinný bezodkladne písomne oznámiť predsedovi rady každú zmenu skutočností podľa odsekov 2 až 5.
(7)
Pri výkone funkcie člena rady je člen rady povinný konať nestranne a zdržať sa konania, ktorým by sa uprednostnil osobný záujem pred verejným záujmom. Členstvo v rade je nezastupiteľné.
§ 11
Funkčné obdobie člena rady
(1)
Funkčné obdobie člena rady je šesť rokov. Člena rady možno zvoliť opätovne, najviac však na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
(2)
Každé dva roky sa obmieňa jedna tretina členov rady.
(3)
Ak ide o prvé funkčné obdobie rady podľa tohto zákona alebo v prípade odvolania všetkých členov rady podľa § 12 ods. 5, na prvom zasadnutí si členovia rady žrebom určia piatich členov, ktorých funkčné obdobie je dva roky, a piatich členov, ktorých funkčné obdobie je štyri roky.
(4)
Ak sa členstvo v rade skončí pred uplynutím funkčného obdobia z dôvodov podľa § 12 ods. 1 písm. b), c) a e), nový člen rady je zvolený na zvyšok funkčného obdobia toho člena rady, ktorého vo funkcii nahradil.
§ 12
Skončenie výkonu funkcie člena rady
(1)
Výkon funkcie člena rady sa skončí
a)
uplynutím funkčného obdobia člena rady podľa § 11,
b)
vzdaním sa funkcie člena rady; členstvo zaniká dňom doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedovi rady,
c)
odvolaním člena rady z funkcie,
d)
odvolaním všetkých členov rady alebo
e)
smrťou člena rady.
(2)
Národná rada odvolá člena rady, ak
a)
vykonáva funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou člena rady podľa § 10 ods. 3 až 5,
b)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
c)
bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola právoplatne obmedzená, alebo
d)
nevykonáva funkciu člena rady najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace.
(3)
Ak nastali skutočnosti podľa odseku 1 písm. b) a e) alebo skutočnosti podľa odseku 2, predseda rady je povinný bezodkladne túto skutočnosť oznámiť predsedovi národnej rady.
(4)
Predseda národnej rady zaradí rokovanie o odvolaní člena rady podľa odseku 2 na najbližšiu schôdzu národnej rady. Ak národná rada rozhodne o odvolaní člena rady, predseda národnej rady zaradí voľbu nového člena rady na najbližšiu schôdzu národnej rady od rozhodnutia o odvolaní.
(5)
Národná rada môže odvolať všetkých členov rady, len ak svojím uznesením najmenej dvakrát v priebehu šiestich mesiacov konštatuje, že rada neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo že Slovenská televízia neplní úlohy a povinnosti podľa osobitného predpisu napriek upozorneniam Rady pre vysielanie a retransmisiu.24)
(6)
Návrh na odvolanie všetkých členov rady podľa odseku 5 je oprávnená podať skupina najmenej 30 poslancov národnej rady. Predseda národnej rady zaradí rokovanie o tomto návrhu na najbližšiu schôdzu národnej rady. Ak národná rada odvolá členov rady podľa odseku 5, predseda národnej rady zaradí voľbu nových členov rady podľa § 9 ods. 2 na najbližšiu schôdzu národnej rady.
(7)
Ak členom rady skončí funkčné obdobie podľa odseku 1 písm. a), národná rada je povinná vykonať všetky potrebné opatrenia na to, aby 15 dní pred skončením funkčného obdobia boli členovia rady zvolení na nové funkčné obdobie.
