111/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.2004 do 15.12.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

111
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 20. februára 2004,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 26/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú typy hnojív, obsah rizikových prvkov, podmienky odberu, skladovania a metódy skúšania hnojív, pestovateľských substrátov a pôdnych pomocných látok v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 595/2002 Z. z.
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 17 písm. b) zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 26/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú typy hnojív, obsah rizikových prvkov, podmienky odberu, skladovania a metódy skúšania hnojív, pestovateľských substrátov a pôdnych pomocných látok v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 595/2002 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 13 sa na konci pripája táto veta:
„Dusičnan amónny s obsahom dusíka 34,4 % možno použiť na hnojenie až do 30. apríla 2004.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2004.
Zsolt Simon v. r.