134/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2004 do 30.04.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

134
ZÁKON
z 3. februára 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení zákona č. 264/1999 Z. z. a zákona č. 413/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 vrátane nadpisu znie:
㤠1
Predmet úpravy
(1)
Tento zákon upravuje
a)
podmienky, za ktorých možno uvádzať na trh výrobok určený na trvalé a pevné zabudovanie do stavby1) (ďalej len „stavebný výrobok"),
b)
metódy kontroly zhody vlastností stavebných výrobkov a systému vnútropodnikovej kontroly s technickými špecifikáciami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi (ďalej len „metódy kontroly zhody"),
c)
systémy preukazovania zhody vlastností stavebných výrobkov a činnosti vnútropodnikovej kontroly s technickými špecifikáciami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi (ďalej len „preukazovanie zhody"),
d)
autorizáciu právnických osôb a fyzických osôb na výkon činností pri preukazovaní zhody a oznamovanie autorizovaných osôb orgánom Európskych spoločenstiev a orgánom členských štátov Európskej únie a Európskeho združenia voľného obchodu (ďalej len „notifikácia"),
e)
technické osvedčovanie, udeľovanie oprávnení vydávať a zrušovať technické osvedčenia a notifikáciu osvedčovacích miest,
f)
označovanie stavebných výrobkov značkami zhody,
g)
pôsobnosť správnych orgánov,
h)
pokuty.
(2)
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
§ 43, § 43a, 43b a 43c zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z.“.
2.
V § 2 odsek 1 znie:
„(1)
Stavebným výrobkom je každý výrobok vyrobený na účel trvalého a pevného zabudovania do stavby.“.
3.
V § 2 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Stavebný výrobok je vhodný na použitie v stavbe, ak svojimi vlastnosťami umožní, že stavba, do ktorej má byť trvalo a pevne zabudovaný, bude po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovať základným požiadavkám na stavby.1a)
(3)
Na trh možno uvádzať iba stavebný výrobok, ktorý je označený značkou zhody (§ 8). Značkou zhody možno označiť iba stavebný výrobok, ktorého vhodnosť na použitie v stavbe na zamýšľaný účel (ďalej len „vhodný na použitie v stavbe") bola preukázaná v členskom štáte Európskej únie alebo v členskom štáte Európskeho združenia voľného obchodu (ďalej len „členský štát"), alebo podľa tohto zákona.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
§ 43d zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.“.
4.
§ 3 vrátane nadpisu znie:
㤠3
Technické špecifikácie
(1)
Vlastnosti stavebných výrobkov, ktoré sú určujúce vzhľadom na vhodnosť ich použitia v stavbe, upravujú technické špecifikácie a všeobecne záväzné právne predpisy. Technické špecifikácie sú
a)
technické normy, ktorými sa v členských štátoch prevzali harmonizované európske technické normy,2) a notifikované normy členských štátov,
b)
slovenské technické normy2) platné len na území Slovenskej republiky, určené ako vhodné na preukazovanie zhody,
c)
európske technické osvedčenia,
d)
technické osvedčenia platné len na území Slovenskej republiky.
(2)
Technické normy podľa ods. 1 písm. b) možno použiť podľa tohto zákona len vtedy, ak neexistujú technické špecifikácie podľa ods. 1 písm. a) alebo c) a technické osvedčenia podľa ods. 1 písm. d) možno použiť len vtedy, ak neexistujú technické špecifikácie podľa odseku 1 písm. a) až c).“.
5.
V § 4 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Technické osvedčovanie je postup vydávania technického osvedčenia podľa § 26 ods. 6, ktorý sa vykonáva vtedy, keď pre stavebný výrobok, ktorý má byť uvedený na trh, neexistuje nijaká z technických špecifikácií podľa § 3 ods. 1 písm. a) až c) alebo postup vydávania technického osvedčenia podľa § 26 ods. 7, ktorý sa vykonáva vtedy, keď pre stavebný výrobok existuje predpis na technické osvedčovanie vydaný Európskou organizáciou pre technické osvedčovanie alebo zvláštny postup technického osvedčovania stavebného výrobku vydaný a schválený podľa pravidiel tejto organizácie.
(2)
Obsahom technického osvedčovania je overovanie vhodnosti použitia stavebného výrobku v stavbe a určovanie podmienok preukazovania zhody.“.
6.
V § 4 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Technické osvedčenie je doklad o pozitívnom hodnotení vhodnosti stavebného výrobku na zamýšľané použitie v stavbe, založené na splnení základných požiadaviek vzťahujúcich sa na stavby, v ktorých sa stavebný výrobok použije.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
7.
V § 4 ods. 4 sa na koniec tretej vety pripájajú tieto slová „stavebného výrobku (ďalej len „výrobca")“.
8.
V § 4 ods. 5 písmeno e) znie:
„e)
má prehľad o dokumentoch vydávaných Európskou organizáciou pre technické osvedčovanie a o vydaných technických špecifikáciách a je schopný zabezpečiť, že technické osvedčovanie bude v súlade s týmito dokumentmi,“.
Odkaz 3 a poznámka pod čiarou k nemu sa vypúšťa.
10.
V § 5 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Obsahom preukazovania zhody je overovanie vlastností stavebného výrobku, ktoré ovplyvňujú jeho vhodnosť na použitie v stavbe, a výroby stavebného výrobku metódami kontroly zhody.
(2)
Preukazovanie zhody sa vzťahuje
a)
na stavebné látky, dielce a zariadenia,
b)
na stavebné montované celky zhotovené u výrobcu zo stavebných látok, dielcov a zariadení, ktoré sa uvádzajú na trh a zabudúvajú do stavby ako ucelené časti stavieb,
c)
na súbor stavebných látok a dielcov dodávaných na trh ako ucelený systém, z ktorého sa zhotovuje stavba alebo jej časť.“.
