136/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

136
ZÁKON
zo 4. februára 2004
o letiskových spoločnostiach a o zmene a doplnení zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 37/2002 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje podmienky, spôsob založenia a právne pomery akciových spoločností založených z majetku štátu v správe Slovenskej správy letísk alebo Ministerstva obrany Slovenskej republiky na prevádzkovanie verejných letísk (ďalej len „letisková spoločnosť“), ako aj podmienky prechodu takého majetku štátu na územnú samosprávu.
§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov
Na účely tohto zákona
a)
letisková infraštruktúra sú nehnuteľnosti, ktorými sú pozemky a na nich vybudované pohybové plochy s príslušenstvom, najmä so svetelnými navigačnými prostriedkami,
b)
pohybová plocha sú líniové stavby na letisku1) určené na vzlety, pristátia a rolovanie lietadiel; najmä všetky odbavovacie plochy a prevádzková plocha so vzletovými a pristávacími dráhami a s rolovacími dráhami,
c)
prioritný infraštruktúrny majetok je časť letiskovej infraštruktúry, ktorá je nutná na zabezpečenie dostupnosti Slovenskej republiky leteckou dopravou, na zabezpečenie strategických hospodárskych záujmov Slovenskej republiky, na obranu a na bezpečnosť štátu, a to
1.
vzletová a pristávacia dráha 13/31, vzletová a pristávacia dráha 04/22 a napojené rolovacie dráhy s odbavovacou plochou, ako aj nimi zastavané pozemky na Letisku M. R. Štefánika Bratislava a
2.
vzletová a pristávacia dráha 01/19 a napojené rolovacie dráhy s odbavovacou plochou, ako aj nimi zastavané pozemky na Letisku Košice.
§ 3
Prioritný infraštruktúrny majetok
(1)
Prioritný infraštruktúrny majetok môže byť iba vo vlastníctve štátu alebo vo vlastníctve letiskovej spoločnosti.2) Na prioritný infraštruktúrny majetok nemožno zriadiť záložné právo, ani ho nemožno inak použiť na zabezpečenie záväzkov letiskovej spoločnosti, inej obchodnej spoločnosti alebo tretej osoby, nemožno ho predať, darovať, či inak previesť do vlastníctva iných právnických osôb a fyzických osôb okrem štátu alebo letiskovej spoločnosti. Prioritný infraštruktúrny majetok nepodlieha výkonu rozhodnutia, exekúcii a nie je ani súčasťou konkurznej podstaty podľa osobitných predpisov.3)
(2)
V prípade rozdelenia letiskovej spoločnosti4) môže prioritný infraštruktúrny majetok, ktorý je súčasťou jej obchodného majetku, prejsť do vlastníctva iba jednej z nástupníckych spoločností, a to tej, ktorá je letiskovou spoločnosťou podľa tohto zákona.
(3)
Špecifikáciu prioritného infraštruktúrneho majetku s údajmi podľa osobitného zákona5) vykoná Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) rozhodnutím pred založením letiskovej spoločnosti. Ministerstvo po vzniku letiskovej spoločnosti zabezpečí zápis prioritného infraštruktúrneho majetku v katastri nehnuteľností podľa osobitných predpisov.6)
(4)
Ministerstvo o prioritnom infraštruktúrnom majetku vedie osobitnú evidenciu, ktorá obsahuje zoznam vecí s uvedením identifikačných údajov a odkaz na účtovný zápis v účtovníctve letiskovej spoločnosti; letisková spoločnosť je povinná tieto údaje ministerstvu poskytnúť.
(5)
Prioritný infraštruktúrny majetok nemožno prenechať do výpožičky. Tento majetok môže ministerstvo prenechať do nájmu.7) Na platnosť nájomnej zmluvy sa vyžaduje predchádzajúci súhlas vlády Slovenskej republiky, ak sa prenecháva prioritný infraštruktúrny majetok do nájmu na čas dlhší ako päť rokov alebo ak sa v nájomnej zmluve dohodlo v prospech nájomcu právo opakovaného nájmu v súhrne na dlhší čas ako päť rokov. Prioritný infraštruktúrny majetok možno prenechať do nájmu len na určitý čas, najviac na 30 rokov.
