14/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2004 do 31.12.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

14
ZÁKON
z 3. decembra 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa slová „pochádzajúce od rôznych podnikateľov“ nahrádzajú slovami „jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby“.
2.
V § 1 ods. 2 sa slová „iných podnikateľov“ nahrádzajú slovami „iných osôb“.
3.
V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.“.
4.
V § 3 ods. 1 písm. a) a b) sa vypúšťajú slová „alebo podobné“.
5.
V § 3a ods. 2 sa slovo „podnikateľov“ nahrádza slovom „osôb“.
6.
V § 4 ods. 1 písmená a) a b) znejú:
„a)
zhodné s ochrannou známkou so skorším právom prednosti, ak je táto ochranná známka zapísaná pre podobné tovary alebo služby alebo zameniteľné s ochrannou známkou, ak je táto ochranná známka zapísaná pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby,
b)
zhodné s prihláseným označením so skorším právom prednosti za predpokladu zápisu tohto označenia ako ochrannej známky do registra pre podobné tovary alebo služby alebo zameniteľné s prihláseným označením so skorším právom prednosti za predpokladu zápisu tohto označenia ako ochrannej známky do registra pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby,“.
7.
V § 4 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
zhodné alebo zameniteľné s ochrannou známkou so skorším právom prednosti, ktorá má v Slovenskej republike dobré meno, ak by použitie tohto označenia na tovaroch alebo službách, ktoré síce nie sú podobné tým, pre ktoré je ochranná známka so skorším právom prednosti zapísaná, nepoctivo ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky so skorším právom prednosti alebo by im bolo na ujmu,“.
Doterajšie písmená c) až h) sa označujú ako písmená d) až i).
8.
V § 4 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
zhodné alebo zameniteľné s nezapísaným označením, ktoré používaním v obchodnom styku nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby používateľa predo dňom podania prihlášky, ak takéto označenie nemá iba miestny dosah,“.
9.
V § 4 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
zhodné alebo zameniteľné s nezapísanou všeobecne známou známkou, ak by použite tohto označenia na akýchkoľvek tovaroch alebo službách poukazovalo na spojitosť medzi takto označenými tovarmi alebo službami a majiteľom nezapísanej všeobecne známej známky a záujmy majiteľa nezapísanej všeobecne známej známky by mohli byť týmto použitím dotknuté.“.
10.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Za ochrannú známku nemožno uznať ani označenie, o ktorom úrad na základe námietok uplatnených podľa § 9 zistí, že je zhodné alebo zameniteľné s ochrannou známkou Spoločenstva2a) so skorším právom prednosti, ktorá má na území Európskych spoločenstiev dobré meno, ak by použitie tohto označenia na tovaroch alebo službách, ktoré síce nie sú podobné tým, pre ktoré je ochranná známka Spoločenstva s dobrým menom zapísaná, nepoctivo ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky Spoločenstva alebo by im bolo na ujmu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a) Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke Spoločenstva.

Nariadenie Rady (ES) č. 3288/94 z 22. decembra 1994, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 40/94.“.
11.
V § 5 odsek 1 znie:
„(1)
Prihlášku na ochrannú známku podáva prihlasovateľ na úrade.“.
12.
V § 6 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
náležitosti podľa § 5 ods. 2 písm. b) a c) okrem uvedenia zatriedenia podľa § 5 ods. 3.“.
13.
V § 7 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa prihlásené označenie upraví po zverejnení prihlášky, prihláška sa opätovne zverejní s upraveným označením.“.
14.
V § 8 ods. 3 sa vypúšťajú slová „alebo prihlasovateľ nespĺňa podmienku podľa § 5 ods. 1“.
15.
Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠8a
Pripomienky
(1)
Každý môže až do zápisu ochrannej známky do registra podať písomné pripomienky z dôvodu naplnenia podmienok § 2 a 3; na pripomienky úrad prihliadne pri rozhodovaní o zápise ochrannej známky do registra. Osoba, ktorá podala pripomienky, nestáva sa účastníkom konania o prihláške ochrannej známky.
(2)
Úrad s pripomienkami oboznámi prihlasovateľa, ktorý sa k nim môže v stanovenej lehote vyjadriť. Prihlasovateľa a osobu, ktorá podala pripomienky, úrad s výsledkom posúdenia pripomienok oboznámi.“.
16.
§ 10 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Úrad konanie o námietkach zastaví, ak odpadol dôvod, pre ktorý bola námietka podaná. Rozhodnutie o zastavení konania o námietkach úrad doručí prihlasovateľovi a namietateľovi.“.
17.
V § 11 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Ak sa dôvody na zamietnutie prihlášky podľa odseku 2 písm. a) týkajú len určitej časti tovarov alebo služieb, úrad prihlášku zamietne len pre tie tovary alebo služby.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
18.
V § 15 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
19.
V § 15 ods. 1 písm. c) sa slová „podľa § 16 ods. 3 až 12“ nahrádzajú slovami „podľa § 16 ods. 3 až 13“.
20.
