133/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2004 do 30.04.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

133
ZÁKON
z 3. februára 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 379/1996 Z. z. o Fonde na podporu zahraničného obchodu v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 379/1996 Z. z. o Fonde na podporu zahraničného obchodu v znení zákona č. 162/1998 Z. z. a zákona č. 304/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 sa odsek 7 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
schvaľuje prenájom a prevod hmotného majetku a nehmotného majetku fondu na iné právnické osoby (§ 7 ods. 5).“.
2.
V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
finančné prostriedky získané za prenájom alebo prevod hmotného majetku a nehmotného majetku fondu, ktoré schválila správna rada [§ 3 ods. 7 písm. i)].“.
3.
V § 7 ods. 4 sa slová „nesmú prekročiť 5 % z ročných príjmov fondu“ nahrádzajú slovami „nesmú prekročiť 15 % z ročných príjmov fondu“.
4.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Hmotný majetok a nehmotný majetok fondu možno na základe rozhodnutia správnej rady [§ 3 ods. 7 písm. i)] prenajať alebo previesť za odplatu na iné právnické osoby, ktoré sú rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou štátu8a) a ktoré boli zriadené na podporu rozvoja zahraničného obchodu; prenájom alebo prevod majetku fondu na iné osoby nie je prípustný.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
„8a)
§ 21 ods. 1 a 2 zákona č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a výrobu v nej prevádzkovať“.
2.
§ 1 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Významnou investíciou je aj stavba určená na výrobu (služby), ktorej výstavbu bude zabezpečovať podnik, ktorý nespĺňa podmienku podľa odseku 2 písm. a), ak
a)
uskutočnenie tejto stavby je nevyhnutné na zabezpečenie prevádzkovania výroby vo významnej investícii podľa odseku 2, s ktorou technicky, technologicky alebo logisticky súvisí, alebo bude jej dodávateľom súčiastok, dielov alebo polotovarov pre finálne výrobky,
b)
plánovaný objem výroby (služieb) v nej alebo prínos k zamestnanosti je z hľadiska rozvoja hospodárstva regiónu významná,
c)
vláda o nej rozhodla, že jej uskutočnenie je vo verejnom záujme.“.
3.
V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 608/1992 Zb. a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 265/1993 Z. z.“ nahrádza citáciou „vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 86/2002 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 576/2003 Z. z.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2004.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.