Predpis bol zrušený predpisom 370/2015 Z. z.

127/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2005 do 31.12.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

127
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 25. februára 2004
o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 68 ods. 3 písm. m) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2004 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Sadzby pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu
(1)
Sadzba pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu (ďalej len „sadzba”) pre batérie a akumulátory1) za kilogram je
a)
190 Sk, ak ide o batérie a akumulátory, ktorých hmotnosť jedného kusa je menšia ako jeden kilogram,
b)
8 Sk, ak ide o batérie a akumulátory, ktorých hmotnosť jedného kusa je väčšia ako jeden kilogram.
(2)
Sadzba pre minerálne mazacie oleje do spaľovacích motorov, prevodové oleje, oleje pre turbíny alebo hydraulické oleje2) je 2 Sk za kilogram.
(3)
Sadzba pre pneumatiky pre motorové vozidlá a nemotorové vozidlá3) je 8,20 Sk za kilogram.
(4)
Sadzba pre viacvrstvové kombinované materiály4) je 7 Sk za kilogram.
(5)
Sadzba pre elektrozariadenia5) za kilogram je pre
a)
veľké domáce spotrebiče
1.
chladiace zariadenia 28 Sk,
2.
ostatné 16 Sk,
b)
malé domáce spotrebiče 20 Sk,
c)
informačné technológie a telekomunikačné zariadenia
1.
osobné počítače 50 Sk,
2.
ostatné 40 Sk,
d)
spotrebnú elektroniku
1.
televízne prijímače 50 Sk,
2.
ostatné 40 Sk,
e)
svetelné zdroje
1.
neobsahujúce ortuť 40 Sk,
2.
obsahujúce ortuť 50 Sk,
f)
elektrické a elektronické nástroje okrem veľkých stacionárnych priemyselných nástrojov 20 Sk,
g)
hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely 20 Sk,
h)
zdravotnícke zariadenia okrem všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov 40 Sk,
i)
prístroje na monitorovanie a kontrolu 40 Sk,
j)
predajné automaty 20 Sk.
(6)
Sadzba pre výrobky z polyetyléntereftalátu,6) polyetylénu, polypropylénu, polystyrénu a z polyvinylchloridu7) je 5 Sk za kilogram.
(7)
Sadzba pre papier a lepenku9) je 0,60 Sk za kilogram.
(8)
Sadzba pre sklo (vrátane obalového a tabuľového obločného skla)10) je 0,62 Sk za kilogram.
(9)
Sadzba pre motorové vozidlo11) je 2 000 Sk za motorové vozidlo.
(10)
Sadzba pre kovové obaly12) je
a)
1,20 Sk za kilogram železa a ocele pre kovové obaly zo železa a z ocele,
b)
4,30 Sk za kilogram hliníka a jeho zliatin pre kovové obaly z hliníka a jeho zliatin.
§ 2
Zoznam výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu
Zoznam výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, je uvedený v prílohe.
§ 3
Podrobnosti o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu podľa § 64 ods. 4 zákona
(1)
Základnými údajmi o žiadateľovi uvádzanými v žiadosti podľa § 64 ods. 4 zákona (ďalej len „žiadosť“) sú
a)
obchodné meno alebo iný názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné meno alebo meno a priezvisko a miesto podnikania alebo adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené,
b)
identifikačné údaje o štatutárnom orgáne žiadateľa alebo o jeho členoch,
c)
názov banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej má žiadateľ účet, a číslo účtu, ktoré používa v súvislosti s výkonom svojej činnosti,
d)
predmet činnosti žiadateľa,
e)
údaje o činnosti žiadateľa v oblasti odpadového hospodárstva vrátane jej stručnej charakteristiky,
f)
názov a číslo rozhodnutia, ktorým sa povolil výkon činnosti v oblasti odpadového hospodárstva, a názov orgánu, ktorý rozhodnutie vydal,
g)
údaje o technickej vybavenosti žiadateľa vrátane jej stručnej charakteristiky,
h)
údaje o hospodárení žiadateľa a o jeho finančnej situácii,
i)
údaje o úverovom zaťažení žiadateľa,
j)
údaje o možnostiach zabezpečenia úveru, ak žiadateľ žiada o úver.
