153/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

153
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 3. marca 2004,
ktorým sa ustanovujú záväzné limity a termíny pre rozsah opätovného použitia častí starých vozidiel, zhodnocovania odpadov zo spracovania starých vozidiel a ich recyklácie
Vláda Slovenskej republiky podľa § 50 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:
§ 1
Záväzné limity a termíny pre rozsah opätovného použitia častí starých vozidiel1) a zhodnocovania2) odpadov zo spracovania starých vozidiel a záväzné limity a termíny pre rozsah opätovného použitia častí starých vozidiel a recyklácie starých vozidiel3) vo vzťahu k priemernej hmotnosti jedného vozidla4) za rok sú ustanovené v prílohe č. 1.
§ 2
Týmto nariadením vlády sa transponuje právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe č. 2.
§ 3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. apríla 2004.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 153/2004 Z. z.
Záväzné limity a termíny pre rozsah opätovného použitia častí starých vozidiel, zhodnocovania odpadov zo spracovania starých vozidiel a recyklácie starých vozidiel
Limit a termín pre minimálne zvýšenie rozsahu danej činnosti1)
Činnosť 1. január 2006 1. január 2015
vozidlá vyrobené pred
1. januárom 1980
vozidlá vyrobené od
1. januára 1980
všetky vozidlá
Opätovné použitie častí starých
vozidiel a zhodnocovanie odpadov
zo spracovania starých vozidiel
75% 85% 95%
Opätovné použitie častí starých
vozidiel a recyklácia starých
vozidiel
70% 80% 85%
1) k priemernej hmotnosti jedného vozidla za rok.
Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 153/2004 Z. z.
Zoznam transponovaných právnych aktov
Týmto nariadením vlády sa transponuje tento právny akt Európskych spoločenstiev:
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o starých vozidlách.
1)
§ 49 ods. 12 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2004 Z. z.
2)
3)
§ 49 ods. 13 zákona č. 223/2001 Z. z. v znení zákona č. 24/2004 Z. z.
4)
§ 49 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z. z. v znení zákona č. 24/2004 Z. z.