11.
V § 5 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Preukazovanie zhody sa nevzťahuje
a)
na materiály, suroviny a polotovary, z ktorých sa vyrábajú stavebné výrobky, ak všeobecne záväzný predpis neustanovuje inak (§ 17 ods. 4),
b)
na výrobky, ktoré použitím v stavbe nemôžu ovplyvniť ani jednu zo základných požiadaviek na stavby,
c)
na stavebné výrobky, ktoré z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia nie sú v stavbe podstatné; ich zoznam zverejňuje ministerstvo vo svojom vestníku.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
12.
V § 5 sa vypúšťajú odseky 5 a 6.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 6 a vypúšťajú sa z neho slová „a na označenie stavebného výrobku značkou zhody“.
13.
§ 6 a 7 vrátane nadpisov znejú:
㤠6
Metódy kontroly zhody
(1)
Na kontrolu zhody sa používajú tieto metódy:
a)
počiatočné skúšky typu stavebného výrobku (ďalej len „počiatočná skúška"),
b)
skúšky vzoriek stavebného výrobku vo výrobe vykonané podľa plánu skúšok výrobcu (ďalej len „plánovaná skúška"),
c)
skúšky vzoriek stavebného výrobku odobratých vo výrobe z dodávky pripravenej na expedíciu alebo odobratých na trhu, alebo na stavenisku (ďalej len „kontrolná skúška"),
d)
skúšky vzoriek stavebného výrobku odobratých vo výrobe z dodávky pripravenej na expedíciu alebo odobratých na trhu, vykonaných výrobcom alebo autorizovanou osobou,
e)
zavedenie a udržiavanie systému vnútropodnikovej kontroly u výrobcu,
f)
počiatočná inšpekcia výroby stavebného výrobku a systému vnútropodnikovej kontroly (ďalej len „počiatočná inšpekcia"),
g)
priebežná inšpekcia, posudzovanie a hodnotenie účinnosti systému vnútropodnikovej kontroly (ďalej len „priebežná inšpekcia").
(2)
Metódy podľa ods. 1 uplatňuje výrobca alebo autorizovaná osoba podľa systému preukazovania zhody určeného v technických špecifikáciách a vo všeobecne záväznom právnom predpise (§ 17 ods. 4).
§ 7
Systémy preukazovania zhody
(1)
Preukazovanie zhody sa vykonáva podľa niektorého z týchto systémov:
a)
vyhlásením zhody doplneným certifikátom zhody (systémy 1+ a 1),
b)
vyhlásením zhody doplneným certifikátom vnútropodnikovej kontroly (systémy 2+ a 2),
c)
vyhlásením zhody (systémy 3 a 4).
(2)
Výrobca môže vydať vyhlásenie zhody podľa odseku 1 písm. a), ak má zavedený systém vnútropodnikovej kontroly a vykonáva plánované skúšky a ak autorizovaná osoba vydala certifikát zhody
a)
v systéme 1+
1.
na základe vykonaných počiatočných skúšok,
2.
na základe vykonanej počiatočnej inšpekcie,
3.
na základe vykonávania priebežných inšpekcií a
4.
na základe vykonávania kontrolných skúšok,
b)
v systéme 1
1.
na základe vykonaných počiatočných skúšok,
2.
na základe vykonanej počiatočnej inšpekcie a
3.
na základe vykonávania priebežných inšpekcií.
(3)
Výrobca môže vydať vyhlásenie zhody podľa ods. 1 písm. b), ak má zavedený systém vnútropodnikovej kontroly a vykonané počiatočné skúšky a
a)
v systéme 2+ vykonáva plánované skúšky a autorizovaná osoba vydala certifikát vnútropodnikovej kontroly na základe počiatočnej inšpekcie a priebežných inšpekcií,
b)
v systéme 2 autorizovaná osoba vydala certifikát vnútropodnikovej kontroly na základe počiatočnej inšpekcie.
(4)
Výrobca môže vydať vyhlásenie zhody podľa ods. 1 písm. c), ak má zavedený systém vnútropodnikovej kontroly a
a)
v systéme 3 autorizovaná osoba vykonala počiatočné skúšky;
b)
v systéme 4 vykonal alebo obstaral vykonanie počiatočných skúšok.
(5)
Ak podľa technickej špecifikácie má vykonať alebo obstarať vykonanie počiatočných skúšok niektorých vlastností stavebného výrobku autorizovaná osoba a ostatných výrobca, počiatočné skúšky sa vykonajú podľa technickej špecifikácie.
(6)
Ak ide o stavebný výrobok v kusovej výrobe, ktorý nemá významný vplyv na zdravie alebo na bezpečnosť, výrobca môže vydať vyhlásenie zhody v systéme 4. To neplatí, ak to vylučuje technická špecifikácia alebo všeobecne záväzný právny predpis (§ 17 ods. 4).“.
14.
Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠7a
Vyhlásenie zhody
(1)
Výrobca vydá vyhlásenie zhody, ak sa určeným systémom preukazovania zhody preukáže zhoda vlastností stavebného výrobku a systému vnútropodnikovej kontroly s technickou špecifikáciou a so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
(2)
Vyhlásenie zhody sa vydáva v štátnom jazyku a obsahuje najmä
a)
údaje o výrobcovi a o mieste výroby stavebného výrobku,
b)
údaje o stavebnom výrobku, najmä jeho druhové označenie, obchodný názov, označenie typov a variantov vyrábaných rovnakou technológiou,
c)
údaj o účele a spôsobe použitia stavebného výrobku v stavbe podľa technickej špecifikácie,
d)
informácie o nevhodnosti použitia stavebného výrobku, o obmedzeniach jeho použitia v stavbe a o spôsobe jeho trvalého a pevného zabudovania do stavby,
e)
informáciu o technickej špecifikácii, s ktorou je stavebný výrobok a vnútropodniková kontrola v zhode,
f)
informáciu o tom, na základe akých certifikátov a počiatočných skúšok je vydané, doplnenú označením autorizovanej osoby, ktorá vydala certifikát alebo vykonala počiatočné skúšky,
g)
dátum začiatku platnosti vyhlásenia,
h)
meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby výrobcu.
(3)
Ak prestal platiť certifikát zhody alebo certifikát vnútropodnikovej kontroly, ktoré boli základom vyhlásenia zhody, alebo ak výrobca sám zistil nezhodu stavebného výrobku alebo systému vnútropodnikovej kontroly s technickou špecifikáciou, alebo ak technická špecifikácia stratila platnosť, výrobca je povinný
a)
zastaviť uvádzanie stavebného výrobku na trh,
b)
oznámiť zastavenie uvádzania na trh orgánu štátnej kontroly vnútorného trhu,4)
c)
stiahnuť stavebný výrobok z trhu, ak sa zistí, že v dôsledku zistenej nezhody nie je vhodný na použitie v stavbe,
d)
účinným spôsobom informovať verejnosť, ak použitie stavebného výrobku ohrozuje bezpečnosť a zdravie.
(4)
Výrobca je povinný uchovávať vyhlásenie zhody a všetky podkladové písomnosti desať rokov odo dňa skončenia uvádzania stavebného výrobku na trh a na požiadanie ich poskytnúť oprávnenému kontrolnému orgánu podľa osobitných predpisov.4a) To neplatí, ak ide o podkladové písomnosti k vyhláseniu zhody dovezeného stavebného výrobku označeného značkou zhody CE.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4 a 4a znejú:
„4)
§ 4 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4a)
§ 99 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 1 písm. b) zákona 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 231/2002 Z. z.
§ 25 ods. 1 písm. i) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi.“.
15.
§ 8 vrátane nadpisu znie:
㤠8
Označovanie stavebného výrobku značkou zhody
(1)
Výrobca na vlastné náklady označí značkou zhody stavebný výrobok, ktorého vhodnosť na použitie v stavbe bola preukázaná podľa § 7.
(2)
Stavebný výrobok sa označí označením CE4b) a sprievodnými údajmi podľa určenej technickej špecifikácie, ak sa preukázala zhoda s technickou špecifikáciou podľa § 3 ods. 1 písm. a) alebo c).
(3)
Stavebný výrobok sa označí slovenskou značkou zhody CSK a sprievodnými údajmi v štátnom jazyku podľa všeobecne záväzného právneho predpisu (§ 17 ods. 4), ak sa preukázala zhoda s technickou špecifikáciou podľa § 3 ods. 1 písm. b) alebo d).
(4)
Stavebný výrobok označený značkou zhody podľa odseku 2 nemožno označiť i značkou zhody podľa ods. 3.
(5)
Dovozca stavebného výrobku označeného značkou zhody CE je povinný na výzvu oprávneného kontrolného orgánu podľa osobitných predpisov4a) v primeranej lehote predložiť podkladové písomnosti k vyhláseniu zhody, ak pri výkone dohľadu vznikne pochybnosť o opodstatnenosti označenia stavebného výrobku značkou zhody alebo o vyhlásení zhody a ide o stavebný výrobok, ktorý má významný vplyv na zdravie alebo na bezpečnosť.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4b znie:
„4b)
§ 21 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov.“.
16.
§ 8a sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Povinnosť ustanovená v ods. 7 sa nevzťahuje na výrobcov, ktorí zamestnávajú vo výrobe stavebného výrobku menej ako 20 zamestnancov.“.
17.
V § 9 odseky 1 až 3 znejú:
„(1)
Počet skúšok, ich rozsah a postup pri ich vykonávaní podľa jednotlivých metód kontroly zhody určujú technické špecifikácie. Ak technická špecifikácia neurčuje počet skúšok, ich rozsah alebo postup pri ich vykonávaní spoločne určia autorizované osoby oprávnené na preukazovanie zhody rovnakej skupiny stavebných výrobkov.
(2)
Počiatočné skúšky sa vzťahujú aj na varianty stavebného výrobku vyrábané rovnakou technológiou.
(3)
Počiatočné skúšky treba opakovať, ak vo výrobe stavebného výrobku nastala zmena, ktorá môže ovplyvniť vlastnosti stavebného výrobku a spôsobiť jeho nezhodu s technickou špecifikáciou, najmä ak nastala podstatná zmena v technológii výroby, výmena technologického zariadenia, zmena používaných materiálov, surovín a polotovarov. Ak sa počiatočné skúšky vykonali v rámci technického osvedčovania, nie je potrebné ich opakovať v preukazovaní zhody.“.
18.
V § 9 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 5 a 6.
19.
V § 9 ods. 6 sa vypúšťa druhá veta.
20.
V § 10 ods. 1 sa v druhej vete vypúšťajú slová „bez predchádzajúceho upovedomenia výrobcu, predajcu alebo zhotoviteľa stavby“.
21.
V § 11 ods. 1 sa v druhej vete za slovo „posudzuje“ vkladajú slová „výroba a“.
22.