(2)
Navrhovaný účel a spôsob využitia prostriedkov Recyklačného fondu sa v žiadosti uvádza najmä v tomto členení:
a)
charakteristika činnosti, na ktorú sa žiadajú prostriedky Recyklačného fondu, a to najmä vo vzťahu k intenzifikácii alebo rozšíreniu systému nakladania s odpadmi v Slovenskej republike s dôrazom na kapacitné, technické, ekonomické, environmentálne a iné možnosti a zámery žiadateľa, s konkrétnou špecifikáciou použitia požadovaných finančných prostriedkov z jednotlivých sektorov Recyklačného fondu,
b)
charakteristika cieľa, ktorý sa má realizáciou činnosti dosiahnuť, a to najmä vo väzbe na ciele programov odpadového hospodárstva a komoditné programy sektorov Recyklačného fondu a s ohľadom na existujúce a predpokladané zmluvné vzťahy zabezpečujúce splnenie tohto cieľa a predpokladané prínosy za obdobie minimálne troch rokov kvantifikované množstvom vyzbieraného a vytriedeného odpadu podľa jednotlivých komodít, množstvom zhodnotených odpadov podľa jednotlivých komodít, charakterizované aj spôsobmi zhodnotenia odpadov a projektovanou kapacitou na zhodnotenie odpadov,
c)
materiálová, technologická, finančná a iná účasť tretích osôb na činnosti,
d)
podiel vlastných zdrojov na financovaní projektu a ich špecifikácia,
e)
ďalšie údaje potrebné na preukázanie účelu a spôsobu využitia prostriedkov.
(3)
Prílohou k žiadosti
a)
je, ak ide o preukázanie údajov uvedených v odseku 1 písm. e),
1.
prehľad existujúcich zmluvných vzťahov žiadateľa súvisiacich s účelom, na ktorý sa prostriedky majú poskytnúť, ktoré dokumentujú postupy v procese nakladania s odpadmi,
2.
prehľad o doterajšej činnosti žiadateľa v oblasti odpadového hospodárstva vrátane dosiahnutých parametrov, napríklad množstvá vyzbieraného, vytriedeného alebo spracovaného odpadu podľa jednotlivých komodít,
3.
iné doklady preukazujúce údaje uvedené v odseku 1 písm. e),
b)
je osvedčená kópia rozhodnutia, ak ide o preukázanie údajov uvedených v odseku 1 písm. f),
c)
je prehľad o vynaložených investičných prostriedkoch súvisiacich so zberom, s triedením a zhodnocovaním odpadu alebo so zberom a spracovaním starých vozidiel, ak ide o preukázanie údajov uvedených v odseku 1 písm. g).
(4)
Prílohou k žiadosti fyzickej osoby a právnickej osoby s výnimkou obce, okrem príloh podľa odseku 3
a)
je výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace, výpis zo živnostenského listu alebo iné oprávnenie na podnikanie, ak ide o preukázanie údajov uvedených v odseku 1 písm. a) a b),
b)
je, ak ide o preukázanie údajov uvedených v odseku 1 písm. h),
1.
účtovná závierka žiadateľa za tri predchádzajúce účtovné obdobia alebo za celú dobu jeho činnosti, ak činnosť vykonáva kratšiu dobu; účtovná závierka overená audítorom je prílohou k žiadosti, ak je overenie audítorom potrebné podľa osobitného predpisu,13)
2.
údaje v rozsahu súvahy, výkazu ziskov a strát a prehľadu peňažných tokov alebo údaje v rozsahu výkazu o príjmoch a výdavkoch k 30. júnu bežného roka, ak sa žiadosť podáva v druhom polroku bežného roka,
3.
kópie dokladov o hospodárení, na ktorých základe žiadateľ urobil daňové priznania k dani z príjmov za posledné tri kalendárne roky činnosti žiadateľa alebo za celú dobu jeho činnosti, za ktorú urobil daňové priznania, ak činnosť vykonáva kratšiu dobu, a doklady potvrdzujúce zaplatenie dane z príjmov za tieto obdobia,
4.
prehľad o pohľadávkach a záväzkoch podľa stavu, ktorý nie je starší ako jeden mesiac ku dňu podania žiadosti, a to v štruktúre podľa lehoty splatnosti za bežný rok, ich špecifikácia podľa termínov splatnosti do 30 dní, do troch mesiacov, nad tri mesiace a prehľad o nedobytných pohľadávkach,
5.
stručná charakteristika činnosti žiadateľa a vývoja jeho podnikateľských aktivít od začiatku bežného roka a finančný plán žiadateľa najmenej na obdobie splácania úveru vrátane plánu peňažných tokov, ak ide o podnikateľa žiadajúceho o úver,
c)
je, ak ide o preukázanie údajov uvedených v odseku 1 písm. j),
1.
doklad potvrdzujúci existenciu vlastníckeho práva žiadateľa k predmetu zábezpeky ku dňu podania žiadosti, ak to povaha predmetu zábezpeky umožňuje; ak je predmetom zábezpeky nehnuteľnosť, prílohou k žiadosti je aj znalecký posudok nie starší ako dva mesiace alebo
2.
písomný súhlas budúceho ručiteľa s ručením a doklady preukazujúce jeho spôsobilosť ručiť, ak žiadateľ navrhuje zabezpečiť úver ručením, alebo
3.
záručná listina v prípade bankovej záruky, alebo
4.
doklad o poistení predmetu zábezpeky, ak to povaha predmetu zábezpeky umožňuje, alebo
5.
iný doklad týkajúci sa navrhnutej zábezpeky potrebný na posúdenie žiadosti.
