140/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.03.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

140
ÚSTAVNÝ ZÁKON
zo 4. marca 2004,
ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:
Čl. I
Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z. z., ústavného zákona č. 9/1999 Z. z. a ústavného zákona č. 90/2001 Z. z. sa mení takto:
V čl. 78 ods. 2 sa vypúšťa tretia veta.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb., ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných ústavným zákonom č. 244/1998 Z. z., ústavným zákonom č. 9/1999 Z. z., ústavným zákonom č. 90/2001 Z. z. a týmto ústavným zákonom.
Čl. III
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.