150/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

150
ZÁKON
z 2. marca 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona č. 94/1988 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 87/1990 Zb., zákona č. 105/1990 Zb., zákona č. 116/1990 Zb., zákona č. 87/1991 Zb., zákona č. 509/1991 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona č. 153/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 252/1999 Z. z., zákona č. 218/2000 Z. z., zákona č. 261/2001 Z. z., zákona č. 281/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 34/2002 Z. z., zákona č. 95/2002 Z. z, zákona č. 184/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 504/2003 Z. z. a zákona č. 515/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prvej časti sa za štvrtú hlavu vkladá nová piata hlava, ktorá vrátane nadpisu znie:
„PIATA HLAVA
SPOTREBITEĽSKÉ ZMLUVY
§ 52
(1)
Spotrebiteľskými zmluvami sú kúpna zmluva, zmluva o dielo alebo iné odplatné zmluvy upravené v ôsmej časti tohto zákona a zmluva podľa § 55, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzavretie zmluvy.
(2)
Dodávateľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
(3)
Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
§ 53
(1)
Spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa (ďalej len „neprijateľná podmienka").
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na predmet plnenia alebo cenu plnenia.
(3)
Za neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve sa považujú najmä ustanovenia, ktoré
a)
má spotrebiteľ plniť a s ktorými sa nemal možnosť oboznámiť pred uzavretím zmluvy,
b)
dovoľujú dodávateľovi previesť práva a povinnosti zo zmluvy na iného dodávateľa bez súhlasu spotrebiteľa, ak by prevodom došlo k zhoršeniu vymožiteľnosti alebo zabezpečenia pohľadávky spotrebiteľa,
c)
vylučujú alebo obmedzujú zodpovednosť dodávateľa za konanie alebo opomenutie, ktorým sa spotrebiteľovi spôsobila smrť alebo ujma na zdraví,
d)
vylučujú alebo obmedzujú práva spotrebiteľa pri uplatnení zodpovednosti za vady alebo zodpovednosti za škodu,
e)
umožňujú dodávateľovi, aby spotrebiteľovi nevydal ním poskytnuté plnenie aj v prípade, že spotrebiteľ neuzavrie s dodávateľom zmluvu alebo od nej odstúpi,
f)
umožňujú dodávateľovi odstúpiť od zmluvy bez zmluvného alebo zákonného dôvodu a spotrebiteľovi to neumožňujú,
g)
oprávňujú dodávateľa, aby bez dôvodov hodných osobitného zreteľa vypovedal zmluvu uzavretú na dobu neurčitú bez primeranej výpovednej lehoty,
h)
prikazujú spotrebiteľovi, aby splnil všetky záväzky aj vtedy, ak dodávateľ nesplnil záväzky, ktoré vznikli,
i)
umožňujú dodávateľovi jednostranne zmeniť zmluvné podmienky bez dôvodu dohodnutého v zmluve,
j)
určujú, že cena tovaru alebo služieb bude určená v čase ich splnenia, alebo dodávateľa oprávňujú k zvýšeniu ceny tovaru alebo služieb bez toho, aby spotrebiteľ mal právo odstúpiť od zmluvy, ak cena dohodnutá v čase uzavretia zmluvy je podstatne prekročená v čase splnenia.
(4)
Neprijateľné podmienky upravené v spotrebiteľských zmluvách sú neplatné.
§ 54
(1)
Zmluvné podmienky upravené spotrebiteľskou zmluvou sa nemôžu odchýliť od tohto zákona v neprospech spotrebiteľa. Spotrebiteľ sa najmä nemôže vopred vzdať svojich práv, ktoré mu tento zákon priznáva, alebo si inak zhoršiť svoje zmluvné postavenie.
(2)
V pochybnostiach o obsahu spotrebiteľských zmlúv platí výklad, ktorý je pre spotrebiteľa priaznivejší.
