106/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2017 do 30.04.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

106
ZÁKON
z 3. februára 2004
o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje zdaňovanie tabakových výrobkov spotrebnou daňou (ďalej len „daň“) na daňovom území.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
(1)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
daňovým územím územie Slovenskej republiky,
b)
územím Európskej únie (ďalej len „únia“) územie členských štátov únie podľa osobitného predpisu1a) okrem územia ostrova Helgoland a územia Büsingen v Spolkovej republike Nemecko, územia Livigno, Campione d´Italia a talianskych vnútrozemských vôd jazera Lugano v Talianskej republike, územia Ceuta, Melilla a Kanárske ostrovy v Španielskom kráľovstve, území Francúzskej republiky uvedených v osobitnom predpise,1aaa) územia Alánd, územia britských Normanských ostrovov a okrem území uvedených v osobitnom predpise,1aa)
c)
členským štátom územie členského štátu únie okrem území uvedených v písmene b),
d)
územím tretích štátov územie, ktoré nie je územím únie,
e)
daňovým skladom miesto, kde sa tabakové výrobky na základe povolenia na prevádzkovanie daňového skladu v pozastavení dane vyrábajú, spracovávajú, skladujú, prijímajú alebo odosielajú,
f)
prevádzkovateľom daňového skladu osoba, ktorá v rámci podnikania tabakové výrobky na základe povolenia na prevádzkovanie daňového skladu v pozastavení dane vyrába, spracúva, skladuje, prijíma alebo odosiela,
g)
pozastavením dane daňový režim, v ktorom sa vznik daňovej povinnosti posunie na deň uvedenia tabakových výrobkov do daňového voľného obehu; pozastavenie dane sa nevzťahuje na tabakové výrobky, ktoré boli prepustené do osobitného colného režimu,1b) ako aj na dočasné uskladnenie,
h)
oprávneným príjemcom osoba, ktorá nie je prevádzkovateľom daňového skladu a ktorá v rámci podnikania opakovane alebo príležitostne na základe povolenia prijíma tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane, pričom nesmie tabakové výrobky v pozastavení dane skladovať ani odosielať,
i)
uvedením tabakových výrobkov do daňového voľného obehu
1.
akékoľvek vyňatie tabakových výrobkov z pozastavenia dane,
2.
akékoľvek vyrobenie tabakových výrobkov mimo pozastavenia dane,
3.
akýkoľvek dovoz tabakových výrobkov, na ktorý nenadväzuje pozastavenie dane,
4.
akékoľvek nakladanie s tabakovými výrobkami mimo pozastavenia dane, ktoré neboli preukázateľne zdanené a ktorých pôvod alebo spôsob nadobudnutia nevie osoba, ktorá s tabakovými výrobkami nakladá alebo nakladala, preukázať v súlade s týmto zákonom, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s tabakovými výrobkami ako s vlastnými,
j)
podnikaním činnosť vykonávaná na daňovom území v súlade s osobitným predpisom1) a rovnaká alebo obdobná činnosť vykonávaná v iných členských štátoch podľa právnych predpisov členských štátov,
k)
majetkovo prepojenými osobami osoby, z ktorých má jedna priamo alebo nepriamo najmenej 25 % podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v inej osobe; ak má jedna osoba takýto podiel vo viacerých osobách, považujú sa všetky z nich za majetkovo prepojené,
l)
personálne prepojenými osobami
1.
osoba, ak táto fyzická osoba alebo jej blízka osoba2) má priamo alebo nepriamo rozhodujúci vplyv na riadenie alebo na kontrolu tejto právnickej osoby, alebo
2.
právnické osoby, ak na riadenie alebo kontrolu týchto právnických osôb má priamo alebo nepriamo rozhodujúci vplyv tá istá osoba alebo jej blízka osoba,2)
m)
rozhodujúcim vplyvom právo fyzickej osoby samostatne rozhodovať ako riadiaci orgán alebo kontrolný orgán právnickej osoby alebo nečinnosťou zamedziť rozhodnutiu riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu právnickej osoby,
n)
registrovaným odosielateľom osoba, ktorá nie je prevádzkovateľom daňového skladu a ktorá je oprávnená v rámci podnikania na základe povolenia odosielať tabakové výrobky v pozastavení dane po prepustení do voľného obehu,2aa) pričom tabakové výrobky v pozastavení dane nesmie prijímať ani skladovať.
(2)
Na účely tohto zákona sa obchody uskutočnené s Monackým kniežatstvom považujú za obchody uskutočnené s Francúzskou republikou, obchody uskutočnené s Jungholz a Mittelberg (Kleines Walsertal) sa považujú za obchody uskutočnené s Nemeckou spolkovou republikou, obchody uskutočnené s ostrovom Man sa považujú za obchody uskutočnené so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska, obchody uskutočnené so Sanmarínskou republikou sa považujú za obchody uskutočnené s Talianskou republikou a obchody uskutočnené s výsostnými územiami Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska Akrotiri a Dhekelia sa považujú za obchody uskutočnené s Cyperskou republikou.
§ 3
Správa dane
Správu dane vykonáva colný úrad miestne príslušný podľa osobitného predpisu.2aaa) Miestne príslušným colným úradom pre fyzickú osobu, ktorá nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt2aab) a ktorá nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia tabakových výrobkov, ktoré sa u nej nachádzajú alebo sa nachádzali, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s tabakovými výrobkami ako s vlastnými, je vždy ten colný úrad, ktorý túto skutočnosť zistí. Pre organizačnú zložku2aac) alebo prevádzkareň osoby môže Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“) určiť miestnu príslušnosť colného úradu aj inak ako podľa osobitného predpisu,2aaa) ak je to pre výkon správy dane účelnejšie.
§ 4
Predmet dane
(1)
Predmetom dane sú tabakové výrobky vyrobené na daňovom území, dodané na daňové územie z iného členského štátu alebo dovezené na daňové územie z územia tretieho štátu.
(2)
Tabakovým výrobkom sa na účely tohto zákona rozumie cigareta, cigara, cigarka a tabak.
(3)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
cigaretou tabakový povrazec, ktorý
1.
je bez ďalších úprav určený na fajčenie a nie je cigarou alebo cigarkou podľa písmena b),
2.
sa jednoduchým, nie priemyselným spôsobom vsúva do dutiniek z cigaretového papiera,
3.
sa jednoduchým, nie priemyselným spôsobom obalí cigaretovým papierom,
b)
cigarou alebo cigarkou tabakový povrazec, ktorý bez ďalších úprav možno fajčiť ako cigaru alebo cigarku a na základe jeho vlastností a očakávaní spotrebiteľa cigár alebo cigariek je určený výlučne na fajčenie ako cigara alebo cigarka, a ktorý je
1.
s krycím listom výlučne z prírodného tabaku,
2.
s náplňou, ktorú tvorí zmes z kúskov tabaku, nie však vlákna získané rezaním, s krycím listom bežnej cigarovej farby z rekonštituovaného tabaku, ktorý pokrýva celý tabakový povrazec, vrátane prípadného filtra, nie však náustok, ak ide o cigaru s náustkom, a ak jednotková hmotnosť tabakového povrazca bez filtra a náustku nie je menej ako 2,3 g a viac ako 10 g a vonkajší obvod tabakového povrazca najmenej v jednej tretine jeho dĺžky nie je menej ako 34 mm,
c)
tabakom
1.
tabak na fajčenie rezaný alebo inak rozdrobený, zvláknený alebo na pásky zlisovaný, určený alebo vhodný na fajčenie bez ďalšieho priemyselného spracovania,
2.
tabakový zvyšok, ktorým je zvyšok z tabakových listov a vedľajšie produkty vzniknuté pri spracovaní tabaku alebo pri výrobe tabakových výrobkov, upravený na drobný predaj a ktorý bez ohľadu na účel použitia je možné fajčiť a ktorý nie je cigaretou podľa písmena a) a cigarou alebo cigarkou podľa písmena b),
3.
tabak podľa bodov 1 a 2, na vlastnoručné zhotovenie cigariet, ak obsahuje viac ako 25 % hmotnosti tabakových častíc so šírkou rezu užšou ako 1,5 mm.2ab)
(4)
Cigaretou sa na účely tohto zákona rozumie aj výrobok, ktorý pozostáva výlučne alebo čiastočne z iných látok ako z tabaku a ktorý spĺňa ostatné podmienky podľa odseku 3 písm. a) s výnimkou podľa odseku 7.