§ 13
Náležitosti spojené s členstvom v rade
(1)
Výkon funkcie člena rady sa považuje za iný úkon vo všeobecnom záujme.25)
(2)
Člen rady má nárok na úhradu výdavkov spojených s výkonom tejto funkcie podľa osobitného predpisu.26)
(3)
Členovi rady patrí za výkon tejto funkcie mesačná odmena v sume dvojnásobku minimálnej mzdy.27)
§ 14
Rokovanie rady
(1)
Na prvom zasadnutí rady po prvom zvolení členov rady na základe tohto zákona alebo po odvolaní členov rady podľa § 12 ods. 5 zvoláva prvé rokovanie rady predseda národnej rady, a to najneskôr do 30 dní od zvolenia nových členov rady. Na prvom zasadnutí je rada schopná uznášať sa, ak je na rokovaní prítomná nadpolovičná väčšina členov rady. Na tomto zasadnutí rada zvolí svojho predsedu, prvého podpredsedu a druhého podpredsedu.
(2)
Rada je schopná uznášať sa, ak je na rokovaní prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady, pričom jedným z nich musí byť predseda rady alebo jeden z podpredsedov rady.
(3)
Uznesenie rady je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov rady, ak tento zákon neustanovuje inak.
(4)
Rada v tajnom hlasovaní nadpolovičnou väčšinou všetkých členov rady
a)
volí predsedu rady, prvého podpredsedu rady a druhého podpredsedu rady na funkčné obdobie dvoch rokov,
b)
odvoláva predsedu rady, prvého podpredsedu rady a druhého podpredsedu rady.
(5)
Rokovanie rady zvoláva predseda rady najmenej raz za kalendárny mesiac. Predsedu rady v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností prvý podpredseda rady a v čase neprítomnosti prvého podpredsedu zastupuje predsedu rady druhý podpredseda rady. Rokovanie rady riadi predseda rady alebo jeden z podpredsedov rady.
(6)
Rokovania rady sú verejné. Ak rada rokuje o skutočnostiach, ktoré podliehajú ochrane údajov podľa osobitných predpisov,28) rada je povinná zabezpečiť opatrenia na ochranu týchto údajov.
(7)
Z každého rokovania rady sa vyhotovuje zápis. Prijaté uznesenia musia byť verejne dostupné do 24 hodín odo dňa skončenia rokovania rady a zápis z rokovania rady musí byť verejne dostupný najneskôr do piatich dní od skončenia rokovania rady.
(8)
Podrobnosti o rokovaní rady upravuje jej rokovací poriadok schválený radou.
(9)
Podrobnosti o činnosti rady upravuje štatút rady, ktorý schvaľuje predseda národnej rady po oboznámení sa so stanoviskom príslušného výboru národnej rady k návrhu predloženému radou.
Dozorná komisia
§ 15
Pôsobnosť dozornej komisie
(1)
Dozorná komisia plní niektoré úlohy spojené s dohľadom nad riadnym a účelným hospodárením Slovenskej televízie, nad nakladaním s majetkom Slovenskej televízie a nad využívaním finančných prostriedkov podľa tohto zákona.
(2)
Do pôsobnosti dozornej komisie patrí
a)
predkladať rade návrh štatútu dozornej komisie,
b)
predkladať rade stanoviská podľa § 8 ods. 1 písm. f), h), i) a j),
c)
plniť úlohy, ktoré jej uloží rada podľa § 8 ods. 1 písm. k),
d)
predkladať rade návrhy na kontrolu hospodárenia Slovenskej televízie alebo nakladania s jej majetkom,
e)
oboznamovať radu s výsledkami svojej činnosti a so svojimi zisteniami, podávať rade návrhy na odstránenie zistených nedostatkov,
f)
zaujať stanovisko k časti o hospodárení Slovenskej televízie vo výročnej správe o činnosti Slovenskej televízie podľa § 8 ods. 1 písm. g) s osobitnou pozornosťou venovanou podnikateľskej činnosti Slovenskej televízie podľa § 6 a združovaniu prostriedkov podľa § 20 ods. 8,
g)
predkladať rade každoročne do 31. marca správu o svojej činnosti.