V § 11 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a či sú splnené požiadavky na vyhlasovanie o zhode (§ 6 ods. 1 až 3)“.
23.
V § 12 ods. 3 sa vypúšťa písmeno d).
24.
V § 12 ods. 7 písmená a) až c) znejú:
„a)
začne konanie o zrušenie certifikátu zhody alebo certifikátu vnútropodnikovej kontroly, ak je autorizovaná podľa § 15 ods. 1 písm. a) alebo b),
b)
dá podnet na začatie konania o zrušenie certifikátu zhody alebo certifikátu vnútropodnikovej kontroly, ak je autorizovaná podľa § 15 ods. 1 písm. c) alebo d),
c)
oznámi orgánu štátnej kontroly vnútorného trhu, že vyhlásenie zhody výrobcom je v rozpore s určenou technickou špecifikáciou.“.
25.
V § 15 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
na vykonávanie certifikácie systému vnútropodnikovej kontroly,“.
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).
26.
V § 15 odseky 2 až 7 znejú:
„(2)
Ministerstvo v osvedčení o autorizácii určí postavenie autorizovanej osoby podľa ods. 1 a rozsah jej činnosti podľa toho, ako spĺňa predpoklady autorizácie. Autorizovaná osoba môže byť autorizovaná aj pre niekoľko činností podľa ods. 1. Autorizovanou osobou podľa ods. 1 písm. a) až c) nemôže byť výrobca. Výrobca môže byť autorizovanou osobou podľa ods. 1 písm. d), ak je zaručená nezávislosť skúšobného laboratória v rámci organizačnej štruktúry podniku výrobcu.
(3)
Autorizovaná osoba podľa ods. 1 písm. a) je oprávnená vydávať a zrušovať certifikáty zhody a vykonávať alebo obstarávať vykonanie skúšok a inšpekcií, ktoré sú podkladom na vydanie alebo zrušenie certifikátu zhody.
(4)
Autorizovaná osoba podľa ods. 1 písm. b) je oprávnená vydávať a zrušovať certifikáty vnútropodnikovej kontroly a vykonávať alebo obstarávať vykonanie inšpekcií, ktoré sú podkladom na vydanie alebo zrušenie certifikátu vnútropodnikovej kontroly.
(5)
Autorizovaná osoba podľa ods. 1 písm. c) je oprávnená vykonávať inšpekcie systému vnútropodnikovej kontroly a priebežné inšpekcie.
(6)
Autorizovaná osoba podľa ods. 1 písm. d) je oprávnená overovať vlastnosti stavebných výrobkov vykonávaním skúšok podľa skúšobných postupov určených technickými špecifikáciami, ak ide o preukazovanie zhody, alebo podľa skúšobných postupov určených osvedčovacím miestom, ak ide o technické osvedčovanie. Rozsah jej autorizácie musí umožňovať vykonávanie všetkých skúšok potrebných na overenie vlastnosti stavebného výrobku najmenej pre jednu základnú požiadavku na stavby.
(7)
Autorizovaná osoba podľa ods. 1 písm. a) môže poveriť autorizovanú osobu podľa ods. 1 písm. c) vykonaním inšpekcie systému vnútropodnikovej kontroly a priebežných inšpekcií a autorizovanú osobou podľa ods. 1 písm. d) vykonaním počiatočných skúšok a kontrolných skúšok. Autorizovaná osoba podľa ods. 1 písm. b) môže poveriť autorizovanú osobu podľa ods. 1 písm. c) vykonaním inšpekcie systému vnútropodnikovej kontroly a priebežných inšpekcií.“.
27.
V § 16 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
má prehľad o vydaných technických špecifikáciách a je schopný zabezpečiť, že preukazovanie zhody bude v súlade s technickými špecifikáciami,“.
28.
V § 16 ods. 3 sa v druhej vete vypúšťa slovo „certifikáciou“.
29.
V § 16 ods. 4 písm. a) sa vypúšťajú slová „písm. a) a b)“.
30.
V § 17 ods. 1 sa v úvodnej vete vypúšťajú slová „pre stavebnú výrobu a výrobu stavebných látok“.
31.
V § 17 ods. 1 písmená g) až l) znejú:
„g)
zabezpečuje zverejňovanie predpisov na technické osvedčovanie, ktoré vydala Európska organizácia pre technické osvedčovanie, v štátnom jazyku,
h)
navrhuje slovenské technické normy vhodné na preukazovanie zhody a zrušenie určenia ich vhodnosti (§ 3 ods. 1),
i)
zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu Slovenskej republiky so Stálym výborom pre stavebníctvo, notifikuje autorizované osoby a osvedčovacie miesta a určuje predstaviteľov Slovenskej republiky v európskych sektorových skupinách pre stavebníctvo a v Európskej organizácii pre technické osvedčovanie,
j)
zverejňuje vo svojom vestníku
1.
oznámenia o udelení a odňatí autorizácií a o udelení a odňatí oprávnení vydávať a zrušovať technické osvedčenia,
2.
vzory certifikátov a vyhlásení zhody,
3.
oznámenia o vydaní a zrušení európskych technických osvedčení a technických osvedčení platných len na území Slovenskej republiky,
4.
oznámenia o dátume a spôsobe zverejnenia predpisov na technické osvedčovanie vydaných Európskou organizáciou pre technické osvedčovanie, preložených do štátneho jazyka,
5.
iné významné informácie a údaje týkajúce sa technických špecifikácií a preukazovania zhody,
k)
vydáva na požiadanie výrobcu stanovisko o zatriedení stavebného výrobku do systému preukazovania zhody a o tom, či ide o stavebný výrobok, ak je medzi výrobcom a autorizovanou osobou alebo osvedčovacím miestom o tom pochybnosť,
l)
poskytuje na požiadanie autorizovanej osobe alebo osvedčovaciemu miestu vysvetlenie, ako používať predpisy o stavebných výrobkoch a technické špecifikácie.“.
