11/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

11
ZÁKON
z 3. decembra 2003
o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje postup a podmienky obrannej štandardizácie, kodifikácie a štátneho overovania kvality výrobkov a služieb na účely obrany (ďalej len „produkt“); ďalej upravuje výkon štátnej správy a právne vzťahy, ktoré vznikajú v súvislosti s vykonávaním obrannej štandardizácie, kodifikácie a štátneho overovania kvality produktov (ďalej len „štátne overovanie kvality“).
§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov
(1)
Obranná štandardizácia je proces spracúvania, prijímania a implementácie obranných postupov, projektov a terminológie Severoatlantickej aliancie (ďalej len „aliancia“) potrebných na dosiahnutie a udržanie alianciou požadovanej úrovne interoperability a na jej zvyšovanie, a proces spracúvania, schvaľovania a vydávania slovenských obranných štandardov; obranná štandardizácia zahŕňa aj odporúčania aliancie na využitie postupov pri vykonávaní medzinárodnej spolupráce.
(2)
Štandardizačný dokument aliancie je štandardizačná dohoda, štandardizačné odporúčanie, spojenecký štandard a podporný štandardizačný dokument.
(3)
Štandardizačná dohoda je štandardizačný dokument aliancie, ktorým sa členské štáty aliancie dohodli úplne alebo čiastočne, s výhradou alebo bez výhrady implementovať v ňom uvedený spojenecký štandard na splnenie požiadaviek interoperability.
(4)
Štandardizačné odporúčanie je pre členské štáty aliancie nezáväzný štandardizačný dokument aliancie, ktorý uvádza spojenecký štandard alebo súbor spojeneckých štandardov týkajúci sa špecifickej spojeneckej činnosti nevyžadujúcej interoperabilitu; štandardizačné odporúčanie obsahuje odporúčania na využitie postupov pri vykonávaní medzinárodnej spolupráce výhradne v materiálovej oblasti a nevyžaduje implementáciu.
(5)
Spojenecký štandard je štandardizačný dokument aliancie spracovaný alebo vybraný alianciou v rámci procesu obrannej štandardizácie; spojenecký štandard sa člení na
a)
obranný štandard vytvorený alianciou,
b)
externý štandard, ktorým je alianciou prevzatý alebo upravený civilný štandard, národný obranný štandard alebo medzinárodný obranný štandard.
(6)
Podporný štandardizačný dokument je štandardizačný dokument aliancie, ktorý prispieva k správnej interpretácii a implementácii spojeneckého štandardu poskytnutím doplňujúcich informácií. Podporným štandardizačným dokumentom je najmä implementačná príručka, používateľská príručka a katalóg národných údajov.
(7)
Slovenský obranný štandard je dokument spracovaný alebo prevzatý v procese obrannej štandardizácie v Slovenskej republike, ktorý ustanovuje požiadavky na produkty alebo na postupy v operačnej, materiálovej a administratívnej oblasti slúžiace na účely zabezpečenia obrany.
(8)
Na účely tohto zákona
a)
interoperabilita je schopnosť ozbrojených síl členských štátov aliancie a partnerských krajín1) spolupracovať účinne, výkonne a súdržne na dosiahnutie taktických, operačných a strategických cieľov aliancie,
b)
prijatie štandardizačnej dohody je pristúpenie Slovenskej republiky k štandardizačnej dohode, ktorým sa určuje rozsah a spôsob jej implementácie,
c)
schválenie štandardizačného odporúčania je súhlas členských štátov aliancie s nadobudnutím jeho platnosti v rámci aliancie, ktorý prejavia neuplatnením námietky počas tichej procedúry vyhlásenej alianciou,
d)
implementácia je plnenie záväzkov, ktoré sú špecifikované v štandardizačnej dohode v rozsahu a spôsobom určenými pri jej prijatí,
e)
kodifikačný systém Slovenskej republiky je jednotný systém určený na kodifikáciu, ktorý vychádza z kodifikačného systému aliancie,
f)
kodifikácia je proces získavania, spracúvania a aktualizácie údajov o produkte, o výrobcovi produktu alebo o poskytovateľovi produktu (ďalej len „výrobca produktu“) a o dodávateľovi produktu, ktorého výsledkom je súbor kodifikačných údajov zosúladených s kodifikačným systémom aliancie,
g)
skladové číslo NATO je trinásťmiestny číselný kód pridelený produktu v procese kodifikácie,
h)
návrh kodifikačných údajov je súbor údajov potrebných na pridelenie skladového čísla NATO alebo na aktualizáciu kodifikačných údajov,
i)
kód výrobcu produktu alebo kód dodávateľa produktu je päťmiestny alfanumerický kód na identifikáciu výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu.
§ 3
Zriadenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality a jeho pôsobnosť
(1)
Zriaďuje sa Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality (ďalej len „úrad“) so sídlom v Trenčíne. Úrad je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou v oblasti obrannej štandardizácie, kodifikácie a štátneho overovania kvality v rozsahu ustanovenom týmto zákonom.
(2)
Úrad je rozpočtová organizácia, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny rozpočet prostredníctvom kapitoly Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Riaditeľa úradu vymenúva a odvoláva minister obrany Slovenskej republiky.
(3)
Úrad pri plnení úloh podľa tohto zákona spolupracuje najmä
a)
s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy,
b)
s príslušnými orgánmi aliancie, príslušnými orgánmi a inštitúciami Európskej únie, príslušnými orgánmi členských štátov aliancie a s príslušnými orgánmi iných štátov,
c)
s akreditačným orgánom, ktorý poskytuje akreditačnú službu podľa osobitného predpisu,1a)
d)
so štátnymi orgánmi, právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré sú podnikateľmi.
§ 4
Pôsobnosť úradu v oblasti obrannej štandardizácie
(1)
Úrad v oblasti obrannej štandardizácie
a)
plní úlohy koncepčného, metodického a koordinačného orgánu,
b)
koordinuje spoluprácu s príslušnými orgánmi podľa § 3 ods. 3 písm. b),
c)
pripravuje stratégiu a politiku v oblasti obrannej štandardizácie,
d)
spravuje informačný systém obrannej štandardizácie podľa § 10 a poskytuje z neho údaje,
e)
schvaľuje slovenské obranné štandardy a zabezpečuje ich spracúvanie, vydávanie, poskytovanie a prehodnocovanie,
f)
zabezpečuje prijímanie štandardizačných dohôd a ich implementáciu.
(2)
Úrad oznamuje príslušným štandardizačným orgánom aliancie
a)
prijatie štandardizačnej dohody a jej implementáciu,
b)
zmeny rozsahu a spôsobu prijatia štandardizačnej dohody a jej implementácie,
c)
uplatnenie námietky Slovenskej republiky počas tichej procedúry schvaľovania štandardizačného odporúčania.
§ 5
Pôsobnosť úradu v oblasti kodifikácie
Úrad v oblasti kodifikácie
a)
plní úlohy koncepčného, metodického a koordinačného orgánu,
b)
vydáva osvedčenie o spôsobilosti (§ 11),
c)
spracúva kodifikačné údaje,
d)
overuje správnosť návrhu kodifikačných údajov,
e)
spravuje kodifikačný informačný systém podľa § 14 a vedie centrálnu evidenciu národných a medzinárodných kodifikačných údajov,
f)
vykonáva medzinárodnú výmenu kodifikačných údajov s príslušnými orgánmi podľa § 3 ods. 3 písm. b),
g)
poskytuje používateľovi produktu (ďalej len „používateľ“), dodávateľovi produktu a agentúre pre kodifikáciu na ich žiadosť údaje z kodifikačného systému Slovenskej republiky,
h)
spolupracuje najmä s vlastníkmi dokumentácie o produkte a s inými osobami podieľajúcimi sa na výskume, vývoji a výrobe alebo poskytovaní produktu,
i)
poskytuje odborné poradenstvo používateľom a osobám uvedeným v písmene h),
j)
koordinuje spoluprácu s príslušnými orgánmi podľa § 3 ods. 3 písm. a) a b).
§ 6
Pôsobnosť úradu v oblasti štátneho overovania kvality
(1)
Úrad v oblasti štátneho overovania kvality
a)
plní úlohy koncepčného, metodického a koordinačného orgánu,
b)
vykonáva dozor nad kvalitou a audity kvality na území Slovenskej republiky,
c)
vydáva osvedčenia o kvalite a úplnosti produktu a osvedčenia o zhode,
d)
uzatvára v rámci svojej pôsobnosti dohody o vzájomnej spolupráci a dohody o vzájomnom uznávaní štátneho overovania kvality s príslušnými orgánmi podľa § 3 ods. 3 písm. b) alebo pripravuje návrhy týchto dohôd,
e)
uzatvára dohody o vykonaní štátneho overovania kvality,
f)
na základe dohôd o vzájomnom uznávaní štátneho overovania kvality koordinuje plnenie úloh štátneho overovania kvality v spolupráci s príslušnými orgánmi podľa § 3 ods. 3 písm. b),
g)
vedie evidenciu o štátnom overovaní kvality a evidenciu o uzatvorených dohodách.
(2)
Úrad na základe žiadosti odberateľa produktu (ďalej len „odberateľ“) o vykonanie štátneho overovania kvality môže požiadať o štátne overovanie kvality príslušný orgán členského štátu aliancie alebo na základe dohody o vzájomnom uznávaní štátneho overovania kvality príslušný orgán iného štátu, ak sa produkt vyrába alebo poskytuje na jeho území.
DRUHÁ ČASŤ
OBRANNÁ ŠTANDARDIZÁCIA
§ 7
Označovanie a zabezpečovanie slovenského obranného štandardu
(1)
Slovenský obranný štandard sa označuje značkou SOŠ a príslušným alfanumerickým označením, ktoré slovenskému obrannému štandardu pridelí úrad.
(2)
Slovenský obranný štandard sa zabezpečuje
a)
úplným alebo čiastočným prevzatím spojeneckého štandardu, ktorý je uvedený v štandardizačnej dohode, najmä ak spojenecký štandard presahuje pôsobnosť ministerstva,
b)
spracovaním a vydaním nového slovenského obranného štandardu z podnetu úradu alebo na základe podnetu ozbrojených síl Slovenskej republiky, orgánov štátnej správy, právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom (ďalej len „navrhovateľ“), ak nie je možné alebo vyhovujúce prevziať spojenecký štandard uvedený v štandardizačnej dohode.
§ 8
Proces prijímania štandardizačnej dohody, jej implementácia a proces schvaľovania štandardizačného odporúčania
(1)
Úrad požiada ministerstvo o stanovisko k prijatiu štandardizačnej dohody v lehote, ktorú určí úrad. Ak je to potrebné vzhľadom na povahu štandardizačnej dohody, úrad požiada o stanovisko k jej prijatiu aj iné príslušné ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy alebo príslušné orgány štátnej správy, ktoré sa k jej prijatiu vyjadria v lehote určenej úradom.
(2)
Plnenie záväzkov Slovenskej republiky, ktoré vyplývajú z prijatia štandardizačnej dohody, zabezpečujú príslušné ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy a orgány štátnej správy v rozsahu a spôsobom, ktoré uviedli v stanovisku k jej prijatiu. Príslušné ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy a orgány štátnej správy bezodkladne oznamujú úradu implementáciu štandardizačnej dohody.
(3)
Ministerstvo na návrh úradu oznamuje prijatie štandardizačnej dohody a jej implementáciu vo vestníku ministerstva, ak to nie je v rozpore s osobitným predpisom upravujúcim ochranu utajovaných skutočností.2) Oznámenie obsahuje názov, číslo, charakteristiku štandardizačnej dohody a podmienky jej poskytovania.
(4)
Ak príslušné ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy alebo orgány štátnej správy nemôžu implementovať štandardizačnú dohodu v rozsahu alebo spôsobom, ktorý uviedli v stanovisku k jej prijatiu, oznámia zmenu svojho stanoviska úradu, ktorý postupuje podľa § 4 ods. 2 písm. b).
(5)
Ministerstvo na návrh úradu oznamuje vyhlásenie tichej procedúry schvaľovania štandardizačného odporúčania vo vestníku ministerstva. Oznámenie obsahuje názov, číslo, charakteristiku štandardizačného odporúčania, dátum začiatku a skončenia tichej procedúry a lehotu na uplatnenie námietky. Úrad zároveň zverejní na svojom webovom sídle znenie štandardizačného odporúčania.
(6)
Príslušné ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy a orgány štátnej správy môžu úradu predložiť v rámci tichej procedúry odôvodnenú námietku proti schváleniu štandardizačného odporúčania v lehote uvedenej v oznámení podľa odseku 5. Úrad prerokuje obsah a opodstatnenosť námietky s jej predkladateľom. Ak nedôjde k späťvzatiu námietky, úrad postupuje podľa § 4 ods. 2 písm. c).
(7)
V procese prijímania štandardizačnej dohody a schvaľovania štandardizačného odporúčania sa s nimi narába spravidla v úradnom jazyku aliancie, v ktorom boli poskytnuté príslušným orgánom členských štátov aliancie. Ak sa má implementovať štandardizačná dohoda alebo jej časť, úrad zabezpečí jej preklad do štátneho jazyka.
§ 9
Spracúvanie, schvaľovanie, vydávanie, poskytovanie a prehodnocovanie slovenských obranných štandardov
(1)
Schvaľovanie slovenských obranných štandardov vykonáva úrad. Spracúvanie, vydávanie, poskytovanie a prehodnocovanie slovenských obranných štandardov podľa tohto zákona úrad koordinuje a zabezpečuje.
(2)
Podnet na spracovanie slovenského obranného štandardu navrhovateľ predkladá písomne úradu. Podnet obsahuje meno a priezvisko alebo názov navrhovateľa, predmet a obsah navrhovaného slovenského obranného štandardu, odôvodnenie jeho potreby, časový harmonogram jeho spracúvania a dátum nadobudnutia účinnosti.
(3)
Úrad na základe podnetu navrhovateľa na spracovanie slovenského obranného štandardu alebo z vlastného podnetu rozhodne o spracovaní slovenského obranného štandardu. Rozhodnutie o spracovaní slovenského obranného štandardu vydá úrad najneskôr do 30 dní od doručenia podnetu na spracovanie slovenského obranného štandardu a rozhodnutie doručí navrhovateľovi.
(4)
Oznámenie o vydaní rozhodnutia podľa odseku 3 ministerstvo zverejní na návrh úradu vo vestníku ministerstva, ak to nie je v rozpore s osobitným predpisom upravujúcim ochranu utajovaných skutočností.2) Oznámenie obsahuje názov slovenského obranného štandardu, jeho obsahovú charakteristiku, jeho spracovateľa, lehotu na prihlásenie záujemcov o posúdenie návrhu slovenského obranného štandardu a podmienky poskytovania návrhu slovenského obranného štandardu na posúdenie. Lehota na prihlásenie záujemcov o posúdenie návrhu slovenského obranného štandardu je 30 dní odo dňa zverejnenia oznamu vo vestníku ministerstva.
(5)
Spracovateľ je pri spracúvaní návrhu slovenského obranného štandardu povinný
a)
vychádzať z dosiahnutého stupňa rozvoja vedy a techniky,
b)
dosiahnuť súlad návrhu slovenského obranného štandardu s inými slovenskými obrannými štandardmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
c)
dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy na úseku ochrany utajovaných skutočností,2)
d)
porovnať spracúvaný slovenský obranný štandard s medzinárodnými normami, európskymi normami, slovenskými technickými normami a štandardizačnými dokumentmi aliancie.
(6)
Spracovateľ predloží návrh slovenského obranného štandardu na pripomienkové konanie navrhovateľovi a tým záujemcom o posúdenie návrhu slovenského obranného štandardu, ktorí spĺňajú podmienky poskytovania návrhu slovenského obranného štandardu na posúdenie, ktoré sú uvedené v oznámení podľa odseku 4 (ďalej len „posudzovateľ“). Lehota na predloženie pripomienok spracovateľovi je 30 dní odo dňa doručenia návrhu. Pripomienky, ktoré spracovateľ neakceptuje, prerokuje s dotknutými posudzovateľmi. Ak sa pri ich prerokovaní nedosiahne dohoda, rozhodne o pripomienkach úrad.
(7)
Po skončení pripomienkového konania spracovateľ predloží návrh slovenského obranného štandardu úradu; spolu s návrhom predloží zoznam posudzovateľov, pripomienky k návrhu, vyhodnotenie pripomienok a stanovisko navrhovateľa k pripomienkam.
(8)
Na základe výsledku pripomienkového konania úrad schvaľuje návrh slovenského obranného štandardu. Úrad môže vrátiť návrh slovenského obranného štandardu spracovateľovi na dopracovanie, ak návrh slovenského obranného štandardu nezodpovedá požiadavkám navrhovateľov alebo posudzovateľov. Schválenie slovenského obranného štandardu ministerstvo oznamuje na návrh úradu vo vestníku ministerstva, ak to nie je v rozpore s osobitným predpisom upravujúcim ochranu utajovaných skutočností.2) Oznámenie obsahuje názov, číslo a stručnú charakteristiku slovenského obranného štandardu a podmienky jeho poskytovania.
(9)
Úrad môže na vydávanie a poskytovanie slovenských obranných štandardov určiť fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, alebo právnickú osobu na základe jej žiadosti. Rozhodnutie vydá úrad len fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom, alebo právnickej osobe, ktorá
a)
disponuje technickými prostriedkami, a ak je to potrebné, aj programovými prostriedkami na vydávanie, evidenciu a poskytovanie slovenských obranných štandardov na zodpovedajúcom stupni vedy a techniky,
b)
dodržiava všeobecne záväzné právne predpisy na úseku ochrany utajovaných skutočností,2)
c)
je schopná vydať a poskytnúť slovenské obranné štandardy do dvoch týždňov od doručenia objednávky úradu.
(10)
Na určenie osoby podľa odseku 9 nie je právny nárok. Ak osoba určená podľa odseku 9 neplní alebo porušuje podmienky uvedené v rozhodnutí o určení, úrad určenie zruší.
(11)
Slovenské obranné štandardy na akomkoľvek nosiči môže poskytovať so súhlasom úradu len osoba určená podľa odseku 9.
(12)
Úrad môže z vlastného podnetu alebo z podnetu navrhovateľa prehodnocovať slovenské obranné štandardy z hľadiska ich aktuálnosti. Na základe prehodnotenia úrad rozhodne o
a)
zachovaní slovenského obranného štandardu,
b)
zrušení slovenského obranného štandardu s uvedením dôvodu,
c)
zmene alebo doplnení slovenského obranného štandardu,
d)
spracovaní a vydaní nového slovenského obranného štandardu,
e)
zlúčení slovenského obranného štandardu s textom iného slovenského obranného štandardu.
(13)
Ak úrad rozhodne podľa odseku 12 písm. b) až d), na postup pri prehodnocovaní slovenských obranných štandardov sa vzťahujú odseky 1 až 11 primerane.
§ 10
Informačný systém obrannej štandardizácie
Úrad ako správca informačného systému obrannej štandardizácie
a)
vedie evidenciu, uchováva štandardizačné dokumenty aliancie a slovenské obranné štandardy a poskytuje ich fyzickým osobám a právnickým osobám, ktoré preukážu ich potrebu najmä pri výrobe alebo poskytovaní produktu a ak to nie je v rozpore s osobitným predpisom upravujúcim ochranu utajovaných skutočností,2)
b)
sprostredkúva informácie o štandardizačných dokumentoch aliancie, o ich implementácii, o návrhoch slovenských obranných štandardov, o slovenských obranných štandardoch, ich zmenách a doplnkoch,
c)
v spolupráci s Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky poskytuje informácie o využívaní slovenských technických noriem.
TRETIA ČASŤ
KODIFIKÁCIA
§ 11
Agentúra pre kodifikáciu
(1)
Agentúra pre kodifikáciu je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, ktorá spracúva návrhy kodifikačných údajov na základe úradom vydaného osvedčenia, ktorým sa potvrdzuje jej spôsobilosť spracúvať návrhy kodifikačných údajov (ďalej len „osvedčenie o spôsobilosti“).
(2)
Úrad môže vydať právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom, podľa odseku 1 na základe jej žiadosti (ďalej len „žiadateľ“) osvedčenie o spôsobilosti, ak spolu so žiadosťou
a)
predloží vlastnú metodiku spracúvania návrhu kodifikačných údajov,
b)
preukáže, že disponuje programovým vybavením na spracúvanie návrhov kodifikačných údajov, alebo požiada o prístup do elektronického systému spracúvania návrhu kodifikačných údajov,
c)
preukáže spôsobilosť spracúvať návrhy kodifikačných údajov podľa testovacích podkladov poskytnutých úradom.
(3)
Úrad vydá žiadateľovi, ktorý splnil podmienky podľa odseku 2, osvedčenie o spôsobilosti. Ak žiadateľ nepredloží niektorý z dokumentov uvedených v odseku 2 alebo ak má žiadosť podľa odseku 2 iné nedostatky, ktoré sú prekážkou na vydanie osvedčenia o spôsobilosti, úrad žiadateľa na túto skutočnosť upozorní a zároveň určí primeranú lehotu na predloženie dokumentov alebo na odstránenie nedostatkov. Ak žiadateľ v určenej lehote dokumenty nepredloží alebo nedostatky neodstráni, úrad žiadosť o vydanie osvedčenia o spôsobilosti zamietne.
(4)
Úrad overuje správnosť návrhu kodifikačných údajov, ktorý spracúva a predkladá agentúra pre kodifikáciu, v kodifikačnom systéme Slovenskej republiky. Ak úrad zistí nedostatky, môže overiť správnosť návrhu kodifikačných údajov s produktom aj u používateľa a dodávateľa produktu, ktorí sú povinní overenie umožniť. Na základe výsledkov overenia úrad
a)
pridelí produktu skladové číslo NATO a zaradí ho do kodifikačného systému Slovenskej republiky, ak bol návrh kodifikačných údajov správny, alebo
b)
vráti agentúre pre kodifikáciu návrh kodifikačných údajov na dopracovanie, ak zistí nedostatky.
(5)
Ak úrad opakovane vráti návrh kodifikačných údajov na dopracovanie z dôvodu nedostatkov v kvalite údajov, agentúra pre kodifikáciu je povinná preukázať úradu spôsobilosť spracúvať návrh kodifikačných údajov podľa odseku 2.
(6)
Úrad priebežne overuje spôsobilosť agentúry pre kodifikáciu spracúvať návrhy kodifikačných údajov. Agentúra pre kodifikáciu je povinná na základe výzvy úradu preukázať spôsobilosť spracúvať návrh kodifikačných údajov podľa odseku 2.
(7)
Úrad pozastaví platnosť osvedčenia o spôsobilosti, ak
a)
opakovane vráti návrh kodifikačných údajov agentúre pre kodifikáciu na dopracovanie z dôvodu nedostatkov v kvalite údajov podľa odseku 5 alebo
b)
agentúra pre kodifikáciu nepreukáže spôsobilosť spracúvať návrh kodifikačných údajov podľa odseku 6.
(8)
Úrad odoberie osvedčenie o spôsobilosti, ak agentúra pre kodifikáciu
a)
nepreukáže spôsobilosť spracúvať návrh kodifikačných údajov podľa odseku 5 alebo
b)
opakovane nepreukáže spôsobilosť spracúvať návrh kodifikačných údajov podľa odseku 6.
§ 12
Práva a povinnosti používateľa
(1)
Používateľ, ktorý uzatvára zmluvu s dodávateľom produktu, je povinný v zmluve uplatniť kodifikačnú doložku, ktorou sa dodávateľovi produktu ukladajú povinnosti uvedené v § 13 ods. 1. Kodifikačnú doložku používateľ uplatňuje aj na náhradné diely a príslušenstvo produktu, ktoré sú predmetom zmluvy s dodávateľom produktu.
(2)
Používateľ je oprávnený spracúvať v kodifikačnom informačnom systéme návrh kodifikačných údajov, ktorý predkladá úradu. Na overenie správnosti návrhu kodifikačných údajov, ktoré spracoval a predložil používateľ, sa vzťahuje § 11 ods. 4 primerane.
(3)
Používateľ oznamuje úradu, že prestal používať produkt, a raz ročne predkladá úradu prehľad o používaných produktoch zaradených do kodifikačného systému Slovenskej republiky.
§ 13
Povinnosti dodávateľa produktu
(1)
Dodávateľ produktu je povinný
a)
predložiť úradu návrh kodifikačných údajov; ak návrh spracovala agentúra pre kodifikáciu, predloží úradu aj názov a identifikačné údaje agentúry pre kodifikáciu,
b)
sprístupniť úradu a používateľovi dokumentáciu o produkte,
c)
oznámiť úradu zmeny vykonané v dokumentácii o produkte pri dodávke kodifikovaného produktu,
d)
oznámiť úradu svoje identifikačné údaje a údaje o produkte.
(2)
Ak návrh kodifikačných údajov spracoval dodávateľ produktu prostredníctvom elektronického systému spracúvania návrhu kodifikačných údajov, na overovanie správnosti návrhu kodifikačných údajov sa vzťahuje § 11 ods. 4 primerane.
§ 14
Kodifikačný informačný systém
(1)
Úrad spravuje, prevádzkuje a aktualizuje kodifikačný informačný systém, ktorý je programovým prostriedkom kodifikačného systému Slovenskej republiky.
(2)
Úrad v kodifikačnom informačnom systéme, na zabezpečenie kompatibility kodifikačného systému Slovenskej republiky s kodifikačným systémom aliancie,
a)
prideľuje produktu skladové číslo NATO,
b)
prideľuje kód výrobcovi produktu a dodávateľovi produktu,
c)
vedie evidenciu skladových čísiel NATO, kodifikačných údajov o produktoch, o výrobcoch produktov a o dodávateľoch produktov,
d)
aktualizuje kodifikačné údaje o produktoch, o výrobcoch produktov a o dodávateľoch produktov na základe zmien v dokumentácii produktu oznámených dodávateľom produktu,
e)
vyraďuje produkt z kodifikačného systému Slovenskej republiky, ak nemá používateľa.
(3)
Úrad prideľuje agentúre pre kodifikáciu a dodávateľovi produktu na základe ich žiadosti prístup do elektronického systému spracúvania návrhu kodifikačných údajov, ktorý je súčasťou kodifikačného informačného systému.
ŠTVRTÁ ČASŤ
ŠTÁTNE OVEROVANIE KVALITY
§ 15
Vykonávanie štátneho overovania kvality
(1)
Úrad vykonáva štátne overovanie kvality, ktorým sa zisťuje plnenie zmluvných požiadaviek na kvalitu produktov a na systém zabezpečovania kvality (ďalej len „zmluvná požiadavka“).
(2)
Úrad vykonáva štátne overovanie kvality u výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu na základe žiadosti odberateľa, ak nie je v § 17 ods. 2 písm. b) ustanovené inak. Žiadosť predkladá úradu odberateľ, ktorý plní úlohy na úseku obrany ako orgán štátnej správy, orgán územnej samosprávy alebo príslušný orgán podľa § 3 ods. 3 písm. b), najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy4) výrobcu produktu s odberateľom alebo zmluvy4) dodávateľa produktu s odberateľom.
(3)
Odberateľ k žiadosti na vykonanie štátneho overovania kvality prikladá
a)
zmluvu výrobcu produktu s odberateľom alebo zmluvu dodávateľa produktu s odberateľom, ktorá obsahuje konkretizáciu požiadaviek na kvalitu a poverenie na vykonanie štátneho overovania kvality podľa tohto zákona, spolu s dodatkami k tejto zmluve,
b)
dokumentáciu produktu, ak ju na základe zmluvy podľa písmena a) nepredkladá výrobca produktu alebo dodávateľ produktu,
c)
identifikáciu rizík produktu a rizík výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu.
(4)
Žiadosť odberateľa na vykonanie štátneho overovania kvality môže obsahovať aj poverenie odberateľa oprávňujúce úrad riešiť odchýlky a výnimky zo zmluvných požiadaviek vzťahujúce sa na produkt.
(5)
Úrad na základe žiadosti podľa odseku 2 posúdi riziká produktu, riziká výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu a
a)
žiadosti vyhovie v plnom rozsahu alebo jej vyhovie čiastočne a rozhodne o vykonaní štátneho overovania kvality alebo
b)
žiadosť zamietne, najmä ak sa identifikované riziká nepotvrdili alebo pravdepodobnosť ich vzniku je nízka, zmluva výrobcu produktu s odberateľom alebo zmluva dodávateľa produktu s odberateľom neobsahuje jednoznačnú konkretizáciu požiadaviek na kvalitu alebo ak žiadosť neobsahuje prílohy podľa odseku 3; dôvody zamietnutia žiadosti úrad uvedie v rozhodnutí.
(6)
Ak sa produkt alebo jeho časť vyrába alebo poskytuje na území iného štátu, úrad na základe žiadosti podľa odseku 2 posúdi riziká produktu, riziká výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu a môže požiadať príslušný orgán iného štátu o štátne overovanie kvality podľa § 6 ods. 2, alebo rozhodnúť podľa odseku 5 písm. a) alebo b); o požiadaní príslušného orgánu iného štátu úrad upovedomí odberateľa.
(7)
Úrad na základe stanoviska príslušného dožiadaného orgánu iného štátu podľa odseku 6
a)
žiadosti vyhovie v plnom rozsahu alebo jej vyhovie čiastočne a rozhodne o vykonaní štátneho overovania kvality príslušným orgánom iného štátu alebo úradom alebo
b)
žiadosť zamietne, najmä ak príslušný dožiadaný orgán iného štátu žiadosť úradu o vykonanie štátneho overovania kvality zamietol alebo ak zmluva výrobcu produktu s odberateľom alebo zmluva dodávateľa produktu s odberateľom neobsahuje jednoznačnú konkretizáciu požiadaviek na kvalitu; dôvody zamietnutia žiadosti úrad uvedie v rozhodnutí.
(8)
V rozhodnutí podľa odseku 5 písm. a) a odseku 7 písm. a) úrad súčasne uvedie rozsah, postup a podmienky, za ktorých možno vykonať štátne overovanie kvality. Zmeny rozsahu, postupu a podmienok vykonania štátneho overovania kvality možno uskutočniť na základe rozhodnutia úradu. Proti rozhodnutiu úradu podľa odsekov 5 a 7 nemožno podať opravný prostriedok podľa osobitného predpisu.5) Odberateľ môže podať novú žiadosť o vykonanie štátneho overovania kvality toho istého produktu, ak sa zmenia skutočnosti, pre ktoré bola žiadosť zamietnutá.
(9)
Zástupca pre štátne overovanie kvality je štátny zamestnanec poverený úradom alebo právnická osoba, ktorá na základe rozhodnutia úradu o autorizácii (§ 20) vykonáva štátne overovanie kvality, ak spĺňa požiadavky na výkon takejto činnosti. Zástupca pre štátne overovanie kvality je pri výkone štátneho overovania kvality nestranný a nezávislý od výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu. Zástupca pre štátne overovanie kvality je oprávnený pri vykonávaní štátneho overovania kvality nahliadať do dokumentácie, ktorá sa týka predmetu posudzovania zhody, vstupovať do výrobných, skladovacích a obchodných priestorov a kontrolovať plnenie zmluvných požiadaviek.
(10)
Úrad v rámci štátneho overovania kvality vykonáva
a)
dozor nad kvalitou,
b)
audit kvality.
(11)
Ak úrad počas štátneho overovania kvality u výrobcu produktu alebo u dodávateľa produktu zistí
a)
nedostatky v systéme kvality,
b)
nedostatky, ktoré ohrozujú kvalitu produktu,
preruší štátne overovanie kvality a písomne o tom informuje výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu a odberateľa.
(12)
Úrad pokračuje v štátnom overovaní kvality na základe žiadosti výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu, ak výrobca produktu alebo dodávateľ produktu v určenej lehote preukázal, že prijaté opatrenia na nápravu zistených nedostatkov sú dostatočné a účinné. Úrad vykonávanie štátneho overovania kvality ukončí, ak výrobca produktu alebo dodávateľ produktu v určenej lehote nepreukázal odstránenie zistených nedostatkov; dôvody ukončenia vykonávania štátneho overovania kvality úrad písomne oznámi výrobcovi produktu alebo dodávateľovi produktu a odberateľovi.
§ 16
Dozor nad kvalitou
(1)
Dozor nad kvalitou je posudzovanie zhody kvality produktu so zmluvnými požiadavkami. Dozor nad kvalitou vykonáva zástupca pre štátne overovanie kvality na základe rozhodnutia o vykonaní štátneho overovania kvality podľa § 15 ods. 5 písm. a) alebo ods. 7 písm. a) počas plnenia zmluvy výrobcu produktu s odberateľom alebo zmluvy dodávateľa produktu s odberateľom.
(2)
Ak výrobca produktu alebo dodávateľ produktu preukázal zhodu so zmluvnými požiadavkami, úrad vydá osvedčenie o kvalite a úplnosti produktu.
(3)
Osvedčenie o kvalite a úplnosti produktu obsahuje
a)
číslo osvedčenia o kvalite a úplnosti produktu,
b)
obchodné meno, identifikačné číslo a sídlo výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu,
c)
číslo zmluvy podľa § 15 ods. 3 písm. a) a údaje o zmluvných stranách podľa písmena b),
d)
údaje o produkte, najmä názov produktu, číslo alebo označenie produktu a jeho množstvo,
e)
číslo alebo označenie dokumentácie podľa § 15 ods. 3 písm. b),
f)
odchýlky a výnimky zo zmluvných požiadaviek povolené podľa § 18 ods. 4 a zmeny zmluvných požiadaviek odsúhlasené podľa § 18 ods. 3,
g)
vyhlásenie výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu o zhode kvality produktu so zmluvnými požiadavkami s odchýlkami, výnimkami a zmenami podľa písmena f),
h)
vyhlásenie zástupcu pre štátne overovanie kvality o vykonaní štátneho overovania kvality,
i)
dátum vydania osvedčenia o kvalite a úplnosti produktu, odtlačok pečiatky úradu, meno, priezvisko a podpis riaditeľa úradu.
§ 17
Audit kvality
(1)
Audit kvality je nezávislý, systematický a zdokumentovaný proces posudzovania zhody systému zabezpečovania kvality výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu so zmluvnými požiadavkami alebo časti tohto systému so zmluvnými požiadavkami.
(2)
Audit kvality vykonáva zástupca pre štátne overovanie kvality u výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu na základe
a)
rozhodnutia o vykonaní štátneho overovania kvality podľa § 15 ods. 5 písm. a) alebo ods. 7 písm. a) alebo
b)
zmluvy medzi úradom a výrobcom produktu alebo zmluvy medzi úradom a dodávateľom produktu uzatvorenej podľa všeobecného predpisu.6)
(3)
Výsledkom auditu kvality je správa z auditu kvality, ktorú úrad poskytne výrobcovi produktu alebo dodávateľovi produktu. Ak sa štátne overovanie kvality vykonáva podľa odseku 2 písm. b) a systém zabezpečovania kvality výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu je v zhode so zmluvnými požiadavkami, úrad vydá výrobcovi produktu alebo dodávateľovi produktu aj osvedčenie o zhode.
(4)
Osvedčenie o zhode obsahuje
a)
číslo osvedčenia o zhode,
b)
obchodné meno, identifikačné číslo a sídlo výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu,
c)
vyhlásenie úradu o zhode,
d)
vymedzenie predmetu posudzovania zhody uvedené v zmluve podľa odseku 2 písm. b),
e)
vymedzenie platnosti osvedčenia o zhode,
f)
dátum vydania osvedčenia o zhode, odtlačok pečiatky úradu, meno, priezvisko a podpis riaditeľa úradu.
§ 18
Odchýlky, výnimky alebo zmeny zmluvných požiadaviek
(1)
Povolenie odchýlky produktu od zmluvných požiadaviek sa vzťahuje na určené množstvo produktov alebo na obmedzený čas. Povolenie odchýlky od zmluvných požiadaviek nemá za následok zmenu dokumentácie. Žiadosť o povolenie odchýlky od zmluvných požiadaviek predkladá dodávateľ produktu úradu pred začatím výroby alebo poskytovaním produktu.
(2)
Povolenie výnimky zo zmluvných požiadaviek sa vzťahuje na určené množstvo produktov. Povolenie výnimky zo zmluvných požiadaviek nemá za následok zmenu dokumentácie. Žiadosť o povolenie výnimky zo zmluvných požiadaviek predkladá dodávateľ produktu úradu počas výroby alebo poskytovania produktu.
(3)
Zmena zmluvných požiadaviek vzťahujúca sa na produkt sa týka všetkých neskôr vyrábaných alebo poskytovaných produktov. Zmena zmluvných požiadaviek vzťahujúca sa na produkt je úprava trvalej povahy, ktorá sa zaznamenáva v dokumentácii a s ktorou vyslovili súhlas zmluvné strany pred začatím výroby alebo pred poskytovaním nasledujúceho produktu.
(4)
Odchýlku alebo výnimku zo zmluvných požiadaviek podľa odsekov 1 a 2 povoľuje úrad, ak ho na to odberateľ poveril v žiadosti podľa § 15 ods. 4; k zmene zmluvných požiadaviek vzťahujúcej sa na produkt, ak sa vykonáva štátne overovanie kvality tohto produktu, sa úrad vyjadruje. Ak nie je v žiadosti o vykonanie štátneho overovania kvality podľa § 15 ods. 4 uvedené inak, úrad povolí odchýlku alebo výnimku zo zmluvných požiadaviek vzťahujúcu sa na produkt, ak nemá vplyv na jeho
a)
bezpečnosť,
b)
spoľahlivosť,
c)
udržiavateľnosť,
d)
zameniteľnosť,
e)
technický život a dĺžku skladovania,
f)
výkon alebo funkčnosť.
§ 19
Úhrada nákladov za vykonanie štátneho overovania kvality
Výrobca produktu alebo dodávateľ produktu neuhrádza náklady, ktoré vznikli úradu vykonaním štátneho overovania kvality a v súvislosti s ním, ak nie je dohodnuté inak. Výnosy z uhradených nákladov na štátne overovanie kvality a v súvislosti s ním sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 20
Autorizácia
(1)
Úrad môže na účely tohto zákona rozhodnúť o autorizácii právnickej osoby na vykonávanie dozoru nad kvalitou a o autorizácii právnickej osoby na vykonávanie auditu kvality.
(2)
Právnická osoba podľa odseku 1 je povinná spĺňať tieto podmienky autorizácie:
a)
mať sídlo na území Slovenskej republiky,
b)
zabezpečiť nestrannosť vykonávania dozoru nad kvalitou a auditu kvality tak, že členovia jej riadiaceho orgánu a zamestnanci zodpovední za ich vykonávanie sa nesmú podieľať na žiadnych činnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť ich nezávislé posúdenie zhody,
c)
disponovať zamestnancami s technickými znalosťami a skúsenosťami potrebnými na vykonávanie dozoru nad kvalitou a auditu kvality v oblasti, pre ktorú je autorizovaná,
d)
mať technické prostriedky a prístrojové vybavenie potrebné na splnenie technických činností a administratívnych činností spojených s výkonom dozoru nad kvalitou a auditu kvality a mať prístup ku všetkým potrebným zariadeniam alebo k potrebnému vybaveniu,
e)
mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu, ktoré zodpovedá rozsahu činnosti dozoru nad kvalitou a auditu kvality, pre ktoré je autorizovaná.
(3)
Právnická osoba, ktorej sa podľa odseku 1 udelila autorizácia (ďalej len „autorizovaná osoba“), je povinná vykonávať dozor nad kvalitou a audit kvality podľa tohto zákona v rozsahu udelenej autorizácie.
(4)
Úrad je oprávnený kontrolovať, či autorizovaná osoba spĺňa podmienky autorizácie, dodržiava ustanovenia tohto zákona a podmienky uvedené v rozhodnutí o autorizácii.
(5)
Ak autorizovaná osoba nespĺňa podmienky autorizácie alebo nedodržiava ustanovenia tohto zákona a podmienky uvedené v rozhodnutí o autorizácii, úrad rozhodnutím autorizáciu zruší.
PIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 21
Spoločné ustanovenia
(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,5) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Ministerstvo vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví
a)
podrobnosti o metodike spracúvania návrhu kodifikačných údajov,
b)
podrobnosti o programovom vybavení na spracúvanie návrhov kodifikačných údajov,
c)
podrobnosti o návrhu kodifikačných údajov,
d)
podrobnosti o povinnostiach dodávateľa produktu,
e)
podrobnosti o identifikácii rizík produktu a rizík výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu,
f)
vzor identifikácie rizík produktu a rizík výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu,
g)
vzor osvedčenia o kvalite a úplnosti produktu,
h)
vzor osvedčenia o zhode.
§ 22
Prechodné ustanovenia
(1)
Štandardizačné dokumenty aliancie, ktoré boli prevzaté a zaradené do sústavy slovenských technických noriem pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, oznámi vo svojom vestníku Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky na základe požiadavky úradu.
(2)
Slovenské obranné štandardy spracované a vydané pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona označí, pozmení alebo doplní podľa tohto zákona ich spracovateľ na základe rozhodnutia úradu.
§ 22a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2012
(1)
Štandardizačné dohody a slovenské obranné štandardy prijaté alebo vydané podľa predpisov účinných do 31. decembra 2011 sa považujú za štandardizačné dohody alebo slovenské obranné štandardy prijaté alebo vydané podľa tohto zákona.
(2)
Spojenecké publikácie prijaté podľa predpisov účinných do 31. decembra 2011 sa považujú za spojenecké štandardy prijaté podľa tohto zákona. Kodifikačné čísla pridelené podľa predpisov účinných do 31. decembra 2011 sa považujú za skladové čísla NATO pridelené podľa tohto zákona.
§ 23
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2004.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
Zmluva medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve za mier vzťahujúca sa na štatút ich ozbrojených síl (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 324/1997 Z. z.) v znení dodatkového protokolu (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 325/1997 Z. z.) a ďalšieho dodatkového protokolu (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 370/2001 Z. z.).
1a)
§ 9 zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 307/2013 Z. z.
2)
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.