(6)
Na prenajatom prioritnom infraštruktúrnom majetku nemožno zriadiť a prevádzkovať iné stavby ako stavby slúžiace užívateľom letísk a cestujúcej verejnosti.
(7)
Ministerstvo môže rozhodnutím zmeniť špecifikáciu prioritného infraštruktúrneho majetku. Ministerstvo v súlade s touto zmenou upraví evidenciu prioritného infraštruktúrneho majetku podľa odseku 4 a zabezpečí zodpovedajúci zápis do katastra nehnuteľností podľa osobitných predpisov.6)
Založenie a vznik letiskovej spoločnosti
§ 4
Spôsob založenia
(1)
Zakladateľom letiskovej spoločnosti je štát; v jeho mene koná ministerstvo.
(2)
Založenie, vznik, postavenie a právne pomery letiskovej spoločnosti upravuje osobitný predpis,8) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 5
Predmet vkladu
(1)
Na založenie letiskovej spoločnosti sa použije majetok štátu, ktorý ministerstvo rozhodnutím vyjme ku dňu vzniku letiskovej spoločnosti z majetku štátu v správe Slovenskej správy letísk. Súhlas na použitie majetku štátu podľa osobitného zákona9) sa nevyžaduje.
(2)
Predmetom nepeňažného vkladu do letiskovej spoločnosti je účtovne oddelená vnútorná organizačná jednotka Slovenskej správy letísk, vymedzená rozhodnutím ministerstva, ktorá sa na účely tohto zákona považuje za časť podniku podľa osobitného zákona10) (ďalej len „časť podniku Slovenskej správy letísk“); ustanovenie § 12 ods. 1 tým nie je dotknuté. Ustanovenia osobitného zákona11) o predaji podniku sa nepoužijú.
§ 6
Určenie hodnoty nepeňažného vkladu
(1)
Hodnota nepeňažného vkladu do letiskovej spoločnosti sa určí znaleckým posudkom vypracovaným ku dňu založenia letiskovej spoločnosti ako všeobecná hodnota vkladaného majetku podľa osobitného predpisu.12) V znaleckom posudku sa osobitne určí hodnota prioritného infraštruktúrneho majetku ako súčasti nepeňažného vkladu.
(2)
Hodnota nepeňažného vkladu do letiskovej spoločnosti určená podľa odseku 1 je peňažným vyjadrením súčtu hodnoty vkladu do jej základného imania a hodnoty rezervného fondu vytvoreného dňom jej vzniku vo výške podľa § 9 ods. 2.
§ 7
Prechod vlastníckeho práva a práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov
(1)
K návrhu na zápis letiskovej spoločnosti do obchodného registra sa neprikladá doklad o splatení nepeňažného vkladu pred vznikom letiskovej spoločnosti.
(2)
Vlastnícke právo k nepeňažnému vkladu prechádza na letiskovú spoločnosť dňom jej vzniku. Podkladom na vykonanie záznamu o prechode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľností je súpis nehnuteľností,13) ktorý tvorí prílohu k zakladateľskej listine. Ku dňu vzniku spoločnosti je zakladateľ povinný odovzdať a letisková spoločnosť je povinná prevziať veci zahrnuté do nepeňažného vkladu. O odovzdaní a prevzatí sa spíše zápisnica podpísaná oboma stranami. Ustanovenia osobitného zákona14) o vklade spoločníka sa nepoužijú.
(3)
Dňom vzniku letiskovej spoločnosti na ňu prechádzajú všetky práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov k zamestnancom, ktorí zabezpečujú úlohy príslušnej časti podniku Slovenskej správy letísk vkladanej do letiskovej spoločnosti.
§ 8
Predmet podnikania
(1)
Letisková spoločnosť môže počas 12 mesiacov odo dňa jej vzniku podnikať v rozsahu činností, ktoré vykonáva Slovenská správa letísk ku dňu založenia letiskovej spoločnosti. Oprávnenie na podnikanie sa k návrhu na zápis letiskovej spoločnosti do obchodného registra neprikladá. Po uplynutí 12 mesiacov môže letisková spoločnosť vykonávať tieto činnosti len na základe oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov.15)
(2)
Letisková spoločnosť môže vykonávať aj iné činnosti podľa podmienok ustanovených osobitným predpisom.16)
§ 9
Základné imanie, rezervný fond a akcie
(1)
Základné imanie letiskovej spoločnosti pri jej vzniku tvorí hodnota nepeňažného vkladu znížená o hodnotu rezervného fondu; ustanovenia osobitného zákona17) o základnom imaní sa nepoužijú.