32.
V § 17 ods. 2 písm. b) sa slová „(§ 26 ods. 12)“ nahrádzajú slovami „(§ 26b ods. 1)“.
33.
V § 17 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
34.
V § 17 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
35.
§ 17 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ministerstvo vydá všeobecne záväzný právny predpis, v ktorom ustanoví
a)
skupiny stavebných výrobkov a systémy preukazovania zhody, ktoré sa vzťahujú na ich preukazovanie,
b)
podrobnosti o používaní značiek zhody vrátane obsahu a umiestnenia sprievodných údajov.“.
36.
§ 18 vrátane nadpisu, odkazov 6 a 7 a poznámok pod čiarou k týmto odkazom sa vypúšťajú.
37.
V § 19 odsek 2 znie:
„(2)
Orgán štátnej kontroly vnútorného trhu4) je oprávnený uložiť pokutu do 5 000 000 Sk výrobcovi alebo dovozcovi, ktorý
a)
uviedol na trh stavebný výrobok, ktorý nie je označený značkou zhody (§ 2 ods. 1),
b)
neoprávnene urobil vyhlásenie zhody (§ 7a ods. 1),
c)
nezastavil uvádzanie stavebného výrobku na trh alebo nestiahol stavebný výrobok z trhu, hoci tak bol povinný vykonať podľa zákona alebo na základe rozhodnutia orgánu štátnej kontroly vnútorného trhu (§ 7a ods. 3),
d)
neuchovával vyhlásenie zhody a podkladové písomnosti desať rokov odo dňa skončenia uvádzania stavebného výrobku na trh (§ 7a ods. 4) alebo
e)
neoprávnene použil značku zhody, alebo použil označenie zameniteľné so značkou zhody (§ 8).“.
38.
V § 20 odsek 2 znie:
„(2)
Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje na konanie
a)
o vydanie certifikátu zhody alebo certifikátu vnútropodnikovej kontroly (ďalej len „certifikát"),
b)
o zrušenie certifikátu (§ 22),
c)
o námietkach (§ 23),
d)
o preskúmanie postupu a rozhodnutia autorizovanej osoby alebo osvedčovacieho miesta (§ 24),
e)
o vydanie technického osvedčenia ( § 26),
f)
o vydanie predbežného technického osvedčenia (§ 26a),
g)
o zrušenie technického osvedčenia (§ 26b).“.
39.
§ 21 vrátane nadpisu znie:
㤠21
Konanie o vydanie certifikátu
(1)
Konanie sa začína dňom doručenia písomnej žiadosti výrobcu autorizovanej osobe na vykonávanie certifikácie zhody podľa § 15 ods. 1 písm. a) alebo certifikácie vnútropodnikovej kontroly podľa § 15 ods. 1 písm. b).
(2)
Náležitosťami žiadosti podľa odseku 1 sú
a)
údaje o výrobcovi a o mieste výroby stavebného výrobku,
b)
údaje o stavebnom výrobku, najmä
1.
jeho druhové označenie a obchodný názov,
2.
označenie všetkých jeho typov a variantov vyrábaných rovnakou technológiou,
3.
účel jeho použitia v stavbe a prípadné obmedzenia použitia v stavbe a
4.
spôsob jeho trvalého a pevného zabudovania do stavby,
c)
údaj o tom, či sa má vydať certifikát zhody alebo certifikát vnútropodnikovej kontroly,
d)
údaje o systéme vnútropodnikovej kontroly, najmä o jej organizácii, personálnom zabezpečení a technickom vybavení,
e)
označenie technickej špecifikácie, ktorá sa má v konaní použiť.
(3)
Ak žiadosť podľa odseku 1 nemá náležitosti podľa odseku 2 alebo má iný nedostatok, pre ktorý konanie nemôže pokračovať, autorizovaná osoba vyzve výrobcu, aby v určenej lehote žiadosť doplnil alebo aby odstránil jej iný nedostatok. Ak to výrobca v určenej lehote neurobí, autorizovaná osoba konanie zastaví a žiadosť vráti výrobcovi.
(4)
Autorizovaná osoba do desať dní odo dňa, keď je žiadosť doplnená alebo odstránený iný jej nedostatok, doručí výrobcovi návrh zmluvy o podmienkach vydania certifikátu (ďalej len „zmluva"). Na obsah a formu zmluvy sa primerane vzťahujú ustanovenia všeobecných predpisov o zmluve o kontrolnej činnosti.9) Ak výrobca návrh zmluvy odmietne alebo zmluva nie je uzavretá z iného dôvodu, autorizovaná osoba konanie zastaví a žiadosť vráti výrobcovi.
(5)
Autorizovaná osoba pred uzavretím zmluvy zastaví konanie a žiadosť vráti výrobcovi, ak
a)
výrobca vzal žiadosť späť alebo
b)
ak zistí, že
1)
nie je autorizovaná na certifikáciu v rozsahu podanej žiadosti, alebo jej bola autorizácia odňatá po podaní žiadosti,
2)
neexistuje technická špecifikácia, podľa ktorej možno vydať certifikát,
3)
v tej istej veci prebieha konanie u inej autorizovanej osoby,
4)
výrobca po začatí konania zanikol bez právneho nástupcu,
5)
stavebný výrobok, ktorý je uvedený v žiadosti, sa prestal vyrábať alebo jeho výroba bola zakázaná alebo zastavená na príkaz oprávneného orgánu.