Spotrebiteľská zmluva o práve užívať budovu alebo jej časť v časových úsekoch
§ 55
(1)
Spotrebiteľská zmluva o práve užívať budovu alebo jej časť v časových úsekoch sa dojednáva medzi spotrebiteľom a dodávateľom práva užívať budovu alebo jej časť na jeden alebo viac určených alebo určiteľných časových období v roku, ktoré nemôžu byť kratšie ako týždeň; budovou alebo jej časťou sa rozumie stavba určená na bývanie alebo stavba určená na účely ubytovania. Zmluva sa uzatvára najmenej na tri roky, v písomnej forme, v slovenskom jazyku a okrem všeobecných náležitostí musí obsahovať
a)
meno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko spotrebiteľa,
b)
obchodné meno, sídlo, miesto podnikania, predmet podnikania a identifikačné číslo dodávateľa, ak ide o právnickú osobu, meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v jeho mene,
c)
meno, priezvisko alebo obchodné meno, bydlisko alebo sídlo vlastníka budovy alebo jej časti,
d)
právny vzťah dodávateľa k budove alebo jej časti,
e)
polohové umiestnenie, presný popis a vybavenosť budovy alebo jej časti, jej evidenčné číslo a súpisné číslo,
f)
vymedzenie práva užívať budovu alebo jej časť na jeden alebo viac určených alebo určiteľných časových období v roku, ktoré je predmetom zmluvy, a určenie podmienok, za ktorých možno toto právo uplatniť na území štátu, kde sa nachádza táto budova alebo jej časť, ako aj vyhlásenie o tom, že sa tieto podmienky rešpektovali,
g)
informáciu o stave rozostavanosti budovy alebo jej časti vrátane stavu rozostavanosti inžinierskych sietí a termínu ich dokončenia, uvedenia čísla stavebného povolenia, úplného názvu a adresy stavebného úradu a informáciu o zabezpečení záväzku pre prípad nedokončenia budovy alebo jej časti riadne a včas vrátane podmienok vysporiadania uskutočnených platieb,
h)
vymedzenie základných služieb, ktoré sú nevyhnutne spojené s právom užívať budovu alebo jej časť, a rozsahu ďalších služieb vrátane služieb spojených s právom užívať spoločné priestory a zariadenia,
i)
vymedzenie rozsahu užívania spoločných priestorov a zariadení,
j)
vymedzenie rozsahu a spôsobu vykonávania údržby a opráv budovy alebo jej časti, ako aj ďalšie podmienky, ktorými sa bude spravovať budova alebo jej časť,
k)
určenie dátumu, od kedy možno využívať právo vyplývajúce zo zmluvy, dobu jeho trvania, alebo presné určenie doby užívania,
l)
cenu, ktorú spotrebiteľ uhradí za právo užívať budovu alebo jej časť, určenie ďalších platieb za služby spojené s užívaním budovy alebo jej časti a iné poplatky, ktoré musia byť uvedené v zmluve,
m)
spôsob platby,
n)
informácie o možnosti zapojenia sa do systému nadobúdania a výmeny užívacieho práva organizovaného dodávateľom alebo treťou stranou určenou dodávateľom a o všetkých nákladoch s tým spojených,
o)
poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy vrátane určenia náležitostí a formy oznámenia o odstúpení, spôsobe a mieste doručenia a o označení osoby, ktorej sa toto oznámenie doručuje, druhu a výšky platieb, ktorých úhradu môže dodávateľ v tomto prípade požadovať,
p)
informáciu o možnosti a podmienkach prevodu alebo prechodu práva vyplývajúceho zo zmluvy na tretiu osobu,
q)
dátum a miesto podpísania zmluvy spotrebiteľom a dodávateľom.
(2)
Ak zmluva neobsahuje niektorú z náležitostí uvedených v odseku 1, musí byť o túto náležitosť doplnená v lehote do troch mesiacov od uzavretia zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti nespôsobuje neplatnosť tejto zmluvy; právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 59 ods. 1 týmto ustanovením nie je dotknuté.
§ 56
(1)
Dodávateľ je povinný pred uzatvorením zmluvy písomne poskytnúť každej osobe, ktorá o to požiada, úplné a pravdivé informácie uvedené v ustanovení § 55 ods. 1 okrem informácií uvedených v písmenách a), k) a q) a poučenie o spôsobe a mieste, kde možno získať ďalšie doplňujúce informácie. Poučenie musí obsahovať každá reklama týkajúca sa práva užívať budovu alebo jej časť na určenú dobu.