(5)
Prílohou k žiadosti obce okrem príloh podľa odseku 3
a)
je, ak ide o preukázanie údajov uvedených v odseku 1 písm. h),
1.
charakteristika rozpočtového hospodárenia žiadateľa v príslušnom rozpočtovom roku,
2.
výkaz o plnení príjmov a výdavkov za posledný štvrťrok bežného roka pred podaním žiadosti a za porovnateľné obdobie predchádzajúceho roka,
3.
údaje v rozsahu súvahy za posledný kalendárny polrok pred podaním žiadosti a za porovnateľné obdobie predchádzajúceho roka, prípadne zoznam pohľadávok a záväzkov za rovnaké obdobia,
4.
výkaz príjmov a výdavkov a súvaha za posledné tri kalendárne roky, ak ide o žiadosť o úver,
5.
výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva, ak ide o žiadosť o úver,
6.
predpoklad príjmov a výdavkov na obdobie, na ktoré sa požaduje úver,
b)
je, ak ide o preukázanie údajov uvedených v odseku 1 písm. j),
1.
rozpočet na bežný rok schválený obecným zastupiteľstvom,
2.
výpis z uznesenia príslušného orgánu obce, ktorý rozhodol o návrhu spôsobu zabezpečenia úveru v prospech Recyklačného fondu,
3.
doklady podľa odseku 3 písm. c), ak sú podľa povahy veci potrebné.
(6)
Prílohou k žiadosti, ktorou sa preukazuje navrhovaný účel a spôsob využitia prostriedkov Recyklačného fondu podľa odseku 2, je
a)
projekt činnosti, na ktorú sa žiadajú prostriedky Recyklačného fondu, s uvedením technickej a ekonomickej špecifikácie a náročnosti činnosti,
b)
povolenia štátnych orgánov, ak to charakter činnosti vyžaduje,
c)
vybrané časti projektovej dokumentácie, súhrnný rozpočet, úhrnná technická správa, sprievodná správa, situačný výkres, ak to charakter činnosti umožňuje,
d)
prehľad o spôsobe výberu dodávateľa prác, materiálov a technológií,
e)
zmluva s treťou osobou, ktorá sa má podieľať na činnosti,
f)
iné doklady potrebné na posúdenie žiadosti.
Záverečné ustanovenia
§ 4
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 516/2001 Z. z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu v znení vyhlášky č. 337/2002 Z. z. a vyhlášky č. 733/2002 Z. z.
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2004.
László Miklós v. r.
Príloha
k vyhláške č. 127/2004 Z. z.
ZOZNAM VÝROBKOV, MATERIÁLOV A ZARIADENÍ, ZA KTORÉ SA PLATÍ PRÍSPEVOK DO RECYKLAČNÉHO FONDU
A. Batérie a akumulátory podľa § 41 zákona
Kód podľa
colného
sadzobníka
Názov výrobku podľa colného sadzobníka
ex 8506 Galvanické články a batérie:
8506 10 - Na báze oxidu manganičitého
8506 30 - Na báze oxidu ortuťnatého
8506 40 - Na báze oxidu strieborného
8506 50 - Lítiové
8506 60 - Zinkovzdušné
8506 80 - Ostatné galvanické články a batérie
ex 8507 Elektrické akumulátory, vrátane ich separátorov, tiež s pravouhlým prierezom
(vrátane štvorcového):
8507 10 - Olovené, používané na štartovanie piestových motorov
8507 20 - Ostatné olovené akumulátory
8507 30 - Niklo-kadmiové
8507 40 - Fero-niklové
8507 80 - Ostatné akumulátory
B. Minerálne a mazacie oleje podľa § 42 zákona
Kód podľa
colného
sadzobníka
Názov výrobku podľa colného sadzobníka
2709 00 Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, surové:
ex 2710 Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové; prípravky inde
nešpecifikované ani nezahrnuté, obsahujúce najmenej 70 % hmotnosti alebo viac
minerálnych olejov alebo olejov získaných z bitúmenových nerastov, ak sú tieto oleje
základnými zložkami týchto prípravkov; odpadové oleje:
2710 19 71 — Ťažké oleje:
— Mazacie oleje; ostatné oleje:
— Určené na špecifické spracovanie
2710 19 81 — Na iné účely:
— Motorové oleje, mazacie oleje pre kompresory, mazacie oleje pre turbíny
2710 19 83 — Kvapaliny na hydraulické účely
2710 19 87 — Prevodové oleje a redukčné oleje
2710 19 91 — Oleje používané pri obrábaní kovov, pri uvoľňovaní odliatkov z foriem, antikorózne oleje
2710 19 93 —- Elektrické izolačné oleje
2710 19 99 — Ostatné mazacie oleie a ostatné oleie
C. Pneumatiky podľa § 43 zákona
Kód podľa
colného
sadzobníka
Názov výrobku podľa colného sadzobníka
4011 Nové pneumatiky z gumy