(2)
Rezervný fond letiskovej spoločnosti pri jej vzniku tvorí najmenej 5 % z hodnoty nepeňažného vkladu do majetku spoločnosti.
(3)
Akcie letiskovej spoločnosti znejú na meno a majú podobu zaknihovaného cenného papiera.
Prevod majetkovej účasti štátu na podnikaní letiskovej spoločnosti, zrušenie a likvidácia letiskovej spoločnosti
§ 10
(1)
Na prevod majetkovej účasti štátu na podnikaní letiskovej spoločnosti sa vzťahujú predpisy o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby.
(2)
Pri rozhodovaní o privatizácii majetkovej účasti štátu na podnikaní letiskovej spoločnosti s prioritným infraštruktúrnym majetkom musí byť zachovaná trvalá majetková účasť štátu v rozsahu určenom rozhodnutím vlády Slovenskej republiky.
§ 11
(1)
Na zrušenie a likvidáciu letiskovej spoločnosti sa použijú ustanovenia osobitného zákona,18) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Okrem prípadov ustanovených osobitným predpisom19) súd na návrh ministerstva rozhodne o zrušení letiskovej spoločnosti a o jej likvidácii aj v prípade
a)
zrušenia povolenia na prevádzkovanie letiska,20)
b)
poklesu čistého obchodného imania na úroveň hodnoty prioritného infraštruktúrneho majetku ku dňu založenia letiskovej spoločnosti, vyčíslenej znaleckým posudkom podľa § 6 ods.1,
c)
ak po skončení konkurzného konania nezostane letiskovej spoločnosti iný ako len prioritný infraštruktúrny majetok, alebo
d)
uzavretia zmluvy o nakladaní s prioritným infraštruktúrnym majetkom, alebo vykonania iného právneho úkonu, ktorého predmetom je prioritný infraštruktúrny majetok, v rozpore s týmto zákonom.
(3)
Dňom zrušenia letiskovej spoločnosti s likvidáciou prioritný infraštruktúrny majetok prechádza do vlastníctva štátu za náhradu určenú znaleckým posudkom. Likvidátor je povinný odovzdať a ministerstvo prevziať tento majetok; o odovzdaní a prevzatí sa spíše zápisnica. Odmenu likvidátora a znalca za tieto úkony hradí ministerstvo. Ministerstvo spravuje tento majetok podľa osobitných predpisov,21) alebo ho môže použiť na založenie letiskovej spoločnosti podľa tohto zákona.
Prechod letiskovej infraštruktúry malých letísk na územnú samosprávu
§ 12
(1)
Letisková infraštruktúra malých letísk22) vo vlastníctve štátu v správe Slovenskej správy letísk prechádza bezodplatne do vlastníctva samosprávneho kraja alebo do vlastníctva obce so štatútom mesta (ďalej len „mesto“), ak s ním ministerstvo pred založením letiskovej spoločnosti uzavrie písomnú dohodu o rozsahu predmetu, podmienkach a dni tohto prechodu.
(2)
Ministerstvo spíše zápisnicu s príslušným samosprávnym krajom alebo mestom o odovzdaní a prevzatí majetku podľa odseku 1 najneskôr do troch mesiacov odo dňa prechodu vlastníctva majetku.
(3)
Samosprávny kraj alebo mesto podá návrh na zápis vlastníckeho práva k majetku, ktorý prešiel do jeho vlastníctva podľa tohto zákona, do katastra nehnuteľností podľa osobitných predpisov23) do troch mesiacov od jeho nadobudnutia.
§ 13
(1)
Samosprávny kraj alebo mesto dbá, aby sa nepoškodil, nestratil alebo nezneužil majetok, ktorý prešiel do jeho vlastníctva podľa tohto zákona, alebo aby sa nezmenšila jeho hodnota a v prípade, ak malé letisko neprevádzkuje letisková spoločnosť, zabezpečí aj jeho správu a udržiavanie v riadnom stave.