(2)
Písomné informácie, ktoré poskytol dodávateľ pred uzatvorením zmluvy, sú pre neho záväzné a musia sa stať súčasťou zmluvy. Zmeny takto poskytnutých informácií môžu vyplývať iba z okolností, ktoré nemôže dodávateľ ovplyvniť, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Dodávateľ je povinný písomne upozorniť spotrebiteľa na každú zmenu týchto informácií, a to najneskôr desať dní pred uzatvorením zmluvy.
§ 57
Dodávateľ nemôže požadovať od spotrebiteľa
a)
žiadne iné plnenia ako tie, ktoré sú dohodnuté v zmluve,
b)
akékoľvek plnenia pred uzatvorením zmluvy alebo v dobe, v ktorej môže spotrebiteľ uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 59.
§ 58
Ak je cena úplne alebo čiastočne hradená z úveru, ktorý poskytuje dodávateľ, alebo z úveru, ktorý poskytuje tretia osoba na základe zmluvy o úvere na účely spotrebiteľskej zmluvy o práve užívať budovu alebo jej časť v časových úsekoch, a spotrebiteľ využije právo odstúpiť od zmluvy o užívaní budovy alebo jej časti v časových úsekoch, zmluva o poskytnutí úveru sa zrušuje. Spotrebiteľ je povinný oznámiť túto skutočnosť bez zbytočného odkladu tretej osobe, ktorá poskytla úver. Zrušenie zmluvy o úvere nemôže byť spojené so žiadnymi sankciami uplatnenými dodávateľom alebo treťou osobou.
§ 59
(1)
Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy, ktorá neobsahuje náležitosti uvedené v ustanovení § 55 ods. 1 do troch mesiacov od uzavretia zmluvy.
(2)
Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote desiatich dní
a)
od uzavretia zmluvy,
b)
od doplnenia chýbajúcich náležitostí podľa § 55 ods. 2 alebo
c)
po uplynutí lehoty podľa odseku 1.
(3)
Ak spotrebiteľ uplatní voči dodávateľovi právo na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 2, dodávateľ môže požadovať len náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy. Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1 sa nemôže zo strany dodávateľa spájať so žiadnymi finančnými nárokmi.
§ 60
Ak ide o spotrebiteľa, ktorý je občanom členského štátu Európskej únie alebo ktorý má bydlisko v niektorom z členských štátov Európskej únie, musí byť zmluva vyhotovená v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov členského štátu Európskej únie, v ktorom má spotrebiteľ bydlisko alebo ktorého je občanom; tento jazyk musí byť úradným jazykom Európskej únie. Jazyk si volí spotrebiteľ. Dodávateľ je povinný poskytnúť spotrebiteľovi osvedčený preklad zmluvy v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov členského štátu Európskej únie, v ktorom sa budova nachádza; tento jazyk musí byť úradným jazykom Európskej únie.“.
2.
§ 496 znie:
㤠496
(1)
Za dohodu o vlastnostiach, účele a akosti sa pri spotrebiteľských zmluvách považuje také plnenie, o ktoré prejavil spotrebiteľ záujem a ktoré sa zhoduje s popisom poskytnutým dodávateľom, výrobcom alebo jeho zástupcom v akejkoľvek verejne prístupnej forme, najmä reklamou, propagáciou a označením tovaru.
(2)
Ak akosť nie je výslovne dojednaná, je dlžník povinný plniť určité množstvo vecí určených v priemernej strednej akosti.“.
3.
§ 502 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Záručný list obsahuje meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania, obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.“.
4.
§ 505 znie:
㤠505
Ak ide o vady, za ktoré sa zodpovedá podľa § 502, vadu treba vytknúť do šiestich mesiacov od zistenia vady, najneskôr do uplynutia určenej záručnej doby.“.
5.