4012 Protektorované alebo použité pneumatiky z gumy, plné obruče alebo nízkotlakové plášte,
behúne plášťa pneumatikyokrem ochranných vložiek do rafika pneumatiky
4008 29 90 Ostatné
D. Viacvrstvové kombinované materiály podľa § 44 zákona
Kód podľa
colného
sadzobníka
Názov výrobku podľa colného sadzobníka
ex 4811 Papier, lepenka, buničitá vata a pásy splstených buničinových vlákien, natreté,
impregnované, potiahnuté, na povrchu farbené, na povrchu zdobené alebo potlačené,
v kotúčoch alebo pravouhlých (vrátane štvorcových) listoch akéhokoľvek rozmeru, iné ako
tovar druhov opísaných v položkách 4803, 4809 alebo 4810 colného sadzobníka:
4811 51 00
4811 59 00
- Papier a lepenka, natreté, impregnované alebo potiahnuté plastmi (okrem lepidiel):
— Bielený, s plošnou hmotnosťou väčšou ako 150 g/m2
— Ostatný
E. Kovové obaly podľa § 44a zákona
Kód podľa
colného
sadzobníka
Názov výrobku podľa colného sadzobníka
ex 72. kapitola Železo a oceľ
7211 Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, v šírke menšej ako 600 mm,
neplátované, nepokovované ani nepotiahnuté (oceľová viazacia páska)
7212 Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, v šírke menšej ako 600 mm,
plátované, pokovované alebo potiahnuté (oceľová viazacia páska)
7211 23 99 Ostatné - oceľová viazacia páska
ex 73. kapitola Výrobky zo železa alebo z ocele
7310 Cisterny, sudy, bubny, plechovky, škatule a podobné nádoby na akýkoľvek materiál (okrem
stlačeného a skvapalneného plynu), zo železa alebo z ocele, s objemom nepresahujúcim
300 l, tiež s vnútorným obložením alebo s tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo
tepelného zariadenia:
7310 10 00 S objemom 50 l alebo väčším (okrem 50 l a viac nerezových sudov na nápoje, kovových kadí,
cisterien a bubnov)
S objemom menším ako 50 l:
7310 21 Plechovky uzavierané spájkovaním alebo lemovaním:
7310 21 11 Plechovky určené na konzervovanie potravín
7310 21 19 Plechovky určené na konzervovanie nápojov
Ostatné, z plechov alebo fólií s hrúbkou:
7310 21 91 Menšou ako 0,5 mm
7310 21 99 0,5 mm alebo väčšou
7310 29 Ostatné:
7310 29 10 Z plechov alebo fólií s hrúbkou menšou ako 0,5 mm
7310 29 90 Z plechov alebo fólií s hrúbkou 0,5 mm alebo väčšou (okrem nerezových sudov na nápoje
s objemom menším ako 50 l)
7317 00 90 Ostatné: spony pre viazacie pásky
ex 76. kapitola Hliník a predmety z hliníka
7607 Hliníkové fólie (tiež potlačené, podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobným
podkladovým materiálom) s hrúbkou nepresahujúcou 0,2 mm (bez podložky)
7607 19 99 Ostatné (hliníkové misky, potravinové obaly s hrúbkou nad 0,02 mm)
ex 7612 Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky (okrem sudov a barelov)vrátane pevných alebo stlačených valcovitých zásobníkov na akékoľvek materiály (okrem
stlačeného alebo skvapalneného plynu), s obsahom nepresahujúcim 300 l, tiež vystrojené
vložkou alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia:
7612 10 00 Stlačiteľné, valcovité zásobníky
7612 90 Ostatné:
7612 90 20 Druh nádob používaných na aerosóly
7612 90 98 — Ostatné s objemom:
— Menším ako 50 litrov
7613 00 00 Hliníkové zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn (s objemom menším ako 10 l) do
hmotnosti 500 g
7616 99 90 Ostatné:
Hliníkové obaly pre kozmetický a drogistický tovar
ex 83. kapitola Rôzne výrobky zo základných kovov
8309 Zátky, viečka a uzávery fliaš (okrem korunkových uzáverov), vrchnáky so závitom a iné
príslušenstvo obalov zo základných kovov
8309 90 Ostatné:
8309 90 10 Kapsle z hliníka (hliníkové zátky, uzávery, veká a príklopy, ktoré sú súčasťou obalov)
s priemerom presahujúcim 21 mm
8309 90 90 Ostatné (liate hliníkové výrobky také ako tabatierky, kozmetické škatuľky a obaly alebo
pudrenky)
ex 96. kapitola Rôzne výrobky
9616 Toaletné rozprašovače, ich rozprašovacie zariadenia a hlavy na ne z kovov; labutienky
a pudrovadlá na nanášanie kozmetických alebo toaletných prípravkov:
9616 10 Toaletné rozprašovače, ich rozprašovacie zariadenia a hlavy na ne z kovov:
9616 10 10 Toaletné rozprašovače
9616 10 90 Rozprašovacie zariadenia a hlavy na ne z kovov
F. Elektrozariadenia podľa § 54i zákona
Kategória
č. 1
Veľké domáce spotrebiče
1.1. Chladiace zariadenia
1.1.1. Veľké chladiarenské spotrebiče
1.1.2. Chladničky
1.1.3. Mrazničky
1.1.4. Iné veľké spotrebiče používané na chladenie, konzervovanie a skladovanie potravín
1.2. Ostatné
1.2.1. Práčky
1.2.2. Sušičky
1.2.3. Umývačky riadu
1.2.4. Sporáky a rúry na pečenie
1.2.5. Elektrické sporáky
1.2.6. Elektrické varné dosky
1.2.7. Mikrovlnné rúry
1.2.8. Iné veľké spotrebiče používané na varenie a iné spracovanie potravín
1.2.9. Elektrické spotrebiče na vykurovanie
1.2.10. Elektrické radiátory
1.2.11. Iné veľké spotrebiče na vykurovanie miestností, postelí, nábytku na sedenie
1.2.12. Elektrické ventilátory
1.2.13. Klimatizačné zariadenia
1.2.14. Iné zariadenia na ventiláciu a klimatizáciu
Kategória
č. 2
Malé domáce spotrebiče
2.1. Vysávače
2.2. Čističe kobercov
2.3. Iné spotrebiče na čistenie
2.4. Spotrebiče, ktoré sa používajú na šitie, tkanie a iné spracovanie textilu
2.5. Žehličky a iné spotrebiče na žehlenie, mangľovanie a inú starostlivosť o šatstvo
2.6. Hriankovače
2.7. Fritézy
2.8. Mlynčeky, kávovary a zariadenia na otváranie a zatváranie nádob alebo obalov
2.9. Elektrické nože
2.10. Spotrebiče na strihanie vlasov, sušenie vlasov, čistenie zubov, holenie, masáž a iné
spotrebiče na starostlivosť o telo
2.11. Hodiny, hodinky a zariadenia na meranie, ukazovanie alebo zaznamenávanie času
2.12. Váhy
Kategória
č. 3
Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia
3.1. Osobné počítače
3.1.1. Servery
3.1.2. Minipočítače
3.1.3. Osobné počítače vrátane procesora, myši, obrazovky a klávesnice
3.1.4. Laptopy vrátane procesora, myši, obrazovky a klávesnice
3.1.5. Notebooky
3.1.6. Elektronické diáre
3.1.7. Iné výrobky a zariadenia na zber, uchovávanie, spracovanie, prezentáciu alebo elektronické
sprostredkovanie informácií
3.2. Ostatné
3.2.1. Tlačiarne
3.2.2. Kopírovacie zariadenia
3.2.3. Elektrické a elektronické písacie stroje
3.2.4. Vreckové a stolové kalkulačky
3.2.5. Užívateľské terminály a systémy
3.2.6. Faxový prístroj
3.2.7. Telex
3.2.8. Telefónny prístroj
3.2.9. Telefónne automaty
3.2.10. Bezdrôtové telefónne prístroje
3.2.11. Mobilné telefónne prístroje
3.2.12. Záznamníky
3.2.13. Iné výrobky alebo zariadenia na prenos zvuku, obrazu alebo iných informácií
prostredníctvom telekomunikácií
Kategória
č. 4
Spotrebná elektronika
4.1. Televízne prijímače
4.1.1. Televízne prijímače
4.2. Ostatné
4.2.1. Rozhlasové prijímače
4.2.2. Videokamery
4.2.3. Videorekordéry
4.2.4. Hi-fi zariadenia
4.2.5. Zosilňovače zvuku
4.2.6. Hudobné nástroje
4.2.7. Iné výrobky alebo zariadenia na zaznamenávanie alebo prehrávanie zvuku alebo obrazu
vrátane signálov alebo technológií na iné šírenie zvuku a obrazu ako prostredníctvom
telekomunikácií
Kategória
č. 5
Svetelné zdroje
5.1 Obsahujúce ortuť
5.1.1. Lineárne žiarivky
5.1.2. Kompaktné žiarivky
5.1.3. Vysokotlakové výbojky vrátane sodíkových tlakových výbojok a výbojok s kovovými parami
5.1.4. Nízkotlakové sodíkové výbojky
5.2. Neobsahujúce ortuť
5.2.1. Svietidlá pre žiarivky s výnimkou svietidiel v domácnostiach
5.2.2. Iné svietidlá alebo zariadenia na šírenie alebo usmerňovanie svetla s výnimkou žiaroviek
Kategória
č. 6
Elektrické a elektronické nástroje s výnimkou veľkých stacionárnych priemyselných
nástrojov
6.1. Vŕtačky
6.2. Pílky
6.3. Šijacie stroje
6.4. Zariadenia na otáčanie, frézovanie, brúsenie, drvenie, pílenie, krájanie, strihanie, vŕtanie,
dierovanie, razenie, skladanie, ohýbanie alebo podobné spracovanie dreva, kovu a iných
materiálov
6.5. Nástroje na nitovanie, pritlkanie klincov alebo skrutkovanie alebo odstraňovanie nitov,
klincov, skrutiek alebo na podobné účely
6.6. Nástroje na zváranie, spájkovanie alebo podobné účely
6.7. Zariadenia na striekanie, nanášanie, rozprašovanie alebo iné spracovanie kovových alebo
plynných látok inými prostriedkami
