113/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

113
ÚSTAVNÝ ZÁKON
zo 4. februára 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu sa mení a dopĺňa takto:
1.
V čl. 6 ods. 3 písmeno e) znie:
„e)
organizuje prípravu krajov a prípravu okresov v územnom obvode obvodného úradu na čas vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu,“.
2.
V čl. 6 ods. 4 sa slová „okresné úrady“ nahrádzajú slovami „obvodné úrady“.
3.
V čl. 9 ods. 2 sa slová „okresnými bezpečnostnými radami“ nahrádzajú slovami „bezpečnostnými radami obvodov“.
4.
V čl. 9 ods. 4 sa slová „okresným bezpečnostným radám“ nahrádzajú slovami „bezpečnostným radám obvodov“.
5.
V čl. 9 ods. 6 sa slová „riaditeľ krajského riaditeľstva Policajného zboru“ nahrádzajú slovami „zástupca Policajného zboru určený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky“.
6.
V čl. 10 ods. 1 až 11 sa slová „bezpečnostná rada okresu“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „bezpečnostná rada obvodu“ v príslušných tvaroch.
7.
V čl. 10 odsek 2 znie:
„(2)
Bezpečnostná rada obvodu vyhodnocuje bezpečnostnú situáciu v územnom obvode obvodného úradu v súčinnosti s inými štátnymi orgánmi a obcami, pripravuje návrhy opatrení na zachovanie bezpečnosti okresu v územnom obvode obvodného úradu a opatrenia na predchádzanie krízovej situácie a predkladá ich bezpečnostnej rade kraja.“.
8.
V čl. 10 odsek 6 znie:
„(6)
Predsedom bezpečnostnej rady obvodu je prednosta obvodného úradu. Podpredsedom bezpečnostnej rady obvodu je zástupca prednostu obvodného úradu; ďalšími členmi bezpečnostnej rady obvodu sú zástupca Policajného zboru určený príslušným riaditeľom krajského riaditeľstva Policajného zboru, zástupca ozbrojených síl určený Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, zástupca Hasičského a záchranného zboru určený riaditeľom krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru.“.
9.
V čl. 10 ods. 7 sa slová „okresný úrad“ nahrádzajú slovami „obvodný úrad“.
10.
V čl. 11 ods. 1 sa slová „bezpečnostných rád okresov“ nahrádzajú slovami „bezpečnostných rád obvodov“.
11.
V čl. 11 ods. 7 sa slová „bezpečnostná rada okresu“ nahrádzajú slovami „bezpečnostná rada obvodu“.
Čl. II
Účinnosť
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2004.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.