V § 16 odsek 5 znie:
„(5)
Úrad vymaže z registra zhodnú ochrannú známku, ak v konaní začatom na návrh majiteľa ochrannej známky so skorším právom prednosti zistí, že napadnutá ochranná známka je zapísaná pre podobné tovary alebo služby, alebo zameniteľnú ochrannú známku, ak v konaní začatom na návrh majiteľa ochrannej známky so skorším právom prednosti zistí, že napadnutá ochranná známka je zapísaná pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby.“.
21.
V § 16 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Úrad vymaže z registra ochrannú známku, ak v konaní začatom na návrh majiteľa ochrannej známky so skorším právom prednosti, ktorá má v Slovenskej republike dobré meno, zistí, že používanie napadnutej ochrannej známky na tovaroch alebo službách, ktoré síce nie sú podobné tým, pre ktoré je ochranná známka so skorším právom prednosti zapísaná, by nepoctivo ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky so skorším právom prednosti alebo by im bolo na ujmu.“.
Doterajšie odseky 6 až 15 sa označujú ako odseky 7 až 16.
22.
V § 16 ods. 7 písmeno b) znie:
„b)
zhodná alebo zameniteľná s nezapísanou všeobecne známou známkou, ktorá sa predo dňom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky stala všeobecne známou [§ 4 ods. 2 písm. b)], ak by použitie tejto ochrannej známky na akýchkoľvek tovaroch alebo službách poukazovalo na spojitosť medzi takto označenými tovarmi alebo službami a majiteľom nezapísanej všeobecne známej známky a záujmy majiteľa nezapísanej všeobecne známej známky by mohli byť týmto použitím dotknuté.“.
23.
V § 16 odsek 8 znie:
„(8)
Úrad na návrh používateľa nezapísaného označenia vymaže z registra ochrannú známku zhodnú alebo zameniteľnú s nezapísaným označením, ktoré používaním v obchodnom styku nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby predo dňom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, ak takéto označenie nemá iba miestny dosah.“.
24.
V § 16 ods. 16 sa slová „podľa odsekov 5 až 7“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 5 až 8“.
25.
§ 16 sa dopĺňa odsekom 17, ktorý znie:
„(17)
Úrad vymaže z registra ochrannú známku, ak v konaní začatom na návrh majiteľa ochrannej známky Spoločenstva2a) zistí, že napadnutá ochranná známka je zhodná alebo zameniteľná s ochrannou známkou Spoločenstva so skorším právom prednosti, ktorá má v Európskych spoločenstvách dobré meno, a použitie tejto ochrannej známky na tovaroch alebo službách, ktoré síce nie sú podobné tým, pre ktoré je ochranná známka Spoločenstva s dobrým menom zapísaná, by bez riadneho dôvodu nepoctivo ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky Spoločenstva alebo by im bolo na ujmu.“.
26.
Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠18a
Osobitné ustanovenie o účinkoch výmazu
(1)
Účinky výmazu ochrannej známky sa netýkajú
a)
rozhodnutí vo veci porušenia práv z ochrannej známky, ktoré nadobudli účinnosť a boli vykonané pred nadobudnutím účinnosti rozhodnutia o výmaze ochrannej známky,
b)
zmlúv uzatvorených pred nadobudnutím účinnosti rozhodnutia o výmaze ochrannej známky v rozsahu plnenia poskytnutého na ich základe pred nadobudnutím účinnosti tohto rozhodnutia; možno však požadovať vrátenie plnenia poskytnutého na základe zmluvy.
(2)
Ustanovením odseku 1 nie je dotknutá zodpovednosť majiteľa ochrannej známky za škodu alebo bezdôvodné obohatenie.“.
27.
V § 20 ods. 2 sa slová „v § 5 ods. 3 a 4“ nahrádzajú slovami „v § 5 ods. 2 a 3“.
28.
V § 25 ods. 1 prvá veta znie: „Bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nikto nesmie používať označenie zhodné alebo zameniteľné s jeho ochrannou známkou pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná do registra, ani označenie zhodné alebo zameniteľné s jeho ochrannou známkou pre tovary alebo služby, ktoré síce nie sú podobné tým, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, ale ide o ochrannú známku, ktorá má v Slovenskej republike dobré meno a jeho používanie by nepoctivo ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky alebo by im bolo na ujmu.“.
29.
§ 27 vrátane nadpisu znie:
㤠27
Obmedzenie práv z ochrannej známky
(1)
Majiteľ ochrannej známky nemá právo zakázať tretím osobám jej používanie na tovare, ktorý bol s touto ochrannou známkou uvedený na trh v Slovenskej republike samotným majiteľom alebo s jeho súhlasom.
(2)
Majiteľ ochrannej známky nemá právo zakázať tretím osobám jej používanie na tovare, ktorý bol s touto ochrannou známkou uvedený na trh v členskom štáte Európskej únie alebo v inom štáte tvoriacom Európsky hospodársky priestor samotným majiteľom alebo s jeho súhlasom.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nepoužijú, ak po uvedení tovaru na trh nastala bez zavinenia majiteľa jeho podstatná zmena alebo sa zhoršil jeho stav alebo vlastnosti.“.
30.
