107/2004 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

107
ZÁKON
z 3. februára 2004
o spotrebnej dani z piva
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje zdaňovanie piva spotrebnou daňou (ďalej len „daň“) na daňovom území.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
(1)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
daňovým územím územie Slovenskej republiky,
b)
územím Európskej únie (ďalej len „únia“) územie, na ktorom sa uplatňujú právne predpisy únie o všeobecnom systéme, držbe, preprave a kontrole tovarov podliehajúcich spotrebným daniam,
c)
členským štátom členský štát únie,
d)
územím tretích štátov územie, ktoré nie je územím únie,
e)
daňovým skladom miesto, kde sa pivo na základe povolenia na prevádzkovanie daňového skladu v pozastavení dane vyrába, spracúva, skladuje, prijíma alebo odosiela,
f)
prevádzkovateľom daňového skladu právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá v rámci podnikania pivo na základe povolenia na prevádzkovanie daňového skladu v pozastavení dane vyrába, spracúva, skladuje, prijíma alebo odosiela,
g)
pozastavením dane daňový režim, v ktorom sa vznik daňovej povinnosti posunie na deň uvedenia piva do daňového voľného obehu,
h)
oprávneným príjemcom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nie je prevádzkovateľom daňového skladu a ktorá v rámci podnikania opakovane alebo príležitostne na základe povolenia prijíma pivo z iného členského štátu v pozastavení dane, pričom nesmie pivo v pozastavení dane skladovať ani odosielať,
i)
uvedením piva do daňového voľného obehu
1.
akékoľvek vyňatie piva z pozastavenia dane,
2.
akékoľvek vyrobenie piva mimo pozastavenia dane,
3.
akýkoľvek dovoz piva, na ktorý nenadväzuje pozastavenie dane,
j)
kombinovanou nomenklatúrou tovarová nomenklatúra podľa právnych predpisov únie,
k)
podnikaním činnosť vykonávaná na daňovom území v súlade s osobitným predpisom1) a rovnaká alebo obdobná činnosť vykonávaná v iných členských štátoch podľa právnych predpisov členských štátov,
l)
majetkovo prepojenými osobami osoby, z ktorých jedna má priamo alebo nepriamo najmenej 25 % podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v inej osobe; ak má jedna osoba taký podiel vo viacerých osobách, považujú sa všetky z nich za majetkovo prepojené,
m)
personálne prepojenými osobami
1.
fyzická osoba a právnická osoba, ak táto fyzická osoba alebo jej blízka osoba2) má priamo alebo nepriamo rozhodujúci vplyv na riadenie alebo na kontrolu tejto právnickej osoby, alebo
2.
právnické osoby, ak na riadenie alebo kontrolu týchto právnických osôb má priamo alebo nepriamo rozhodujúci vplyv tá istá osoba alebo jej blízka osoba.2)
(2)
Na účely tohto zákona sa obchody uskutočnené s Monackým kniežatstvom považujú za obchody uskutočnené s Francúzskou republikou, obchody uskutočnené s Jungholz a Mittelberg (Kleines Walsertal) sa považujú za obchody uskutočnené s Nemeckou spolkovou republikou, obchody uskutočnené s ostrovom Man sa považujú za obchody uskutočnené so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska a obchody uskutočnené so Sanmarínskou republikou sa považujú za obchody uskutočnené s Talianskou republikou.
§ 3
Správa dane
Správu dane vykonáva colný úrad, pričom jeho miestna príslušnosť sa riadi, ak ide o právnickú osobu, jej sídlom, a ak ide o fyzickú osobu, jej trvalým pobytom; ak nemožno takto určiť miestnu príslušnosť alebo ak je to pre výkon správy dane účelnejšie, určí ju Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „colné riaditeľstvo“). Colné riaditeľstvo môže pre odštepný závod, inú organizačnú zložku alebo prevádzkareň právnickej osoby alebo fyzickej osoby určiť miestnu príslušnosť aj inak, ak je to pre výkon správy dane účelnejšie.
§ 4
Predmet dane
(1)
Predmetom dane je pivo vyrobené na daňovom území, dodané na daňové územie z iného členského štátu alebo dovezené na daňové územie z územia tretieho štátu.
(2)
Pivom sa na účely tohto zákona rozumie
a)
alkoholický nápoj kódu kombinovanej nomenklatúry 2203 s obsahom alkoholu viac ako 0,5 % objemu, ktorý vznikol liehovým kvasením mladiny,
b)
alkoholický nápoj kódu kombinovanej nomenklatúry 2206 s obsahom alkoholu viac ako 0,5 % objemu, ktorý je zmesou piva podľa písmena a) a nealkoholických nápojov.
(3)
Koncentrácia piva sa vyjadruje v stupňoch Plato.
(4)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
stupňom Plato obsah extraktu pôvodnej mladiny vypočítaný podľa veľkého Ballingovho vzorca uvedeného v Slovenskej technickej norme,3) vyjadrený v hmotnostných percentách,
b)
mladinou roztok cukrov a ostatných látok získaný z rôznych druhov sladov, cukru alebo nesladových obilnín, povarený s chmeľom alebo inými chmeľovými výrobkami.
(5)
Ak dôjde ku zmene kódu kombinovanej nomenklatúry, ktorá nemá vplyv na zmenu predmetu dane ani na sadzbu dane, použije sa platná sadzba dane uvedená v § 7, pričom prevodový kľúč medzi pôvodným a novým kódom kombinovanej nomenklatúry ustanoví opatrenie, ktoré vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky uverejnením jeho úplného znenia.
§ 5
Malý samostatný pivovar
(1)
Malý samostatný pivovar je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá v rámci podnikania vyrába pivo a spĺňa tieto podmienky:
a)
ročná výroba piva nie je väčšia ako 200 000 hektolitrov,
b)
nie je majetkovo ani personálne prepojený s inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá v rámci podnikania vyrába pivo,
c)
nevyrába pivo na základe licencie,4)
d)
výrobné a prevádzkové priestory nie sú technologicky ani inak prepojené s výrobnými a prevádzkovými priestormi inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá v rámci podnikania vyrába pivo.
(2)
Ročnou výrobou piva sa na účely tohto zákona rozumie celkové množstvo piva, ktoré bolo v danom kalendárnom roku vyrobené v malom samostatnom pivovare.
(3)
Malý samostatný pivovar je povinný oznámiť colnému úradu do 31. januára kalendárneho roka predpokladanú ročnú výrobu piva v hektolitroch a preukázať splnenie podmienok podľa odseku 1.
(4)
Malý samostatný pivovar, ktorý začne vyrábať pivo v priebehu kalendárneho roka, je povinný oznámiť colnému úradu do konca mesiaca, v ktorom začal pivo vyrábať, predpokladanú ročnú výrobu piva a preukázať splnenie podmienok podľa odseku 1. Predpokladaná ročná výroba piva sa vypočíta ako dvanásťnásobok podielu predpokladanej výroby od jej začatia do konca roku a počtu mesiacov výroby v kalendárnom roku vrátane mesiaca, v ktorom sa začala výroba.
(5)
Ak skutočné množstvo vyrobeného piva v kalendárnom roku prevýši 200 000 hektolitrov alebo ak nie je splnená niektorá z ďalších podmienok podľa odseku 1, malý samostatný pivovar je povinný tieto skutočnosti oznámiť správcovi dane do 15 dní od ich vzniku a uplatniť základnú sadzbu dane na množstvo piva uvedené do daňového voľného obehu v kalendárnom roku.
(6)
Za každé zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom vznikli skutočnosti podľa odseku 5, je malý samostatný pivovar povinný podať dodatočné daňové priznanie v lehote na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikli skutočnosti podľa odseku 5. V dodatočnom daňovom priznaní vyznačí zdaňovacie obdobie, ktorého sa týka, a uvedie rozdiel medzi daňou vypočítanou podľa základnej sadzby dane a daňou uvedenou v riadnom daňovom priznaní. Z tohto rozdielu dane sa neuplatní pokuta podľa osobitného predpisu.5)
§ 6
Základ dane, výpočet dane
(1)
Základom dane je množstvo piva vyjadrené v hektolitroch.
(2)
Daň sa vypočíta ako súčin základu dane, koncentrácie piva v stupňoch Plato a príslušnej sadzby dane.
(3)
Stupne Plato sa zaokrúhľujú na celé číslo smerom dolu.
§ 7
Sadzba dane
(1)
Sadzba dane sa ustanovuje takto:
a)
základná sadzba dane 50 Sk/stupeň Plato/hl,
b)
znížená sadzba dane 37 Sk/stupeň Plato/hl.
(2)
Znížená sadzba dane sa uplatní na pivo vyrobené malým samostatným pivovarom (§ 5).
(3)
Znížená sadzba dane sa uplatní aj na pivo dodané na daňové územie z iného členského štátu, ak je preukázané potvrdením správcu dane tohto členského štátu, že pivo bolo vyrobené malým samostatným pivovarom podľa právnych predpisov tohto členského štátu.
(4)
Ak nie je preukázané, že pivo bolo vyrobené v malom samostatnom pivovare, uplatní sa základná sadzba dane.
(5)
Na pivo vyrobené na základe licencie sa vždy uplatní základná sadzba dane.
§ 8
Oslobodenie od dane
(1)
Od dane je oslobodené pivo, ak je určené
a)
na výrobu octu kódu kombinovanej nomenklatúry 2209,
b)
na výrobu a prípravu liekov a iných výrobkov slúžiacich na ochranu a podporu zdravia osobami oprávnenými na ich výrobu podľa osobitného predpisu,6)
c)
na výrobu prísad pri výrobe potravín a nápojov s obsahom alkoholu najviac 1,2 % objemu,
d)
na výrobu potravín, ak obsah alkoholu v nich neprevýši množstvo 5 litrov alkoholu na 100 kg hotového výrobku,
e)
na priemyselné spracovanie na výrobky, ktoré nie sú predmetom dane podľa tohto zákona, zákona o spotrebnej dani z liehu alebo zákona o spotrebnej dani z vína.
(2)
Od dane je oslobodené aj pivo
a)
odobraté ako vzorka na účely daňového dozoru alebo inej úradnej kontroly, úradnej skúšky alebo úradného zisťovania, v technologicky odôvodnenom množstve,
b)
použité v daňovom sklade (§ 15 ods. 2) na vlastné laboratórne skúšky alebo rozbory v technologicky odôvodnenom množstve uznanom colným úradom,
c)
v pozastavení dane v prípade zistenia chýbajúceho množstva pripadajúceho na technologické straty, manipulačné straty, prepravné straty a na prirodzené úbytky, ak sú tieto množstvá technicky zdôvodnené a uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu,
d)
v pozastavení dane, ak bolo nenávratne zničené alebo znehodnotené v dôsledku nehody, havárie, technologickej poruchy alebo vplyvom vyššej moci a ak sú tieto straty na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu,
e)
znehodnotené alebo zničené pod dozorom colného úradu, a to aj ak sa vlastníkom piva stal štát podľa osobitného predpisu,7)
f)
zaslané fyzickou osobou z územia tretích štátov fyzickej osobe na daňové územie v drobných zásielkach neobchodného charakteru8) alebo nachádzajúce sa v osobnej batožine cestujúceho ako tovar neobchodného charakteru najviac v množstve ustanovenom osobitným predpisom,9)
g)
prepravené na daňové územie z iných členských štátov osobami uvedenými v § 14 ods. 2 alebo prepravené na daňové územie z iných členských štátov ozbrojenými silami iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a ich civilnými zamestnancami na použitie v rámci aktivít podľa medzinárodnej zmluvy, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom (ďalej len „medzinárodná zmluva“);10) preprava piva ozbrojenými silami členských štátov sa musí uskutočniť so sprievodným dokumentom a musí byť doložená osvedčením o oslobodení od spotrebnej dane vyhotoveným podľa vzoru a spôsobom uvedeným v právnom predpise únie,11)
h)
dovezené na daňové územie z územia tretích štátov osobami uvedenými v § 14 ods. 2 alebo dovezené na daňové územie z územia tretích štátov ozbrojenými silami iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a ich civilnými zamestnancami na použitie v rámci aktivít podľa medzinárodnej zmluvy.
§ 9
Užívateľský podnik
(1)
Užívateľským podnikom na účely tohto zákona je právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená používať pivo oslobodené od dane podľa § 8 ods.1. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce používať také pivo, musí písomne požiadať colný úrad o vydanie poukazu na odber piva oslobodeného od dane (ďalej len „odberný poukaz“).
(2)
Žiadosť o vydanie odberného poukazu musí obsahovať
a)
obchodné meno a sídlo alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt (ďalej len „identifikačné údaje“) žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa,
c)
obchodný názov piva a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
d)
účel použitia piva oslobodeného od dane podľa § 8 ods. 1 a predpokladané množstvo ročnej spotreby v hektolitroch,
e)
identifikačné údaje dodávateľa piva oslobodeného od dane podľa § 8 ods. 1.
(3)
Prílohami k žiadosti sú:
a)
výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, alebo doklad preukazujúci, že právnická osoba nie je zriadená alebo založená na podnikateľské účely, nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia,
b)
technická dokumentácia a opis miesta použitia a miesta uskladnenia piva oslobodeného od dane podľa § 8 ods. 1 a opis spôsobu jeho zabezpečenia pred neoprávneným použitím,
c)
technologický postup a údaje o spotrebe piva oslobodeného od dane uvedeného v § 8 ods. 1, ak sa má pivo použiť ako surovina alebo pomocný materiál v technologickom procese,
d)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienky uvedené v § 18 ods. 4 písm. c) až f).
(4)
Colný úrad pred vydaním odberného poukazu preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách. Ak sú skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách pravdivé, colný úrad vydá žiadateľovi odberný poukaz.