(5)
Cigarou alebo cigarkou sa na účely tohto zákona rozumie aj výrobok, ktorý pozostáva čiastočne z iných látok ako tabak, a ktorý spĺňa ostatné podmienky podľa odseku 3 písm. b).
(6)
Tabakom sa na účely tohto zákona rozumie aj výrobok,
a)
ktorý pozostáva výlučne alebo čiastočne z iných látok ako tabak a ktorý spĺňa ostatné podmienky podľa odseku 3 písm. c) s výnimkou podľa odseku 7,
b)
ktorý nie je uvedený v odseku 3 písm. c), ak sa ponúka na
1.
použitie alebo sa použije ako tabakový výrobok na fajčenie, alebo
2.
iný účel ako na fajčenie a je vhodný na fajčenie a upravený na drobný predaj a určený na konečnú spotrebu.
(7)
Výrobok, ktorý neobsahuje tabak a spĺňa ostatné podmienky podľa odseku 3 písm. a) alebo písm. c), sa nepovažuje za tabakový výrobok, ak je určený na účely podľa osobitného predpisu,2a) a potvrdenie o tejto skutočnosti vydá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky alebo ním poverená inštitúcia.
§ 5
Základ dane, výpočet dane
(1)
Základom dane pri tabakových výrobkoch je množstvo tabakových výrobkov vyjadrené v kilogramoch s výnimkou cigariet.
(2)
Spotrebiteľským balením cigariet sa rozumie najmenšie balenie cigariet určené na konečnú spotrebu. Spotrebiteľským balením tabaku, cigár alebo cigariek sa rozumie balenie tabaku, cigár alebo cigariek určené na konečnú spotrebu. Spotrebiteľské balenie tabaku na konečnú spotrebu obsahuje najmenej 30 g tabaku, pričom hmotnosť väčšieho spotrebiteľského balenia tabaku je vždy násobok desiatich gramov. Spotrebiteľské balenie cigariek obsahuje najmenej päť kusov cigariek. Na sprievodnom dokumente alebo inom obchodnom dokumente musí byť uvedený údaj o hmotnosti v kilogramoch alebo gramoch prijímaných, skladovaných, odosielaných alebo ponúkaných na predaj cigár a cigariek; to neplatí, ak je údaj o hmotnosti cigár a cigariek uvedený na spotrebiteľskom balení cigár a cigariek.
(3)
Cenou cigariet sa rozumie cena za spotrebiteľské balenie pre konečného spotrebiteľa.
(4)
Základom dane pri cigaretách je počet kusov cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet a cena cigariet uvedená na kontrolnej známke, ak tento zákon neustanovuje inak.
(5)
Na účely výpočtu dane sa za jeden kus cigarety považuje tabakový povrazec dĺžky do 80 mm vrátane; tabakový povrazec, ktorý má dĺžku viac ako 80 mm, ale nie viac ako 110 mm, sa považuje za dve cigarety, tabakový povrazec, ktorý má dĺžku viac ako 110 mm, ale nie viac ako 140 mm, sa považuje za tri cigarety a každých ďalších 30 mm dĺžky tabakového povrazca sa považuje za ďalšiu cigaretu. Do dĺžky tabakového povrazca sa nezapočítava filter a náustok.
(6)
Daň z tabaku, cigár a cigariek sa vypočíta ako súčin základu dane a sadzby dane.
(7)
Daň z cigariet sa vypočíta ako súčet špecifickej časti dane a percentuálnej časti kombinovanej sadzby dane. Špecifická časť dane sa vypočíta ako súčin počtu kusov cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet a špecifickej časti kombinovanej sadzby dane prepočítanej na kus cigarety.
(8)
Na účely výpočtu dane podľa § 11 ods. 2 písm. a) základom dane pri cigaretách, ktoré nie sú označené kontrolnou známkou a ktoré sa nedodávajú pod rovnakým obchodným názvom na daňové územie, je počet kusov cigariet v takomto spotrebiteľskom balení cigariet a vážená priemerná cena cigariet (§ 40 ods. 4) prepočítaná na počet kusov cigariet v takomto spotrebiteľskom balení cigariet.
§ 6
Sadzba dane
(1)
Sadzba dane z tabakových výrobkov okrem cigariet sa ustanovuje takto:
opis tovaru sadzba dane
cigary, cigarky 71,11 eura/kg
tabak 71,11 eura/kg.
(2)
Sadzba dane z cigariet s výnimkou podľa odseku 3 sa ustanovuje takto:
kombinovaná sadzba dane
opis tovaru špecifická časť percentuálna časť
cigarety 59,50 eura/1 000 kusov 23 % z ceny cigariet.
(3)
Minimálna sadzba dane z cigariet je 91 eur/1 000 kusov.
(4)
Minimálna sadzba dane z cigariet sa použije, ak výška dane pripadajúca na jeden kus cigarety vypočítaná podľa sadzby dane ustanovenej v odseku 2 prepočítanej na kus cigarety spôsobom podľa § 5 ods. 7 nedosiahne minimálnu sadzbu dane ustanovenú v odseku 3, alebo ak výšku dane na cigarety nie je možné určiť podľa § 5 ods. 7.
(5)
Platnosť sadzby dane z tabakových výrobkov sa na kontrolnej známke vyjadruje znakom, ktorým je veľké písmeno abecedy (bez diakritiky) v abecednom poradí.
§ 7
Oslobodenie od dane
Od dane sú oslobodené tabakové výrobky
a)
odobraté ako vzorka na účely daňového dozoru alebo inej úradnej kontroly, úradnej skúšky alebo úradného zisťovania v technologicky odôvodnenom množstve,
b)
použité v pozastavení dane na vlastné kvalitatívne skúšky alebo rozbory v technologicky odôvodnenom množstve uznanom colným úradom,
c)
zničené colným úradom alebo pod jeho dozorom, a to aj v prípade, ak sa vlastníkom tabakových výrobkov stal štát podľa osobitného predpisu,3)
d)
v pozastavení dane, ak boli nenávratne zničené alebo znehodnotené v dôsledku nehody, havárie, technologickej poruchy alebo vplyvom vyššej moci a ak sú tieto straty na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu,
e)
v pozastavení dane v prípade zistenia chýbajúceho množstva pripadajúceho na prirodzené úbytky pri výrobe, skladovaní a preprave súvisiace s jeho fyzikálno-chemickými vlastnosťami, ak sú tieto množstvá technicky zdôvodnené a uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu,
f)
zaslané fyzickou osobou z územia tretích štátov fyzickej osobe na daňové územie v príležitostných malých zásielkach neobchodného charakteru, určené na jej osobnú spotrebu alebo osobnú spotrebu jej domácnosti4a) na daňovom území najviac v množstve 50 kusov cigariet alebo 25 kusov cigariek, alebo 10 kusov cigár, alebo 50 g tabaku,
g)
prepravené na daňové územie z iných členských štátov v pozastavení dane osobami uvedenými v § 33a ods. 2 alebo prepravené na daňové územie z iných členských štátov v pozastavení dane ozbrojenými silami iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a ich civilnými zamestnancami, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom (ďalej len „medzinárodná zmluva“);5) preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane sa uskutoční podľa § 22 ods. 11,
h)
dovezené na daňové územie z územia tretích štátov osobami uvedenými v § 33a ods. 2 alebo dovezené na daňové územie z územia tretích štátov ozbrojenými silami iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a ich civilnými zamestnancami na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy.5)
§ 8
Oslobodenie od dane pri dovoze tabakových výrobkov dovážaných cestujúcim z územia tretích štátov v osobnej batožine
(1)
Na účely tohto ustanovenia sa rozumie
a)
cestujúcim leteckou dopravou osoba cestujúca leteckým dopravným prostriedkom okrem dopravného prostriedku súkromného rekreačného lietania,
b)
súkromným rekreačným lietaním použitie lietadla jeho vlastníkom alebo inou osobou na základe nájomného vzťahu alebo iného vzťahu na iné ako obchodné účely alebo na iné účely ako je preprava cestujúcich alebo tovaru alebo poskytovanie služieb za protihodnotu alebo pre potreby orgánov verejnej moci,
c)
osobnou batožinou batožina, ktorú môže cestujúci z územia tretích štátov pri ukončení svojej cesty predložiť colnému orgánu, a tiež batožina, ktorú môže cestujúci predložiť tomuto colnému orgánu neskôr, za predpokladu, že táto batožina bola na začiatku jeho cesty zaregistrovaná ako príručná batožina spoločnosťou, ktorá je zodpovedná za jeho prepravu,
d)
neobchodným dovozom dovoz tabakových výrobkov v osobnej batožine cestujúceho, ak
1.
sú tabakové výrobky určené na osobnú spotrebu cestujúceho alebo osobnú spotrebu jeho domácnosti,4a) alebo sú určené ako dar,
2.
povaha a množstvo tabakových výrobkov nevzbudzujú podozrenie, že sa dovážajú na obchodné účely,
3.
sa dovoz uskutočňuje príležitostne,
e)
cigarkou cigara s jednotkovou hmotnosťou najviac 3 gramy.
(2)
Od dane je oslobodený neobchodný dovoz tabakových výrobkov v osobnej batožine cestujúceho z územia tretích štátov najviac v množstve
a)
200 kusov cigariet na osobu, ak cestuje leteckou dopravou, a 40 kusov cigariet na osobu, ak cestuje inak ako leteckou dopravou,
b)
100 kusov cigariek na osobu, ak cestuje leteckou dopravou, a 20 kusov cigariek na osobu, ak cestuje inak ako leteckou dopravou,
c)
50 kusov cigár na osobu, ak cestuje leteckou dopravou, a 10 kusov cigár, ak cestuje inak ako leteckou dopravou,
d)
250 gramov tabaku na fajčenie, ak cestuje leteckou dopravou, a 50 gramov tabaku na fajčenie, ak cestuje inak ako leteckou dopravou.
(3)
Každé množstvo ustanovené v odseku 2 písm. a) až d) predstavuje 100 % celkového povoleného množstva pre tabakové výrobky. Oslobodenie od dane sa môže uplatňovať na akúkoľvek kombináciu tabakových výrobkov za predpokladu, že súhrnný percentuálny podiel jednotlivých povolených množstiev nepresahuje 100 % celkového povoleného množstva.
(4)
Oslobodenie od dane podľa odseku 2 sa neuplatní, ak cestujúcim je osoba mladšia ako 17 rokov.
§ 9
Označovanie tabakových výrobkov kontrolnou známkou
(1)
Kontrolnou známkou sa na účely tohto zákona rozumie slovenská kontrolná známka, ktorá spĺňa náležitosti v súlade s týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa odseku 14. Kontrolná známka má na účely tohto zákona povahu ceniny. Kontrolná známka obsahuje identifikačné číslo, ktorým je jedinečné poradové číslo vytvorené z alfanumerických znakov neopakovateľných najmenej po dobu piatich rokov. Zloženie identifikačného čísla určí finančné riaditeľstvo.
(2)
Tabakové výrobky možno do daňového voľného obehu uviesť, len ak sú označené kontrolnou známkou, ak odseky 5 a 12 neustanovujú inak.
(3)
Odberateľom kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia tabaku, cigár alebo cigariek, alebo spotrebiteľského balenia cigariet (ďalej len „spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov“) je prevádzkovateľ daňového skladu, oprávnený príjemca alebo dovozca tabakových výrobkov, ktorý chce uvádzať tabakové výrobky do daňového voľného obehu na daňovom území (§ 9a).
(4)
Označovať spotrebiteľské balenie tabaku kontrolnou známkou môže prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je podnik, ktorý tento tabak vyrobil, alebo prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je sklad tabakových výrobkov alebo dovozca tabakových výrobkov (§ 9a). Označovať spotrebiteľské balenie cigár alebo cigariek kontrolnou známkou môže prevádzkovateľ daňového skladu, dovozca tabakových výrobkov (§ 9a) alebo oprávnený príjemca. Na kontrolnej známke určenej na označovanie spotrebiteľského balenia tabaku, cigár alebo cigariek musí byť vždy uvedený znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane. Spotrebiteľské balenie tabaku, cigár alebo cigariek nemožno predať na konečnú spotrebu za cenu nižšiu, ako je výška dane pripadajúcej na spotrebiteľské balenie tabaku, cigár alebo cigariek a dane z pridanej hodnoty pripadajúcej na toto spotrebiteľské balenie tabaku, cigár alebo cigariek.
(5)
Odberateľ kontrolných známok, ktorým je oprávnený príjemca, môže v daňovom voľnom obehu označiť spotrebiteľské balenie cigár alebo cigariek, ak prijal spotrebiteľské balenie cigár alebo cigariek neoznačené kontrolnou známkou z iného členského štátu, pričom je povinný označiť ho kontrolnou známkou najneskôr jeden pracovný deň pred jeho predajom alebo iným výdajom na daňovom území inej osobe. Odberateľ kontrolnej známky, ktorým je oprávnený príjemca, je povinný najneskôr pred prvým odberom kontrolných známok oznámiť colnému úradu miesto prijatia, ktoré je totožné s miestom, kde bude spotrebiteľské balenie cigár alebo cigariek označovať kontrolnou známkou.
(6)
Označovať spotrebiteľské balenie cigariet kontrolnou známkou možno len v podniku, ktorý ich vyrobil. Na kontrolnej známke určenej na označovanie cigariet musí byť vždy uvedená cena cigariet, znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane, počet kusov cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet a dĺžka cigariet. Spotrebiteľské balenie cigariet možno predať na konečnú spotrebu len za cenu, ktorá je uvedená na kontrolnej známke na spotrebiteľskom balení cigariet.
(7)
Na označenie spotrebiteľského balenia tabaku, cigár alebo cigariek sa môže použiť len kontrolná známka, ktorej údaje zodpovedajú znaku pre platnosť sadzby spotrebnej dane, a ktorá je vyhotovená na základe súhlasu finančného riaditeľstva podľa § 9b ods. 5 a v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa odseku 14.
(8)
Na označenie spotrebiteľského balenia cigariet sa môže použiť len kontrolná známka, ktorej údaje zodpovedajú príslušnej cene cigariet, počtu kusov cigariet v tomto balení, dĺžke jednej cigarety, znaku pre platnosť sadzby spotrebnej dane a ktorá je vyhotovená na základe súhlasu finančného riaditeľstva podľa § 9b ods. 5 a v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa odseku 14.
(9)
Iné usporiadanie grafických prvkov a údajov na kontrolnej známke, ako je ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa odseku 14, môže odsúhlasiť finančné riaditeľstvo so súhlasom tlačiarne na základe žiadosti odberateľa kontrolných známok. Kontrolná známka sa nalepí na spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov na časť určenú na otvorenie tak, aby sa tabakové výrobky nemohli vybrať bez viditeľného poškodenia kontrolnej známky alebo spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov, pričom pri spotrebiteľskom balení cigariet musí pri otvorení ostať nepoškodená aspoň jedna časť kontrolnej známky, kde je uvedená cena cigariet. Na spotrebiteľskom balení tabakových výrobkov možno mať len jedno miesto určené na otvorenie. Kontrolná známka sa nesmie dať odlepiť bez jej viditeľného poškodenia alebo poškodenia spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov. Ak sa na spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov použije aj priehľadný obal, kontrolná známka sa nalepí pod tento obal. Spotrebiteľské balenie cigariet môže obsahovať aj alfanumerický znak aplikovaný podnikom, ktorý vyrába cigarety.
(10)
Prevádzkovateľ daňového skladu, oprávnený príjemca a dovozca tabakových výrobkov (§ 9a) sú povinní na účely zistenia váženej priemernej ceny cigariet oznámiť finančnému riaditeľstvu prostredníctvom colného úradu množstvo cigariet uvedených do daňového voľného obehu na daňovom území za kalendárny mesiac v členení podľa obchodného názvu cigariet, ceny cigariet uvedenej na kontrolnej známke a podľa počtu kusov cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet, a to najneskôr do 25. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
(11)
Ak odseky 5 a 12 neustanovujú inak, za neoznačené spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov sa na účely tohto zákona považuje spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov, na ktorom nie je nalepená kontrolná známka, ktoré je označené poškodenou kontrolnou známkou, falzifikátom kontrolnej známky, kontrolnou známkou, ktorá nie je v súlade s týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa odseku 14 alebo spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov, ktorého označenie nie je v súlade s týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa odseku 14.
(12)
Povinnosť označiť spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov kontrolnou známkou sa nevzťahuje na spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov
a)
odobraté ako vzorka na účely daňového dozoru alebo inej úradnej kontroly, úradnej skúšky alebo úradného zisťovania v technologicky odôvodnenom množstve,
b)
použité v pozastavení dane na vlastné kvalitatívne skúšky alebo rozbory v technologicky odôvodnenom množstve uznanom colným úradom,
c)
zaslané fyzickou osobou z územia tretích štátov fyzickej osobe na daňové územie v príležitostných malých zásielkach neobchodného charakteru, určené na jej osobnú spotrebu alebo osobnú spotrebu jej domácnosti4a) na daňovom území najviac v množstve 50 kusov cigariet, 25 kusov cigariek, 10 kusov cigár alebo 50 g tabaku,
d)
dovážané z územia tretích štátov v osobnej batožine cestujúceho najviac v množstve 200 kusov cigariet, 100 kusov cigariek, 50 kusov cigár alebo 250 gramov tabaku na osobu, ak cestujúci cestuje leteckou dopravou, alebo 40 kusov cigariet, 20 kusov cigariek, 10 kusov cigár alebo 50 gramov tabaku na osobu, ak cestujúci cestuje inak ako leteckou dopravou,
e)
prepravené na daňové územie z členských štátov osobami uvedenými v § 33a ods. 2 alebo prepravené na daňové územie z iných členských štátov ozbrojenými silami iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a ich civilnými zamestnancami, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy,5)
f)
dovezené na daňové územie z územia tretích štátov osobami uvedenými v § 33a ods. 2 alebo dovezené na daňové územie z územia tretích štátov ozbrojenými silami iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a ich civilnými zamestnancami, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy,5)
g)
vyvážané na územie tretích štátov v pozastavení dane,
h)
dodávané do iných členských štátov v pozastavení dane,
i)
určené na predaj v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel ako tabakové výrobky oslobodené od dane, a to výlučne fyzickým osobám, ktoré bezprostredne opustia územie únie, alebo určené na predaj za cenu s daňou v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel, a to výlučne fyzickým osobám, ktorých bezprostredné cieľové letisko je v inom členskom štáte,
j)
dodané na paluby lietadiel oslobodené od dane a určené výlučne na spotrebu cestujúcimi počas letu,
k)
určené na predaj ako tabakové výrobky oslobodené od dane, a to osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy,8a)
l)
prepravované na daňové územie na súkromné účely (§ 31),
m)
dodávané na daňové územie v rámci zásielkového obchodu (§ 32),
n)
vrátené späť na účely reklamácie odberateľom spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov v inom členskom štáte alebo odberateľom spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov z územia tretieho štátu dodávateľovi spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov na daňovom území,
o)
na cigary predávané z otvoreného spotrebiteľského balenia cigár, ktoré je označené kontrolnou známkou.
(13)
Pri predaji cigár na konečnú spotrebu je povolený kusový predaj; kusový predaj cigár je možný len z otvoreného spotrebiteľského balenia, ktoré je označené kontrolnou známkou.
(14)
Náležitosti, údaje, grafické prvky a vyhotovenie kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov, jej rozmer a cenu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
§ 9a
Evidencia dovozcov tabakových výrobkov
(1)
Dovozca tabakových výrobkov, ktorým sa rozumie osoba, ktorá chce v rámci podnikania dovážať spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov z územia tretích štátov a uvádzať ho do daňového voľného obehu na daňovom území okrem prevádzkovateľa daňového skladu, je povinná požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie dovozcov tabakových výrobkov. Žiadosť o zaradenie do evidencie dovozcov tabakových výrobkov musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
obchodný názov spotrebiteľského balenia tabakového výrobku a predpokladané celkové ročné množstvo dovážaného tabaku, cigár a cigariek v kilogramoch alebo cigariet v kusoch.
(2)
Dovozca tabakových výrobkov je povinný pred odberom kontrolných známok zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo tabakových výrobkov, ktoré chce uviesť do daňového voľného obehu. Na zábezpeku na daň sa použije § 20 primerane. Colný úrad vráti zloženú zábezpeku na daň, ak bolo spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov prepustené do voľného obehu,2aa) ak sa colný úrad s dovozcom tabakových výrobkov nedohodne inak; ustanovenie § 41 ods. 1 písm. m) sa nepoužije.
(3)
Žiadateľ podľa odseku 1 musí spĺňať tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,8)
b)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
c)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitných predpisov,7)
d)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
e)
nie je v likvidácii, nie je na neho právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia.
(4)
Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti.
(5)
Colný úrad pred zaradením žiadateľa do evidencie dovozcov tabakových výrobkov preverí skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a splnenie podmienok podľa odseku 3. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odseku 3, colný úrad zaradí žiadateľa do evidencie dovozcov tabakových výrobkov a vydá mu potvrdenie o zaradení do evidencie dovozcov tabakových výrobkov do 30 dní odo dňa podania tejto žiadosti.
(6)
Dovozca tabakových výrobkov je povinný oznámiť colnému úradu každú zmenu údajov podľa odseku 1 písm. a) do 30 dní odo dňa jej vzniku a zmenu podmienok podľa odseku 3 najneskôr do 15 dní odo dňa ich vzniku. Colný úrad preverí údaje uvedené v oznámení a s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní pôvodné potvrdenie o zaradení do evidencie dovozcov tabakových výrobkov alebo vydá nové potvrdenie o zaradení do evidencie dovozcov tabakových výrobkov.
(7)
Colný úrad vyradí dovozcu tabakových výrobkov z evidencie dovozcov tabakových výrobkov, ak
a)
neuskutoční dovoz spotrebiteľského balenia tabakového výrobku v priebehu šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od zaradenia do evidencie dovozcov tabakových výrobkov,
b)
požiada o vyradenie z evidencie dovozcov tabakových výrobkov,
c)
prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedených v odseku 3.
§ 9b
Tlač a nakladanie s kontrolnými známkami
(1)
Kontrolné známky je oprávnená tlačiť tlačiareň, ktorou je Mincovňa Kremnica, štátny podnik.8aa) Tlač kontrolných známok v Mincovni Kremnica, štátny podnik, je vykonávaná na základe zmluvy o tlači kontrolných známok uzatvorenej s ministerstvom. Tlač kontrolných známok vykonávaná na základe zmluvy o tlači kontrolných známok uzatvorenej medzi ministerstvom a tlačiarňou je službou vo verejnom záujme podľa osobitného predpisu.8ab) Zmluva o tlači kontrolných známok musí obsahovať podmienky a náležitosti ustanovené osobitným predpisom,8ab) a to najmä obsah a trvanie záväzkov služby vo verejnom záujme, spôsob výpočtu výšky náhrady za službu vo verejnom záujme, kontrolu a prehodnocovanie výšky poskytnutej náhrady za službu vo verejnom záujme a opatrenia na predchádzanie vzniku nadmernej náhrady za službu vo verejnom záujme a na jej vrátenie. Zmluvu o tlači kontrolných známok zverejňuje ministerstvo v Centrálnom registri zmlúv.8ac)
(2)
Cena kontrolnej známky zohľadňuje výšku náhrad tlačiarne v súlade s osobitným predpisom.8ad) Cenu kontrolnej známky, ktorú určila komisia zriadená ministerstvom, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo podľa § 9 ods. 14. Komisia určuje cenu kontrolnej známky na základe súhlasu väčšiny členov komisie. Komisia má päť členov, ktorými sú dvaja zástupcovia reprezentatívnych združení podnikateľov, ktorých členovia uvádzajú tabakové výrobky do daňového voľného obehu a sú odberateľmi kontrolných známok, jeden zamestnanec finančného riaditeľstva, jeden zamestnanec tlačiarne a jeden zamestnanec ministerstva.
(3)
Finančné riaditeľstvo vykonáva v tlačiarni daňový dozor nad tlačou a nakladaním s kontrolnými známkami, vrátane materiálov použitých na výrobu kontrolných známok, likvidáciou kontrolných známok a vytlačených tlačových listov kontrolných známok. Tlačiareň je povinná poskytnúť zamestnancovi finančného riaditeľstva v tlačiarni nevyhnutnú súčinnosť a primerané podmienky na výkon daňového dozoru. Finančné riaditeľstvo je povinné zabezpečiť prítomnosť zamestnanca finančného riaditeľstva pri príjme a výdaji kontrolných známok odberateľovi kontrolných známok. Finančné riaditeľstvo zabezpečuje prevzatie a vydávanie kontrolných známok odberateľovi kontrolných známok. Odoberať kontrolné známky môže odberateľ kontrolných známok iba v tlačiarni. Tlačiareň je povinná likvidovať kontrolné známky pod dozorom zamestnanca finančného riaditeľstva. Ministerstvo uzatvorí zmluvu s finančným riaditeľstvom o prevzatí a vydaní kontrolných známok odberateľovi kontrolných známok.
(4)
Tlačiareň je povinná viesť osobitnú evidenciu o množstve ceninového papiera použitého na tlač kontrolných známok, počte vytlačených tlačových listov kontrolných známok, počte vytlačených kontrolných známok, množstve iného materiálu použitého na tlač kontrolných známok, množstve zničeného ceninového papiera pri tlači kontrolných známok, množstve zničených alebo poškodených kontrolných známok pri ich tlači, množstve kontrolných známok, ktoré tlačiareň uznala pri ich reklamácii zo strany finančného riaditeľstva a množstve vydaných kontrolných známok zamestnancovi finančného riaditeľstva v tlačiarni.
(5)
Tlačiareň je povinná vyhotoviť námet kontrolnej známky, výtvarný návrh kontrolnej známky a po odsúhlasení finančným riaditeľstvom vyhotoviť tlačovú podobu kontrolnej známky. Tlačiareň pred tlačou kontrolných známok predloží finančnému riaditeľstvu vzorový výtlačok kontrolnej známky. Vzorový výtlačok kontrolnej známky sa finančnému riaditeľstvu nepredkladá pri zmene ceny cigariet, znaku pre platnosť sadzby spotrebnej dane, dĺžke cigariet a počte kusov cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet. Vzorový výtlačok kontrolnej známky sa finančnému riaditeľstvu nepredkladá pri zmene znaku pre platnosť sadzby spotrebnej dane pri spotrebiteľskom balení tabaku, cigár alebo cigariek. Tlačiareň môže vyhotovovať kontrolné známky len na základe súhlasu finančného riaditeľstva, že vzorový výtlačok kontrolnej známky je vyhotovený v súlade s týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 9 ods. 14. Finančné riaditeľstvo oznámi tlačiarni počet požadovaných vzorových výtlačkov kontrolných známok vyhotovených v súlade so schváleným vzorovým výtlačkom kontrolných známok; finančné riaditeľstvo zašle vzorový výtlačok kontrolnej známky colným úradom. Tlačiareň je povinná vyhotovovať kontrolné známky v súlade so vzorovým výtlačkom kontrolnej známky schváleným finančným riaditeľstvom a zodpovedá za bezchybnú tlač kontrolných známok. Tlačiareň je povinná zabezpečiť tlač kontrolných známok tak, aby mala dostatočnú zásobu vytlačených tlačových listov kontrolných známok, a to najmenej v množstve priemerného mesačného objemu tlačových listov, ktoré použila na tlač kontrolných známok počas troch predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov alebo predpokladá vytlačiť počas troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
(6)
Odberateľ kontrolných známok je povinný požiadať colný úrad o vydanie kontrolných známok elektronicky, a to prostredníctvom informačného systému na odber kontrolných známok a na oznamovanie údajov odberateľom kontrolných známok (ďalej len „elektronický systém kontrolných známok“), ktorého správcom je finančné riaditeľstvo; žiadosť musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom,14c) ak sa odberateľ kontrolných známok s colným úradom nedohodnú inak. Počet objednávaných kusov kontrolných známok nesmie byť nižší ako 500 kusov alebo ich násobok; identifikačné čísla na odoberaných kontrolných známkach sú postupne radené. Tlačiareň balí kontrolné známky do balíkov obsahujúcich 500 kusov kontrolných známok (ďalej len „balík“). Na každom balíku je tlačiareň povinná uviesť označenie, ktoré obsahuje informáciu o identifikačných číslach kontrolných známok nachádzajúcich sa v balíku. Ak tlačiareň balí balíky do skupinového obalu alebo prepravného obalu, na každom skupinovom obale a prepravnom obale uvedie označenie, ktoré obsahuje informáciu o identifikačných číslach kontrolných známok v každom balíku nachádzajúcom sa v skupinovom obale alebo prepravnom obale. Ak je odberateľom kontrolných známok dovozca tabakových výrobkov, v žiadosti o vydanie kontrolných známok uvedie počet objednaných kusov kontrolných známok najviac vo výške zábezpeky na daň zloženej podľa § 9a ods. 2; ustanovenie druhej a tretej vety týmto nie je dotknuté. Colný úrad bezodkladne elektronicky potvrdí odberateľovi kontrolných známok prijatie žiadosti o vydanie kontrolných známok a žiadosť o vydanie kontrolných známok zašle zamestnancovi finančného riaditeľstva v tlačiarni. Colný úrad najneskôr do troch pracovných dní po dni, keď potvrdil prijatie žiadosti o vydanie kontrolných známok, elektronicky oznámi odberateľovi kontrolných známok počet kontrolných známok, ktoré môže odobrať, cenu kontrolných známok, a to vo výške pripadajúcej na kontrolné známky, ktoré môže odobrať, a číslo účtu, na ktorý je odberateľ kontrolných známok povinný pred prevzatím kontrolných známok zložiť peňažné prostriedky zodpovedajúce tejto cene.
(7)
Finančné riaditeľstvo určí termín prevzatia kontrolných známok odberateľom kontrolných známok, ktorý nesmie byť dlhší ako desať dní nasledujúcich po dni pripísania peňažných prostriedkov pripadajúcich na cenu kontrolných známok, ktoré môže odberateľ kontrolných známok odobrať v počte oznámenom colným úradom podľa odseku 6; termín prevzatia kontrolných známok finančné riaditeľstvo elektronicky oznámi odberateľovi kontrolných známok. Ak odberateľ kontrolných známok v elektronickom systéme kontrolných známok uvedie termín prevzatia kontrolných známok, ktorý je dlhší ako desať dní nasledujúcich po dni pripísania peňažných prostriedkov pripadajúcich na cenu kontrolných známok, lehota podľa prvej vety sa nepoužije; termín prevzatia kontrolných známok odberateľom kontrolných známok elektronicky oznámi finančné riaditeľstvo po dohode s odberateľom kontrolných známok. Ak počet objednávaných kontrolných známok prevyšuje dvojnásobok priemerného počtu objednávaných kontrolných známok za posledných šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti, lehota podľa prvej vety sa nepoužije a termín a spôsob prevzatia kontrolných známok odberateľom kontrolných známok určí finančné riaditeľstvo po dohode s tlačiarňou a odberateľom kontrolných známok. Odberateľ kontrolných známok môže na prevzatie kontrolných známok v tlačiarni splnomocniť na základe plnomocenstva s úradne osvedčeným podpisom aj inú osobu. Finančné riaditeľstvo poskytne tlačiarni údaje o počte odoberaných kontrolných známok. Tlačiareň zodpovedá za správnosť vyhotovenia kontrolných známok podľa tohto zákona a všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 9 ods. 14, úplnosť balíka kontrolných známok, správnosť identifikačných čísel kontrolných známok uvedených na balíku kontrolných známok vrátane identifikačných čísel kontrolných známok uvedených na každom skupinovom obale alebo prepravnom obale, ak sú kontrolné známky balené do týchto obalov, a hmotnú zodpovednosť za kontrolné známky až do ich odovzdania odberateľovi kontrolných známok. Zamestnanec finančného riaditeľstva v tlačiarni vydá kontrolné známky odberateľovi kontrolných známok alebo osobe, ktorú odberateľ kontrolných známok splnomocnil na prevzatie kontrolných známok v tlačiarni, len ak boli peňažné prostriedky, pripadajúce na počet kontrolných známok oznámených colným úradom podľa odseku 6, pripísané na účet oznámený colným úradom. Po vydaní kontrolných známok zodpovedá za kontrolné známky odberateľ kontrolných známok.
(8)
Zamestnanec finančného riaditeľstva v tlačiarni vyhotoví o prevzatí kontrolných známok protokol o prevzatí v troch vyhotoveniach, v ktorom uvedie počet skutočne prevzatých kontrolných známok odberateľom kontrolných známok a ich identifikačné čísla. Jedno vyhotovenie si ponechá zamestnanec finančného riaditeľstva v tlačiarni, druhé vyhotovenie odovzdá odberateľovi kontrolných známok alebo osobe, ktorú odberateľ kontrolných známok splnomocnil na prevzatie kontrolných známok v tlačiarni a tretie vyhotovenie odovzdá zamestnancovi tlačiarne. Zamestnanec finančného riaditeľstva v tlačiarni súčasne elektronicky oznámi miestne príslušnému colnému úradu odberateľa kontrolných známok počet skutočne prevzatých kontrolných známok odberateľom kontrolných známok a ich identifikačné čísla.
(9)
Pri reklamácii kontrolných známok sa postupuje podľa § 411 až 441 Obchodného zákonníka. Odberateľ kontrolných známok oznámi zamestnancovi finančného riaditeľstva v tlačiarni prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok predloženie reklamovaných kontrolných známok a uvedie počet a identifikačné čísla reklamovaných kontrolných známok. Zamestnanec finančného riaditeľstva v tlačiarni do troch pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia elektronicky oznámi odberateľovi kontrolných známok termín, kedy odberateľ kontrolných známok predloží reklamované kontrolné známky tlačiarni. Ak sa reklamované kontrolné známky nachádzajú v neporušenom balíku, skupinovom obale alebo prepravnom obale, colnému úradu sa oznámi len označenie, ktoré obsahuje informáciu o identifikačných číslach kontrolných známok nachádzajúcich sa v balíku, skupinovom obale alebo prepravnom obale. Zamestnanec finančného riaditeľstva v tlačiarni vyhotoví o prevzatí kontrolných známok určených na reklamáciu protokol o reklamácii kontrolných známok v troch vyhotoveniach, v ktorom uvedie dôvod reklamácie, počet reklamovaných kontrolných známok a identifikačné čísla reklamovaných kontrolných známok. Jedno vyhotovenie si ponechá zamestnanec finančného riaditeľstva v tlačiarni, druhé vyhotovenie odovzdá odberateľovi kontrolných známok a tretie vyhotovenie odovzdá tlačiarni. Tlačiareň vyznačí v elektronickom systéme kontrolných známok počet a identifikačné čísla kontrolných známok, ktorých reklamáciu uznala, a počet a identifikačné čísla kontrolných známok, ktorých reklamáciu neuznala. Pri určení termínu predloženia reklamovaných kontrolných známok, pri prevzatí a vydaní kontrolných známok v rámci reklamácie postupuje zamestnanec finančného riaditeľstva v tlačiarni podľa odsekov 7 a 8 primerane. Kontrolné známky, ktorých reklamáciu tlačiareň uznala, zničí tlačiareň na jej náklady pod dozorom zamestnanca finančného riaditeľstva v tlačiarni. Za kontrolné známky, ktorých reklamáciu tlačiareň uznala, zamestnanec finančného riaditeľstva v tlačiarni bezodplatne dodá odberateľovi kontrolných známok kontrolné známky v takom množstve, ktoré zodpovedá reklamovanému množstvu kontrolných známok, ktorých reklamáciu tlačiareň uznala. Za reklamované kontrolné známky nie je možné uplatniť peňažnú náhradu ani prípadnú náhradu vzniknutej škody. Zamestnanec finančného riaditeľstva v tlačiarni elektronicky oznámi miestne príslušnému colnému úradu odberateľa kontrolných známok identifikačné čísla kontrolných známok, ktorých reklamáciu tlačiareň uznala.
(10)
Dovozca tabakových výrobkov a prevádzkovateľ daňového skladu sú povinní dať si potvrdiť počet kontrolných známok a identifikačné čísla kontrolných známok vyvezených na územie tretieho štátu colným úradom, a to v členení podľa
a)
znaku pre platnosť sadzby spotrebnej dane pri spotrebiteľskom balení tabaku alebo znaku pre platnosť sadzby spotrebnej dane pri spotrebiteľskom balení cigariek,
b)
ceny cigariet, znaku pre platnosť sadzby spotrebnej dane, počtu kusov cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet a dĺžky jednej cigarety pri spotrebiteľskom balení cigariet.
(11)
Pri dovoze tabakových výrobkov dovozca tabakových výrobkov a prevádzkovateľ daňového skladu v colnom vyhlásení uvedú počet kusov spotrebiteľských balení tabakových výrobkov, a to v členení podľa
a)
znaku pre platnosť sadzby spotrebnej dane pri spotrebiteľskom balení tabaku alebo znaku pre platnosť sadzby spotrebnej dane pri spotrebiteľskom balení cigariek,
b)
ceny cigariet, znaku pre platnosť sadzby spotrebnej dane, počtu kusov cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet a dĺžky jednej cigarety pri spotrebiteľskom balení cigariet.
(12)
Colný úrad môže znížiť počet objednaných kusov kontrolných známok, ak nastali okolnosti, na základe ktorých možno odôvodnene predpokladať, že môže dôjsť k porušeniu daňových predpisov, a to
a)
na základe údajov o stave zásob nenalepených kontrolných známok; to sa nevzťahuje na odberateľa kontrolných známok, ktorý je daňovo spoľahlivý podľa § 20 ods. 13 písm. b) a d) a dodržiava podmienky podľa § 9a ods. 3, § 19 ods. 4 alebo § 23 ods. 4 po dobu najmenej 24 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
b)
ak odberateľ kontrolných známok nevykonáva po dobu najmenej šiestich predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov činnosť, na ktorú je registrovaný alebo evidovaný podľa tohto zákona,
c)
na základe priemerného množstva spotrebiteľských balení tabaku, cigár alebo cigariek alebo spotrebiteľských balení cigariet označených kontrolnou známkou s rovnakou cenou, ktoré odberateľ kontrolných známok uviedol do daňového voľného obehu za obdobie šiestich predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o vydanie kontrolných známok,
d)
na základe zloženej zábezpeky na daň, ak colný úrad nemôže posúdiť okolnosti podľa písmena a) alebo písmena b).
(13)
Odberateľ kontrolných známok je povinný v súvislosti s označovaním spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov oznamovať prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok finančnému riaditeľstvu údaje ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo. Z týchto údajov finančné riaditeľstvo zverejňuje na svojom webovom sídle údaje nevyhnutne potrebné na overenie správnosti označenia spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov. Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom
a)
štruktúru a spôsob označenia, ktoré obsahuje informáciu o identifikačných číslach kontrolných známok v balíku, v skupinovom obale alebo v prepravnom obale, ak sú balíky balené v skupinovom obale alebo v prepravnom obale podľa odseku 6,
b)
rozsah údajov, ktoré oznamuje odberateľ kontrolných známok podľa prvej vety, o identifikačných číslach použitých kontrolných známok na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov a o spotrebiteľských baleniach tabakových výrobkov označených kontrolnou známkou,
c)
rozsah údajov nevyhnutne potrebných na overenie správnosti označenia spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov kontrolnou známkou zverejňovaných finančným riaditeľstvom podľa druhej vety,
d)
lehoty na oznamovanie údajov oznamovaných odberateľom kontrolných známok podľa prvej vety,
e)
lehotu, v ktorej má finančné riaditeľstvo zverejňovať podľa druhej vety údaje oznamované odberateľom kontrolných známok,
f)
spôsob oznamovania údajov podľa písmen a) až e) a odseku 21.
(14)
Kontrolné známky môže použiť len odberateľ kontrolných známok a nesmie ich predať alebo iným spôsobom odovzdať inej osobe okrem odovzdania kontrolných známok priamo odberateľom kontrolných známok alebo prostredníctvom prepravcu zahraničnému výrobcovi tabakových výrobkov alebo prevádzkovateľovi daňového skladu v inom členskom štáte, ktorý ich použije na označenie spotrebiteľských balení tabakových výrobkov, ktoré majú byť uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území.
(15)
Ak sa bude spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov označovať kontrolnou známkou mimo daňového územia, odberateľ kontrolných známok zašle colnému úradu najneskôr s predložením žiadosti o vydanie kontrolných známok obchodný názov spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov, ktorý predpokladá uvádzať do daňového voľného obehu, identifikačné údaje zahraničného dodávateľa tabaku, cigár alebo cigariek, alebo cigariet, a ak predpokladá uvádzať do daňového voľného obehu spotrebiteľské balenie tabaku, cigár alebo cigariek, aj adresu miesta, kde sa bude spotrebiteľské balenie tabaku, cigár alebo cigariek označovať kontrolnou známkou; ak sa kontrolné známky budú lepiť v colnom sklade, uvádzajú sa identifikačné údaje zahraničného výrobcu tabaku, cigár alebo cigariek, alebo cigariet, identifikačné údaje osoby zodpovednej za spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov uskladnené v colnom sklade a adresa umiestnenia colného skladu.
(16)
Odberateľ kontrolných známok odovzdá colnému úradu poškodené kontrolné známky vrátane kontrolných známok, ktoré boli nalepené na spotrebiteľskom balení tabakových výrobkov, ktoré nebolo možné uviesť do daňového voľného obehu, alebo kontrolné známky nepoužiteľné z iného dôvodu, a najneskôr tri pracovné dni pred ich odovzdaním colnému úradu oznámi prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok počet týchto kontrolných známok. Colný úrad takéto kontrolné známky zničí na náklady odberateľa kontrolných známok a o ich zničení vyhotoví protokol o zničení v dvoch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie si ponechá colný úrad a druhé vyhotovenie odovzdá odberateľovi kontrolných známok. Kontrolné známky, ktoré boli nenávratne zničené v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov, nie je odberateľ kontrolných známok povinný odovzdať colnému úradu.
(17)
Ak sa poškodené alebo z iného dôvodu nepoužiteľné kontrolné známky, vrátane kontrolných známok, ktoré boli nalepené na spotrebiteľskom balení tabakových výrobkov, ktoré nebolo možné uviesť do daňového voľného obehu, nachádzajú mimo daňového územia, je odberateľ kontrolných známok povinný takéto kontrolné známky dopraviť na daňové územie. Kontrolné známky, ktoré boli nenávratne zničené v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov nie je odberateľ kontrolných známok povinný odovzdať colnému úradu. Pri zničení kontrolných známok sa uplatní postup podľa odseku 16.
(18)
Ak odberateľ kontrolných známok prevzal kontrolné známky podľa odseku 7 a tieto kontrolné známky nepoužil na označenie spotrebiteľských balení tabakových výrobkov v lehote desiatich mesiacov odo dňa ich prevzatia, je povinný požiadať colný úrad o ich zničenie do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty na označenie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov. Ak boli kontrolné známky použité na označenie spotrebiteľských balení tabakových výrobkov a odberateľ kontrolných známok oznámil finančnému riaditeľstvu údaje podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného ministerstvom podľa odseku 13 po uplynutí lehoty podľa prvej vety, najneskôr však v lehote podľa odseku 23, tieto kontrolné známky sa považujú za použité v lehote podľa prvej vety. Nepoužité kontrolné známky je odberateľ kontrolných známok povinný odovzdať colnému úradu v lehote určenej colným úradom a pred ich odovzdaním colnému úradu oznámiť prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok počet a identifikačné čísla týchto kontrolných známok. Ak sa nepoužité kontrolné známky nachádzajú v neporušenom balíku, skupinovom obale alebo prepravnom obale, colnému úradu sa oznámi len označenie, ktoré obsahuje informáciu o identifikačných číslach kontrolných známok nachádzajúcich sa v balíku, skupinovom obale alebo prepravnom obale. Pri zničení kontrolných známok sa uplatní postup podľa odseku 16, ak sa colný úrad nedohodne s odberateľom kontrolných známok inak. Colný úrad vráti zloženú zábezpeku na daň podľa § 9a ods. 2.
(19)
Ak odberateľovi kontrolných známok zaniklo alebo bolo odňaté povolenie vydané podľa tohto zákona, bol vyradený z evidencie dovozcov tabakových výrobkov podľa § 9a ods. 7 alebo mu zanikla registrácia, je povinný preukázať použitie odobraných kontrolných známok a nepoužité kontrolné známky odovzdať colnému úradu v lehote určenej colným úradom a pred ich odovzdaním colnému úradu oznámiť prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok počet a identifikačné čísla odovzdávaných kontrolných známok. Ak sa nepoužité kontrolné známky nachádzajú v neporušenom balíku, skupinovom obale alebo prepravnom obale, colnému úradu sa oznámi len označenie, ktoré obsahuje informáciu o identifikačných číslach kontrolných známok nachádzajúcich sa v balíku, skupinovom obale alebo prepravnom obale. Colný úrad zničí kontrolné známky na náklady odberateľa kontrolných známok a použije alebo vráti zloženú zábezpeku na daň podľa § 9a ods. 2.
(20)
Finančné riaditeľstvo vedie evidenciu vydaných kontrolných známok v členení podľa odberateľa kontrolných známok, počtu vydaných kontrolných známok a identifikačných čísel kontrolných známok, ktoré boli odberateľom kontrolných známok odobraté.
(21)
Odberateľ kontrolných známok je povinný samostatne v členení pre cigarety, cigary, cigarky a tabak viesť evidenciu kontrolných známok, v ktorej za každý kalendárny mesiac uvedie
a)
počiatočný stav zásob nenalepených kontrolných známok na začiatku kalendárneho mesiaca,
b)
počet odobratých kontrolných známok z tlačiarne,
c)
počet kontrolných známok nalepených na spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov,
d)
počet poškodených kontrolných známok, a to v členení na kontrolné známky:
1.
poškodené vplyvom vyššej moci,
2.
poškodené z iného dôvodu ako vplyvom vyššej moci,
e)
počet kontrolných známok nenávratne zničených v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov,
f)
počet reklamovaných kontrolných známok odovzdaných zamestnancovi finančného riaditeľstva v tlačiarni,
g)
počet kontrolných známok, ktoré boli dodané odberateľovi kontrolnej známky v rámci reklamácie,
h)
konečný stav nenalepených kontrolných známok na konci kalendárneho mesiaca,
i)
počet kontrolných známok vložených do technologického zariadenia slúžiaceho na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov za kalendárny mesiac,
j)
počet kontrolných známok, ktoré odberateľ nepoužil podľa odseku 18 a odovzdal colnému úradu na zničenie.