V § 28 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
ak používateľ nezapísaného označenia, ktoré má iba miestny dosah, používa v obchodnom styku zhodné alebo zameniteľné nezapísané označenie v takom istom rozsahu, pričom toto používanie sa začalo predo dňom podania prihlášky ochrannej známky.“.
31.
V § 32 písm. a) a d) sa slová „[§ 4 ods. 1 písm. c)]“ nahrádzajú slovami „[§ 4 ods. 1 písm. d)]“.
32.
Za § 36 sa vkladajú § 36a, 36b a 36c, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Ochranná známka Spoločenstva
§ 36a
(1)
Prihlášku ochrannej známky Spoločenstva možno podať na úrade, ktorý na nej vyznačí deň podania a do 14 dní ju odošle Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu.2a)
(2)
Zápis ochrannej známky Spoločenstva má na území Slovenskej republiky rovnaké účinky ako zápis ochrannej známky zapísanej do registra úradom.
§ 36b
Premena na prihlášku národnej ochrannej známky
(1)
Úrad preskúma žiadosť o začatie národného konania o premene prihlášky ochrannej známky Spoločenstva alebo ochrannej známky Spoločenstva na prihlášku ochrannej známky podľa článku 109 nariadenia Rady,2a) ak prihlasovateľ do dvoch mesiacov od doručenia výzvy
a)
predloží preklad žiadosti a jej príloh do slovenského jazyka,
b)
uvedie adresu na doručovanie v Slovenskej republike, predloží znenie alebo dve zreteľné vyobrazenia ochrannej známky vo formáte najviac A4 vhodné na reprodukciu so všetkými podrobnosťami s rozmerom dlhšej strany najmenej 8 cm.
(2)
Úrad preverí, či je žiadosť prípustná podľa článku 110 ods. 1 nariadenia Rady.2a) Ak je žiadosť neprípustná, úrad ju zamietne.
(3)
Prihláške, ktorá vznikla premenou prihlášky ochrannej známky Spoločenstva, sa prizná dátum podania a dátum práva prednosti z tejto prihlášky, prípadne aj vstup do práv zo staršej ochrannej známky, na ktorý bol uplatnený nárok podľa článkov 34 a 35 nariadenia Rady.2a)
(4)
Ak ide o prihlášku ochrannej známky vzniknutej premenou ochrannej známky Spoločenstva, úrad takéto označenie zapíše do registra bez zverejnenia prihlášky s právom prednosti, ktoré bolo priznané ochrannej známke Spoločenstva, a túto skutočnosť oznámi vo vestníku.
§ 36c
(1)
Majiteľ národnej ochrannej známky, ktorej prihláška bola podaná v dobrej viere s právom prednosti pred pristúpením Slovenskej republiky k Európskej únii, má právo zakázať v Slovenskej republike používanie ochrannej známky Spoločenstva, ktorej účinky boli rozšírené na územie Slovenskej republiky na základe prístupu Slovenskej republiky k Európskej únii,
a)
ak takáto národná ochranná známka je zhodná s ochrannou známkou Spoločenstva a tovary alebo služby, pre ktoré sú obidve známky zapísané, sú rovnaké alebo
b)
ak z dôvodu zhodnosti alebo zameniteľnosti takejto národnej ochrannej známky s ochrannou známkou Spoločenstva existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti vrátane pravdepodobnosti asociácie s národnou ochrannou známkou a tovary alebo služby, na ktoré sa ochranné známky vzťahujú, sú rovnaké alebo podobné alebo
c)
ak takáto národná ochranná známka je zhodná alebo zameniteľná s ochrannou známkou Spoločenstva, má v Slovenskej republike dobré meno a používanie ochrannej známky Spoločenstva by nepoctivo ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena takejto národnej ochrannej známky alebo by im bolo na ujmu a tovary alebo služby, na ktoré sa ochranné známky vzťahujú, nie sú rovnaké alebo podobné.
(2)
Majiteľ národnej ochrannej známky uvedenej v odseku 1 môže za porušenie svojich práv požadovať náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku používania ochrannej známky Spoločenstva na území Slovenskej republiky v rozsahu ustanovenom v § 26 ods. 3.“.
33.
V § 42 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Vecné odôvodnenie rozkladu musí byť úradu predložené v lehote jedného mesiaca odo dňa podania rozkladu. Lehotu na podanie odôvodnenia rozkladu nemožno predĺžiť a jej zmeškanie odpustiť.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
34.
§ 45 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ak boli pred 1. februárom 2004 podané námietky podľa § 9 doterajšieho zákona, ktoré nespĺňajú podmienky podľa tohto zákona, namietateľ je povinný dať ich do súladu s podmienkami podľa tohto zákona do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona, inak sa na ne nebude prihliadať.“.
35.
V § 1 ods. 2, § 20 ods. 1, § 20 ods. 2 písm. a) a b), § 21 ods. 1 až 3, § 23 a v § 33 ods. 2 a 3 sa slová „združenie podnikateľov“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovom „združenie“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2004 s výnimkou ustanovení § 4 ods. 3, § 16 ods. 17, § 27 ods. 3 a § 36a až 36c, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.