6.8. Nástroje na kosenie alebo iné záhradkárske činnosti
Kategória
č. 7
Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely
7.1. Súpravy elektrických vláčikov alebo autodráh
7.2. Konzoly na videohry
7.3. Videohry
7.4. Počítače pre bicyklovanie, potápanie, beh, veslovanie a na obdobné účely
7.5. Športové zariadenia s elektrickými a elektronickými súčiastkami
7.6. Hracie automaty
Kategória
č. 8
Zdravotnícke zariadenia s výnimkou všetkých implantovaných a infikovaných
výrobkov
8.1. Zariadenia na rádioterapiu
8.2. Kardiologické prístroje
8.3. Prístroje na dialýzu
8.4. Dýchacie prístroje
8.5. Prístroje pre nukleárnu medicínu
8.6. Laboratórne zariadenia pre in-vitro diagnostiku
8.7. Analyzátory
8.8. Mrazničky
8.9. Prístroje na fertilizačné testy
8.10. Iné prístroje na detekciu, prevenciu, monitorovanie, liečenie, zmierňovanie chorôb,
zranení alebo postihnutia
Kategória
č. 9
Prístroje na monitorovanie a kontrolu
9.1. Hlásič elektrickej požiarnej signalizácie
9.2. Tepelné regulátory
9.3. Termostaty
9.4. Prístroje na meranie, váženie alebo nastavovanie pre domácnosť alebo ako
laboratórne zariadenia
9.5. Iné monitorovacie a kontrolné prístroje používané v priemyselných zariadeniach,
napríklad ovládacie panely
Kategória
č. 10
Predajné automaty
10.1. Predajné automaty na teplé nápoje
10.2. Predajné automaty na teplé alebo chladené fľaše alebo plechovky
10.3. Predajné automaty na tuhé výrobky
10.4. Automaty na výdaj peňazí
10.5. Všetky prístroje na automatický výdaj výrobkov
H. Sklo podľa § 48 zákona
Kód podľa
colného
sadzobníka
Názov výrobku podľa colného sadzobníka
7002 Sklo v tvaroch guľôčok, tyčí, nespracované (okrem sklenených guľôčok používaných na
výrobu sklenených vlákien a výrobkov z nich; okrem sklenených guľôčok ako hry;
sklenených guľôčok, ktoré majú byť po úprave používané ako zátky fliaš, miniatúrne
sklenené s priemerom <=1 mm)Sklenené trubice, nespracované vrátane trubíc, ktoré obsahujú pridané fluorescentné
materiály v celku (okrem trubíc pokrytých vnútri s fluorescentným materiálom)
7003 Liate a valcované sklo, v tvare tabúľ alebo profilov, tiež s absorbentom, reflexnou alebo
nereflexnou vrstvou, inak však nespracované
7004 Ťahané alebo fúkané sklo, v tvare tabúľ, tiež s absorbentom, reflexnou alebo nereflexnou
vrstvou, inak nespracované
7005 Plavené sklo alebo sklo na povrchu brúsené alebo leštené, v tvare tabúľ, tiež s absorbentom,
reflexnou alebo nereflexnou vrstvou, inak nespracované
7006 00 Sklo položiek 7003, 7004 alebo 7005 colného sadzobníka, ohýbané s brúsenými hranami,
ryté, vŕtané, smaltované alebo inak spracované, ale nie zarámované alebo spojované
s ostatnými materiálmi
7007 Bezpečnostné sklo, zložené z tvrdeného alebo vrstveného skla
7008 00 Izolačné jednotky z niekoľkých sklenených tabúľ
7009 Sklenené zrkadlá tiež zarámované, vrátane spätných zrkadielok
7010 Demižóny, fľaše, banky, ampulky a ostatné obaly zo skla, druhov používaných na dopravu
alebo na balenie tovaru; sklenené poháre na zaváraniny, zátky, viečka a ostatné uzávery
zo skla
7013 Stolové sklo a sklo do domácnosti, kuchynské sklo, sklenený tovar toaletný, kancelársky, na
výzdobu miestností alebo na podobné účely (iné ako položky 7010 alebo 7018 colného
sadzobníka)
7014 00 00 Signálne sklo a optické prvky zo skla (iné ako výrobky položky 7015 colného sadzobníka),
opticky neopracované
7016 Sklenené dlaždice, dosky, tehly, kocky a ostatné výrobky z lisovaného skla, tiež s drôtenou
vložkou druhov používaných na stavebné a konštrukčné účely; sklenené kocky a ostatné
drobné sklenené výrobky, tiež na podložke, používané na mozaikové obklady alebo podobné
dekoratívne účely; sklenené vitráže; penové sklo v blokoch, tabuliach, doskách, škrupinách
alebo podobných tvaroch
7017 Laboratórny, hygienický alebo farmaceutický sklenený tovar, tiež so stupnicami alebo
kalibrovaný
7018 Sklenené perly, imitácie perál, imitácie drahokamov a polodrahokamov a podobný drobný
sklenený tovar a výrobky z neho, iné ako bižutéria; sklenené oči iné ako protézy; sklenené