(5)
Colný úrad vydá žiadateľovi odberný poukaz pre každého dodávateľa uvedeného v odseku 2 písm. e), v ktorom uvedie údaje podľa odseku 2 s výnimkou rodného čísla a daňového identifikačného čísla, ak obsahuje rodné číslo žiadateľa, určí dobu platnosti odberného poukazu a v prípade obmedzenej doby jeho platnosti aj povolené množstvo odberu piva oslobodeného od dane podľa § 8 ods.1. Každý odberný poukaz sa vydá v troch vyhotoveniach, jedno vyhotovenie si ponechá colný úrad a dve vyhotovenia odovzdá užívateľskému podniku, ktorý si jedno vyhotovenie ponechá a jedno vyhotovenie predloží svojmu dodávateľovi uvedenému v odbernom poukaze.
(6)
Užívateľský podnik je povinný predložiť dodávateľovi odberný poukaz najneskôr pri prvom odbere piva oslobodeného od dane podľa § 8 ods. 1.
(7)
Užívateľský podnik je povinný každú zmenu údajov podľa odseku 2 a odseku 3 písm. b) až d) oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa jej vzniku s výnimkou údajov podľa odseku 2 písm. d), keď je povinný zmenu údajov oznámiť vopred. Zmenu údajov podľa odseku 3 písm. a) je povinný oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu. Colný úrad doplní pôvodný alebo vydá nový odberný poukaz, ak sa zmenili údaje podľa odseku 2. Pri zmene účelu použitia [odsek 2 písm. d)] môže užívateľský podnik použiť pivo oslobodené od dane podľa § 8 ods. 1 na účely, ktoré oznámil, až keď colný úrad doplní pôvodný alebo vydá nový odberný poukaz.
(8)
Užívateľský podnik je povinný pivo oslobodené od dane podľa § 8 ods. 1 bezodkladne po prevzatí umiestniť v mieste uskladnenia, ktoré uviedol v prílohe k žiadosti podľa odseku 3, a použiť iba na účely uvedené v odbernom poukaze.
(9)
V opakovanej žiadosti o vydanie odberného poukazu, ak sa nezmenili údaje podľa odseku 3, užívateľský podnik uvedie
a)
svoje identifikačné údaje,
b)
identifikačné údaje dodávateľa piva oslobodeného od dane podľa § 8 ods. 1,
c)
obchodný názov piva oslobodeného od dane podľa § 8 ods. 1 a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
d)
účel použitia piva oslobodeného od dane podľa § 8 ods. 1 a predpokladané množstvo ročnej spotreby v hektolitroch.
(10)
Colný úrad odníme odberný poukaz, ak
a)
pivo oslobodené od dane podľa § 8 ods. 1 bolo opakovane použité na iné účely, ako sú uvedené v odbernom poukaze,
b)
užívateľský podnik už prestal spĺňať podmienky uvedené v § 18 ods. 4 písm. c) až e),
c)
odberný poukaz nebol použitý na nákup piva oslobodeného od dane podľa § 8 ods. 1 v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od dátumu jeho vydania,
d)
bola vykonaná registrácia a vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu,
e)
užívateľský podnik požiadal o výmaz z obchodného registra alebo obdobného registra, alebo podal žiadosť o zrušenie živnostenského oprávnenia, alebo oznámil ukončenie podnikania, alebo bol zrušený, ak nebol zriadený alebo založený na podnikateľské účely,
f)
užívateľským podnikom je fyzická osoba a táto zomrela alebo nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie súdu o vyhlásení takej fyzickej osoby za mŕtvu,
g)
nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku alebo bolo potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolené vyrovnanie,
h)
užívateľský podnik vstúpi do likvidácie,
i)
užívateľský podnik požiada o odňatie odberného poukazu.
(11)
Pri odňatí odberného poukazu podľa odseku 10 sa použije § 18 ods. 10 písm. a) a odsek 11 rovnako. O odňatí odberného poukazu colný úrad najneskôr do troch pracovných dní odo dňa odňatia odberného poukazu informuje dodávateľa piva oslobodeného od dane uvedeného v odbernom poukaze.
(12)
Pri preprave piva oslobodeného od dane podľa § 8 ods. 1 musí byť v prepravných dokladoch uvedený
a)
účel oslobodenia piva od dane podľa § 8 ods. 1, na ktorý bol odberný poukaz vydaný,
b)
názov a adresa colného úradu, ktorý odberný poukaz vydal,
c)
dátum vydania odberného poukazu.
(13)
Ak užívateľský podnik končí svoju činnosť a má zásoby piva oslobodeného od dane podľa § 8 ods. 1, ktoré už nemôže použiť na účely uvedené v odbernom poukaze, so súhlasom colného úradu môže pivo oslobodené od dane dodať právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá má odberný poukaz na odber takého piva, alebo daňovému skladu; v takom prípade sa § 40 ods. 2 nepoužije. Rovnako postupuje aj správca konkurznej podstaty užívateľského podniku alebo súdny exekútor, alebo iná osoba, ak pri výkone rozhodnutia uvádzajú do obehu pivo oslobodené od dane podľa § 8 ods. 1.
§ 10
Vznik daňovej povinnosti
(1)
Daňová povinnosť, ak tento zákon neustanovuje inak, vzniká uvedením piva do daňového voľného obehu dňom
a)
vydania piva právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá nie je oprávnená odoberať pivo v pozastavení dane, alebo dňom vyňatia piva z pozastavenia dane iným spôsobom, ako je uvedený v písmenách b) až e),
b)
vlastnej spotreby piva v daňovom sklade,
c)
prijatia piva oprávneným príjemcom alebo daňovým splnomocnencom prepraveného na daňové územie v pozastavení dane,
d)
zistenia odcudzenia piva v pozastavení dane alebo piva oslobodeného od dane,
e)
zistenia chýbajúceho piva
1.
v pozastavení dane s výnimkou množstva piva uvedeného v § 8 ods. 2 písm. d) a e),
2.
oslobodeného od dane s výnimkou množstva piva pripadajúceho na technologické straty, manipulačné straty, prepravné straty a na prirodzené úbytky, ak sú tieto množstvá technicky zdôvodnené a uznané colným úradom, ako aj množstva nenávratne zničeného alebo znehodnoteného piva v dôsledku nehody, havárie, technologickej poruchy alebo vplyvom vyššej moci, ak sú tieto straty na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom,
f)
vyrobenia piva mimo pozastavenia dane s výnimkou prepracovania zahraničného tovaru v colnom režime aktívny zušľachťovací styk v podmienečnom systéme alebo v colnom režime prepracovanie zahraničného tovaru pod colným dohľadom,
g)
prijatia colného vyhlásenia na prepustenie piva do colného režimu voľný obeh, ak na také prepustenie nenadväzuje pozastavenie dane,
h)
vzniku colného dlhu iným spôsobom ako prijatím colného vyhlásenia.
(2)
Daňová povinnosť vzniká aj dňom
a)
zistenia držby piva, ktorého pôvod a spôsob nadobudnutia v súlade s týmto zákonom nevie právnická osoba alebo fyzická osoba preukázať,
b)
dodania alebo dňom použitia piva oslobodeného od dane na iný ako určený účel.
(3)
Za deň zistenia skutočností podľa odseku 1 písm. d) a e) a odseku 2 písm. a) sa považuje deň, keď tieto skutočnosti zistil colný úrad.
§ 11
Daňový dlžník
(1)
Ak tento zákon neustanovuje inak, daňovým dlžníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba,
a)
ktorá vydala pivo právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá nie je oprávnená odoberať pivo v pozastavení dane, alebo vyňala pivo z pozastavenia dane iným spôsobom, ako je uvedený v písmenách b) až e),
b)
ktorá je prevádzkovateľom daňového skladu, v ktorom došlo k vlastnej spotrebe piva,
c)
ktorá je oprávneným príjemcom alebo daňovým splnomocnencom a prijala pivo prepravené na daňové územie v pozastavení dane,
d)
ktorá mala v držbe pivo v pozastavení dane alebo oslobodené od dane a to jej bolo odcudzené; ak bola na také pivo zložená zábezpeka na daň, daňovým dlžníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá túto zábezpeku na daň zložila,
e)
ktorá má v držbe pivo a bolo u nej zistené chýbajúce pivo
1.
v pozastavení dane,
2.
oslobodené od dane s výnimkou množstva piva pripadajúceho na technologické straty, manipulačné straty, prepravné straty a na prirodzené úbytky, ak sú tieto množstvá technicky zdôvodnené a uznané colným úradom, ako aj množstva nenávratne zničeného alebo znehodnoteného piva v dôsledku nehody, havárie, technologickej poruchy alebo vplyvom vyššej moci, ak sú tieto straty na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom,
f)
ktorá vyrobila pivo mimo pozastavenia dane,
g)
na ktorej účet bolo predložené colné vyhlásenie na prepustenie piva do colného režimu voľný obeh, ak na také prepustenie nenadväzuje pozastavenie dane,
h)
ktorej colný dlh vznikol iným spôsobom ako prijatím colného vyhlásenia.
(2)
Daňovým dlžníkom pri vzniku daňovej povinnosti podľa § 10 ods. 2 je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá
a)
nevie preukázať pôvod a spôsob nadobudnutia piva, ktoré má v držbe,
b)
dodala na použitie alebo použila pivo oslobodené od dane na iný ako určený účel.
§ 12
Zdaňovacie obdobie, daňové priznanie, dodatočné daňové priznanie, splatnosť dane
(1)
Zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Ak je daňovým dlžníkom prevádzkovateľ daňového skladu alebo ak je daňovým dlžníkom oprávnený príjemca, ktorý v rámci podnikania opakovane prijíma pivo v pozastavení dane z iného členského štátu, je povinný najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, podať colnému úradu daňové priznanie vyhotovené podľa vzoru ustanoveného všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 41 ods. 3 a v rovnakej lehote zaplatiť daň. Daňové priznanie je povinný podať aj za zdaňovacie obdobie, v ktorom mu daňová povinnosť nevznikla.
(3)
Daňový dlžník neuvedený v odseku 2 je povinný podať colnému úradu daňové priznanie najneskôr do troch pracovných dní nasledujúcich po dni vzniku daňovej povinnosti a v rovnakej lehote zaplatiť daň, ak tento zákon neustanovuje inak.
(4)
Pri vzniku daňovej povinnosti podľa § 10 ods. 1 písm. g) a h) sa na splatnosť dane použijú lehoty na splatnosť colného dlhu podľa colných predpisov.
(5)
Prevádzkovateľ daňového skladu v daňovom priznaní uvádza
a)
množstvo piva, ktoré bolo vydané z daňového skladu, vrátane vlastnej spotreby v daňovom sklade v členení podľa predmetu dane a sadzby dane,
b)
množstvo piva z piva uvedeného v písmene a), ktoré bolo vydané v pozastavení dane, oslobodené od dane, a množstvo piva, z ktorého uplatňuje vrátenie dane,
c)
rozdiel medzi množstvom piva podľa písmena a) a množstvom piva podľa písmena b),
d)
výslednú daň, ktorá pripadá na množstvo piva podľa písmena c).
(6)
Daňový dlžník s výnimkou podľa odseku 5 v daňovom priznaní uvádza množstvo piva, z ktorého vznikla daňová povinnosť, v členení uvedenom vo vzore daňového priznania a daň pripadajúcu na toto množstvo.
(7)
Daňový dlžník je povinný vypočítať daň sám; ak daňová povinnosť vznikne podľa § 10 ods. 1 písm. g) a h), daň vypočíta colný úrad. Výsledná daň sa zaokrúhľuje na celé koruny smerom hore.
(8)
Ak daňový dlžník zistí, že podané daňové priznanie je nesprávne alebo neúplné a jeho oprava má za následok zvýšenie dane, je povinný podať colnému úradu dodatočné daňové priznanie bezodkladne po zistení nesprávnosti alebo neúplnosti daňového priznania s uvedením obdobia, ktorého sa dodatočné daňové priznanie týka, a zaplatiť daň do desiatich pracovných dní odo dňa podania dodatočného daňového priznania. Dodatočné daňové priznanie musí byť označené ako „Dodatočné“. V dodatočnom daňovom priznaní sa uvedú iba rozdiely oproti pôvodne podanému daňovému priznaniu.
(9)
Na dodatočné daňové priznanie podľa odseku 8 sa neprihliadne, ak už colný úrad začal daňovú kontrolu smerujúcu k preskúmaniu skutočností rozhodujúcich pre správne určenie dane alebo uplatneného vrátenia dane za obdobie, ktorého by sa dodatočné daňové priznanie týkalo.
(10)
Ak podané daňové priznanie je nesprávne alebo neúplné a jeho oprava má za následok zníženie dane,
a)
prevádzkovateľ daňového skladu môže vykonať opravu dodatočným daňovým priznaním, najneskôr však do troch rokov od konca zdaňovacieho obdobia, ktorého sa oprava týka,
b)
daňový dlžník neuvedený v písmene a) uplatní vrátenie dane v žiadosti o vrátenie dane a postupuje podľa § 13.
§ 13
Vrátenie dane
(1)
Daň z preukázateľne zdaneného piva na daňovom území možno vrátiť
a)
prevádzkovateľovi daňového skladu, ak prevzal také pivo alebo má pivo zdanené podľa tohto zákona,
b)
užívateľskému podniku, ak prevzal také pivo alebo má pivo zdanené podľa tohto zákona.
(2)
Daň z preukázateľne zdaneného piva na daňovom území možno vrátiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ak v rámci podnikania také pivo
a)
dodala na územie iného členského štátu právnickej osobe alebo fyzickej osobe na podnikateľské účely a k žiadosti o vrátenie dane (§ 28 ods. 9) priložila
1.
tretí diel zjednodušeného sprievodného dokumentu podľa § 29 ods. 1 potvrdeného príjemcom (odberateľom) piva,
2.
potvrdenie správcu dane iného členského štátu o vysporiadaní dane v tomto členskom štáte,
b)
dodala na územie iného členského štátu formou zásielkového obchodu a predložila potvrdenie správcu dane iného členského štátu príslušného pre príjemcu o vysporiadaní dane v tomto členskom štáte,
c)
vyviezla na územie tretieho štátu a uskutočnenie vývozu doložila jednotným colným dokladom potvrdzujúcim, že pivo opustilo územie únie; na požiadanie colného úradu je potrebné vývoz piva preukázať aj iným dokladom, najmä dokladom o preprave piva na územie tretieho štátu alebo dokladom o platbe.
(3)
Za dodanie piva na podnikateľské účely podľa odseku 2 písm. a) sa považuje aj dodanie preukázateľne zdaneného piva právnickej osobe so sídlom v inom členskom štáte, ktorá sa podľa právnych predpisov tohto členského štátu spravuje podľa verejného práva.
(4)
Preukázateľne zdaneným pivom na účely tohto zákona je pivo, ktorého zdanenie je doložené dokladom potvrdzujúcim jeho nadobudnutie za cenu s daňou a dokladom potvrdzujúcim zaplatenie dane v cene piva, napríklad výpisom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky (ďalej len „banka“), výdavkovým pokladničným dokladom, dokladom z registračnej pokladnice alebo dokladom potvrdzujúcim zaplatenie dane colnému úradu.
(5)
Daň možno vrátiť aj daňovému dlžníkovi, ak už daň zaplatil a ak daň vypočítal
a)
daňový dlžník v neprospech príjemcu (odberateľa) piva, ktorému vyhotovil dobropis, pričom o vrátenie dane môže požiadať až po úhrade dobropisu príjemcovi (odberateľovi) piva,
b)
daňový dlžník vo svoj vlastný neprospech,
c)
colný úrad v neprospech daňového dlžníka.
(6)
Vrátenie dane uplatní
a)
prevádzkovateľ daňového skladu v daňovom priznaní (§ 12 ods. 2) alebo v dodatočnom daňovom priznaní [§ 12 ods. 10 písm. a)], ak vrátenie dane uplatní po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré daňové priznanie už podal,
b)
právnická osoba alebo fyzická osoba neuvedená v písmene a) v žiadosti o vrátenie dane vyhotovenej podľa vzoru ustanoveného všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 41 ods. 3.
(7)
Žiadosť o vrátenie dane za zdaňovacie obdobie možno podať colnému úradu až po skončení toho kalendárneho mesiaca, v ktorom boli splnené všetky podmienky na uplatnenie vrátenia dane, najneskôr však do troch rokov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom možnosť na uplatnenie vrátenia dane vznikla; na základe žiadosti o vrátenie dane podanej po uplynutí lehoty nemožno vrátiť daň.
(8)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 6 písm. b) zistí, že podaná žiadosť o vrátenie dane je nesprávna alebo neúplná a jej oprava má za následok
a)
zníženie uplatneného vrátenia dane, je povinná podať daňové priznanie; v daňovom priznaní uvedie daň vo výške rozdielu medzi uplatneným vrátením dane a výškou dane, ktorá má byť vrátená, a túto daň zaplatí v lehote podľa § 12, ak už daň bola vrátená,
b)
zvýšenie uplatneného vrátenia dane, môže podať dodatočnú žiadosť o vrátenie dane, v ktorej uvedie rozdiel oproti pôvodne uplatnenej výške vrátenia dane, ako aj zdaňovacie obdobie, ktorého sa oprava týka; to platí aj v prípade, ak to zistí colný úrad; dodatočnú žiadosť o vrátenie dane možno podať do troch rokov od konca zdaňovacieho obdobia, ktorého sa oprava týka, inak možnosť podania dodatočnej žiadosti o vrátenie dane zaniká.
(9)
Colný úrad vráti daň do 30 dní odo dňa podania daňového priznania alebo dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie dane alebo dodatočnej žiadosti o vrátenie dane, ak sú splnené všetky podmienky na vrátenie dane. Ak colný úrad v tejto lehote začne daňovú kontrolu na zistenie oprávnenosti vrátenia dane a zistí, že daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie, žiadosť o vrátenie dane alebo dodatočná žiadosť o vrátenie dane je oprávnená, vráti daň do 15 dní od ukončenia daňovej kontroly.
§ 14
Vrátenie dane osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodných zmlúv
(1)
Daň možno vrátiť osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy12) (ďalej len „zahraničný zástupca“), z preukázateľne zdaneného piva (§ 13 ods. 4) na daňovom území.
(2)
Na účely tohto zákona zahraničným zástupcom je
a)
diplomatická misia a konzulárny úrad so sídlom na území Slovenskej republiky s výnimkou konzulárneho úradu vedeného honorárnym konzulom,
b)
medzinárodná organizácia a jej oblastná úradovňa (ďalej len „medzinárodná organizácia“) so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá je zriadená podľa medzinárodnej zmluvy,12)
c)
diplomatický zástupca misie, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
d)
konzulárny úradník, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, s výnimkou honorárneho konzulárneho úradníka,
e)
člen administratívneho personálu a technického personálu misie, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
f)
konzulárny zamestnanec, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, s výnimkou zamestnanca konzulárneho úradu vedeného honorárnym konzulom,
g)
úradník medzinárodnej organizácie, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky, nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a je trvale pridelený na výkon úradných funkcií v Slovenskej republike.
(3)
Daň sa vráti zahraničným zástupcom tých štátov, ktoré vracajú daň alebo poskytujú obdobné zvýhodnenie občanom Slovenskej republiky, ktorí požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy12) (ďalej len „slovenský zástupca“), a to v rozsahu podľa odsekov 5 až 9.
(4)
Ak iný štát nevracia daň alebo neposkytuje obdobné zvýhodnenie slovenským zástupcom v rozsahu poskytovanom Slovenskou republikou, prizná sa zahraničným zástupcom tohto štátu vrátenie dane alebo obdobné zvýhodnenie najviac v rozsahu, v akom ho poskytuje tento štát slovenským zástupcom. Vzájomnosť sa nevzťahuje na medzinárodné organizácie a ich úradníkov.
(5)
Zahraničnému zástupcovi uvedenému v odseku 2 písm. a) sa vráti daň zaplatená v cene piva maximálne do výšky 50 000 Sk za kalendárny rok.
(6)
Zahraničnému zástupcovi uvedenému v odseku 2 písm. b) sa vráti daň zaplatená v cene piva maximálne do výšky 10 000 Sk za kalendárny rok.
(7)
Zahraničnému zástupcovi uvedenému v odseku 2 písm. c) až f), ktorého diplomatická misia alebo konzulárny úrad má sídlo na území Slovenskej republiky, sa vráti daň zaplatená v cene piva určeného na osobnú spotrebu za kalendárny rok maximálne do výšky pre
a)
šéfa misie 5 000 Sk,
b)
vedúceho konzulárneho úradu 3 000 Sk,
c)
člena diplomatického personálu 1 000 Sk,
d)
člena administratívneho a technického personálu 500 Sk.
(8)
Zahraničnému zástupcovi uvedenému v odseku 2 písm. c) až f), ktorého diplomatická misia alebo konzulárny úrad má sídlo mimo územia Slovenskej republiky, sa vráti daň zaplatená v cene piva určeného na osobnú spotrebu za kalendárny rok maximálne do výšky pre
a)
šéfa misie 2 500 Sk,
b)
vedúceho konzulárneho úradu 1 500 Sk,
c)
člena diplomatického personálu 500 Sk,
d)
člena administratívneho a technického personálu 250 Sk.
(9)
Zahraničnému zástupcovi uvedenému v odseku 2 písm. g) sa vráti daň zaplatená v cene piva určeného na osobnú spotrebu maximálne do výšky 2 500 Sk za kalendárny rok.
(10)
Žiadosť o vrátenie dane zahraničnému zástupcovi podá zahraničný zástupca Colnému úradu Bratislava za obdobie kalendárneho štvrťroka, najneskôr do 25. dňa po uplynutí tohto kalendárneho štvrťroka. Vzor žiadosti o vrátenie dane zahraničnému zástupcovi je uvedený v prílohe č. 2.
(11)
Prílohou k žiadosti o vrátenie dane zahraničnému zástupcovi je doklad potvrdzujúci nadobudnutie preukázateľne zdaneného piva na daňovom území a doklad potvrdzujúci zaplatenie dane v cene piva (§ 13 ods. 4). Originál dokladu možno nahradiť jeho kópiou potvrdenou šéfom misie, vedúcim konzulárneho úradu alebo určeným zástupcom. Doklad musí obsahovať
a)
identifikačné údaje dodávateľa a jeho daňové identifikačné číslo,
b)
obchodné meno alebo meno a priezvisko kupujúceho,
c)
obchodný názov piva a množstvo piva v hektolitroch,
d)
dátum predaja,
e)
sadzbu dane,
f)
výšku dane,
g)
výšku ceny vrátane dane.
(12)
Vrátenie dane môže zahraničný zástupca uplatniť, ak celková cena vrátane dane na jednom doklade o kúpe piva je najmenej 2 000 Sk.
(13)
Daň sa vráti po kontrole oprávnenosti žiadosti o vrátenie dane zahraničnému zástupcovi do 30 dní odo dňa ukončenia tejto kontroly. Ak sa kontrolou oprávnenosti žiadosti o vrátenie dane zahraničnému zástupcovi zistí, že táto žiadosť je nesprávna alebo neúplná, podá sa dodatočná žiadosť o vrátenie dane zahraničnému zástupcovi, v ktorej sa uvedú iba rozdiely oproti pôvodnej žiadosti o vrátenie dane zahraničnému zástupcovi, pričom lehota podľa prvej vety tu platí rovnako. Ak sa zistí, že uplatnené vrátenie dane malo byť nižšie, použije sa postup podľa § 13 ods. 8 písm. a); ustanovenia osobitného predpisu13) sa v tomto prípade nepoužijú.
(14)
Vrátenie dane si zahraničný zástupca môže uplatniť najneskôr za kalendárny štvrťrok nasledujúci po kalendárnom štvrťroku, v ktorom preukázateľne zdanené pivo nakúpil, inak možnosť vrátenia dane zaniká.
§ 15
Pozastavenie dane, daňový sklad
(1)
Pozastavenie dane sa uplatní na pivo, ktoré sa
a)
nachádza v daňovom sklade,
b)
prepravuje za podmienok podľa § 20 a 21, alebo
c)
stalo vlastníctvom štátu podľa osobitného predpisu.7)
(2)
Daňovým skladom môže byť len podnik na výrobu piva (§ 16 ods. 1) alebo sklad piva (§ 17 ods. 1) nachádzajúci sa na daňovom území. Daňovým skladom je aj podnik na výrobu piva alebo sklad piva nachádzajúci sa na území iného členského štátu, ktorého prevádzkovanie je povolené podľa právnych predpisov príslušného členského štátu.
(3)
Daňovým skladom môže byť aj časť podniku na výrobu piva alebo časť skladu piva.
(4)
V daňovom sklade môže byť pivo len v pozastavení dane.
§ 16
Podnik na výrobu piva
(1)
Podnikom na výrobu piva na účely tohto zákona je priestorovo ohraničené miesto nachádzajúce sa na daňovom území, v ktorom sa v rámci podnikania pivo uvedené v § 4 ods. 2 vyrába, spracúva, skladuje, prijíma alebo odosiela.
(2)
Výrobou piva je aj zmena množstva alebo obsahu mladiny v pive, ak sa tým zmení základ dane.
(3)
V podniku na výrobu piva, ktorý je daňovým skladom, možno pivo v pozastavení dane použiť na výrobu nápojov, ktoré nie sú predmetom dane.
(4)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má v predmete podnikania výrobu piva a chce prevádzkovať podnik na výrobu piva v pozastavení dane, musí mať povolenie na prevádzkovanie daňového skladu.
§ 17
Sklad piva
(1)
Skladom piva na účely tohto zákona je priestorovo ohraničené miesto nachádzajúce sa na daňovom území, v ktorom sa v rámci podnikania pivo prijíma, skladuje, odosiela alebo spracúva.
(2)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce prevádzkovať sklad piva v pozastavení dane, musí mať povolenie na prevádzkovanie daňového skladu.
(3)
Sklad piva, v ktorom sa má pivo v pozastavení dane prijímať, skladovať a odosielať, musí spĺňať tieto podmienky:
a)
prevádzkovateľ skladu piva podniká v distribúcii piva,
b)
minimálny obrat piva je 5 000 hektolitrov za rok,
c)
priemerná doba skladovania je najmenej 1 mesiac.
§ 18
Povolenie na prevádzkovanie daňového skladu
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce prevádzkovať daňový sklad, musí písomne požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu. Žiadosť musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa,
c)
identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak bolo žiadateľovi pridelené,
d)
obchodný názov piva a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry vyrábaného, spracúvaného, prijímaného, skladovaného a odosielaného piva,
e)
predpokladaný ročný objem výroby piva v hektolitroch, ak ide o podnik na výrobu piva, alebo predpokladaný ročný objem skladovania piva v hektolitroch, ak ide o sklad piva.
(2)
Prílohami k žiadosti sú:
a)
výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, alebo doklad preukazujúci, že právnická osoba nie je zriadená alebo založená na podnikateľské účely, nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia,
b)
technická dokumentácia, stručný opis činnosti a opis výrobných a skladovacích zariadení s pripojeným náčrtom, spôsob zabezpečenia pred neoprávneným vniknutím do týchto priestorov a spôsob zabezpečenia piva pred neoprávneným použitím,
c)
technologický opis postupu výroby, zoznam spracúvaných základných surovín, výrobkov, ktoré majú byť vyrobené, vedľajších výrobkov, prípadne odpadu,
d)
účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie, ak žiadateľ bol povinný účtovnú závierku vypracovať, a ak žiadateľ podlieha povinnosti overovania účtovnej závierky audítorom, účtovná závierka overená audítorom podľa osobitného predpisu,14) ako aj forma vedenia účtovníctva,
e)
potvrdenie daňového úradu o splnení podmienok uvedených v odseku 4 písm. c) a potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne o splnení podmienok uvedených v odseku 4 písm. d),
f)
zoznam členských štátov, do ktorých žiadateľ predpokladá dodávať (zasielať) pivo v pozastavení dane; tento zoznam môže byť na požiadanie poskytnutý členským štátom určenia.
(3)
Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu upresniť údaje uvedené v žiadosti a v prílohách k nej.
(4)
Žiadateľ musí spĺňať aj tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,15)
b)
zložil zábezpeku na daň podľa § 19,
c)
colný úrad ani daňový úrad
1.
voči nemu nemajú pohľadávky po lehote splatnosti,
2.
voči osobe s ním personálne prepojenej alebo majetkovo prepojenej nemajú pohľadávky na dani po lehote splatnosti, ani v priebehu desiatich rokov pred dňom podania žiadosti nemal voči osobe, ktorá zanikla a ktorá by sa považovala za osobu personálne prepojenú alebo majetkovo prepojenú so žiadateľom, pohľadávky na dani, ktoré do zániku tejto osoby neboli uspokojené; to sa vzťahuje aj na pohľadávky na dani, ktoré boli postúpené na tretiu osobu podľa osobitných predpisov,16)
d)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného podľa osobitných predpisov,17)
e)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
f)
nie je v likvidácii, ani na neho nebol právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie alebo potvrdené nútené vyrovnanie.
(5)
Colný úrad preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje uvedené podľa odsekov 1 až 4, a ak sú skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky podľa § 15, 16 a 17, colný úrad mu pridelí registračné číslo, vydá osvedčenie o registrácii a povolenie na prevádzkovanie daňového skladu do 60 dní odo dňa podania žiadosti o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu. Ak žiadateľ v tejto lehote nepreukáže pravdivosť všetkých údajov a splnenie všetkých podmienok, colný úrad mu pridelí registračné číslo, vydá osvedčenie o registrácii a povolenie na prevádzkovanie daňového skladu v lehote do 15 dní odo dňa preukázania pravdivosti všetkých údajov a splnenia poslednej z podmienok.
(6)
Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 1, odseku 2 písm. b) a c) a odseku 4 písm. d) až f) oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa ich vzniku. Zmenu údajov podľa odseku 2 písm. a) je povinný oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu. Colný úrad preverí u prevádzkovateľa daňového skladu údaje uvedené v oznámení a s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní pôvodné povolenie na prevádzkovanie daňového skladu alebo vydá nové povolenie na prevádzkovanie daňového skladu. Pri vydaní nového povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre toho istého prevádzkovateľa daňového skladu zostáva v platnosti pôvodné registračné číslo podľa odseku 5.
(7)
Povolenie na prevádzkovanie daňového skladu zaniká
a)
dňom podania žiadosti o výmaz z obchodného registra alebo obdobného registra, alebo dňom podania žiadosti o zrušenie živnostenského oprávnenia, alebo dňom podania oznámenia o ukončení podnikania, alebo dňom zrušenia, ak prevádzkovateľ daňového skladu nebol zriadený alebo založený na podnikateľské účely,
b)
dňom úmrtia prevádzkovateľa daňového skladu alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení prevádzkovateľa daňového skladu za mŕtveho, ak je prevádzkovateľom daňového skladu fyzická osoba,
c)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bolo potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolené vyrovnanie,
d)
desiatym dňom odo dňa uplynutia lehoty
1.
na doplnenie zábezpeky na daň podľa § 19 ods. 5 písm. a) druhého bodu, ak zábezpeka na daň nebola doplnená,
2.
na zloženie a doplnenie zábezpeky na daň podľa § 19 ods. 8 určenej colným úradom podľa § 19 ods. 9, ak zábezpeka na daň nebola zložená alebo doplnená,
e)
dňom odňatia povolenia na prevádzkovanie daňového skladu colným úradom.
(8)
Colný úrad povolenie na prevádzkovanie daňového skladu odníme, ak
a)
prevádzkovateľ daňového skladu vstúpi do likvidácie,
b)
prevádzkovateľ daňového skladu už prestal spĺňať podmienky uvedené v odseku 4 písm. a) až e),
c)
prevádzkovateľ daňového skladu porušuje povinnosti podľa tohto zákona a uloženie pokuty a ani výzvy colného úradu neviedli k náprave,
d)
prevádzkovateľ daňového skladu požiada o odňatie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu.
(9)
Colný úrad môže odňať povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, ak prevádzkovateľ daňového skladu počas obdobia presahujúceho 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nevyrába, nespracúva, neskladuje, neprijíma alebo neodosiela pivo, pričom prihliada na závažnosť dôvodov.
(10)
Pri zániku povolenia na prevádzkovanie daňového skladu
a)
prevádzkovateľ daňového skladu za účasti colného úradu vykoná inventarizáciu zásob piva ku dňu zániku povolenia na prevádzkovanie daňového skladu a v lehote určenej colným úradom, ktorá nesmie byť kratšia ako desať dní, podá daňové priznanie a zaplatí daň,
b)
zloženú zábezpeku na daň podľa § 19 colný úrad použije na úhradu dane a pohľadávok týkajúcich sa dane a prípadný zostatok zábezpeky na daň bezodkladne vráti právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorej zaniklo povolenie na prevádzkovanie daňového skladu,
c)
colný úrad požiada o úhradu dane a pohľadávok týkajúcich sa dane príslušnú banku, ak zabezpečením dane je banková záruka,18)
d)
colný úrad odníme osvedčenie o registrácii a zruší registračné číslo.
(11)
Prevádzkovateľovi daňového skladu, ktorému bolo odňaté povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podľa odseku 8 písm. c), môže byť nové povolenie na prevádzkovanie daňového skladu vydané najskôr po uplynutí piatich rokov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia na prevádzkovanie daňového skladu; ak ide o osobu s ním majetkovo prepojenú alebo personálne prepojenú, môže jej byť vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu najskôr po uplynutí piatich rokov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vydaného prevádzkovateľovi daňového skladu o odňatí povolenia na prevádzkovanie daňového skladu. V prípade odňatia povolenia na prevádzkovanie daňového skladu podľa odseku 9 môže byť vydané nové povolenie na prevádzkovanie daňového skladu najskôr po uplynutí jedného roka po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia na prevádzkovanie daňového skladu.
§ 19
Zábezpeka na daň
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce prevádzkovať daňový sklad, pred vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu je povinná zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné dvojmesačné množstvo piva, ktoré uviedla do daňového voľného obehu v predchádzajúcom kalendárnom roku, pričom do výšky zábezpeky na daň sa započíta aj daň pripadajúca na množstvo piva, ktoré uviedla do daňového voľného obehu na účely oslobodenia od dane. Ak nemožno zábezpeku na daň takto určiť, žiadateľ zloží zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na predpokladané priemerné dvojmesačné množstvo piva, ktoré uvedie do daňového voľného obehu v bežnom roku.
(2)
Žiadateľ je povinný zložiť zábezpeku na daň za všetky daňové sklady, ktoré chce prevádzkovať; tým nie sú dotknuté ustanovenia § 20 a 21.
(3)
Ak colný úrad povolenie na prevádzkovanie daňového skladu nevydá, bezodkladne vráti žiadateľovi zloženú zábezpeku na daň.
(4)
Zložením zábezpeky na daň sa rozumie
a)
vklad peňažných prostriedkov na účet colného úradu, pričom colnému úradu nevzniká povinnosť vyplatiť žiadateľovi úrok,
b)
banková záruka18) vystavená v prospech colného úradu; bankovú záruku colný úrad neprijme, ak záručná listina obsahuje výhrady banky.
(5)
Prevádzkovateľ daňového skladu
a)
je povinný upraviť zloženú zábezpeku na daň, ak sa zmenili podmienky, z ktorých sa vychádzalo pri jej určení, a to
1.
zvýšiť zloženú zábezpeku na daň, ak daň pripadajúca na množstvo piva uvedeného do daňového voľného obehu za predchádzajúce dva kalendárne mesiace je vyššia o 20 % ako zložená zábezpeka na daň, a to najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k prevýšeniu dane nad zloženou zábezpekou na daň,
2.
doplniť zábezpeku na daň o sumu, ktorú colný úrad použil na úhradu dane a pohľadávok týkajúcich sa dane, a to do 15 dní odo dňa oznámenia podľa odseku 6,
b)
môže písomne požiadať colný úrad alebo s písomným súhlasom colného úradu banku o zníženie zloženej zábezpeky na daň, ak zložená zábezpeka na daň je vyššia o viac ako 20 % ako daň pripadajúca na množstvo piva uvedeného do daňového voľného obehu za predchádzajúce dva kalendárne mesiace za predpokladu, že tento stav trvá najmenej štyri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace; colný úrad vráti príslušný rozdiel do 15 dní odo dňa podania tejto žiadosti.
(6)
Ak daň nie je zaplatená v lehote splatnosti ustanovenej týmto zákonom, colný úrad zábezpeku na daň použije na úhradu dane a pohľadávok týkajúcich sa dane, o čom písomne upovedomí daňového dlžníka.
(7)
Ak je žiadateľom o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podnik na výrobu piva a nie je ohrozená vymožiteľnosť alebo vybratie dane, colný úrad na základe žiadosti o upustenie od zloženia zábezpeky na daň upustí od povinnosti zložiť zábezpeku na daň
a)
úplne, ak je žiadateľ daňovo spoľahlivý po dobu najmenej 24 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu; za rovnakých podmienok môže žiadosť o upustenie od zloženia zábezpeky na daň podať aj prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je podnikom na výrobu piva,
b)
čiastočne vo výške 50 %, ak je žiadateľ daňovo spoľahlivý po dobu najmenej 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu; za rovnakých podmienok môže žiadosť o upustenie od zloženia zábezpeky na daň podať aj prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je podnikom na výrobu piva.
(8)
Colný úrad písomne vyzve prevádzkovateľa daňového skladu, u ktorého čiastočne alebo úplne upustil od zloženia zábezpeky na daň podľa odseku 7, aby zábezpeku na daň zložil alebo ju doplnil v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní a dlhšia ako 30 dní, ak zistil, že
a)
prevádzkovateľ daňového skladu je po dobu viac ako päť dní v omeškaní s plnením svojich peňažných záväzkov podľa tohto zákona alebo iných daňových predpisov, alebo podľa colných predpisov,
b)
prevádzkovateľ daňového skladu je po dobu viac ako 20 dní v omeškaní s plnením svojich peňažných záväzkov neuvedených v písmene a),
c)
nastali iné okolnosti, na základe ktorých možno odôvodnene predpokladať, že prevádzkovateľ daňového skladu nesplní riadne a včas svoju povinnosť zaplatiť daň podľa tohto zákona.
(9)
Ak colný úrad určil lehotu na zloženie alebo doplnenie zábezpeky na daň, prevádzkovateľ daňového skladu je povinný zložiť alebo doplniť zábezpeku na daň v tejto lehote.
(10)
Za daňovo spoľahlivú sa na účely tohto zákona považuje
a)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ak dodržuje podmienky podľa § 18 ods. 4 písm. a), c) až f),
b)
prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je podnikom na výrobu piva, ak dodržuje podmienky podľa § 18 ods. 4.
§ 20
Postup pri preprave piva v pozastavení dane na daňovom území
(1)
Pivo v pozastavení dane možno prepravovať na daňovom území len
a)
z jedného daňového skladu do druhého daňového skladu,
b)
pri dovoze alebo vývoze, ktorý uskutočňuje prevádzkovateľ daňového skladu,
c)
do daňového skladu, ak sa prepravuje pivo, ktorého vlastníkom sa stal štát, podľa osobitného predpisu.7)
(2)
Pivo oslobodené od dane podľa § 8 ods. 1 možno prepravovať na daňovom území len z daňového skladu do užívateľského podniku.
(3)
Na pivo, ktoré sa má prepravovať v pozastavení dane, musí byť vždy zložená zábezpeka na daň. Zábezpeka na daň sa zloží najmenej vo výške dane pripadajúcej na množstvo prepravovaného piva. Zloženie zábezpeky na daň na pivo, ktoré sa má prepravovať v pozastavení dane, sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 19 ods. 1 je zložená v takej výške, že pokrýva i zábezpeku na daň na pivo, ktoré sa má prepravovať v pozastavení dane.
(4)
Na prepravu piva v pozastavení dane zloží zábezpeku na daň
a)
prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je
1.
odosielateľom (dodávateľom) na daňovom území,
2.
príjemcom (dovozcom) pri dovoze na daňové územie,
3.
odosielateľom (vývozcom) pri vývoze z daňového územia, alebo
4.
odberateľom na daňovom území, ak pivo prepravované v pozastavení dane [odsek 1 písm. a)] je v jeho vlastníctve,
b)
dopravca namiesto odosielateľa, ak sa tak dohodli a colný úrad s tým súhlasil.
(5)
Pivo v pozastavení dane možno prepravovať len so sprievodným dokumentom podľa § 24 ods. 1. Prvý diel sprievodného dokumentu si ponechá odosielateľ (dodávateľ) piva. Druhý až štvrtý diel sprievodného dokumentu musí sprevádzať prepravované pivo. Príjemca (odberateľ) si ponechá druhý diel, v treťom a štvrtom diele potvrdí prevzatie piva a oba diely predloží colnému úradu. Tretí diel potvrdený colným úradom zašle odosielateľovi (dodávateľovi) najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom pivo prijal. Štvrtý diel si ponechá colný úrad príjemcu (odberateľa). Ak sa počas prepravy piva v pozastavení dane z daňového skladu na daňovom území do daňového skladu na daňovom území zmení príjemca alebo miesto určenia, dodávateľ je povinný o týchto zmenách bezodkladne informovať colný úrad, a súčasne na zadnej strane sprievodného dokumentu vyznačiť nového príjemcu alebo nové miesto určenia; § 24 ods. 4 tu platí rovnako. Preprava piva sa považuje za ukončenú, ak odosielateľ (dodávateľ) prevezme tretí diel sprievodného dokumentu potvrdený colným úradom.
(6)
Pivo, ktoré bolo prepravované v pozastavení dane, musí byť po jeho prevzatí bezodkladne umiestnené v sklade príjemcu (odberateľa).
(7)
Zloženú zábezpeku na daň podľa odseku 3 možno na požiadanie vrátiť, ak ukončenie prepravy piva potvrdí colný úrad príjemcu (odberateľa).
§ 21
Postup pri preprave piva v pozastavení dane na území únie
(1)
Pivo v pozastavení dane možno prepravovať
a)
z daňového skladu na daňovom území do daňového skladu alebo oprávnenému príjemcovi, alebo daňovému splnomocnencovi v inom členskom štáte,
b)
z daňového skladu na daňovom území do daňového skladu na daňovom území cez územie iného členského štátu,
c)
z daňového skladu v inom členskom štáte do daňového skladu alebo oprávnenému príjemcovi, alebo daňovému splnomocnencovi na daňovom území,
d)
z daňového skladu v inom členskom štáte do daňového skladu alebo oprávnenému príjemcovi, alebo daňovému splnomocnencovi v inom členskom štáte cez daňové územie.
(2)
Ak sa má pivo prepravovať v pozastavení dane z daňového územia na územie iného členského štátu, musí odosielateľ (dodávateľ) vyhotoviť sprievodný dokument uvedený v § 24 ods.1.
(3)
Sprievodný dokument sa vyhotovuje v štyroch dieloch. Prvý diel sprievodného dokumentu si ponechá odosielateľ (dodávateľ), druhý až štvrtý diel sprevádza prepravované pivo. Preprava piva sa považuje za ukončenú, ak odosielateľ (dodávateľ) prevezme tretí diel sprievodného dokumentu potvrdený
a)
príjemcom (odberateľom), že prevzal pivo, a
b)
správcom dane iného členského štátu príslušným pre príjemcu (odberateľa).
(4)
Ak sa počas prepravy piva v pozastavení dane z daňového skladu na daňovom území do iného členského štátu zmení príjemca alebo miesto určenia, dodávateľ alebo jeho daňový splnomocnenec je povinný o týchto zmenách bezodkladne informovať colný úrad, a súčasne na zadnej strane sprievodného dokumentu vyznačiť nového príjemcu alebo nové miesto určenia.
(5)
Ak sa prepravuje pivo v pozastavení dane z iného členského štátu na daňové územie, musí toto pivo sprevádzať druhý až štvrtý diel sprievodného dokumentu. Príjemca (odberateľ) si ponechá druhý diel sprievodného dokumentu. V treťom a štvrtom diele potvrdí prevzatie piva a oba diely predloží colnému úradu. Tretí diel potvrdený colným úradom zašle odosielateľovi (dodávateľovi) najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom pivo prijal. Štvrtý diel si ponechá colný úrad príjemcu (odberateľa). Ustanovenie § 24 ods. 4 tu platí rovnako.
(6)
Na pivo, ktoré sa má prepravovať podľa odseku 1 písm. a) a b) v pozastavení dane, musí byť vždy zložená zábezpeka na daň. Zábezpeku na daň zloží odosielateľ (dodávateľ) vo výške dane pripadajúcej na množstvo prepravovaného piva. Zloženie zábezpeky na daň na pivo, ktoré sa má prepravovať v pozastavení dane, sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 19 ods. 1 je zložená v takej výške, že pokrýva i zábezpeku na daň na pivo, ktoré sa má prepravovať v pozastavení dane. Zábezpeka na daň zložená v inom členskom štáte je platná na daňovom území. Colný úrad na požiadanie povolí, aby namiesto odosielateľa (dodávateľa) zložil zábezpeku na daň dopravca alebo príjemca (odberateľ), ak sa tak odosielateľ (dodávateľ) a dopravca alebo príjemca (odberateľ) dohodli. Zloženú zábezpeku na daň colný úrad na požiadanie vráti, ak ukončenie prepravy potvrdí správca dane iného členského štátu.
(7)
Pivo v pozastavení dane možno prepravovať len so sprievodným dokumentom.
(8)
Pivo, ktoré bolo prepravované v pozastavení dane, sa musí po jeho prevzatí bezodkladne umiestniť v sklade príjemcu (odberateľa).
(9)
Preprava piva v pozastavení dane z daňového skladu na daňovom území oprávnenému príjemcovi v inom členskom štáte, ktorý má povolenie prijímať pivo v pozastavení dane príležitostne, musí byť doložená dokladom potvrdzujúcim vysporiadanie dane v inom členskom štáte.
§ 22
Oprávnený príjemca
(1)
Oprávneným príjemcom na daňovom území je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má povolenie prijímať pivo z iného členského štátu v pozastavení dane. Oprávneným príjemcom je aj právnická osoba alebo fyzická osoba na území iného členského štátu oprávnená podľa právnych predpisov príslušného členského štátu prijímať pivo z iného členského štátu v pozastavení dane. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť oprávneným príjemcom na daňovom území, musí písomne požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia prijímať pivo z iného členského štátu v pozastavení dane. Žiadosť musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa,
c)
identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak bolo žiadateľovi pridelené,
d)
obchodný názov piva a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
e)
predpokladaný ročný objem piva prijímaného v pozastavení dane vyjadrený v hektolitroch.
(2)
Prílohami k žiadosti sú výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia.
(3)
Colný úrad pred vykonaním registrácie preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách, a ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v § 18 ods. 4, colný úrad mu pridelí registračné číslo, vydá osvedčenie o registrácii a povolenie prijímať pivo z iného členského štátu v pozastavení dane do 60 dní odo dňa podania tejto žiadosti. Ak žiadateľ v tejto lehote nepreukáže pravdivosť všetkých údajov a splnenie všetkých podmienok, colný úrad mu pridelí registračné číslo, vydá osvedčenie o registrácii a povolenie prijímať pivo z iného členského štátu v pozastavení dane v lehote do 15 dní odo dňa preukázania pravdivosti údajov a splnenia poslednej z podmienok.
(4)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce prijímať pivo z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, je povinná pred vydaním povolenia prijímať pivo z iného členského štátu v pozastavení dane zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo piva, ktoré predpokladá prijať v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
(5)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce prijímať pivo z iného členského štátu v pozastavení dane príležitostne, musí mať na každý príležitostný príjem vydané povolenie prijímať pivo z iného členského štátu v pozastavení dane a zloženú zábezpeku na daň alebo zaplatenú daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo piva, ktoré má v danom prípade prijať. Colný úrad vydá potvrdenie o zložení zábezpeky na daň alebo o zaplatení dane.
(6)
Na zábezpeku na daň podľa odsekov 4 a 5 sa použije § 19 rovnako.
(7)
Oprávnený príjemca je povinný každú zmenu údajov podľa odsekov 1 a 2 oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa jej vzniku. Zmenu údajov podľa odseku 2 písm. a) je povinný oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu. Colný úrad doplní pôvodný odberný poukaz alebo vydá nový, ak sa zmenili údaje podľa odseku 1.
(8)
Na zánik povolenia prijímať pivo z iného členského štátu v pozastavení dane sa uplatní § 18 ods. 7 až 10 primerane.
§ 23
Daňový splnomocnenec
(1)
Daňovým splnomocnencom na účely tohto zákona je právnická osoba alebo fyzická osoba so sídlom alebo trvalým pobytom na daňovom území, ktorú prevádzkovateľ daňového skladu so sídlom v inom členskom štáte splnomocnil zabezpečovať v jeho mene dodávky piva na daňovom území osobám, ktoré nie sú prevádzkovateľmi daňového skladu, a ktorú colný úrad, na základe žiadosti prevádzkovateľa daňového skladu so sídlom v inom členskom štáte, zaregistroval ako daňového splnomocnenca na daňovom území. Daňový splnomocnenec nesmie byť totožný s odberateľom.
(2)
Žiadosť o registráciu daňového splnomocnenca sa predkladá colnému riaditeľstvu, ktoré určí colný úrad príslušný na vykonanie registrácie. Žiadosť o registráciu daňového splnomocnenca musí byť doložená plnomocenstvom udeleným písomne s úradne osvedčeným podpisom a vyhlásením daňového splnomocnenca s úradne osvedčeným podpisom, že súhlasí so zastupovaním odosielateľa (dodávateľa). Na predloženie tejto žiadosti, registráciu daňového splnomocnenca a zloženie zábezpeky na daň sa použije § 22 primerane.
§ 24
Sprievodný dokument
(1)
Pivo v pozastavení dane možno prepravovať len so sprievodným dokumentom vyhotoveným podľa vzoru a spôsobom uvedeným v právnom predpise únie.19) Za sprievodný dokument sa považuje aj iný doklad, ak obsahuje rovnaké náležitosti ako sprievodný dokument uvedený v prvej vete.
(2)
Ak sa má pivo prepravovať cez územia štátov Európskeho združenia voľného obchodu20) alebo na územie štátov Európskeho združenia voľného obchodu, namiesto sprievodného dokumentu uvedeného v odseku 1 sa použije jednotný colný doklad.21)
(3)
Ak sa má pivo prepravovať cez územie jedného alebo viacerých tretích štátov, ktoré nie sú štátmi Európskeho združenia voľného obchodu, namiesto sprievodného dokumentu uvedeného v odseku 1 sa použije karnet TIR22) alebo karnet A.T.A.23)
(4)
Ak odosielateľ (dodávateľ) požaduje na účely vrátenia zábezpeky na daň urýchlené potvrdenie prevzatia piva, príjemca (odberateľ) odošle faxom alebo elektronicky kópiu tretieho dielu sprievodného dokumentu potvrdzujúceho ukončenie prepravy; povinnosť zaslať tretí diel sprievodného dokumentu tým nie je dotknutá.
§ 25
Nezrovnalosti pri preprave piva v pozastavení dane
(1)
Ak pri preprave piva v pozastavení dane na daňovom území vznikne nezrovnalosť, vzniká daňová povinnosť na daňovom území dňom vzniku nezrovnalosti. Za nezrovnalosť sa považujú tieto skutočnosti:
a)
pivo nebolo dopravené právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej prijímať pivo v pozastavení dane,
b)
preprava piva nebola ukončená,
c)
došlo k strate alebo odcudzeniu piva,
d)
pivo nebolo vyvezené.
(2)
Daňová povinnosť podľa odseku 1 vzniká, ak odosielateľ v lehote štyroch mesiacov odo dňa odoslania piva neobdrží potvrdený tretí diel sprievodného dokumentu o doručení piva na miesto určenia alebo ak došlo k nezrovnalosti a miesto, kde nezrovnalosť vznikla, nemožno zistiť.
(3)
Ak odosielateľ piva v lehote 60 dní odo dňa odoslania piva neobdrží tretí diel sprievodného dokumentu potvrdený príjemcom (odberateľom) a správcom dane príslušným pre príjemcu alebo na prijatom treťom diele sprievodného dokumentu bolo potvrdené prijatie menšieho alebo väčšieho množstva piva, je povinný o tom bezodkladne písomne upovedomiť colný úrad.
(4)
Ak pri preprave piva v pozastavení dane dôjde k jeho strate, alebo sa zistia rozdiely v množstve prepravovaného alebo prijatého piva na daňovom území, colný úrad na podklade úradného zistenia a potvrdenia tieto skutočnosti vyznačí na treťom diele sprievodného dokumentu a súčasne uvedie, aké množstvo piva možno uznať na účely oslobodenia od dane.
(5)
Daňovým dlžníkom je odosielateľ piva alebo právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zložila zábezpeku na daň na pivo prepravované v pozastavení dane. Daňový dlžník je povinný bezodkladne po zistení nezrovnalosti podať daňové priznanie, daň vypočítať podľa sadzieb dane platných v deň odoslania piva a zaplatiť daň
a)
colnému úradu, ak má daňový dlžník sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
Colnému úradu Bratislava, ak nemá daňový dlžník sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.
(6)
Colný úrad poskytne informácie o povinnosti priznať a zaplatiť daň na daňovom území správcovi dane iného členského štátu, v ktorom sa nachádza odosielajúci daňový sklad.
(7)
Ak sa pred uplynutím troch rokov odo dňa vyhotovenia sprievodného dokumentu zistí, že k nezrovnalosti pri preprave piva v pozastavení dane došlo
a)
v inom členskom štáte a v tom členskom štáte bola daň zaplatená, možno daň zaplatenú na daňovom území vrátiť daňovému dlžníkovi do 30 dní odo dňa predloženia dokladu o zaplatení dane v inom členskom štáte,
b)
na daňovom území pri preprave piva z daňového skladu na daňovom území do daňového skladu na daňovom území, ktorá mala za následok vznik daňovej povinnosti a daň bola zaplatená, možno daňovému dlžníkovi vrátiť daň do 30 dní odo dňa predloženia dokladu potvrdzujúceho, že nezrovnalosť bola odstránená.
§ 26
Dovoz piva z územia tretích štátov
(1)
Dovozom piva sa rozumie dopravenie piva z územia tretieho štátu na daňové územie. Ak sa pri dovoze nachádza pivo v colnom režime vonkajší tranzit alebo v colnom režime uskladňovanie v colnom sklade, alebo v colnom režime aktívny zušľachťovací styk v podmienečnom systéme, alebo v colnom režime prepracovanie pod colným dohľadom, alebo v colnom režime dočasné použitie, alebo je umiestnené v slobodnom colnom pásme alebo v slobodnom colnom sklade, také pivo sa považuje za pivo v pozastavení dane. Na daň a na správu dane sa pri dovoze piva vzťahujú colné predpisy, ak tento zákon alebo osobitný predpis24) neustanovuje inak.
(2)
Pivo po prepustení do colného režimu voľný obeh možno uviesť do daňového režimu pozastavenia dane. V takom prípade sa uplatní postup pri preprave piva v pozastavení dane.
(3)
Pivo, ktoré po prepustení do colného režimu voľný obeh je uvedené do daňového režimu pozastavenia dane, musí byť bezodkladne umiestnené v daňovom sklade. Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný sa preukázať colnému úradu, ktorý pivo prepúšťa do colného režimu voľný obeh, povolením na prevádzkovanie daňového skladu a potvrdením colného úradu o výške zloženej zábezpeky na daň pripadajúcej na prepravované množstvo piva. Zloženie zábezpeky na daň sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 19 ods. 1 pokrýva i zábezpeku na daň na pivo, ktoré sa má prepravovať v pozastavení dane.
§ 27
Vývoz piva v pozastavení dane
(1)
Vývozom piva v pozastavení dane sa rozumie dopravenie piva z daňového skladu na daňovom území na územie tretieho štátu.
(2)
Pri vývoze piva na územie tretieho štátu sa uplatní postup pri preprave piva v pozastavení dane, a to aj vtedy, ak sa prepravuje cez jeden členský štát alebo viacero členských štátov, pričom v sprievodnom dokumente sa namiesto príjemcu uvedie výstupný colný úrad. Preprava piva v pozastavení dane je ukončená, ak odosielajúci daňový sklad prijme tretí diel sprievodného dokumentu, v ktorom výstupný colný úrad potvrdil, že pivo opustilo územie únie. Ak sa ako sprievodný dokument použije jednotný colný doklad, preprava piva v pozastavení dane je ukončená, ak odosielajúci daňový sklad prijme piaty diel tohto dokladu, v ktorom výstupný colný úrad potvrdil, že pivo opustilo územie únie. Na prepravu piva v pozastavení dane sa použije § 21 ods. 6 a 7.
§ 28
Preprava piva mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely
(1)
Ak sa pivo uvedené do daňového voľného obehu v inom členskom štáte prepraví na daňové územie na podnikateľské účely, vzniká daňová povinnosť na daňovom území dňom prevzatia piva na daňovom území. Daňovým dlžníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je odberateľom piva.
(2)
Odberateľ je povinný pred prevzatím piva
a)
písomne oznámiť colnému úradu svoje identifikačné údaje, množstvo a obchodný názov piva a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry piva, ktoré chce odobrať, identifikačné údaje dodávateľa,
b)
zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo odoberaného piva; na zábezpeku na daň sa použije § 19 primerane.
(3)
Daňový dlžník pri vzniku daňovej povinnosti je povinný bezodkladne podať daňové priznanie colnému úradu a zaplatiť daň najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť. Na daňové priznanie a splatnosť dane sa § 12 použije primerane.
(4)
Ak sa pivo prepravuje na daňové územie alebo prijíma na daňovom území opakovane, na žiadosť odberateľa môže colný úrad povoliť, aby dodávky uskutočnené v jednom zdaňovacom období boli zahrnuté do jedného daňového priznania.
(5)
Na úhradu dane možno po dohode s colným úradom použiť zloženú zábezpeku na daň; povinnosť vyrovnať prípadné rozdiely z použitia zábezpeky na daň tým nie je dotknutá.
(6)
Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa použijú aj v prípade, ak odberateľom piva je právnická osoba, ktorá nie je zriadená alebo založená na podnikateľské účely.
(7)
Ak sa pivo prepraví na daňové územie alebo prijme na daňovom území iným spôsobom ako podľa odseku 1, daňovým dlžníkom je osoba, ktorá pivo pri prepravení na daňové územie má ako prvá v držbe alebo pivo ako prvá použila. Daňový dlžník je povinný bezodkladne po vzniku daňovej povinnosti podať daňové priznanie a zaplatiť daň vypočítanú podľa sadzieb dane platných v deň odoslania piva, a to
a)
colnému úradu, ak daňový dlžník má sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
Colnému úradu Bratislava, ak daňový dlžník nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.
(8)
Ak sa má pivo uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území prepraviť do iného členského štátu na podnikateľské účely, musí odosielateľ (dodávateľ) vyhotoviť zjednodušený sprievodný dokument a postupovať podľa § 29. Za dodanie piva na podnikateľské účely sa považuje aj dodanie piva právnickej osobe so sídlom v inom členskom štáte, ktorá sa podľa právnych predpisov tohto členského štátu spravuje podľa verejného práva.
(9)
Odosielateľ (dodávateľ) je povinný pred uskutočnením dodávky podať colnému úradu písomné oznámenie, v ktorom uvedie svoje identifikačné údaje, množstvo v hektolitroch, obchodný názov piva a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry piva, ktoré chce dodať, a identifikačné údaje odberateľa, a zároveň predloží colnému úradu žiadosť o vrátenie dane.
§ 29
Zjednodušený sprievodný dokument
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá v rámci podnikania pivo uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území dodáva do iného členského štátu na podnikateľské účely, je povinná vyhotoviť zjednodušený sprievodný dokument podľa vzoru a spôsobom uvedeným v právnom predpise únie.25) Zjednodušený sprievodný dokument sa vyhotovuje v troch dieloch. Prvý diel si ponechá odosielateľ (dodávateľ), druhý a tretí diel sprevádza prepravované pivo. Ak odosielateľ (dodávateľ) požaduje potvrdenie príjmu piva odberateľom na účely vrátenia dane, uvedie túto požiadavku v príslušnej časti zjednodušeného sprievodného dokumentu a súčasne si vyžiada potvrdenie správcu dane iného členského štátu o vysporiadaní dane odberateľom.
(2)
Ak sa pivo uvedené do daňového voľného obehu v inom členskom štáte prepravuje na daňové územie na podnikateľské účely, musí sa prepravovať spolu s druhým a tretím dielom zjednodušeného sprievodného dokumentu. Druhý diel si ponechá odberateľ. Odberateľ potvrdí prijatie piva v príslušnej časti tretieho dielu zjednodušeného sprievodného dokumentu, ktorý bezodkladne odošle odosielateľovi (dodávateľovi). Ak to odosielateľ (dodávateľ) požaduje, odberateľ odošle odosielateľovi (dodávateľovi) aj potvrdenie o vysporiadaní dane, ktoré musí obsahovať adresu colného úradu, dátum a spôsob vysporiadania dane zložením zábezpeky na daň alebo zaplatením dane.
(3)
Za zjednodušený sprievodný dokument sa považuje aj iný doklad, ak obsahuje rovnaké náležitosti ako zjednodušený sprievodný dokument; taký doklad musí byť označený ako „Zjednodušený sprievodný dokument (tovar podliehajúci spotrebnej dani) na účely kontroly spotrebnej dane“.
(4)
Zjednodušený sprievodný dokument sa použije aj pri preprave piva uvedeného do daňového voľného obehu z jedného miesta na daňovom území na iné miesto na daňovom území, ak sa preprava piva uskutoční cez územie jedného alebo viacerých členských štátov.
§ 30
Preprava piva mimo pozastavenia dane na daňové územie na súkromné účely
(1)
Ak fyzická osoba na svoju vlastnú spotrebu (ďalej len „súkromné účely“) sama prepraví na daňové územie pivo uvedené do daňového voľného obehu v inom členskom štáte, z takto nadobudnutého piva nevzniká daňová povinnosť na daňovom území.
(2)
Ak sa použije pivo podľa odseku 1 na iné ako súkromné účely, vzniká daňová povinnosť na daňovom území dňom takého použitia piva. Daňovým dlžníkom je fyzická osoba, ktorá prepravila pivo na daňové územie, pričom je povinná bezodkladne podať daňové priznanie a zaplatiť daň; na daňové priznanie sa použije § 12 primerane.
(3)
Pri posudzovaní, či je pivo určené na súkromné účely podľa odseku 1 alebo na podnikateľské účely podľa § 28, sa prihliada na
a)
dôvod nadobudnutia alebo držby piva, predmet činnosti fyzickej osoby, ak je podnikateľom,
b)
miesto, kde sa pivo nachádza, alebo spôsob, akým bolo pivo prepravené,
c)
nadobúdacie doklady týkajúce sa piva,
d)
množstvo piva.
§ 31
Zásielkový obchod
(1)
Zásielkovým obchodom sa na účely tohto zákona rozumie dodanie piva osobou, ktorá v rámci podnikania pivo uvedené do daňového voľného obehu v inom členskom štáte, v ktorom má sídlo alebo trvalý pobyt a miesto podnikania, dodáva sama alebo prostredníctvom inej osoby na daňové územie na súkromné účely odberateľovi, ktorý nie je
a)
prevádzkovateľom daňového skladu podľa tohto zákona,
b)
oprávneným príjemcom podľa tohto zákona.
(2)
Daňová povinnosť vzniká na daňovom území odosielateľovi (dodávateľovi) dodaním piva na daňové územie, pričom dodaním sa rozumie deň prevzatia piva odberateľom. Daňovým dlžníkom je odosielateľ (dodávateľ).
(3)
Zásielkový obchod možno uskutočniť, ak odosielateľ (dodávateľ) colnému úradu príslušnému pre odberateľa uvedeného v odseku 1 pred uskutočnením dodávky
a)
písomne oznámi svoje identifikačné údaje,
b)
písomne oznámi identifikačné údaje odberateľa, obchodný názov, kód kombinovanej nomenklatúry piva a množstvo piva v hektolitroch, ktoré má byť odoslané (dodané),
c)
zloží zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo piva, ktoré má byť odoslané (dodané).
(4)
Daňový dlžník uvedený v odseku 2 je povinný pri vzniku daňovej povinnosti bezodkladne podať daňové priznanie colnému úradu príslušnému pre odberateľa a zaplatiť daň najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom vznikla daňová povinnosť; na daňové priznanie a splatnosť dane sa použije § 12 primerane.
(5)
Na úhradu dane podľa odseku 4 možno po dohode s colným úradom použiť zloženú zábezpeku na daň; povinnosť vyrovnať prípadné rozdiely z použitia zábezpeky na daň tým nie je dotknutá.
(6)
Na požiadanie odosielateľa (dodávateľa) môže colný úrad povoliť, aby povinnosti vo vzťahu k colnému úradu plnil splnomocnenec pre zásielkový obchod. Splnomocnencom pre zásielkový obchod môže byť len právnická osoba alebo fyzická osoba so sídlom alebo trvalým pobytom na daňovom území, ktorá nesmie byť totožná s odberateľom a ktorá je daňovo spoľahlivá podľa § 19 ods. 10.
(7)
Žiadosť o povolenie na zastupovanie splnomocnencom pre zásielkový obchod sa predkladá colnému úradu príslušnému pre splnomocnenca pre zásielkový obchod. Žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje odosielateľa (dodávateľa), identifikačné údaje splnomocnenca pre zásielkový obchod, obchodný názov a množstvo dodávaného piva. Prílohou k žiadosti sú doklady potvrdzujúce hodnovernosť údajov uvedených v žiadosti a plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom a vyhlásenie splnomocnenca pre zásielkový obchod s úradne osvedčeným podpisom, že súhlasí so zastupovaním odosielateľa (dodávateľa).
(8)
Ak sa zásielkový obchod uskutočňuje opakovane, na žiadosť odosielateľa (dodávateľa) alebo splnomocnenca pre zásielkový obchod môže colný úrad povoliť, aby dodávky uskutočnené v jednom zdaňovacom období boli zahrnuté do jedného daňového priznania.
(9)
Na požiadanie odosielateľa (dodávateľa) alebo jeho splnomocnenca pre zásielkový obchod colný úrad vydá potvrdenie o zaplatení dane na účely uplatnenia vrátenia dane odosielateľovi (dodávateľovi).
(10)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba so sídlom na daňovom území chce odoslať pivo uvedené na daňovom území do daňového voľného obehu do iného členského štátu, je povinná túto skutočnosť písomne oznámiť colnému úradu. V oznámení uvedie obchodný názov a množstvo piva v hektolitroch, ktoré chce odoslať, meno, priezvisko a adresu odberateľa a deň, v ktorý sa má pivo odoslať. Ak sa má uplatniť vrátenie dane, žiadosť o vrátenie dane sa doloží potvrdením o vysporiadaní dane v členskom štáte určenia.
§ 32
Osobitná úprava pozastavenia dane a oslobodenia od dane
(1)
Od dane je oslobodené pivo predávané v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel výlučne fyzickým osobám, ktoré bezprostredne opustia územie únie. Pivo oslobodené od dane môže byť predané týmto osobám až po overení, že ich bezprostredné cieľové letisko je v treťom štáte. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uskutočňuje taký predaj, je povinná zabezpečiť, aby na predajnom doklade bolo vyznačené meno a priezvisko fyzickej osoby, číslo letu, cieľové letisko kupujúceho, obchodný názov piva, prípadne ostatných tovarov podliehajúcich spotrebnej dani podľa osobitného predpisu26) a cena tovaru.
(2)
Právnická osoba alebo fyzická osoba uskutočňujúca predaj piva podľa odseku 1 je povinná viesť evidenciu takého predaja.
(3)
Od dane je oslobodené aj pivo dodávané na paluby lietadiel, určené na spotrebu cestujúcimi počas letu.
(4)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá uskutočňuje predaj piva podľa odseku 1 alebo ktorá uskutočňuje dodávky piva podľa odseku 3, musí byť pivo dodané v pozastavení dane; na postup pri preprave piva sa primerane použijú § 20 a 21.
(5)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce uskutočňovať v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel predaj piva oslobodeného od dane alebo zásobovať paluby lietadiel pivom, je povinná požiadať o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel (ďalej len „tranzitný daňový sklad“); ustanovenie § 17 ods. 3 sa v tomto prípade nepoužije.
(6)
Na žiadosť o povolenie na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu a na povolenie na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu sa použije § 18 primerane. Pred vydaním povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu je povinná právnická osoba alebo fyzická osoba zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo predaného piva alebo na priemerné mesačné množstvo piva dodaného na paluby lietadiel. Ak už právnická osoba alebo fyzická osoba požiadala o povolenie na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu podľa osobitného predpisu,26) možno vydať jedno povolenie na všetky tovary podliehajúce spotrebnej dani podľa osobitného predpisu.26)
(7)
Colný úrad môže v povolení na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu uviesť podmienky na prevádzkovanie takého skladu.
(8)
Ak sa zásoby piva nepredajú alebo ak má uplynúť záručná lehota na spotrebu piva, môže prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu pivo uviesť do daňového voľného obehu na daňovom území len na základe písomného súhlasu colného úradu. Prevádzkovateľovi tranzitného daňového skladu vzniká daňová povinnosť dňom uvedenia piva do daňového voľného obehu na daňovom území; na daňové priznanie a splatnosť dane sa použije § 12 ods. 1, 2, 5, 7 až 10.
Vedenie evidencií
§ 33
(1)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je podnik na výrobu piva (§ 16), je povinný viesť evidenciu
a)
vyrobeného piva v podniku na výrobu piva,
b)
prevzatého piva do podniku na výrobu piva,
c)
použitého piva na vlastnú spotrebu,
d)
vydaného piva z podniku na výrobu piva,
e)
iných látok použitých pri výrobe piva v podniku na výrobu piva,
f)
stavu zásob piva a iných látok použitých pri výrobe piva.
(2)
V evidencii uvedenej v odseku 1 musí byť podľa kódov kombinovanej nomenklatúry uvedený
a)
obchodný názov, množstvo a dátum výroby piva,
b)
obchodný názov, množstvo a dátum prevzatia piva a identifikačné údaje dodávateľa; pri dovoze piva aj dátum jeho prepustenia do colného režimu voľný obeh, miesto, v ktorom sa uskutočnilo colné konanie, a identifikačné údaje deklaranta,
c)
obchodný názov, množstvo, dátum a účel použitia piva na vlastnú spotrebu,
d)
obchodný názov, množstvo a dátum vydania piva a identifikačné údaje odberateľa; ak pivo prevzal dopravca, na ktorého účet nebolo pivo vydané, musia byť uvedené aj identifikačné údaje dopravcu,
e)
obchodný názov, množstvo a dátum vývozu piva, miesto uskutočnenia colného konania a identifikačné údaje deklaranta.
(3)
Vydanie piva oslobodeného od dane podľa § 8 ods. 1 musí byť doložené odberným poukazom odberateľa.
(4)
Zápisy v evidencii sa musia vykonávať denne, najneskôr nasledujúci pracovný deň.
§ 34
(1)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je sklad piva (§ 17), je povinný viesť evidenciu
a)
prevzatého piva na sklad piva,
b)
piva použitého na vlastnú spotrebu v členení podľa účelu použitia,
c)
vydaného piva zo skladu piva,
d)
stavu zásob piva.
(2)
Na vedenie evidencie podľa odseku 1 sa vzťahuje § 33 ods. 3 a 4 rovnako a § 33 ods. 2 sa vzťahuje primerane.
§ 35
(1)
Užívateľský podnik je povinný viesť evidenciu
a)
prevzatého piva,
b)
piva použitého na účely uvedené v odbernom poukaze,
c)
stavu zásob piva oslobodeného od dane podľa § 8 ods. 1.
(2)
Zápisy v evidencii sa musia vykonávať pri zmene stavu zásob, minimálne jedenkrát mesačne. Na vedenie evidencie podľa odseku 1 sa § 33 ods. 2 vzťahuje primerane.
§ 36
(1)
Oprávnený príjemca, ak nie je povinný viesť evidenciu podľa § 35, je povinný viesť evidenciu
a)
prevzatého piva v členení na pivo prijaté
1.
mimo pozastavenia dane,
2.
v pozastavení dane z iných členských štátov,
b)
vydaného piva,
c)
stavu zásob piva.
(2)
Na vedenie evidencie podľa odseku 1 sa vzťahuje § 33 ods. 4 rovnako a § 33 ods. 2 primerane.
§ 37
(1)
Daňový splnomocnenec je povinný viesť evidenciu
a)
prijatého piva v pozastavení dane,
b)
vydaného piva,
c)
odberateľov.
(2)
Odosielateľ (dodávateľ), ktorý uskutočňuje zásielkový obchod, je povinný viesť evidenciu odoslaného piva do iného členského štátu.
(3)
Splnomocnenec pre zásielkový obchod je povinný viesť evidenciu
a)
prijatého piva,
b)
vydaného piva.
(4)
Na vedenie evidencie podľa odsekov 1 až 3 sa vzťahuje § 33 ods. 4 rovnako a § 33 ods. 2 primerane.
§ 38
Daňový dozor a daňová kontrola
(1)
Colný úrad vykonáva daňový dozor, ktorým je výkon dozoru nad držbou a pohybom piva, a tiež daňovú kontrolu.27)
(2)
Daňový dozor a daňovú kontrolu vykonáva colný úrad, v ktorého pôsobnosti má kontrolovaný subjekt sídlo alebo trvalý pobyt alebo v ktorého pôsobnosti sa nachádza kontrolovaný dopravný prostriedok alebo dopravný zásobník, alebo kontrolované pivo.
(3)
Colný úrad pri daňovom dozore a daňovej kontrole je oprávnený
a)
vstupovať do každej prevádzkovej budovy, miestnosti, obydlia alebo nebytového priestoru, ktoré kontrolovaný subjekt používa aj na podnikanie s pivom, ako aj vstupovať do priestorov, o ktorých je známe alebo sa dá predpokladať, že sa v nich nachádza alebo môže nachádzať pivo,
b)
zisťovať stav zásob piva a tovarov, ktoré sú určené na výrobu piva alebo môžu byť použité pri výrobe piva, a nariadiť vykonanie príslušnej inventúry,
c)
kontrolovať zásobníky, kontajnery, cisterny a iné obaly, v ktorých sa nachádza alebo môže nachádzať pivo,
d)
zastavovať vozidlá, zisťovať množstvo nimi prepravovaného piva, kontrolovať prepravné doklady a kontrolu vyznačiť v týchto dokladoch,
e)
bezodplatne odoberať vzorky v prípadoch podľa písmen a) až d) v technologicky odôvodnenom množstve,
f)
požadovať predloženie dokladov a údajov súvisiacich s činnosťou kontrolovaného subjektu, predloženie dokladov preukazujúcich tvrdenia kontrolovaného subjektu a všetkých dokladov uvedených v tomto zákone,
g)
zisťovať prirodzené úbytky piva pri výrobe, skladovaní a preprave súvisiace s jeho fyzikálno-chemickými vlastnosťami a na základe dlhodobého sledovania v trvaní najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov určovať so súhlasom colného riaditeľstva najviac prípustnú výšku strát piva v daňových skladoch a v užívateľských podnikoch, ktoré používajú pivo oslobodené od dane na účely podľa § 8 ods. 2 písm. a).
(4)
Pri výkone daňového dozoru a daňovej kontroly je právnická osoba alebo fyzická osoba povinná strpieť výkon oprávnení colného úradu podľa odseku 3.
(5)
V daňových skladoch, užívateľských podnikoch, ktoré používajú pivo na účely oslobodené od dane, colný úrad vykoná daňovú kontrolu jedenkrát mesačne; u oprávnených príjemcov, zásielkových obchodníkov, daňových splnomocnencov a u splnomocnencov pre zásielkový obchod vykoná daňovú kontrolu podľa potreby, najmenej však jedenkrát do dňa zániku práva vyrubiť daň.28) Na začatie daňovej kontroly sa nevzťahuje ustanovenie osobitného predpisu.29)
(6)
Colný úrad podľa povahy skutočností zistených pri daňovom dozore vyhotoví zápisnicu alebo úradný záznam alebo vykoná daňovú kontrolu.
(7)
Ak colný úrad zistí, že kontrolovaný subjekt pri zdanení piva alebo pri uplatnení vrátenia dane postupuje v neprospech odberateľa alebo vo svoj neprospech, upozorní na túto skutočnosť kontrolovaný subjekt.
(8)
Daňový dozor môže vykonávať aj colné riaditeľstvo. V takom prípade sa na colné riaditeľstvo vzťahujú ustanovenia odsekov 2 až 4, 6 a 7 primerane.
§ 39
Vedenie evidencie colným úradom a colným riaditeľstvom
(1)
Colný úrad je povinný viesť elektronickú databázu, ktorá obsahuje register prevádzkovateľov daňových skladov, oprávnených príjemcov, daňových splnomocnencov, daňových skladov, ako aj evidenciu splnomocnencov pre zásielkový obchod a evidenciu užívateľských podnikov.
(2)
Elektronická databáza podľa odseku 1 obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje prevádzkovateľa daňového skladu a sídla daňových skladov, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom prevádzkovateľa daňového skladu, registračné číslo daňového skladu, dátum pridelenia a dátum zrušenia registračného čísla,
b)
identifikačné údaje oprávneného príjemcu, jeho registračné číslo, dátum pridelenia a dátum zrušenia registračného čísla,
c)
identifikačné údaje daňového splnomocnenca, jeho registračné číslo, dátum pridelenia a dátum zrušenia registračného čísla,
d)
identifikačné údaje užívateľského podniku, číslo jeho odberného poukazu, dátum pridelenia a dátum zrušenia odberného poukazu,
e)
identifikačné údaje splnomocnenca pre zásielkový obchod,
f)
obchodný názov prijímaného a skladovaného piva.
(3)
Colné riaditeľstvo alebo ním poverený colný úrad je povinný viesť centrálnu elektronickú databázu, ktorá obsahuje údaje podľa odseku 2, a tieto údaje je oprávnený spracúvať aj bez súhlasu príslušných osôb; údaje podľa odseku 2 písm. a) a b) sa musia na požiadanie poskytnúť oprávneným orgánom členských štátov. Tieto údaje sa môžu poskytnúť výlučne na účely overenia registrácie prevádzkovateľov daňových skladov, umiestnenia daňových skladov a registrácie oprávnených príjemcov. Ustanovenia osobitných predpisov30) nie sú týmto dotknuté.
(4)
Colné riaditeľstvo alebo ním poverený colný úrad, ktorý vedie centrálnu elektronickú databázu, je povinný zabezpečiť sprístupnenie svojich kontaktných údajov na účely podľa odseku 3, napríklad kontaktnú osobu, číslo telefónu, číslo faxu, adresu elektronickej pošty.
(5)
Colné riaditeľstvo alebo ním poverený colný úrad, ktorý vedie centrálnu elektronickú databázu, je oprávnený potvrdiť každej právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá obchoduje s pivom v rámci únie, na jej požiadanie platnosť registrácie prevádzkovateľov daňových skladov, oprávnených príjemcov a umiestnenia daňových skladov.
§ 40
Pokuty
(1)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá vydá pivo odberateľovi, ktorý nepredložil odberný poukaz, uloží colný úrad pokutu vo výške dane pripadajúcej na množstvo vydaného piva, najmenej však 10 000 Sk.
(2)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá použije pivo na účely neuvedené v odbernom poukaze, uloží colný úrad pokutu vo výške 20 % dane pripadajúcej na množstvo takto použitého piva, najmenej však 10 000 Sk.
(3)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ak má v držbe pivo, ktorého spôsob nadobudnutia nevie preukázať, uloží colný úrad pokutu vo výške dane pripadajúcej na množstvo piva, ktoré má v držbe, zvýšenú o 5 000 Sk, najmenej však 10 000 Sk.
(4)
Colný úrad pivo podľa odseku 3 zabezpečí.31) Takto zabezpečené pivo prepadne v prospech štátu a colný úrad je povinný ho zničiť. Pri jeho zničení sa primerane uplatnia ustanovenia osobitného predpisu.31)
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 41
(1)
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskeho spoločenstva a Európskej únie uvedené v prílohe č. 1.
(2)
Na správu dane sa použije osobitný predpis,24) ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie dane a dodatočnej žiadosti o vrátenie dane ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 42
(1)
Podľa doterajších predpisov sa posudzujú všetky práva a povinnosti v nich uvedené, ktoré vznikli do 30. apríla 2004, a až do uplynutia všetky lehoty, ktoré začali plynúť pred 1. májom 2004, ako aj na ne nadväzujúce lehoty, pričom správu spotrebnej dane z piva vykonávajú podľa doterajších predpisov doterajší správcovia dane.
(2)
Ak tento zákon neustanovuje inak, daň podľa tohto zákona sa vzťahuje na pivo, ktoré bolo uvedené do daňového voľného obehu alebo dovezené, alebo vyvezené od 1. mája 2004.
§ 43
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce od 1. mája 2004 prevádzkovať daňový sklad podľa tohto zákona (§ 15), musí písomne požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, pričom žiadosť o registráciu a vydanie tohto povolenia musí byť doručená colnému úradu najneskôr do 31. marca 2004. Žiadosť musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa,
c)
identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak bolo žiadateľovi pridelené,
d)
obchodný názov piva a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry vyrábaného, spracovávaného, prijímaného, skladovaného a odosielaného piva,
e)
predpokladaný ročný objem výroby piva v hektolitroch, ak ide o podnik na výrobu piva, alebo predpokladaný ročný objem skladovania piva v hektolitroch, ak ide o sklad piva.
(2)
Prílohami k žiadosti sú:
a)
výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, alebo doklad preukazujúci, že právnická osoba nie je zriadená alebo založená na podnikateľské účely, nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia,
b)
technická dokumentácia, stručný opis činnosti a opis výrobných a skladovacích zariadení s pripojeným náčrtom, spôsob zabezpečenia pred neoprávneným vniknutím do týchto priestorov a spôsob zabezpečenia piva pred neoprávneným použitím,
c)
technologický opis postupu výroby, zoznam spracovávaných základných surovín, výrobkov, ktoré majú byť vyrobené, vedľajších výrobkov, prípadne odpadu,
d)
účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie, ak žiadateľ bol povinný účtovnú závierku vypracovať, a ak žiadateľ podlieha povinnosti overovania účtovnej závierky audítorom, účtovná závierka overená audítorom podľa osobitného predpisu,14) ako aj forma vedenia účtovníctva,
e)
potvrdenie daňového úradu o splnení podmienok uvedených v odseku 4 písm. b) a potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne o splnení podmienok uvedených v odseku 4 písm. c),
f)
zoznam členských štátov, do ktorých žiadateľ predpokladá dodávať (zasielať) pivo v pozastavení dane; tento zoznam môže byť na požiadanie poskytnutý členským štátom určenia.
