129/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

129
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 27. februára 2004,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky č. 409/2002 Z. z.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 68 ods. 3 písm. e) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky č. 409/2002 Z. z. sa mení takto:
1.
V prílohe č. 1 pri odpade č. 04 01 02 sa označenie kategórie odpadu „N“ nahrádza označením „O“.
2.
V prílohe č. 1 pri odpade č. 04 01 04 sa označenie kategórie odpadu „N“ nahrádza označením „O“.
3.
V prílohe č. 1 pri odpade č. 04 01 05 sa označenie kategórie odpadu „N“ nahrádza označením „O“.
4.
V prílohe č. 1 pri odpade č. 04 01 06 sa označenie kategórie odpadu „N“ nahrádza označením „O“.
5.
V prílohe č. 1 pri odpade č. 04 01 08 sa označenie kategórie odpadu „N“ nahrádza označením „O“.
6.
V prílohe č. 1 pri odpade č. 17 04 03 sa označenie kategórie odpadu „N“ nahrádza označením „O“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2004.
László Miklós v. r.