141/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2004 do 31.12.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

141
ZÁKON
zo 4. marca 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení zákona č. 389/1998 Z. z., zákona č. 155/1999 Z. z., zákona č. 450/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 567/2001 Z. z., zákona č. 507/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 Z. z., zákona č. 724/2002 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 599/2003 Z. z. a zákona č. 45/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 86 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
v prepočte na počet hodín opatrovateľskej služby poskytovanej občanovi v príslušnom období.“.
2.
Za § 110p sa vkladá § 110r, ktorý znie:
㤠110r
(1)
O žiadostiach o finančný príspevok podľa § 86, ktoré boli podané a na základe ktorých neboli uzatvorené zmluvy o poskytovaní finančného príspevku do 31. marca 2004, sa postupuje pri uzatváraní zmlúv podľa zákona účinného od 1. apríla 2004.
(2)
Výška finančného príspevku podľa § 86 poskytovaného podľa uzatvorených zmlúv pred 31. marcom 2004 sa upraví podľa zákona účinného od 1. apríla 2004 na základe žiadosti subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona.“.
3.
Príloha č. 14 k zákonu č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov znie:
„Príloha č. 14 k zákonu č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov
Minimálne výšky finančného príspevku poskytnutého subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa zákona, alebo obci podľa § 86 ods. 2 a 3 na poskytovanie sociálnych služieb a sociálneho poradenstva (vrátane sociálnej prevencie a vybraných činností sociálnoprávnej ochrany) podľa druhu sociálnej služby, jednotky výkonu a spôsobu poskytovania sociálnej pomoci (v Sk)
Spôsob poskytovania sociálnej služby
Druh služby Jednotka
výkonu
Ambul./
v domácnosti
Denne/
v noci
Týždenne Prechodne Celoročne
Sociálne poradenstvo
(vrátane sociálnej
prevencie
a sociálnoprávnej ochrany)
Poradca/
sociálny
pracovník
250 000
Prepravná služba 1 km 16
Opatrovateľská služba hodina 100
Zariadenie opatrovateľskej
služby
občan 60 000 98 000 125 000
Domov dôchodcov občan 110 000
Rehabilitačné stredisko občan 60 000 117 000
Zariadenie chráneného
bývania
občan 95 000
Domov sociálnych služieb
pre deti
občan 110 000 150 000 185 000
Domov sociálnych služieb
pre dospelých
občan 85 000 140 000 155 000
Stanica opatrovateľskej
služby pre deti
občan 85 000
Krízové stredisko občan 35 000 185 000
Domov pre osamelých
rodičov
občan 33 000
Zariadenie pestúnskej
starostlivosti
občan 80 000
Detský domov občan 180 000
Resocializačné stredisko občan 150 000
Útulok občan 30 000 60 000“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2004.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.