112/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 04.03.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

112
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 47 písm. a) zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov
výnos z 20. februára 2004 č. 304/2004-100 o podrobnostiach o odbornej spôsobilosti osôb, ktoré môžu asistovať úradným veterinárnym lekárom pri vykonávaní štátnych veterinárnych činností.
Výnosom sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na odbornú spôsobilosť osôb, ktoré môžu asistovať úradným veterinárnym lekárom pri vykonávaní štátnych veterinárnych činností uvedených v § 2 ods. 1 a § 3 ods. 1.
Výnos nadobúda účinnosť 15. marca 2004.
Výnos je uverejnený v čiastke 7/2004 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.