(3)
Členovia dozornej komisie sú pri svojej činnosti podľa odseku 2 písm. c) oprávnení nahliadať do všetkých účtovných, ekonomických, finančných a iných dokladov a právnych dokumentov súvisiacich s hospodárením Slovenskej televízie a s nakladaním s majetkom Slovenskej televízie.
(4)
Členovia dozornej komisie sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri svojej činnosti podľa odseku 3. Mlčanlivosť sa nevzťahuje na zistenia dozornej komisie podľa odseku 2 písm. c) a e).
§ 16
Členstvo v dozornej komisii
(1)
Dozorná komisia má troch členov, z ktorých jedného volí národná rada a po jednom členovi vymenúvajú prezident Slovenskej republiky a vláda. Členovia dozornej komisie musia mať právnické alebo ekonomické vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa, päťročnú odbornú prax a musia spĺňať podmienky ustanovené v § 10. Funkčné obdobie členov dozornej komisie je tri roky.
(2)
Ak sa člen dozornej komisie vzdá členstva v dozornej komisii, predseda rady požiada predsedu národnej rady, prezidenta Slovenskej republiky alebo vládu o vymenovanie nového člena podľa toho, kým bol tento člen vymenovaný alebo zvolený. Predseda dozornej komisie je povinný informovať predsedu národnej rady, prezidenta Slovenskej republiky alebo vládu o skutočnostiach podľa odseku 3.
(3)
Člen dozornej komisie sa odvolá, ak
a)
vykonáva funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou člena dozornej komisie podľa § 10 ods. 3 až 5,
b)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
c)
bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola právoplatne obmedzená, alebo
d)
nevykonáva funkciu člena dozornej komisie najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace.
(4)
Členovi dozornej komisie patrí za výkon funkcie mesačná odmena v sume dvojnásobku minimálnej mzdy.27) Ostatné náležitosti spojené s činnosťou dozornej komisie upraví štatút komisie, ktorý schvaľuje rada. Výkon funkcie člena dozornej komisie sa považuje za iný úkon vo všeobecnom záujme.25)
Generálny riaditeľ
§ 17
Postavenie generálneho riaditeľa
(1)
Generálny riaditeľ je štatutárnym orgánom Slovenskej televízie, ktorý riadi jej činnosť a koná v jej mene. Generálny riaditeľ rozhoduje o všetkých otázkach týkajúcich sa Slovenskej televízie, ktoré nie sú podľa tohto zákona vyhradené do výlučnej pôsobnosti rady.
(2)
Generálneho riaditeľa v čase jeho neprítomnosti zastupuje ním poverený zástupca.
(3)
Generálny riaditeľ najmä
a)
predkladá rade na schválenie návrhy dlhodobých plánov a koncepcií rozvoja programovej služby Slovenskej televízie,
b)
predkladá rade návrh rozpočtu Slovenskej televízie, ktorého súčasťou je návrh rozpočtu na zabezpečenie činnosti rady a dozornej komisie a programový koncept vysielania Slovenskej televízie na príslušné rozpočtové obdobie; programový koncept obsahuje najmä návrh celkového časového rozsahu vysielania na jednotlivých vysielacích okruhoch Slovenskej televízie a návrh týždenného rozdelenia vysielacieho času na jednotlivých programových okruhoch Slovenskej televízie, návrh podielu programových typov vo vysielaní na jednotlivých programových okruhoch Slovenskej televízie, návrh na určenie podielu výroby a vysielania vlastnej produkcie programov Slovenskej televízie podľa jednotlivých programových typov, návrh minimálneho podielu vysielacieho času vyhradeného premiéram slovenských audiovizuálnych diel29) na celkovom vysielacom čase na jednotlivých programových okruhoch a na plánovanom celkovom vysielacom čase premiérových programov na príslušné obdobie, návrh minimálneho podielu vysielacieho času vyhradeného pre nezávislú produkciu30) na jednotlivých programových okruhoch Slovenskej televízie a návrh minimálneho podielu výroby a vysielania audiovizuálnych diel vyrobených nezávislými producentmi31) so sídlom v Slovenskej republike alebo v spolupráci Slovenskej televízie s týmito subjektmi,
c)
predkladá rade do 15. apríla výročnú správu o činnosti Slovenskej televízie podľa § 20 ods. 12,
d)
zabezpečuje v určených lehotách vykonanie opatrení navrhnutých radou alebo príslušnými kontrolnými orgánmi na zabezpečenie nápravy pri porušení povinností Slovenskej televízie ustanovených týmto zákonom alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi,
e)
predkladá rade návrhy na podnikateľské zámery podľa § 6 ods. 2 a návrhy na združovanie prostriedkov podľa § 20 ods. 8, ako aj návrhy podľa § 8 ods. 1 písm. e) a j).