figúrky a iné ozdobné predmety tvarované na kahane, iné ako bižutéria; sklenené
mikroguľôčky s priemerom nepresahujúcim 1 mm
I. Papier a lepenka podľa § 48 zákona
Kód podľa
colného
sadzobníka
Názov výrobku podľa colného sadzobníka
4801 00 00 Novinový papier, v kotúčoch alebo listoch
4802 Nenatieraný papier a lepenka druhov používaných na písanie, tlačenie alebo na iné grafické
účely a neperforované papierové dierne štítky a dierne pásky, v kotúčoch alebo pravouhlých
(vrátane štvorcových) listoch akéhokoľvek rozmeru, iný ako papier položky 4801 alebo 4803
colného sadzobníka; ručný papier a lepenkaOkrem položky 4802 30 00 Surový uhlový papier colného sadzobníka
4804 Nenatieraný kraft papier a lepenka kraft, v kotúčoch alebo listoch, iné ako patriace do
položiek 4802 alebo 4803 colného sadzobníka
4805 Ostatný nenatieraný papier a lepenka, v kotúčoch alebo listoch, ďalej nespracovaný alebo
spracovaný postupmi špecifikovanými v poznámke 3 48. kapitoly Papier a lepenka, predmety
z papierenských vláknin, papiera alebo lepenky colného sadzobníkaOkrem položky 48 05 40 00 Filtračný papier a lepenka colného sadzobníka
4806 Rastlinný pergamen, nepremastiteľný papier, pauzovací papier a pergamín a ostatné hladené
priehľadné alebo priesvitné papiere, v kotúčoch alebo listoch
4807 00 Kompozitný papier a lepenka (vyrobené zlepením plochých vrstiev papiera alebo lepenky),
nenatierané na povrchu alebo neimpregnované, tiež vnútri zosilnené, v kotúčoch alebo
listochOkrem položky 4811 10 00 Dechtovaný, bitúmenovaný alebo asfaltovaný papier a lepenka
colného sadzobníka
4808 Papier a lepenka, vlnité (tiež s nalepenými plochými listami na povrchu), krepované,
plisované, vyrážané alebo perforované, v kotúčoch alebo listoch, iné ako položka 4803
colného sadzobníka
4809 Uhlový papier, samokopírovací papier a ostatné kopírovacie alebo pretlačovacie papiere
(vrátane natieraných alebo napúšťaných papierov na rozmnožovacie blany alebo ofsetové
matrice), tiež potlačené v kotúčoch alebo v listoch (hárkoch)Okrem položky 48 09 10 00 Uhlový alebo podobné kopírovacie papiere colného sadzobníka
4810 Papier a lepenka, natierané na jednej alebo na oboch stranách kaolínom alebo inou
anorganickou látkou, tiež so spojivom, bez akéhokoľvek ďalšieho náteru, tiež na povrchu
farbené, na povrchu zdobené alebo potlačené, v kotúčoch alebo pravouhlých (vrátane
štvorcových) listoch, akéhokoľvek rozmeru:
ex 4811 Papier, lepenka, buničitá vata a pásy splstených buničinových vlákien, natreté,
impregnované, potiahnuté, na povrchu farbené, na povrchu zdobené alebo potlačené,
v kotúčoch alebo pravouhlých (vrátane štvorcových) listoch, akéhokoľvek rozmeru, iné ako
tovar druhov opísaných v položkách 4803, 4809 alebo 4810 colného sadzobníka:
4811 41 — Samolepiaci:
4811 49 00 — Ostatný
4814 Tapetový papier a podobný krycí materiál na steny; okenný transparentný papier
4815 00 00 Dlážkové krytiny na podklade z papiera alebo lepenky, tiež prirezané do tvaru
4816 Uhlový papier, samokopírovací papier a ostatné kopírovacie alebo pretlačovacie papiere (iné
ako položky 4809 colného sadzobníka), rozmnožovacie blany a ofsetové matrice z papiera,
tiež v škatuliachOkrem položky 48 16 10 00 Uhlové a podobné kopírovacie papiere colného sadzobníka
Okrem položky 4816 30 00 Rozmnožovacie blany colného sadzobníka
4817 Obálky, nálepky, neilustrované poštové karty a korešpondenčné lístky z papiera, alebo
lepenky; škatule, tašky, náprsné tašky a písacie súpravy obsahujúce potreby na
korešpondenciu, z papiera, alebo lepenky
4819 Škatule, debny, vrecia, vrecká a iné obaly z papiera, lepenky, buničitej vaty alebo pásov
splstených buničinových vlákien; škatuľové zaraďovače, listové zásobníky a podobné výrobky
z papiera alebo lepenky, druhov používaných v kanceláriách, obchodoch a podobne
4820 Registre, účtovné knihy, bloky poznámkové, objednávkové, potvrdenkové, súpravy listových
papierov, memorandové zápisníky, diáre a podobné výrobky, zošity, bloky pijavých papierov,