(3)
Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu upresniť údaje uvedené v žiadosti a v prílohách k nej.
(4)
Žiadateľ musí spĺňať aj tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,15)
b)
colný úrad ani daňový úrad
1.
voči nemu nemá pohľadávky po lehote splatnosti,
2.
voči osobe s ním personálne prepojenej alebo majetkovo prepojenej nemá pohľadávky na dani po lehote splatnosti, ani v priebehu desiatich rokov pred dňom podania žiadosti nemal voči osobe, ktorá zanikla a ktorá by sa považovala za osobu personálne prepojenú alebo majetkovo prepojenú so žiadateľom, pohľadávky na dani, ktoré do zániku tejto osoby neboli uspokojené; to sa vzťahuje aj na pohľadávky na dani, ktoré boli postúpené na tretiu osobu podľa osobitných predpisov,16)
c)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného podľa osobitných predpisov,17)
d)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
e)
nie je v likvidácii, ani na neho nebol právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, alebo potvrdené nútené vyrovnanie.
(5)
Žiadateľ pred vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu je povinný zložiť zábezpeku na daň (§ 19). Ak je žiadateľom o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podnik na výrobu piva a ak nie je ohrozená vymožiteľnosť ani vybratie dane, môže písomne požiadať colný úrad o upustenie od zloženia zábezpeky na daň
a)
úplne, ak žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odseku 4 počas najmenej 24 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu,
b)
čiastočne vo výške 50 %, ak žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odseku 4 počas najmenej 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu.
(6)
Colný úrad preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje podľa odsekov 1 až 5, a ak sú skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky na registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu (§ 15 a 17), colný úrad mu pridelí registračné číslo, vydá osvedčenie o registrácii, rozhodne o zábezpeke na daň a vydá povolenie na prevádzkovanie daňového skladu.
(7)
Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 1, ktorej colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie daňového skladu s platnosťou od 1. mája 2004, je povinná za účasti daňového úradu a colného úradu vykonať podľa osobitného predpisu32) inventarizáciu zásob piva do 30. apríla 2004 podľa stavu k 30. aprílu 2004 v členení podľa § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 310/1993 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení platnom k 30. aprílu 2004, a to osobitne zo zásob piva, ktoré má v súlade s doterajšími predpismi
a)
s daňou,
b)
bez dane.
(8)
Prevádzkovateľ daňového skladu zo zásob podľa odseku 7 písm. a) môže uplatniť vrátenie dane iba v samostatnom daňovom priznaní, ktoré podá colnému úradu do 25. mája 2004, ak má doklady potvrdzujúce výšku zaplatenej dane. Prílohou samostatného daňového priznania je zápisnica z inventarizácie. Colný úrad vráti daň do 30 dní od dátumu doručenia samostatného daňového priznania. Ak je v samostatnom daňovom priznaní uplatnené vrátenie dane v nesprávnej výške, použijú sa sankcie podľa doterajšieho predpisu. Ak prevádzkovateľ daňového skladu uvedený v odseku 7 mal k 30. aprílu 2004 zásoby piva podľa odseku 7 písm. a) a nepodal samostatné daňové priznanie do 25. mája 2004, tieto zásoby sa od 1. mája 2004 považujú za pivo v pozastavení dane.
(9)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť od 1. mája 2004 oprávneným príjemcom podľa tohto zákona (§ 22 ods. 1), musí písomne požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia prijímať pivo z iného členského štátu v pozastavení dane, pričom žiadosť o registráciu a vydanie tohto povolenia sa musí doručiť colnému úradu najneskôr do 31. marca 2004. Na obsah žiadosti sa vzťahuje odsek 1 primerane. Prílohami k žiadosti je výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako 30 dní, alebo jeho osvedčená kópia, alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní, alebo jeho osvedčená kópia a čestné vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienky uvedené v odseku 4.
(10)
Žiadateľ uvedený v odseku 9 pred vydaním povolenia prijímať pivo z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, je povinný zložiť zábezpeku na daň (§ 19).
(11)
Colný úrad pred vykonaním registrácie preverí u žiadateľa uvedeného v odseku 9 skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách, a ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad mu pridelí registračné číslo, vydá osvedčenie o registrácii a povolenie prijímať pivo z iného členského štátu v pozastavení dane.
(12)
Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 9, ktorej colný úrad vydal povolenie prijímať pivo z iného členského štátu v pozastavení dane s platnosťou od 1. mája 2004 a ktorá má zásoby piva, je povinná vykonať podľa osobitného predpisu32) inventarizáciu týchto zásob do 30. apríla 2004 podľa stavu k 30. aprílu 2004 v členení podľa § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 310/1993 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení platnom k 30. aprílu 2004, a to osobitne zo zásob piva, ktoré má v súlade s doterajšími predpismi
a)
s daňou,
b)
bez dane.
(13)
Oprávnený príjemca zo zásob podľa odseku 12 písm. b) je povinný podať colnému úradu samostatné daňové priznanie do 25. mája 2004, priznať daň podľa sadzby dane platnej od 1. mája 2004 a v rovnakej lehote daň zaplatiť.
(14)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej k 1. máju 2004 nebolo vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu alebo povolenie prijímať pivo z iného členského štátu v pozastavení dane a ktorá má zásoby piva, je povinná vykonať podľa osobitného predpisu32) inventarizáciu týchto zásob do 30. apríla 2004 podľa stavu k 30. aprílu 2004 v členení podľa § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 310/1993 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení platnom k 30. aprílu 2004, a to osobitne zo zásob piva, ktoré má v súlade s doterajšími predpismi
a)
s daňou,
b)
bez dane.
(15)
Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 14 zo zásob podľa odseku 14 písm. b) je povinná podať colnému úradu samostatné daňové priznanie do 25. mája 2004, priznať daň podľa sadzby dane platnej od 1. mája 2004 a v rovnakej lehote daň zaplatiť.
(16)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe uvedenej v odseku 14, ktorá predložila žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu alebo povolenia prijímať pivo z iného členského štátu v pozastavení dane, ale konanie o tejto žiadosti nebolo k 1. máju 2004 skončené, určí colný úrad dátum, ku ktorému má vykonať novú inventarizáciu pred vydaním príslušného povolenia; taká žiadosť sa posúdi, ako keby bola podaná po 30. apríli 2004.
(17)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe uvedenej v odsekoch 13 a 14, ktorá má k 30. aprílu 2004 zásoby piva za cenu bez dane a ktorá nepodala colnému úradu samostatné daňové priznanie do 25. mája 2004 alebo si uplatnila vrátenie dane v nesprávnej výške, určí daň colný úrad a uloží pokutu vo výške určenej dane.
(18)
Ak bolo pivo dopravené na daňové územie zo štátu, ktorý je od 1. mája 2004 členským štátom a k 30. aprílu 2004 sa nachádza v colných režimoch okrem colného režimu tranzit a tieto neboli ukončené, také pivo sa od 1. mája 2004 považuje za pivo v pozastavení dane. Ak také pivo nie je dopravené do daňového skladu, vzniká daňová povinnosť na daňovom území dňom uvedenia piva do daňového voľného obehu.
(19)
Na doloženie prepravy piva oslobodeného od dane na územie iného členského štátu slovenským zástupcom (§ 14 ods. 3) a ozbrojenými silami Slovenskej republiky na použitie v rámci aktivít podľa medzinárodnej zmluvy sa môže použiť osvedčenie o oslobodení od spotrebnej dane podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3, ak sa nepoužije dokument vytlačený podľa právneho predpisu únie.11)
(20)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bolo vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu s platnosťou od 1. mája 2004 a ktorá chce prepravovať pivo v pozastavení dane, môže použiť sprievodný dokument vytlačený podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 4, ak nepoužije dokument podľa právneho predpisu únie.19)
(21)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podľa tohto zákona oprávnená od 1. mája 2004 pivo uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území prepravovať do iného členského štátu na podnikateľské účely (§ 28), môže použiť zjednodušený sprievodný dokument vytlačený podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 5, ak nepoužije dokument podľa právneho predpisu únie.25)
(22)
Na konanie colného úradu podľa odsekov 1 až 21 sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu,24) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 44
Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 310/1993 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona č. 340/1999 Z. z., zákona č. 250/2000 Z. z., zákona č. 391/2002 Z. z. a zákona č. 242/2003 Z. z.
§ 45
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2004 okrem ustanovení § 1 až 42 a § 44, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. mája 2004.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 107/2004 Z. z.
Týmto zákonom sa preberajú tieto smernice:
1. Smernica Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 o všeobecnom systéme, držbe, preprave a kontrole tovarov podliehajúcich spotrebnej dani v znení neskorších zmien a doplnkov.
(Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 076, 23/03/1992, s. 1 – 13)
2. Smernica Rady 92/83/EHS z 19. októbra 1992 o zosúladení štruktúr spotrebných daní z alkoholu a alkoholických nápojov.
(Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 316, 31/10/1992, s. 21 – 27)
3. Smernica Rady 92/84/EHS z 19. októbra 1992 o zbližovaní sadzieb spotrebných daní z alkoholu a alkoholických nápojov.
(Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 316, 31/10/1992, s. 29 – 31)
4. Smernica Rady 69/169/EHS z 28. mája 1969 o zosúladení ustanovení zákonov, iných predpisov a administratívnych opatrení týkajúcich sa oslobodenia od dane z obratu a od spotrebnej dane pre dovoz v rámci medzinárodného cestovania v znení neskorších zmien a doplnkov.
(Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 133, 04/06/1969, s. 6 – 8)
Preklady smerníc sa nachádzajú v Centrálnej prekladateľskej jednotke sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.
Príloha č. 2 k zákonu č. 107/2004 Z. z.
Príloha č. 3 k zákonu č. 107/2004 Z. z.
Príloha č. 4 k zákonu č. 107/2004 Z. z.
Príloha č. 5 k zákonu č. 107/2004 Z. z.
3)
STN 56 0186 Metóda skúšania piva.
4)
§ 14 a 24 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon).
5)
§ 35b zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona č. 609/2003 Z. z.
6)
Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.
7)
Napríklad § 386, 435 a 436 zákona č. 238/2001 Z. z. Colný zákon, § 14a zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, Občiansky zákonník, Trestný zákon.
8)
Čl. 29 až 31 nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 z 28. marca 1983 ustanovujúce v Európskom spoločenstve systém oslobodení od cla (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 105, 23/04/1983, str. 1 – 37) v znení neskorších zmien a doplnkov.
9)
Čl. 45, 46 a 49 nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 z 28. marca 1983 ustanovujúce v Európskom spoločenstve systém oslobodení od cla (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 105, 23/04/1983, str. 1 – 37) v znení neskorších zmien a doplnkov.
10)
Napríklad Zmluva medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve za mier vzťahujúca sa na štatút ich ozbrojených síl v znení ďalších dodatkových protokolov (oznámenie č. 324/1997 Z. z.).
11)
Nariadenie Komisie (ES) č. 31/96 z 10. januára 1996 o osvedčení o oslobodení od spotrebnej dane (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 008, 11/1/1996, str. 11 – 15).
12)
Napríklad vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 40/1987 Zb. o Dohovore o osobitných misiách, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 21/1968 Zb. o Dohovore o výsadách a imunitách medzinárodných odborných organizácií.
13)
§ 35b zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení zákona č. 609/2003 Z. z.
14)
§ 19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z.

§ 39 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
15)
Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 562/2003 Z. z.
16)
§ 459a zákona č. 238/2001 Z. z. v znení zákona č. 464/2003 Z. z.

§ 65b zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení zákona č. 609/2003 Z. z.
17)
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Zb. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.
18)
§ 2 ods. 2 písm. f) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
19)
Nariadenie Komisie (EHS) č. 2719/92 z 11. septembra 1992 o sprievodnom administratívnom dokumente pri preprave tovarov podliehajúcich spotrebným daniam v pozastavení dane (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 276, 19/09/1992, str. 1 – 10) v znení neskorších zmien a doplnkov.
20)
Dohoda o voľnom obchode medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Európskym združením voľného obchodu (oznámenie č. 235/2003 Z. z.).
21)
Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992 ustanovujúce Colný zákonník Európskeho spoločenstva (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 302, 19/10/1992, str. 1 – 50) v znení neskorších zmien a doplnkov.
22)
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 144/1982 Zb. o Colnom dohovore o medzinárodnej preprave tovaru na podklade karnetov TIR (Dohovor TIR) v znení Pozmeňovacích návrhov Dohovoru TIR (oznámenie č. 132/1999 Z. z.).
23)
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 89/1963 Zb. o Colnom dohovore o karnetoch E.C.S. pre obchodné vzorky a o colnom dohovore o karnete A.T.A. pre dovozný colný záznam tovaru.
24)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
25)
Nariadenie Komisie (EHS) č. 3649/92 zo 17. decembra 1992 o zjednodušenom sprievodnom dokumente na prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani vo vnútri Európskeho spoločenstva, ktorý bol uvoľnený do daňového voľného obehu v odosielajúcom členskom štáte (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 369, 18/12/1992, str. 17 – 24).
26)
Zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z.
Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov.
Zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína.
27)
§ 15 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
28)
§ 45 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
29)
§ 15 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
30)
Napríklad zákon č. 472/2002 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
31)
Napríklad § 14a ods. 11 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
32)
§ 29 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z.