V § 507 ods. 1 sa za slovo „ceny,“ vkladá slovo „výmeny,“.
6.
Doterajší text § 508 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Vada, ktorá sa prejaví do šiestich mesiacov odo dňa prevzatia plnenia, sa považuje za vadu, ktorá bola už v deň prevzatia, ak to neodporuje povahe veci alebo ak scudziteľ nepreukáže opak.“.
7.
V § 599 ods. 1 sa slová „šiestich mesiacov, ak ide o vady krmív, do troch týždňov, a ak ide o vady zvierat, do šiestich týždňov od prevzatia veci“ nahrádzajú slovami „24 mesiacov od prevzatia veci“.
8.
§ 612 vrátane nadpisu znie:
„Osobitné ustanovenia o predaji tovaru v obchode (Spotrebiteľské kúpne zmluvy)
§ 612
Na spotrebiteľskú kúpnu zmluvu okrem ustanovení § 52 až 54 sa vzťahujú aj všeobecné ustanovenia o kúpnej zmluve a ustanovenia § 613 až 627.“.
9.
§ 620 znie:
㤠620
(1)
Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
(2)
Ak ide o použitú vec, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov.
(3)
Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky veci.
(4)
Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
(5)
Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v tomto zákone. V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky.“.
10.
§ 622 znie:
㤠622
(1)
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
(2)
Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
(3)
Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.“.
11.
V § 626 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú.
(3)
Ak ide o použitú vec, zaniknú práva zo zodpovednosti za vady, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia použitej veci kupujúcim alebo do doby, na ktorej sa predávajúci a kupujúci dohodli podľa § 620 ods. 2.“ .
12.
V § 646 ods. 1 sa slovo „šesť“ nahrádza slovom „24“.
13.
V § 646 ods. 2 sa slovo „šesť“ nahrádza slovom „24“.
14.
V deviatej časti sa za deviatu hlavu vkladá nová desiata hlava, ktorá vrátane nadpisu znie:
„DESIATA HLAVA PRECHODNÉ USTANOVENIA K ÚPRAVÁM ÚČINNÝM OD 1. APRÍLA 2004
§ 879e
(1)
Práva zo zodpovednosti za vady, pri ktorých záručná doba začala plynúť predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa posudzujú podľa doterajších právnych predpisov.
(2)
Práva zo zodpovednosti za vady pri použitej veci, pri ktorých záručná doba začala plynúť predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa posudzujú podľa doterajších právnych predpisov, ak k prevzatiu veci došlo predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(3)
Spotrebiteľské zmluvy podľa § 52 uzavreté predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa musia dať do súladu s ustanoveniami § 53 a 54 tohto zákona a spotrebiteľské zmluvy o práve užívať budovu alebo jej časť v časových úsekoch aj s ustanovením § 55 ods. 1, ak ide o náležitosti zmluvy, a s ustanovením § 57 tohto zákona do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(4)
Ustanovenia spotrebiteľských zmlúv, ktoré nie sú dané do súladu s ustanoveniami § 53, 54 a 57 tohto zákona podľa odseku 3, sú neplatné po uplynutí troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od spotrebiteľskej zmluvy o práve užívať budovu alebo jej časť v časových úsekoch, ktorá nie je podľa odseku 3 daná do súladu s ustanovením § 55 ods. 1 tohto zákona, ak ide o náležitosti zmluvy, a to do troch mesiacov po uplynutí lehoty podľa odseku 3.
§ 879f
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2004 okrem § 60, ktorý nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k zákonu č. 40/1964 Zb.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Týmto zákonom sa preberajú tieto právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie:
1. Smernica Rady č. 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 095, 21/4/1993, str. 29 - 34).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 94/47/ES z 26. októbra 1994 o kúpe práva na sezónne užívanie nehnuteľností (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 280, 29/10/1994, str. 83 - 87).
3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 1999/44/ES z 25. mája 1999 o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a súvisiacich zárukách (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 171, 7/7/1999, str. 12 - 16).
Uvedené smernice sú preložené do slovenského jazyka; do úradného prekladu v slovenskom jazyku možno nahliadnuť v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.