114/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2004 do 31.12.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

114
ZÁKON
zo 4. februára 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 386/1996 Z. z., zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 340/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z. a zákona č. 534/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 9 písm. b) sa za slová „cestovného a úhrady“ vkladajú slová „v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého bydliska, číslo občianskeho preukazu (cestovného pasu prípadne iného dokladu totožnosti), v prípade neplnoletého cestujúceho meno a priezvisko zákonného zástupcu“.
2.
V § 11 ods. 1 písm. d) sa za slová „osobnými údajmi potrebnými na vymáhanie cestovného“ vkladajú slová „v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého bydliska, číslo občianskeho preukazu (cestovného pasu prípadne iného dokladu totožnosti), v prípade neplnoletého cestujúceho meno a priezvisko zákonného zástupcu“.
3.
V § 14 ods. 3 sa slová „je stonásobok“ nahrádzajú slovami „ju do stonásobku základného cestovného bez príplatkov a zliav určí dopravca v prepravnom poriadku“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 260/2001 Z. z. a zákona č. 416/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 28a ods. 1 písm. c) sa za slová „cestovného a úhrady“ vkladajú slová „v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého bydliska, číslo občianskeho preukazu (cestovného pasu prípadne iného dokladu totožnosti), v prípade neplnoletého cestujúceho meno a priezvisko zákonného zástupcu“.
2.
V § 46b ods. 2 písm. g) sa za slová „vymáhanie cestovného“ vkladajú slová „v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého bydliska, číslo občianskeho preukazu (cestovného pasu prípadne iného dokladu totožnosti), v prípade neplnoletého cestujúceho meno a priezvisko zákonného zástupcu,“.
3.
§ 46b ods. 2 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
strpieť zistenie totožnosti privolaným príslušníkom Policajného zboru, ak sa pri kontrole odmietne preukázať osobnými údajmi.“.
4.
V § 46b ods. 7 sa slová „je stonásobok“ nahrádzajú slovami „je do stonásobku základného cestovného bez príplatkov a zliav a určí ju dopravca v prepravnom poriadku“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2004.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.