(4)
Generálny riaditeľ má právo zúčastňovať sa na všetkých rokovaniach rady okrem voľby generálneho riaditeľa.
§ 18
Podmienky na výkon funkcie generálneho riaditeľa
(1)
Za generálneho riaditeľa možno zvoliť fyzickú osobu, ktorá
a)
sa prihlásila za kandidáta na funkciu generálneho riaditeľa (ďalej len „kandidát") na výzvu rady; kandidát nesmie byť členom rady ani členom dozornej komisie,
b)
má spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu,
c)
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
d)
má najmenej trojročnú odbornú prax v oblasti riadenia a
e)
spĺňa predpoklady podľa § 10 ods. 2 až 5.
(2)
K prihláške kandidát prikladá
a)
projekt riadenia a rozvoja Slovenskej televízie; minimálny rozsah a obsah projektu riadenia a rozvoja Slovenskej televízie zverejňuje rada vo výzve podľa odseku 1,
b)
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
c)
štruktúrovaný životopis,
d)
doklad preukazujúci ukončenie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa,
e)
čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v celom rozsahu,
f)
čestné vyhlásenie o splnení podmienky odbornej praxe v oblasti riadenia s uvedením osoby, u ktorej túto prax vykonával,
g)
čestné vyhlásenie o splnení predpokladov podľa § 10 ods. 3 až 5 alebo čestné vyhlásenie, že tieto predpoklady splní do 30 dní od zvolenia.
(3)
Funkčné obdobie generálneho riaditeľa sa začína dňom zvolenia radou a trvá päť rokov. Generálneho riaditeľa možno zvoliť opätovne, najviac však na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
(4)
Generálny riaditeľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť rade každú zmenu skutočnosti podľa odseku 1 písm. b) až e).
(5)
Generálnemu riaditeľovi patrí mesačná mzda rovnajúca sa dvojnásobku platu poslanca národnej rady.
(6)
Generálny riaditeľ je povinný spôsobom podľa osobitného predpisu32) preukázať rade svoje majetkové pomery do 30 dní od zvolenia do funkcie a následne do 31. marca každého kalendárneho roka.
§ 18a
Voľba generálneho riaditeľa
(1)
Generálneho riaditeľa volí rada tajným hlasovaním najmenej dvojtretinovou väčšinou všetkých hlasov členov rady na základe verejného vypočutia prihlásených kandidátov.
(2)
Kandidáta, ktorý spĺňa podmienky podľa § 18 ods. 1 a ktorého prihláška obsahuje prílohy podľa § 18 ods. 2, rada pozve na verejné vypočutie najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a hodiny verejného vypočutia.
(3)
Ak žiadny z kandidátov nezíska vo voľbe podľa odseku 1 najmenej dvojtretinovú väčšinu hlasov všetkých členov rady, rada najneskôr do piatich dní od hlasovania podľa odseku 1 opakovane hlasuje na základe verejného vypočutia o kandidátoch, ktorí získali vo voľbe podľa odseku 1 najmenej tri hlasy. Ak ani na základe opakovaného hlasovania žiadny z kandidátov nezíska najmenej dvojtretinovú väčšinu hlasov všetkých členov rady, rada na tom istom zasadnutí vykoná ďalšie hlasovanie. V ďalšom hlasovaní rada volí generálneho riaditeľa tajným hlasovaním nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov rady z kandidátov, ktorí v opakovanom hlasovaní získali najmenej šesť hlasov.
(4)
Ak rada nezvolí generálneho riaditeľa podľa odseku 1 ani podľa odseku 3, vykoná novú voľbu generálneho riaditeľa spôsobom podľa odsekov 1 až 3. Výzvu na prihlásenie kandidátov rada zverejní do piatich dní od neúspešného hlasovania podľa odseku 1 alebo 3.
(5)
Rada je povinná najneskôr 90 dní pred uplynutím funkčného obdobia generálneho riaditeľa zverejniť výzvu na prihlásenie kandidátov, a to prostredníctvom vysielania Slovenskej televízie a na internetovej stránke Slovenskej televízie a najmenej v jednom denníku celoštátnej periodickej tlače.
(6)
Ak sa výkon funkcie generálneho riaditeľa skončí pred uplynutím jeho funkčného obdobia, rada je povinná do 15 dní od skončenia výkonu funkcie generálneho riaditeľa zverejniť výzvu na prihlásenie kandidátov podľa odseku 5.
§ 19
Skončenie výkonu funkcie generálneho riaditeľa
(1)
Výkon funkcie generálneho riaditeľa sa skončí
a)
uplynutím funkčného obdobia generálneho riaditeľa podľa § 18 ods. 3,
b)
vzdaním sa funkcie generálneho riaditeľa; výkon funkcie sa skončí dňom doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedovi rady,
c)
odvolaním generálneho riaditeľa z funkcie alebo
d)
smrťou generálneho riaditeľa.
(2)
Rada odvolá generálneho riaditeľa, ak
a)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin, pri ktorom výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
b)
bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola právoplatne obmedzená, alebo
c)
vykonáva funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou generálneho riaditeľa podľa § 18 ods. 1.
(3)
Rada môže odvolať generálneho riaditeľa, ak
a)
nevykonáva svoju funkciu najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace,
b)
rada počas šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov svojím uznesením najmenej dvakrát konštatuje, že Slovenská televízia neplní úlohy a povinnosti ustanovené týmto zákonom, alebo aj povinnosti ustanovené osobitným predpisom,1) na čo bola opakovane upozornená Radou pre vysielanie a retransmisiu,
c)
nesplnil povinnosť podľa § 17 ods. 3 písm. b) alebo povinnosť podľa § 17 ods. 3 písm. d), alebo povinnosť podľa § 17 ods. 3 písm. e) predtým, ako začal vo veciach, ktoré majú byť predmetom návrhov, podľa týchto ustanovení reálne konať,
d)
nesplnil povinnosť podľa § 17 ods. 3 písm. c) alebo podľa § 18 ods. 6.
(4)
Rada rozhoduje o odvolaní generálneho riaditeľa najmenej dvojtretinovou väčšinou všetkých členov rady verejným hlasovaním.
Hospodárenie Slovenskej televízie
§ 20
(1)
Slovenská televízia hospodári s majetkom Slovenskej televízie v súlade s týmto zákonom.
(2)
Majetok Slovenskej televízie tvorí súhrn majetkových hodnôt, a to nehnuteľností, hnuteľného majetku, pohľadávok a iných práv a iných hodnôt oceniteľných peniazmi.
(3)
Slovenská televízia hospodári s vlastnými finančnými prostriedkami a s verejnými finančnými prostriedkami podľa osobitného predpisu.33) Slovenská televízia je povinná pri používaní prostriedkov zachovávať maximálnu hospodárnosť a efektívnosť ich použitia.34)
(4)
Finančné prostriedky, s ktorými Slovenská televízia hospodári, môže používať len na účely podľa tohto zákona a v nevyhnutnom rozsahu.
(5)
Slovenská televízia nemôže verejné finančné prostriedky používať na podnikateľskú činnosť podľa § 6. Náklady na podnikateľskú činnosť a výnosy z podnikateľskej činnosti Slovenskej televízie sa nerozpočtujú. Náklady z podnikateľskej činnosti musia byť pokryté výnosmi z nej. Ak táto podmienka nie je splnená, musí sa podnikateľská činnosť ukončiť a strata z nej vzniknutá sa môže uhradiť z rezervného fondu. O podnikateľskej činnosti sa vedie oddelená analytická evidencia v účtovníctve a prostriedky z nej sa vedú na samostatnom účte v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,35) ak tento zákon neustanovuje inak.
(6)
Slovenská televízia poskytuje svoje výkony odplatne.34)
(7)
Finančné prostriedky a majetok Slovenskej televízie nemožno použiť na financovanie politickej strany, politického hnutia ani v prospech kandidáta na volenú funkciu.
(8)
Slovenská televízia môže použiť nehnuteľnosti, hnuteľný majetok alebo finančné prostriedky na účely zmluvy o združení podľa osobitného predpisu,36) len ak dohodnutý účel združenia súvisí s hlavnou činnosťou Slovenskej televízie.
(9)
Slovenská televízia je povinná majetok Slovenskej televízie podľa odseku 2 užívať na plnenie povinností ustanovených týmto zákonom, udržiavať tento majetok v riadnom stave, využívať všetky právne prostriedky na jeho ochranu a dbať, aby nedošlo k jeho poškodeniu, strate alebo zneužitiu. Slovenská televízia je povinná nakladať so svojím majetkom, ktorý neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť na plnenie jej úloh, účelne, v súlade s § 8 ods. 1 písm. j) a s najväčšou hospodárnosťou.
(10)
Výkonom rozhodnutia podľa osobitných predpisov nepodliehajú37)
a)
prostriedky na účtoch Slovenskej televízie, ktoré pochádzajú z príjmov podľa § 21 ods. 1 písm. a) až c); na finančné prostriedky vedené na účtoch v Štátnej pokladnici sa vzťahuje osobitný predpis,37a)
b)
majetok Slovenskej televízie nadobudnutý podľa § 23 ods. 1.
(11)
Slovenská televízia vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu14) a postupov účtovania pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania.38) Účtovnú závierku musí overiť audítor15) a po schválení radou sa musí zverejniť v Obchodnom vestníku39) najneskôr do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho účtovného roka.
(12)
Výročná správa o činnosti Slovenskej televízie musí okrem povinných náležitostí14) obsahovať
a)
prehľad a vyhodnotenie plnenia poslania Slovenskej televízie a povinností Slovenskej televízie ustanovených týmto zákonom a osobitným predpisom,1)
b)
vyhodnotenie vysielania programovej služby radou,
c)
stanovisko dozornej komisie k výsledku hospodárenia Slovenskej televízie,
d)
zmeny v zložení orgánov Slovenskej televízie, ktoré nastali v priebehu roka,
e)
prípadné ďalšie podstatné informácie o činnosti Slovenskej televízie.
(13)
Slovenská televízia zverejňuje výročnú správu o svojej činnosti prerokovanú národnou radou na svojej internetovej stránke, v mieste svojho sídla a vydáva ju ako neperiodickú publikáciu.