(6)
Autorizovaná osoba môže odstúpiť od zmluvy, ak výrobca neplní zmluvu alebo je najmenej dva mesiace nečinný a bez jeho súčinnosti nemožno v konaní pokračovať, alebo ak vznikne prekážka konania podľa odseku 5 po uzavretí zmluvy; oznámenie o odstúpení od zmluvy spolu so žiadosťou bezodkladne doručí výrobcovi.
(7)
Výrobca môže vziať žiadosť späť a podať ju inej autorizovanej osobe len do uzavretia zmluvy. Výrobca môže odstúpiť od zmluvy, ak autorizovaná osoba neplní zmluvu alebo ak je nečinná, najmä ak do dvoch mesiacov odo dňa platnosti zmluvy nevykonala nijaký úkon potrebný na vydanie certifikátu.
(8)
Ak sa v konaní postupmi podľa § 7 ods. 2 alebo 3 preukáže, že stavebný výrobok alebo vnútropodniková kontrola sú v zhode s technickou špecifikáciou
a)
podľa § 3 ods. 1 písm. b) alebo d), autorizovaná osoba vydá výrobcovi certifikát,
(9)
Ak sa v konaní postupmi podľa § 7 ods. 2 alebo 3 nepreukáže zhoda stavebného výrobku s technickou špecifikáciou, autorizovaná osoba certifikát nevydá. Nevydanie certifikátu sa výrobcovi oznamuje písomne s uvedením dôvodu nevydania certifikátu.
(10)
Certifikát obsahuje
a)
označenie autorizovanej osoby,
b)
označenie výrobcu a miesta výroby stavebného výrobku,
c)
údaje o stavebnom výrobku, najmä jeho druhové označenie, obchodný názov a označenie typov a variantov vyrábaných rovnakou technológiou, údaje o účele použitia v stavbe podľa technickej špecifikácie a o prípadných obmedzeniach použitia v stavbe,
d)
označenie technickej špecifikácie, na základe ktorej bol vydaný certifikát, a informáciu o vlastnostiach stavebného výrobku, ktoré sa v konaní overovali,
e)
názov a číslo certifikátu a dátum začiatku jeho platnosti,
f)
údaje o podmienkach platnosti certifikátu,
g)
podpis oprávnenej osoby.
(11)
Certifikát je platný odo dňa, ktorý je v ňom uvedený ako deň platnosti. Certifikát sa vydáva s platnosťou na neurčitý čas. Autorizovaná osoba obmedzí platnosť certifikátu, ak o to požiada výrobca, a to na čas, ktorý uviedol v žiadosti alebo uplatnil v konaní. Autorizovaná osoba môže obmedziť platnosť certifikátu aj vtedy, ak
a)
je v schvaľovacom konaní nová technická špecifikácia, a to na čas do nadobudnutia jej platnosti,
b)
sa pripravuje zmena technológie výroby stavebného výrobku, a to na čas do zavedenia novej technológie,
c)
údaje o stavebnom výrobku alebo o systéme vnútropodnikovej kontroly v žiadosti podľa odseku 2 majú časovo obmedzenú platnosť, a to na čas ich platnosti,
d)
odstránenie zistenej nepodstatnej odchýlky od technickej špecifikácie vyžaduje systémové zmeny v technológii výroby stavebného výrobku alebo v systéme vnútropodnikovej kontroly, a to na čas do ich vykonania, najviac na päť rokov.
(12)
Certifikát sa doručuje výrobcovi a oznámenie o jeho vydaní orgánu štátnej kontroly vnútorného trhu.
(13)
Certifikát možno kopírovať len ako celok. Kopírovať len jeho časť možno len so súhlasom autorizovanej osoby.
(14)
Výrobca môže vydať vyhlásenie zhody najskôr v deň nasledujúci po dni začiatku platnosti certifikátu.
(15)
Ak sa počas platnosti certifikátu zmenia údaje, ktoré sú obsahom certifikátu, ale zmena nie je dôvodom na zrušenie certifikátu, autorizovaná osoba vydá na žiadosť výrobcu certifikát obsahujúci nové údaje a výrobca vydá nové vyhlásenie zhody.“.
40.
V § 22 odsek 1 vrátane nadpisu znie:
㤠22
Konanie o zrušenie certifikátu
(1)
Ak autorizovaná osoba zistí nezhodu stavebného výrobku alebo systému vnútropodnikovej kontroly s technickou špecifikáciou, vyzve výrobcu, aby ju odstránil v primeranej lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako jeden mesiac. Ak výrobca neodstráni nezhodu, autorizovaná osoba začne konanie o zrušenie certifikátu; upovedomí o tom výrobcu a orgán štátnej kontroly vnútorného trhu.“.
41.
V § 22 ods. 3 písm. a) sa za slovo „výrobku“ vkladajú slová „alebo systému vnútropodnikovej kontroly“.
42.
V § 22 ods. 3 písmeno d) znie:
„d)
skončila platnosť technickej špecifikácie, na ktorej základe bol vydaný certifikát,“.
43.
V § 22 odseky 4 a 5 znejú:
„(4)
Oznámenie autorizovanej osoby o zrušení certifikátu sa doručuje výrobcovi a orgánu štátnej kontroly vnútorného trhu. Ak taký certifikát bol vydaný na základe technického osvedčenia aj osvedčovaciemu miestu.
(5)
Odo dňa doručenia rozhodnutia oznámenia o zrušení certifikátu výrobcovi stráca platnosť jeho vyhlásenie zhody a od tohto dňa nemožno uvádzať na trh stavebný výrobok, ktorého sa rozhodnutie týka.“.