(2)
Samosprávny kraj alebo mesto je povinné zachovať účelové určenie letiskovej infraštruktúry na prevádzkovanie verejného letiska, ktorú nadobudlo do vlastníctva podľa tohto zákona, počas jej upotrebiteľnosti. Tento majetok možno vložiť ako vklad do obchodnej spoločnosti alebo ním založiť inú právnickú osobu podľa osobitného predpisu24) len so súhlasom ministerstva.
(3)
Na majetok, ktorý tvorí letiskovú infraštruktúru malého letiska, ktoré prevádzkuje letisková spoločnosť, nemožno zriadiť záložné právo ani ho nemožno inak použiť na zabezpečenie záväzkov letiskovej spoločnosti, inej obchodnej spoločnosti alebo tretej osoby a nemožno ho previesť do vlastníctva iného ako štátu alebo letiskovej spoločnosti. Majetok, ktorý tvorí letiskovú infraštruktúru malého letiska, ktoré prevádzkuje letisková spoločnosť, nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
§ 14
Osobitné ustanovenie
(1)
Týmto zákonom sa rovnako spravuje spôsob založenia a právne pomery letiskových spoločností založených s použitím majetku štátu v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky a prechod letiskovej infraštruktúry malých letísk v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky na územnú samosprávu. V takom prípade pôsobnosť ministerstva podľa tohto zákona vykonáva Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.
(2)
Tento zákon sa nevzťahuje na majetok štátu v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky na vojenských letiskách Sliač, Prešov a Kuchyňa.
Čl. II
Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 37/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré znie:
„j)
malým letiskom verejné letisko s prevádzkou s ročným priemerom menej ako dva dopravné lety za deň alebo s prevádzkou obmedzenou na lietadlá do desať ton maximálnej vzletovej hmotnosti alebo s kapacitou do 20 miest na sedenie, alebo na lety všeobecného letectva.“.
Doterajšie písmeno j) sa označuje ako písmeno k).
2.
V § 32 ods. 3 sa slová „písm. a), b) a d),“ nahrádzajú slovami „ písm. a) a b),“.
3.
V § 32 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
V krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu 8a) sa prevádzkovateľ letiska alebo leteckého pozemného zariadenia pri jeho prevádzkovaní riadi rozhodnutiami ministerstva.“.
Doterajšie odseky 6 až 11 sa označujú ako odseky 7 až 12.
4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
„8a)
Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.
Zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení zákona č. 330/2003 Z. z.
Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.
Zákon č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 35 ods. 3 písm. f) sa odkaz 8a nahrádza odkazom 8b.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a sa označuje ako poznámka pod čiarou k odkazu 8b.
6.
V § 51 ods. 1 písm. b) sa slovo „porušuje“ nahrádza slovom „poruší“.
7.
V § 51 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
poruší pravidlá na určovanie výšky a vyberanie odplát za používanie verejných letísk a letových prevádzkových služieb.“.
8.
Za § 57 sa vkladá § 57a, ktorý znie:
㤠57a
Ak má štát kontrolu15) v letiskovej spoločnosti,16) ministerstvo vykonáva pôsobnosť podľa § 27 ods. 1, § 27 ods. 3, § 32 ods. 6 a § 33 ods. 3 po dohode s Protimonopolným úradom Slovenskej republiky.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 15 a 16 znejú:
„15) § 9 ods. 4 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
16) Zákon č. 136/2004 Z. z. o letiskových spoločnostiach a o zmene a doplnení zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 37/2002 Z. z.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2004.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
§ 2 písm. g) zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
Napríklad Občiansky súdny poriadok, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
5)
§ 42 ods. 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona č. 255/2001 Z. z.
9)
§ 13 ods. 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona č.161/2003 Z. z.
12)
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 86/2002 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
15)
Napríklad zákon č.143/1998 Z. z. v znení zákona č. 37/2002 Z. z., zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
16)
Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
20)
§ 54 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 37/2002 Z. z.
21)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
22)
§ 2 písm. j) zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 136/2004 Z. z.
24)
Napríklad zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov.