11/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2004 do 31.08.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

11
ZÁKON
z 3. decembra 2003
o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje postup a podmienky obrannej štandardizácie, kodifikácie a štátneho overovania kvality výrobkov a služieb na účely obrany (ďalej len „produkt“); ďalej upravuje výkon štátnej správy a právne vzťahy, ktoré vznikajú v súvislosti s vykonávaním obrannej štandardizácie, kodifikácie a štátneho overovania kvality produktov (ďalej len „štátne overovanie kvality“).
§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov
(1)
Obranná štandardizácia je proces spracúvania a implementácie obranných koncepcií, doktrín, postupov a návrhov na získanie a udržanie požadovanej úrovne ich zlučiteľnosti, vzájomnej zameniteľnosti alebo zhody s obrannými koncepciami, doktrínami, postupmi a návrhmi Severoatlantickej aliancie (ďalej len „aliancia“) a členských štátov aliancie na dosiahnutie interoperability v operačnej, procedurálnej, materiálovej, technickej a administratívnej oblasti.
(2)
Štandardizačný dokument aliancie je štandardizačná dohoda a spojenecká publikácia.
(3)
Štandardizačná dohoda je štandardizačný dokument aliancie, ktorý sa prijíma medzi niekoľkými alebo všetkými členskými štátmi aliancie a ktorý umožňuje zavádzanie zhodnej, zlučiteľnej alebo zameniteľnej vojenskej techniky, munície, materiálu a zásob, ako aj operačných, logistických, procedurálnych a administratívnych postupov.
(4)
Spojenecká publikácia je štandardizačný dokument aliancie, ktorý sa dohodli používať všetky alebo niektoré členské štáty aliancie ako spoločný implementačný dokument v rozsahu určenom pri jeho prijatí a ktorý určuje pravidlá obrannej štandardizácie.
(5)
Slovenský obranný štandard je dokument ustanovujúci požiadavky na obranné koncepcie, doktríny, plánovacie postupy a výcvik vojakov, ako aj na materiálne zabezpečenie a služby v operačnej, procedurálnej, materiálovej, technickej a administratívnej oblasti, ktoré slúžia na účely obrany.
(6)
Na účely tohto zákona
a)
implementácia je plnenie záväzkov, ktoré sú špecifikované v štandardizačnom dokumente aliancie, formou prevzatia štandardizačného dokumentu aliancie do sústavy slovenských obranných štandardov alebo do vnútorných predpisov Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v rozsahu určenom pri prijatí štandardizačného dokumentu aliancie Slovenskou republikou,
b)
prijatie štandardizačného dokumentu aliancie je schválenie pristúpenia k štandardizačnému dokumentu aliancie štátom, ktorý je členom aliancie, v ktorom sa určuje rozsah implementácie,
c)
kodifikácia je proces získavania, spracúvania a aktualizácie údajov o výrobku, o výrobcovi výrobku a dodávateľovi výrobku v súlade s kodifikačným systémom aliancie,
d)
kodifikačný systém Slovenskej republiky je jednotný systém určený na kodifikáciu výrobkov, ktorý vychádza z kodifikačného systému aliancie,
e)
kodifikačné číslo je trinásťmiestny číselný kód pridelený úradom výrobku,
f)
kód výrobcu výrobku alebo kód dodávateľa výrobku je päťmiestny alfanumerický kód na identifikáciu výrobcu výrobku alebo dodávateľa výrobku.
§ 3
Zriadenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality a jeho pôsobnosť
(1)
Zriaďuje sa Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality (ďalej len „úrad“) so sídlom v Trenčíne. Úrad je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou v oblasti obrannej štandardizácie, kodifikácie a štátneho overovania kvality v rozsahu ustanovenom týmto zákonom.
(2)
Úrad je rozpočtová organizácia, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva. Riaditeľa úradu vymenúva a odvoláva minister obrany Slovenskej republiky.
(3)
Úrad pri plnení úloh podľa tohto zákona spolupracuje najmä
a)
s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy,
b)
s príslušnými orgánmi aliancie, príslušnými orgánmi členských štátov aliancie a príslušnými orgánmi iných štátov,
c)
s akreditujúcou právnickou osobou určenou Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky na akreditačnú činnosť podľa osobitného predpisu,1)
d)
so štátnymi orgánmi, právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré sú podnikateľmi.
§ 4
Pôsobnosť úradu v oblasti obrannej štandardizácie
(1)
Úrad v oblasti obrannej štandardizácie
a)
plní úlohy koncepčného, metodického a koordinačného orgánu,
b)
koordinuje spoluprácu s príslušnými orgánmi podľa § 3 ods. 3 písm. b),
c)
pripravuje stratégiu a politiku v oblasti obrannej štandardizácie,
d)
vedie informačný systém o slovenských obranných štandardoch a štandardizačných dokumentoch aliancie (§ 10) a poskytuje z neho údaje,
e)
schvaľuje slovenské obranné štandardy a zabezpečuje ich spracúvanie, vydávanie, poskytovanie a prehodnocovanie,
f)
zabezpečuje prijatie štandardizačných dokumentov aliancie Slovenskou republikou a ich implementáciu.
(2)
Úrad oznamuje príslušným štandardizačným orgánom aliancie prijatie štandardizačného dokumentu aliancie Slovenskou republikou a jeho implementáciu.
§ 5
Pôsobnosť úradu v oblasti kodifikácie
Úrad v oblasti kodifikácie
a)
plní úlohy koncepčného, metodického a koordinačného orgánu,
b)
vydáva osvedčenie o spôsobilosti (§ 11),
c)
spracúva kodifikačné údaje o výrobku,
d)
vedie centrálnu evidenciu národných a medzinárodných údajov o kodifikovaných výrobkoch,
e)
overuje správnosť návrhu kodifikačných údajov o výrobku,
f)
vykonáva medzinárodnú výmenu kodifikačných údajov,
g)
poskytuje používateľovi výrobku (ďalej len „používateľ“) na jeho žiadosť prehľad o výrobkoch zaradených do kodifikačného systému Slovenskej republiky, o používateľoch, dodávateľoch výrobkov, výrobcoch výrobkov a o agentúrach pre kodifikáciu,
h)
spolupracuje s vlastníkmi dokumentácie o výrobku a fyzickými osobami a právnickými osobami podieľajúcimi sa na výskume a vývoji výrobkov,
i)
poskytuje odborné poradenstvo používateľom,
j)
koordinuje spoluprácu s príslušnými orgánmi podľa § 3 ods. 3 písm. b).
§ 6
Pôsobnosť úradu v oblasti štátneho overovania kvality
(1)
Úrad v oblasti štátneho overovania kvality
a)
vypracúva koncepciu štátneho overovania kvality a národný program kvality v pôsobnosti ministerstva,
b)
vykonáva audity kvality a dozor nad kvalitou na území Slovenskej republiky,
c)
vydáva osvedčenie o kvalite a úplnosti produktu a certifikát o zhode,
d)
pripravuje návrhy na uzatváranie dvojstranných dohôd o vzájomnom uznávaní štátneho overovania kvality s príslušnými orgánmi podľa § 3 ods. 3 písm. b),
e)
uzatvára dohody o vykonaní štátneho overovania kvality,
f)
na základe dvojstranných dohôd o vzájomnom uznávaní štátneho overovania kvality koordinuje plnenie úloh štátneho overovania kvality v spolupráci s príslušnými orgánmi podľa § 3 ods. 3 písm. b),
g)
vedie evidenciu o štátnom overovaní kvality a evidenciu o uzatvorených dohodách.
(2)
Úrad môže na základe žiadosti odberateľa produktu (ďalej len „odberateľ“) požiadať príslušný orgán členského štátu aliancie alebo iného štátu o štátne overenie kvality vtedy, ak sa produkt vyrába alebo poskytuje na jeho území.
DRUHÁ ČASŤ
OBRANNÁ ŠTANDARDIZÁCIA
§ 7
Označovanie a zabezpečovanie slovenského obranného štandardu
(1)
Slovenský obranný štandard sa označuje značkou SOŠ a príslušným číselným označením.
(2)
Slovenský obranný štandard sa na základe analýzy zabezpečuje
a)
implementáciou časti alebo celého štandardizačného dokumentu aliancie alebo
b)
spracovaním a vydaním nového slovenského obranného štandardu z podnetu úradu alebo na základe podnetu ozbrojených síl Slovenskej republiky, ministerstva, iných ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy, právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom (ďalej len „navrhovateľ“), ak nie je možné alebo vyhovujúce implementovať štandardizačný dokument aliancie.
§ 8
Prijatie štandardizačného dokumentu aliancie a jeho implementácia
(1)
Ministerstvo oznamuje na návrh úradu prijatie štandardizačného dokumentu aliancie Slovenskou republikou a jeho implementáciu vo vestníku ministerstva, ak to nie je v rozpore s osobitným predpisom upravujúcim ochranu utajovaných skutočností.2) Oznámenie obsahuje názov, číslo, stručnú charakteristiku štandardizačného dokumentu aliancie a podmienky jeho poskytovania.
(2)
Ak sa má implementovať štandardizačný dokument aliancie alebo jeho časť, úrad zabezpečí jeho preklad do štátneho jazyka.
§ 9
Spracúvanie, schvaľovanie, vydávanie, poskytovanie a prehodnocovanie slovenských obranných štandardov
(1)
Schvaľovanie slovenských obranných štandardov vykonáva úrad. Spracúvanie, vydávanie, poskytovanie a prehodnocovanie slovenských obranných štandardov podľa tohto zákona úrad koordinuje a zabezpečuje.
(2)
Podnet na spracovanie slovenského obranného štandardu navrhovateľ predkladá písomne úradu. Podnet obsahuje meno a priezvisko alebo názov navrhovateľa, predmet a obsah navrhovaného slovenského obranného štandardu, odôvodnenie jeho potreby, časový harmonogram jeho spracúvania a dátum nadobudnutia účinnosti.
(3)
Úrad na základe podnetu navrhovateľa na spracovanie slovenského obranného štandardu alebo z vlastného podnetu rozhodne o spracovaní slovenského obranného štandardu. Rozhodnutie o spracovaní slovenského obranného štandardu vydá úrad najneskôr do 30 dní od doručenia podnetu na spracovanie slovenského obranného štandardu a rozhodnutie doručí navrhovateľovi.
(4)
Oznámenie o vydaní rozhodnutia podľa odseku 3 ministerstvo zverejní na návrh úradu vo vestníku ministerstva, ak to nie je v rozpore s osobitným predpisom upravujúcim ochranu utajovaných skutočností.2) Oznámenie obsahuje názov slovenského obranného štandardu, jeho obsahovú charakteristiku, jeho spracovateľa, lehotu na prihlásenie záujemcov o posúdenie návrhu slovenského obranného štandardu a podmienky poskytovania návrhu slovenského obranného štandardu na posúdenie. Lehota na prihlásenie záujemcov o posúdenie návrhu slovenského obranného štandardu je 30 dní odo dňa zverejnenia oznamu vo vestníku ministerstva.
(5)
Spracovateľ je pri spracúvaní návrhu slovenského obranného štandardu povinný
a)
vychádzať z dosiahnutého stupňa rozvoja vedy a techniky,
b)
dosiahnuť súlad návrhu slovenského obranného štandardu s inými slovenskými obrannými štandardmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
c)
dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy na úseku ochrany utajovaných skutočností,2)
d)
porovnať spracúvaný slovenský obranný štandard s medzinárodnými normami, európskymi normami, slovenskými technickými normami3) a štandardizačnými dokumentmi aliancie.
(6)
Spracovateľ predloží návrh slovenského obranného štandardu na pripomienkové konanie navrhovateľovi a tým záujemcom o posúdenie návrhu slovenského obranného štandardu, ktorí spĺňajú podmienky poskytovania návrhu slovenského obranného štandardu na posúdenie, ktoré sú uvedené v oznámení podľa odseku 4 (ďalej len „posudzovateľ“). Lehota na predloženie pripomienok spracovateľovi je 30 dní odo dňa doručenia návrhu. Pripomienky, ktoré spracovateľ neakceptuje, prerokuje s dotknutými posudzovateľmi. Ak sa pri ich prerokovaní nedosiahne dohoda, rozhodne o pripomienkach úrad.
(7)
Po skončení pripomienkového konania spracovateľ predloží návrh slovenského obranného štandardu úradu; spolu s návrhom predloží zoznam posudzovateľov, pripomienky k návrhu, vyhodnotenie pripomienok a stanovisko navrhovateľa k pripomienkam.
(8)
Na základe výsledku pripomienkového konania úrad schvaľuje návrh slovenského obranného štandardu. Úrad môže vrátiť návrh slovenského obranného štandardu spracovateľovi na dopracovanie, ak návrh slovenského obranného štandardu nezodpovedá požiadavkám navrhovateľov alebo posudzovateľov. Schválenie slovenského obranného štandardu ministerstvo oznamuje na návrh úradu vo vestníku ministerstva, ak to nie je v rozpore s osobitným predpisom upravujúcim ochranu utajovaných skutočností.2) Oznámenie obsahuje názov, číslo a stručnú charakteristiku slovenského obranného štandardu a podmienky jeho poskytovania.
(9)
Úrad môže na vydávanie a poskytovanie slovenských obranných štandardov určiť fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, alebo právnickú osobu na základe jej žiadosti. Rozhodnutie vydá úrad len fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom, alebo právnickej osobe, ktorá
a)
disponuje technickými prostriedkami, a ak je to potrebné, aj programovými prostriedkami na vydávanie, evidenciu a poskytovanie slovenských obranných štandardov na zodpovedajúcom stupni vedy a techniky,
b)
dodržiava všeobecne záväzné právne predpisy na úseku ochrany utajovaných skutočností,2)
c)
je schopná vydať a poskytnúť slovenské obranné štandardy do dvoch týždňov od doručenia objednávky úradu.
(10)
Na určenie osoby podľa odseku 9 nie je právny nárok. Ak osoba určená podľa odseku 9 neplní alebo porušuje podmienky uvedené v rozhodnutí o určení, úrad určenie zruší.
(11)
Slovenské obranné štandardy na akomkoľvek nosiči môže poskytovať so súhlasom úradu len osoba určená podľa odseku 9.
(12)
Úrad môže z vlastného podnetu alebo z podnetu navrhovateľa prehodnocovať slovenské obranné štandardy z hľadiska ich aktuálnosti. Na základe prehodnotenia úrad rozhodne o
a)
zachovaní slovenského obranného štandardu,
b)
zrušení slovenského obranného štandardu s uvedením dôvodu,
c)
zmene alebo doplnení slovenského obranného štandardu,
d)
spracovaní a vydaní nového slovenského obranného štandardu,
e)
zlúčení slovenského obranného štandardu s textom iného slovenského obranného štandardu.
(13)
Ak úrad rozhodne podľa odseku 12 písm. b) až d), na postup pri prehodnocovaní slovenských obranných štandardov sa vzťahujú odseky 1 až 11 primerane.
§ 10
Informačný systém
Úrad ako správca informačného systému
a)
vedie evidenciu, uchováva štandardizačné dokumenty aliancie a slovenské obranné štandardy a poskytuje ich fyzickým osobám a právnickým osobám, ktoré preukážu ich potrebu najmä pri výrobe alebo poskytovaní produktu a ak to nie je v rozpore s osobitným predpisom upravujúcim ochranu utajovaných skutočností,2)
b)
sprostredkúva informácie o štandardizačných dokumentoch aliancie, o ich implementácii, o návrhoch slovenských obranných štandardov, o slovenských obranných štandardoch, ich zmenách a doplnkoch,
c)
v spolupráci s Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky poskytuje informácie o využívaní slovenských technických noriem.
TRETIA ČASŤ
KODIFIKÁCIA
§ 11
Agentúra pre kodifikáciu
(1)
Agentúra pre kodifikáciu je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, ktorá spracúva návrhy kodifikačných údajov o výrobku na základe úradom vydaného osvedčenia, ktorým sa potvrdzuje jej spôsobilosť spracúvať návrhy kodifikačných údajov o výrobku (ďalej len „osvedčenie o spôsobilosti“).
(2)
Úrad môže vydať právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom, podľa odseku 1 na základe jej žiadosti (ďalej len „žiadateľ“) osvedčenie o spôsobilosti, ak spolu so žiadosťou
a)
predloží, ak je podnikateľom, výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského registra nie starší ako tri mesiace s vymedzením predmetu podnikania,
b)
predloží metodiku spracúvania návrhu kodifikačných údajov o výrobkoch,
c)
preukáže, že disponuje programovým vybavením na spracúvanie návrhov kodifikačných údajov o výrobkoch,
d)
preukáže spôsobilosť spracúvať návrhy kodifikačných údajov o výrobku podľa testovacích podkladov poskytnutých úradom.
(3)
Úrad vydá žiadateľovi, ktorý splnil podmienky podľa odseku 2, osvedčenie o spôsobilosti. Ak žiadateľ nepredloží niektorý z dokladov uvedených v odseku 2 alebo ak má žiadosť podľa odseku 2 iné nedostatky, ktoré sú prekážkou na vydanie osvedčenia o spôsobilosti, úrad žiadateľa na túto skutočnosť upozorní a zároveň určí primeranú lehotu na predloženie dokladov alebo na odstránenie nedostatkov. Ak žiadateľ v určenej lehote doklady nepredloží alebo nedostatky neodstráni, úrad žiadosť o vydanie osvedčenia o spôsobilosti zamietne.
(4)
Úrad priebežne overuje spôsobilosť agentúry pre kodifikáciu spracúvať návrhy kodifikačných údajov o výrobku. Úrad pozastaví platnosť osvedčenia o spôsobilosti alebo odoberie osvedčenie o spôsobilosti agentúre pre kodifikáciu, ktorá pri priebežnom overovaní nepreukáže spôsobilosť spracúvať návrhy kodifikačných údajov o výrobkoch podľa testovacích podkladov poskytnutých úradom.
(5)
Agentúra pre kodifikáciu predkladá úradu spracované návrhy kodifikačných údajov o výrobkoch s uvedením používateľov.
(6)
Úrad overuje správnosť návrhu kodifikačných údajov o výrobku, ktorý predkladá agentúra pre kodifikáciu. Na základe výsledkov overenia úrad
a)
pridelí výrobku kodifikačné číslo, kód výrobcovi výrobku a kód dodávateľovi výrobku a zaradí výrobok do kodifikačného systému Slovenskej republiky, ak bol návrh kodifikačných údajov o výrobku správny,
b)
vráti agentúre pre kodifikáciu návrh kodifikačných údajov o výrobku na dopracovanie, ak zistí nedostatky.
(7)
Úrad zmení kodifikačné údaje o výrobku v kodifikačnom systéme Slovenskej republiky na základe zmien v dokumentácii o výrobku oznámených používateľom.
(8)
Úrad vyradí výrobok z kodifikačného systému Slovenskej republiky, ak výrobok nemá používateľa.
§ 12
Práva a povinnosti používateľa
(1)
Ak výrobok nebol zaradený do kodifikačného systému Slovenskej republiky, je používateľ povinný tento údaj písomne oznámiť dodávateľovi výrobku pri uzatváraní zmluvy s ním alebo uviesť tento údaj v uzatvorenej zmluve s ním.
(2)
Ak výrobok nebol zaradený do kodifikačného systému Slovenskej republiky, používateľ, ktorý uzatvára zmluvu so zahraničným dodávateľom výrobku, je povinný v zmluve uplatniť kodifikačnú doložku, ktorou sa zahraničnému dodávateľovi výrobku ukladajú povinnosti uvedené v § 13 ods. 1.
(3)
Používateľ je oprávnený spracúvať návrh kodifikačných údajov o výrobku. Používateľ predkladá úradu návrh kodifikačných údajov o výrobku; ak návrh spracovala agentúra pre kodifikáciu, predloží úradu aj názov a identifikačné údaje agentúry pre kodifikáciu. Na overovanie správnosti návrhu kodifikačných údajov o výrobku, ktoré spracoval a predložil používateľ, sa vzťahuje § 11 ods. 6 primerane.
(4)
Ak je výrobok zaradený do kodifikačného systému Slovenskej republiky, používateľ informuje úrad o vykonaných zmenách v dokumentácii o výrobku.
(5)
Používateľ oznamuje úradu, že prestal používať výrobok, a raz ročne predkladá úradu prehľad o používaných výrobkoch zaradených do kodifikačného systému Slovenskej republiky.
§ 13
Povinnosti dodávateľa výrobku
(1)
Dodávateľ výrobku, ktorý nebol zaradený do kodifikačného systému Slovenskej republiky (§ 12 ods. 1 a 2), je povinný
a)
dodať používateľovi návrh kodifikačných údajov o výrobku,
b)
sprístupniť používateľovi dokumentáciu o výrobku,
c)
oznámiť používateľovi zmeny vykonané v dokumentácii o výrobku pri dodávke kodifikovaného výrobku,
d)
oznámiť používateľovi svoje údaje a údaje o výrobku.
(2)
Dodávateľ výrobku informuje úrad o písomnom oznámení používateľa, že výrobok nebol zaradený do kodifikačného systému Slovenskej republiky, alebo o uvedení tohto údaja v uzatvorenej zmluve podľa § 12 ods. 1.
§ 14
Koordinácia kodifikačných činností
(1)
Úrad predkladá kodifikačné údaje o výrobkoch zaradených do kodifikačného systému Slovenskej republiky a prehľad o ich výrobcoch a dodávateľoch príslušným orgánom podľa § 3 ods. 3 písm. b).
(2)
Na žiadosť používateľa alebo dodávateľa výrobku úrad vyžiada od príslušných orgánov štátov podľa § 3 ods. 3 písm. b) údaje o kodifikovaných výrobkoch vyrábaných v ich štáte.
ŠTVRTÁ ČASŤ
ŠTÁTNE OVEROVANIE KVALITY
§ 15
Vykonávanie štátneho overovania kvality
(1)
Úrad vykonáva štátne overovanie kvality, ktorým sa zisťuje plnenie zmluvných požiadaviek na kvalitu produktov (ďalej len „zmluvné požiadavky“), koordinuje a usmerňuje plnenie úloh v oblasti štátneho overovania kvality.
(2)
Úrad vykonáva štátne overovanie kvality u výrobcu výrobku alebo poskytovateľa služby (ďalej len „výrobca produktu“) alebo u dodávateľa produktu na základe žiadosti odberateľa. Žiadosť predkladá odberateľ úradu aspoň 40 dní pred začatím výroby alebo poskytovaním produktu.
(3)
Žiadosť odberateľa na vykonanie štátneho overovania kvality obsahuje
a)
návrh analýzy rizika produktu vyhotovený odberateľom,
b)
odberateľom požadovaný rozsah štátneho overovania kvality,
c)
dokumentáciu produktu definovanú v zmluve podľa písmena d) a schválenú odberateľom,
d)
zmluvu4) výrobcu produktu s odberateľom alebo zmluvu4) dodávateľa produktu s odberateľom, ktorá obsahuje konkretizáciu požiadaviek na kvalitu a poverenie na vykonanie štátneho overovania kvality podľa tohto zákona.
(4)
Žiadosť odberateľa na vykonanie štátneho overovania kvality môže obsahovať aj poverenie odberateľa oprávňujúce úrad riešiť odchýlky a výnimky zo zmluvných požiadaviek vzťahujúce sa na produkt.
(5)
Na základe návrhu analýzy podľa odseku 3 písm. a) úrad spracúva analýzu rizík produktu a analýzu rizík výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu. Úrad do 30 dní od prijatia žiadosti podľa odseku 3
a)
rozhodne o vykonaní štátneho overovania kvality alebo
b)
žiadosť zamietne, najmä ak žiadosť neobsahuje náležitosti uvedené v odseku 3 alebo ak je výsledok úradom spracovanej analýzy rizík nevyhovujúci; dôvody zamietnutia žiadosti uvedie úrad v rozhodnutí.
(6)
V rozhodnutí podľa odseku 5 písm. a) úrad súčasne uvedie rozsah, postup a podmienky, za ktorých možno vykonať štátne overovanie kvality. Zmeny rozsahu, postupu a podmienok vykonania štátneho overovania kvality možno uskutočniť na základe rozhodnutia úradu. Proti rozhodnutiu úradu podľa odseku 5 nemožno podať opravný prostriedok podľa osobitného predpisu.5) Odberateľ môže podať novú žiadosť o vykonanie štátneho overovania kvality toho istého produktu, ak odstráni nedostatky, pre ktoré bola žiadosť zamietnutá.
(7)
Zástupca pre štátne overovanie kvality je štátny zamestnanec poverený úradom alebo právnická osoba, ktorá na základe rozhodnutia úradu o autorizácii (§ 20) vykonáva štátne overovanie kvality, ak spĺňa požiadavky na výkon takejto činnosti. Zástupca pre štátne overovanie kvality je oprávnený pri vykonávaní štátneho overovania kvality nahliadať do dokumentácie, ktorá sa týka predmetu posudzovania zhody, vstupovať do výrobných, skladovacích a obchodných priestorov a kontrolovať plnenie zmluvných požiadaviek.
(8)
Úrad v rámci štátneho overovania kvality vykonáva
a)
dozor nad kvalitou,
b)
audit kvality.
(9)
Ak úrad počas štátneho overovania kvality u výrobcu produktu alebo u dodávateľa produktu zistí
a)
nedostatky v systéme kvality,
b)
nedostatky, ktoré ohrozujú kvalitu produktu,
preruší štátne overovanie kvality a písomne o tom informuje výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu a odberateľa.
(10)
Úrad pokračuje v štátnom overovaní kvality na základe žiadosti výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu, ak sa preukáže, že prijaté opatrenia na nápravu sú dostatočné a účinné.
§ 16
Dozor nad kvalitou
(1)
Dozor nad kvalitou je posudzovanie zhody produktu so zmluvnými požiadavkami. Dozor nad kvalitou vykonáva zástupca pre štátne overovanie kvality na základe rozhodnutia o štátnom overovaní kvality [§ 15 ods. 5 písm. a)] počas plnenia zmluvy uzatvorenej medzi odberateľom a výrobcom produktu alebo odberateľom a dodávateľom produktu [§ 15 ods. 3 písm. d)].
(2)
Ak výrobca produktu alebo dodávateľ produktu preukázal zhodu so zmluvnými požiadavkami, úrad vydá osvedčenie o kvalite a úplnosti produktu.
(3)
Osvedčenie o kvalite a úplnosti produktu obsahuje
a)
obchodné meno, identifikačné číslo a sídlo výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu,
b)
číslo zmluvy medzi odberateľom a výrobcom produktu alebo odberateľom a dodávateľom produktu,
c)
údaje o produkte, najmä názov produktu, číslo a množstvo,
d)
číslo dokumentácie podľa § 15 ods. 3 písm. c) vrátane zmien podľa § 18 ods. 3,
e)
vyhlásenie výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu o zhode produktu so zmluvnými požiadavkami,
f)
potvrdenie zástupcu pre štátne overovanie kvality o zhode produktu so zmluvnými požiadavkami,
g)
dátum vydania, odtlačok pečiatky úradu a podpis riaditeľa úradu.
§ 17
Audit kvality
(1)
Audit kvality je nezávislý, systematický a zdokumentovaný proces posudzovania systému kvality. Úrad vykonáva audit kvality u výrobcu produktu alebo u dodávateľa produktu na základe rozhodnutia o štátnom overovaní kvality [§ 15 ods. 5 písm. a)] alebo na základe zmluvy uzatvorenej medzi výrobcom produktu a úradom alebo zmluvy uzatvorenej medzi dodávateľom produktu a úradom podľa osobitného predpisu.6)
(2)
Správu o vykonanom audite kvality poskytuje úrad výrobcovi produktu alebo dodávateľovi produktu.
(3)
Ak je systém zabezpečovania kvality výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu v súlade so zmluvnými požiadavkami, úrad vydá výrobcovi produktu alebo dodávateľovi produktu certifikát o zhode.
(4)
Certifikát o zhode obsahuje
a)
obchodné meno, identifikačné číslo a sídlo výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu,
b)
číslo zmluvy podľa § 15 ods. 3 písm. c) alebo podľa odseku 1,
c)
vyhlásenie úradu o zhode,
d)
vymedzenie času platnosti certifikátu,
e)
dátum vydania, odtlačok pečiatky úradu a podpis riaditeľa úradu.
§ 18
Odchýlky, výnimky alebo zmeny zmluvných požiadaviek
(1)
Povolenie odchýlky produktu od zmluvných požiadaviek sa vzťahuje na určené množstvo produktov alebo na obmedzený čas. Povolenie odchýlky od zmluvných požiadaviek nemá za následok zmenu dokumentácie. Žiadosť o povolenie odchýlky od zmluvných požiadaviek predkladá dodávateľ produktu úradu pred začatím výroby alebo poskytovaním produktu.
(2)
Povolenie výnimky zo zmluvných požiadaviek sa vzťahuje na určené množstvo produktov. Povolenie výnimky zo zmluvných požiadaviek nemá za následok zmenu dokumentácie. Žiadosť o povolenie výnimky zo zmluvných požiadaviek predkladá dodávateľ produktu úradu počas výroby alebo poskytovania produktu.
(3)
Zmena zmluvných požiadaviek vzťahujúca sa na produkt sa týka všetkých neskôr vyrábaných alebo poskytovaných produktov. Zmena zmluvných požiadaviek vzťahujúca sa na produkt je úprava trvalej povahy, ktorá sa zaznamenáva v dokumentácii a s ktorou vyslovili súhlas zmluvné strany pred začatím výroby alebo pred poskytovaním nasledujúceho produktu.
(4)
Odchýlku alebo výnimku zo zmluvných požiadaviek podľa odsekov 1 a 2 povoľuje úrad, ak ho na to odberateľ poveril v žiadosti podľa § 15 ods. 4; k zmene zmluvných požiadaviek vzťahujúcej sa na produkt, ak sa vykonáva štátne overovanie kvality tohto produktu, sa úrad vyjadruje. Ak nie je v žiadosti o vykonanie štátneho overovania kvality podľa § 15 ods. 4 uvedené inak, úrad povolí odchýlku alebo výnimku zo zmluvných požiadaviek vzťahujúcu sa na produkt, ak nemá vplyv na jeho
a)
bezpečnosť,
b)
spoľahlivosť,
c)
udržiavateľnosť,
d)
zameniteľnosť,
e)
technický život a dĺžku skladovania,
f)
výkon alebo funkčnosť.
§ 19
Úhrada nákladov za vykonanie štátneho overovania kvality
Výrobca produktu alebo dodávateľ produktu neuhrádza náklady, ktoré vznikli úradu vykonaním štátneho overovania kvality a v súvislosti s ním, ak nie je dohodnuté inak. Výnosy z uhradených nákladov na štátne overovanie kvality a v súvislosti s ním sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 20
Autorizácia
(1)
Úrad môže na účely tohto zákona rozhodnúť o autorizácii právnickej osoby na vykonávanie dozoru nad kvalitou (ďalej len „autorizovaná osoba“).
(2)
Autorizovaná osoba je povinná spĺňať podmienky, ktoré sú ustanovené na autorizáciu právnickej osoby na posudzovanie zhody výrobkov s technickými požiadavkami podľa osobitného predpisu,7) a vykonávať dozor nad kvalitou podľa tohto zákona v rozsahu, v ktorom bola poverená úradom.
(3)
Úrad je oprávnený kontrolovať, či autorizovaná osoba spĺňa podmienky autorizácie, dodržiava ustanovenia tohto zákona a podmienky uvedené v rozhodnutí o autorizácii. Ak autorizovaná osoba nespĺňa podmienky autorizácie alebo nedodržiava ustanovenia tohto zákona a podmienky uvedené v rozhodnutí o autorizácii, úrad poverenie zruší.
PIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 21
Spoločné ustanovenia
(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,5) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Podrobnosti
a)
o označovaní, pozmeňovaní a doplňovaní slovenských obranných štandardov, o procese prijímania štandardizačných dokumentov aliancie Slovenskou republikou a o uplatňovaní pripomienok v ňom,
b)
o návrhu kodifikačných údajov, o povinnostiach dodávateľa produktu,
c)
o žiadosti odberateľa na vykonanie štátneho overovania kvality, o osvedčení o kvalite a úplnosti produktu a o certifikáte o zhode
ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 22
Prechodné ustanovenia
(1)
Štandardizačné dokumenty aliancie, ktoré boli prevzaté a zaradené do sústavy slovenských technických noriem pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, oznámi vo svojom vestníku Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky na základe požiadavky úradu.
(2)
Slovenské obranné štandardy spracované a vydané pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona označí, pozmení alebo doplní podľa tohto zákona ich spracovateľ na základe rozhodnutia úradu.
§ 23
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2004.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
§ 22 ods. 3 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z.
2)
Zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 418/2002 Z. z.
3)
§ 5 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
7)
§ 11 ods. 5 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.