44.
V § 23 ods. 1 prvá a druhá veta znejú: „Proti jednotlivým úkonom autorizovanej osoby v konaní o vydanie alebo zrušenie certifikátu má výrobca právo písomne podať námietky. Námietky sa podávajú autorizovanej osobe do desať dní odo dňa uskutočnenia úkonu, ak v zmluve nie je dohodnutá iná lehota.“.
45.
V § 24 odseky 1 až 3 znejú:
„(1)
Výrobca je oprávnený požiadať ministerstvo o preskúmanie postupu a úkonov autorizovanej osoby alebo osvedčovacieho miesta, ak sa domnieva, že sú v rozpore s týmto zákonom. O preskúmanie možno požiadať do 30 dní odo dňa doručenia
a)
vrátenej žiadosti výrobcovi podľa § 21 ods. 3 až 5 alebo podľa § 26 ods. 3 a 4,
b)
oznámenia o odstúpení od zmluvy podľa § 21 ods. 6,
c)
certifikátu podľa § 21 ods. 8, technického osvedčenia podľa § 26 ods. 12 alebo predbežného technického osvedčenia podľa § 26a ods. 1,
d)
oznámenia o nevydaní certifikátu podľa § 21 ods. 9 alebo technického osvedčenia podľa § 26 ods. 8,
e)
oznámenia o zrušení certifikátu podľa § 22 ods. 4, predbežného technického osvedčenia podľa § 26a ods. 3 alebo technického osvedčenia podľa § 26b ods. 3.
(2)
Žiadosť je písomná a obsahuje
a)
údaje o výrobcovi a o autorizovanej osobe alebo o osvedčovacom mieste,
b)
opis toho, v čom výrobca vidí porušenie zákona,
c)
návrh rozhodnutia ministerstva.
(3)
Ministerstvo v konaní preskúma správnosť postupu autorizovanej osoby alebo osvedčovacieho miesta a súlad preskúmavaných úkonov so zákonom, najmä preskúma nestrannosť a objektívnosť hodnotenia získaných údajov a podkladov a či preskúmavané úkony vychádzajú z návrhov výrobcu, zo zmluvy, z protokolov o vykonaných skúškach a z písomných správ z vykonaných inšpekcií. Ak z preskúmania zistí opodstatnenosť žiadosti, napadnutý úkon zruší; inak žiadosť zamietne.“.
46.
§ 25 sa vrátane nadpisu vypúšťa.
47.
V § 26 ods. 2 písmená f) a g) znejú:
„f)
údaje o systéme vnútropodnikovej kontroly, najmä o jej organizácii, personálnom zabezpečení a technickom vybavení,
g)
označenie
1.
predpisu Európskej organizácie pre technické osvedčovanie na vydanie európskeho technického osvedčenia vzťahujúceho sa na stavebný výrobok, ak taký predpis bol vydaný, alebo
2.
technickej normy, podľa ktorej sa majú overovať vlastnosti stavebného výrobku alebo posudzovať účinnosť systému vnútropodnikovej kontroly, ak táto technická norma existuje, ale nie je technickou špecifikáciou podľa § 3 ods. 1.“.
48.
V § 26 ods. 2 sa vypúšťa písmeno h) vrátane odkazu 9b a poznámky pod čiarou k tomuto odkazu.
49.
V § 26 ods. 4 sa číslo „15“ nahrádza číslom „30“.
50.
V § 26 odsek 6 znie:
„(6)
Ak osvedčovacie miesto vydáva technické osvedčenie platné len na území Slovenskej republiky, overí alebo obstará overenie vlastností stavebného výrobku a posúdenie účinnosti systému vnútropodnikovej kontroly a zistené výsledky porovná s technickou normou uvedenou výrobcom [ods. 2 písm. g) druhý bod] a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré sa vzťahujú na stavebný výrobok. Ak ide o stavebný výrobok, na ktorý výrobca neuviedol technickú normu, osvedčovacie miesto overí vhodnosť stavebného výrobku z hľadiska základných požiadaviek na stavby a požiadaviek na bezpečnosť osôb pri stavebných prácach a pri bežnej údržbe stavby a overí alebo obstará overenie vlastností stavebného výrobku a posúdenie účinnosti systému vnútropodnikovej kontroly. Ak existuje predpis podľa odseku 2 písm. g) prvého bodu, osvedčovacie miesto postupuje podľa odseku 7.“.
53.
V § 26 ods. 10 písmená c) až i) znejú:
„c)
údaje o stavebnom výrobku, najmä jeho druhové označenie, obchodný názov a označenie typov a variantov vyrábaných rovnakou technológiou,
d)
údaje o účele a spôsobe použitia stavebného výrobku v stavbe a o prípadných obmedzeniach jeho použitia v stavbe,
e)
údaje o podmienkach platnosti technického osvedčenia,
f)
názov a číslo technického osvedčenia a dátum jeho vydania,
g)
meno, priezvisko a funkcia osoby oprávnenej podpísať technické osvedčenie,
h)
systém preukazovania zhody, uvedenie skúšok vyžadovaných určeným systémom preukazovania zhody a požiadavky na systém vnútropodnikovej kontroly,
i)
označovanie stavebného výrobku značkou zhody a požiadavky na sprievodné údaje,“.
54.
V § 26 ods. 10 sa vypúšťa písmeno j).
Doterajšie písmeno k) sa označuje ako písmeno j).
55.
V § 26 ods. 12 prvá veta znie: „Technické osvedčenie sa doručuje výrobcovi a podstatné údaje o jeho obsahu sa oznamujú ministerstvu.“.
56.
V § 26 ods. 13 sa na koniec pripája táto veta: „Výrobca je povinný na požiadanie umožniť nahliadnutie do technického osvedčenia, ako aj vydať žiadateľovi do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti odpis alebo fotokópiu technického osvedčenia za úhradu skutočných nákladov.“.
57.
Za § 26 sa vkladajú § 26a a 26b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠26a
Predbežné technické osvedčenie
(1)
Osvedčovacie miesto môže v konaní podľa § 26 vydať predbežné technické osvedčenie, ktorým osvedčí vhodnosť nového stavebného výrobku na použitie v konkrétnej stavbe. Predbežné technické osvedčenie možno vydať len vtedy, keď vhodnosť nového stavebného výrobku možno overiť len jeho použitím v stavbe a ak stavebný výrobok nemôže ohroziť mechanickú odolnosť a stabilitu stavby, zdravie a bezpečnosť užívateľov stavby ani životné prostredie.
(2)
Predbežné technické osvedčenie nahrádza preukázanie zhody stavebného výrobku len pre konkrétne určenú stavbu na území Slovenskej republiky. Osvedčovacie miesto obmedzí platnosť predbežného technického osvedčenia na čas potrebný na overenie vlastnosti stavebného výrobku na použitie v stavbe.
(3)
Ak platnosť predbežného technického osvedčenia nezanikla uplynutím lehoty jeho platnosti ani zrušením osvedčovacím miestom pred vydaním technického osvedčenia, predbežné technické osvedčenie sa zrušuje vydaním technického osvedčenia alebo oznámením o nevydaní technického osvedčenia.
§ 26b
Konanie o zrušenie technického osvedčenia
(1)
Osvedčovacie miesto začne konanie o zrušenie technického osvedčenia,
a)
ak na ten istý stavebný výrobok toho istého výrobcu bolo vydané európske technické osvedčenie,
b)
ak všeobecne záväzný právny predpis ustanoví, že stavebný výrobok alebo jeho zložku, alebo časť nemožno uvádzať na trh alebo používať na zhotovenie stavby, alebo jeho používanie nie je v súlade s požiadavkami na bezpečnosť osôb pri stavebných prácach alebo pri bežnej údržbe,
c)
ak o jeho zrušenie požiadal výrobca,
d)
ak sa preukáže nezhoda stavebného výrobku s technickým osvedčením a výrobca v určenej lehote nezhodu neodstránil.
(2)
Osvedčovacie miesto o začatí konania upovedomí výrobcu a požiada ho o písomné vyjadrenie.
(3)
Ak sa po vypočutí výrobcu preukáže, že je dôvod podľa odseku 1, osvedčovacie miesto zruší technické osvedčenie. Zrušenie technického osvedčenia sa písomne oznámi výrobcovi a ministerstvu.
(4)
Dňom doručenia rozhodnutia osvedčovacieho miesta o zrušení technického osvedčenia výrobcovi strácajú platnosť certifikáty a vyhlásenia zhody, ktoré boli na jeho základe vydané.“.
58.
§ 27 a 28 sa vrátane nadpisov vypúšťajú.
60.
§ 30 a 31 sa vrátane nadpisov vypúšťajú.
61.
Za § 31 sa vkladá nový § 31a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠31a
Prechodné ustanovenia účinné od 1. apríla 2004
(1)
Na certifikáty preukázania zhody vydané pred 1. aprílom 2004 sa vzťahujú ustanovenia o certifikátoch účinné od 1. apríla 2004.
(2)
Na vyhlásenia výrobcu o preukázaní zhody vydané pred 1. aprílom 2004 sa vzťahujú ustanovenia o vyhláseniach zhody účinné od 1. apríla 2004.“.
62.
Zákon sa dopĺňa o prílohu, ktorá znie:
„Príloha k zákonu č. 90/1998 Z. z.
Zoznam prebratých smerníc
Týmto zákonom sa preberajú smernice:
1. Smernica Rady č. 89/106/EHS z 21. decembra 1988 o zbližovaní právnych predpisov a administratívnych opatrení členských štátov, ktoré sa týkajú stavebných výrobkov. (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 40 z 11. februára 1989, str. 12).
2. Smernica Rady č. 93/68/EHS z 22. júla 1993, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 87/404/EHS (jednoduché tlakové nádoby), 88/378/EHS (bezpečnosť hračiek), 89/106/EHS (stavebné produkty), 89/336/EHS (elektromagnetická kompatibilita), 89/392/EHS (strojové zariadenie), 89/686/EHS (zariadenia osobnej ochrany), 90/384/EHS (neautomatické váhové prístroje), 90/385/EHS (implantabilné liečebné prístroje), 90/396/EHS (prostriedky na plynové palivo), 91/263/EHS (telekomunikačné terminálové zariadenie), 92/42/EHS (nové teplovodné kotly na tekuté alebo plynové palivo) a 73/23/EHS (elektrické zariadenia skonštruované na použitie v rámci určitého rozmedzia napätia). (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 220 z 30. augusta 1993, str. 1 – 22).
Preklad týchto smerníc sa nachádza v Centrálnej prekladateľskej jednotke sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.“.
63.
V celom texte zákona sa slová „certifikácia preukazovania zhody“ a slová „vyhlásenie o zhode“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „certifikácia zhody“ a „vyhlásenie zhody“ v príslušnom gramatickom tvare.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vydal úplné znenie zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 264/1999 Z. z., zákonom č. 413/2000 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2004 okrem bodov 9, 39 [§ 21 ods. 8 písm. b)], 51, 52 a 59, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.