§ 21
Financovanie Slovenskej televízie
(1)
Príjmy Slovenskej televízie sú najmä
a)
úhrada za služby verejnosti v oblasti televízneho vysielania poskytované Slovenskou televíziou a v oblasti rozhlasového vysielania poskytované Slovenským rozhlasom podľa osobitného predpisu,33)
b)
transfer zo štátneho rozpočtu podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rok určený na uskutočnenie niektorých programov vo verejnom záujme,
c)
kapitálový transfer zo štátneho rozpočtu na uskutočnenie účelových investičných projektov,
d)
príjmy z vysielania reklamy a telenákupu,
e)
sponzorské plnenia podľa osobitného predpisu40) určené na priame alebo nepriame financovanie programov,
f)
príjmy z prenájmu a predaja majetku Slovenskej televízie,
g)
úroky z vkladov v banke alebo pobočke zahraničnej banky35) a z finančných investícií; úroky z vkladov príjmov podľa písmen b) a c) sú príjmom štátneho rozpočtu,
h)
dary od fyzických osôb a právnických osôb, ktoré nie sú sponzorským plnením podľa písmena e),
i)
dedičstvo v prospech Slovenskej televízie,
j)
granty od fyzických osôb a právnických osôb na plnenie úloh vo verejnom záujme, ktoré nie sú sponzorským plnením podľa písmena e).
(2)
Finančné prostriedky Slovenskej televízie sa vedú na účtoch v banke alebo pobočke zahraničnej banky.35) Ak sa stane Slovenská televízia klientom Štátnej pokladnice, na finančné prostriedky Slovenskej televízie sa vzťahuje osobitný predpis.37a)
(3)
Finančné prostriedky Slovenskej televízie a majetok Slovenskej televízie sa môžu použiť len na činnosti vymedzené týmto zákonom.
(4)
Slovenská televízia uhrádza výdavky spojené s činnosťou orgánov Slovenskej televízie zo svojho rozpočtu.
(5)
Slovenská televízia uhrádza príspevok do Audiovizuálneho fondu podľa osobitného predpisu.40a)
(6)
Kontrolu hospodárenia Slovenskej televízie vykonáva Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky.41)
§ 22
Rezervný fond
(1)
Slovenská televízia utvára rezervný fond.
(2)
Rezervný fond sa utvára
a)
zo zisku z hlavnej činnosti Slovenskej televízie po zdanení,
b)
zo zisku z podnikateľskej činnosti Slovenskej televízie po zdanení,
c)
z finančných prostriedkov získaných z činnosti združenia podľa osobitného predpisu,36)
d)
z darovaných prostriedkov,
e)
z prostriedkov štátnych fondov a štrukturálnych fondov Európskej únie.
(3)
Rezervný fond sa používa na
a)
úhradu rozpočtom nezabezpečených potrieb vrátane mzdových prostriedkov,
b)
úhradu sankcií za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov,
c)
úhradu straty z hlavnej činnosti,
d)
preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami počas rozpočtového roka,
e)
obstaranie cenných papierov, finančné investície a kapitálové vklady,
f)
združovanie prostriedkov podľa osobitného predpisu,36)
g)
úhradu straty z podnikateľskej činnosti,
h)
splátky úverov a úrokov z nich.
Prechodné, záverečné a zrušovacie ustanovenia
§ 23
(1)
Majetok vo vlastníctve Slovenskej republiky, ktorý je ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona v správe Slovenskej televízie, prechádza dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona do vlastníctva Slovenskej televízie.
(2)
Výkon práv k televíznym programom, ktoré vyrobila Česko-slovenská televízia na Slovensku, patrí Slovenskej televízii. Slovenská televízia má právo využívať televízne programy vyrobené Česko-slovenskou televíziou k 1. júlu 1991. Slovenská televízia má právo využívať televízne programy vyrobené Česko-slovenskou televíziou po 1. júli 1991 v rozsahu určenom na základe zmlúv uzavretých s Česko-slovenskou televíziou a Českou televíziou. Autorské práva, práva výkonných umelcov a s nimi súvisiace majetkové práva usporiada tak, ako to vyplýva zo zmlúv s Česko-slovenskou televíziou a Českou televíziou; ak z týchto zmlúv nevyplýva iné, prechádza právo využívať televízne programy, ku ktorým právo využívania nadobudla Česko-slovenská televízia od zahraničných subjektov, na Slovenskú televíziu.
(3)
Rada zvolená pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa považuje za časť rady zvolenej podľa § 9 ods. 2. Títo členovia rady predložia národnej rade do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tohto zákona doklady o splnení podmienok podľa § 10 ods. 2 až 5. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za dôvod na odvolanie z funkcie podľa § 12 ods. 2.
(4)
Národná rada zvolí do 60 dní od nadobudnutia účinnosti tohto zákona šiestich členov rady podľa § 9 ods. 2. Nové funkčné obdobie členov rady podľa § 11 ods. 1 začína plynúť 60 dní po nadobudnutí účinnosti tohto zákona. Na prvom zasadnutí rady v doplnenom zložení si jej členovia podľa § 11 ods. 3 určia žrebom dĺžku svojho funkčného obdobia.
(5)
Ústredný riaditeľ Slovenskej televízie zvolený podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov, ktorý vykonáva túto funkciu ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa považuje za generálneho riaditeľa podľa tohto zákona. Jeho funkčné obdobie plynie podľa doterajších predpisov. Generálny riaditeľ Slovenskej televízie predloží predsedovi rady do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tohto zákona doklady o splnení podmienok podľa § 18 ods. 3. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za dôvod na odvolanie z funkcie podľa § 19 ods. 2.
(6)
Národná rada, prezident Slovenskej republiky a vláda vymenujú do 60 dní od nadobudnutia účinnosti tohto zákona členov dozornej komisie podľa § 16.
§ 23a
Prechodné ustanovenia účinné od 15. novembra 2006
(1)
Voľba generálneho riaditeľa, ktorá bola vyhlásená pred účinnosťou tohto zákona podľa doterajších predpisov sa dokončí podľa tohto zákona. Kandidáti na funkciu generálneho riaditeľa sú povinní doplniť prihlášku dokladmi podľa § 18 ods. 2 v lehote určenej radou, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 pracovných dní.
(2)
Na generálneho riaditeľa zvoleného pred účinnosťou tohto zákona sa § 18 ods. 3 vzťahuje.
§ 24
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa
1.
zákon Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 482/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 321/1996 Z. z., zákona č. 335/1998 Z. z., zákona č. 418/2003 Z. z. a zákona č. 442/2003 Z. z.,
2.
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/1993 Z. z. o opatreniach v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 321/1996 Z. z.
§ 25
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2004.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.
2a)
§ 33 zákona č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon).
3)
§ 2 ods. 13, § 41 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní).
5)
Napríklad § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. a § 4 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 149/1995 Z. z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb.
6)
Zmluva medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami (uverejnená pod č. 250/2002 Z. z.).
7)
Napríklad § 32 ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z., zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov, zákon č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov, zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 445/2001 Z. z. a zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu.
8)
Napríklad § 3 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky, § 16 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, § 4 zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, § 5 zákona č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze.
9)
Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.
10)
Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).
14)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
15a)
§ 10 zákona č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
16)
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
17)
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z.
Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
§ 20f až 21 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
18)
Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení zákona č. 394/2000 Z. z.
19)
§ 7 zákona č. 308/2000 Z. z.
20)
§ 7 zákona č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase.
23)
Zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov.
25)
§ 136 a § 137 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 210/2003 Z. z.
26)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
27)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.
28)
Napríklad zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, § 17 až 20 Obchodného zákonníka, zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
29)
§ 2 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1996 Z. z. o audiovízii.
30)
§ 24 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
31)
§ 24 ods. 1 a § 26 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
32)
§ 54 ods. 2, 3, 4, a 6 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
34)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
35)
§ 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
37)
Napríklad § 57 ods. 1 písm. d) a § 114 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, § 268 ods. 1 písm. d) a § 321 Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.
37a)
Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
38)
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2002 č. 22502/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnovy pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania (oznámenie č. 734/2002 Z. z.)
39)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 100/1993 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/1998 Z. z.
40)
40a)
Zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
41)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.