rýchloviazače (s volnými listami alebo iné), dosky, spisové obaly, obchodné tlačivá, sady
papierov poprekladané uhlovými papiermi a ostatné papiernické výrobky, z papiera alebo
lepenky; albumy na vzorky alebo na zbierky a obaly na knihy z papiera alebo lepenky
4821 Papierové alebo lepenkové štítky všetkých druhov, tiež potlačené
4822 Dutinky, cievky, potáče a podobné podporné telesá, z papieroviny, papiera alebo lepenky (tiež
perforované alebo vytvrdzované)
4823 Ostatný papier, lepenka, buničitá vata a pásy splstených buničinových vlákien, narezané na
určité rozmery alebo do tvaru; ostatné výrobky z papieroviny, papiera, lepenky, buničitej vaty
alebo pásov splstených buničinových vlákienOkrem položky 4823 20 00 Filtračný papier a lepenka colného sadzobníka
4901 Tlačené knihy, brožúry, letáky a podobné tlačené výrobky, tiež v jednotlivých listoch
4902 Noviny, časopisy a periodiká, tiež ilustrované alebo obsahujúce inzertné materiály
4903 00 00 Obrázkové knižky, predlohy na kreslenie a maľovanie, pre deti
4904 00 00 Hudobniny, tlačené alebo v rukopise, tiež viazané alebo ilustrované
4905 Kartografické výrobky všetkých druhov, vrátane atlasov, nástenných máp,
topografických plánov a glóbusov, tlačené
4908 Obtlačky (decalcomanias)
4909 00 Tlačené alebo ilustrované poštové karty alebo pohľadnice; tlačené karty s osobnými
pozdravmi, správami alebo oznámeniami, tiež ilustrované prípadne tiež s obálkami
alebo ozdobami
4910 00 00 Kalendáre všetkých druhov, tlačené, vrátane kalendárov vo forme blokov
4911 Ostatné tlačoviny vrátane tlačených obrazov, a fotografií
J. Vozidlá podľa § 54 zákona
Kód podľa
colného
sadzobníka
Názov výrobku podľa colného sadzobníka
8703 Osobné automobily a ostatné motorové vozidlá konštruované hlavne na prepravu osôb
(okrem uvedených v položke 8702 colného sadzobníka), vrátane motorových vozidiel typu
combi a pretekárskych automobilov:
8703 21 - Ostatné vozidlá s vlastným piestovým zážihovým spaľovacím motorom
S objemom valcov nepresahujúcim 1 000 cm3
8703 22 S objemom valcov presahujúcim 1 000 cm3, ale nepresahujúcim 1 500 cm3
8703 23 S objemom valcov presahujúcim 1 500 cm3, ale nepresahujúcim 3 000 cm3
8703 24 S objemom valcov presahujúcim 3 000 cm3
8703 31 S objemom valcov nepresahujúcim 1 500 cm3
8703 32 S objemom valcov presahujúcim 1 500 cm3, ale nepresahujúcim 2 500 cm3
8703 33 S objemom valcov presahujúcim 2 500 cm3
8704 Motorové vozidlá na prepravu tovaru
8704 21 S celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 5 t
K. Plasty podľa § 46 zákona
a) výrobky podľa § 46 ods. 1 zákona:
1. obalové fólie a duté obaly z polyetyléntereftalátu (platí pre výrobcu),
2. obalové fólie, prázdne a naplnené duté obaly z polyetyléntereftalátu (platí pre dovozcu),
b) výrobky podľa § 46 ods. 2 zákona - výrobky z polyetylénu, polypropylénu, polystyrénu a z polyvinylchloridu
(platí pre výrobcu a dovozcu):1. duté obaly a tvarované obaly a ich časti a súčasti
2. obalové fólie a výrobky z fólií (vrecká, vrecia, tašky)
3. zátky, viečka, uzávery fliaš a ostatné uzávery
4. nádoby do 50 l
5. kuchynský a stolový riad
6. prepravky rôzneho typu
7. škatule, debny, priehradky a podobné výrobky
c) výrobky podľa § 46 ods. 2 zákona:
obaly, v ktorých sú zabalené výrobky - ide o výrobky z polyetylénu, polypropylénu, polystyrénu
a z polyvinylchloridu (platí pre dovozcu).
1)
§ 41 ods. 11 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 42 ods. 8 zákona č. 223/2001 Z. z. v znení zákona č. 24/2004 Z. z.
3)
5)
§ 54i ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. v znení zákona č. 733/2004 Z. z.
6)
7)
§ 46 ods. 2 zákona č. 223/2001 Z. z. v znení zákona č. 24/2004 Z. z.
9)
§ 48 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10)
11)
§ 54 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12)
§ 44a ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. v znení zákona č. 529/2002 Z. z.
13)
Napríklad zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.