(22)
Odberateľ kontrolných známok preukáže použitie kontrolných známok v súlade s týmto zákonom, ak kontrolné známky
a)
použil na označenie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov v súlade s týmto zákonom,
b)
predložil zamestnancovi finančného riaditeľstva v tlačiarni podľa odseku 9,
c)
odovzdal colnému úradu podľa odsekov 16 až 19,
d)
boli nenávratne zničené v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie cigariet najviac v množstve
1.
0,5 % vrátane do 30. júna 2016; počet nenávratne zničených kontrolných známok v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie cigariet sa vypočíta ako rozdiel celkového množstva kontrolných známok vložených do technologického zariadenia slúžiaceho na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie cigariet, skutočne nalepených kontrolných známok na spotrebiteľské balenie cigariet a poškodených kontrolných známok vybratých z technologického zariadenia slúžiaceho na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie cigariet a predložených colnému úradu na zničenie za kalendárny mesiac,
2.
0,1 % vrátane od 1. júla 2016; počet nenávratne zničených kontrolných známok v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie cigariet sa vypočíta ako rozdiel celkového množstva kontrolných známok vložených do technologického zariadenia slúžiaceho na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie cigariet, skutočne nalepených kontrolných známok na spotrebiteľské balenie cigariet a poškodených kontrolných známok vybratých z technologického zariadenia slúžiaceho na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie cigariet a predložených colnému úradu na zničenie za kalendárny mesiac,
e)
boli preukázateľne poškodené na daňovom území vplyvom vyššej moci a odovzdané colnému úradu, a to najviac v množstve uznanom colným úradom, pričom za vyššiu moc sa na účely tohto ustanovenia nepovažuje krádež alebo požiar; pri prevzatí kontrolných známok poškodených vplyvom vyššej moci colným úradom sa použije postup podľa odseku 16 primerane,
f)
boli nenávratne zničené v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie tabaku, cigár a cigariek najviac v množstve 0,5 % vrátane; počet nenávratne zničených kontrolných známok v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie tabaku, cigár a cigariek sa vypočíta ako rozdiel celkového množstva kontrolných známok vložených do technologického zariadenia slúžiaceho na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie tabaku, cigár a cigariek, skutočne nalepených kontrolných známok na spotrebiteľské balenie tabaku, cigár a cigariek a poškodených kontrolných známok vybratých z technologického zariadenia slúžiaceho na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie tabaku, cigár a cigariek a predložených colnému úradu na zničenie za kalendárny mesiac.
(23)
Odberateľ kontrolných známok je povinný viesť evidenciu podľa odseku 21 za kalendárny mesiac v elektronickom systéme kontrolných známok a uzavrieť ju za príslušný kalendárny mesiac najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý vedie evidenciu. Odberateľ kontrolných známok nie je povinný viesť evidenciu kontrolných známok podľa odseku 21 písm. a) až c) a h) až j), ak počiatočný stav zásob kontrolných známok na začiatku kalendárneho mesiaca a konečný stav nenalepených kontrolných známok na konci tohto mesiaca sa rovná nule a v danom kalendárnom mesiaci odberateľ kontrolných známok neodobral kontrolné známky z tlačiarne.
(24)
Ak je elektronický systém kontrolných známok nedostupný na strane finančného riaditeľstva, je odberateľ kontrolných známok pri objednávaní kontrolných známok a pri oznamovaní údajov podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného ministerstvom podľa odseku 13 alebo údajov podľa odsekov 21 a 23 povinný postupovať spôsobom, na ktorom sa dohodne s colným úradom, ak je pre neho určenie tohto postupu nevyhnutné. Na účely tohto zákona sa elektronický systém kontrolných známok považuje za nedostupný, ak jeho nedostupnosť trvá najmenej 24 hodín. Ak je elektronický systém kontrolných známok nedostupný, na lehoty na splnenie povinností pri objednávaní kontrolných známok a pri oznamovaní údajov podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného ministerstvom podľa odseku 13 alebo údajov podľa odsekov 21 a 23 sa neprihliada. Odberateľ kontrolných známok je povinný po sprístupnení elektronického systému kontrolných známok údaje podľa prvej vety bezodkladne oznámiť prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok.
(25)
Ak odberateľ kontrolných známok zistí, že údaje o počte a identifikačných číslach kontrolných známok, ktoré použil na označenie spotrebiteľských balení tabakových výrobkov, alebo údaj o cene cigariet, znaku pre platnosť sadzby spotrebnej dane, počte kusov cigariet a dĺžke cigariet, ktoré oznámil podľa všeobecne záväzného právneho predpisu8ae) vydaného podľa odseku 13, alebo údaje o spotrebiteľskom balení tabaku, cigár a cigariek, ktoré oznámil podľa všeobecne záväzného právneho predpisu8ae) vydaného podľa odseku 13, sú nesprávne, bezodkladne oznámi túto skutočnosť prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok colnému úradu. Vykonať opravu údajov v elektronickom systéme kontrolných známok môže odberateľ kontrolných známok len so súhlasom colného úradu; colný úrad určí lehotu na vykonanie opravy. Ustanovenie § 41 ods. 1 písm. v) sa nepoužije.
(26)
Ak odberateľ kontrolných známok zistí po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 23, že údaje v evidencii vedenej podľa odseku 21 sú nesprávne, bezodkladne oznámi túto skutočnosť prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok colnému úradu. Vykonať opravu údajov v elektronickom systéme kontrolných známok môže odberateľ kontrolných známok len so súhlasom colného úradu.
§ 10
Zákaz predaja
(1)
Na daňovom území sa zakazuje predaj
a)
tabakových výrobkov neoznačených na spotrebiteľskom balení kontrolnou známkou, ak tento zákon v § 9 ods. 12 neustanovuje inak,
b)
cigariet na konečnú spotrebu podmienený kúpou iného tabakového výrobku alebo iného tovaru za cenu inú, ako je uvedená na kontrolnej známke, alebo tabaku, cigár alebo cigariek na konečnú spotrebu podmienený kúpou iného tabakového výrobku alebo iného tovaru za cenu nižšiu, ako je výška dane pripadajúcej na spotrebiteľské balenie tabaku, cigár alebo cigariek a dane z pridanej hodnoty pripadajúcej na toto spotrebiteľské balenie tabaku, cigár alebo cigariek,
c)
tabakových výrobkov z otvoreného spotrebiteľského balenia alebo mimo tohto balenia po kusoch, ak tento zákon v § 9 ods. 13 neustanovuje inak,
d)
cigariet za cenu vyššiu, ako je cena uvedená na kontrolnej známke,
e)
cigariet na konečnú spotrebu za cenu nižšiu, ako je cena uvedená na kontrolnej známke; osoba, ktorá uskutočňuje predaj na konečnú spotrebu, nesmie poskytnúť žiadnu zľavu z ceny cigariet, ani iné cenové zvýhodnenie, ktorého účelom je odbyt spotrebiteľských balení cigariet.
(2)
Každá osoba, ktorá predáva cigarety na konečnú spotrebu, je povinná v mieste ich predaja viditeľne umiestniť nápis „Kusový predaj cigariet je zakázaný“ s výškou písma najmenej 30 mm.
(3)
Ak osoba poruší zákaz predaja podľa odseku 1 písm. d) a predá spotrebiteľské balenie cigariet za cenu vyššiu, ako je cena uvedená na kontrolnej známke, vzniká jej povinnosť priznať a zaplatiť daň, ktorá sa vypočíta ako súčin rozdielu medzi cenou, za ktorú sa spotrebiteľské balenie cigariet predalo, a cenou uvedenou na kontrolnej známke a sadzby percentuálnej časti kombinovanej sadzby dane podľa § 6 ods. 2.
§ 11
Vznik daňovej povinnosti
(1)
Daňová povinnosť, ak tento zákon neustanovuje inak, vzniká uvedením tabakových výrobkov do daňového voľného obehu dňom
a)
vydania tabakových výrobkov osobe, ktorá nie je oprávnená odoberať tabakové výrobky v pozastavení dane,
b)
vlastnej spotreby tabakových výrobkov v daňovom sklade,
c)
prijatia tabakových výrobkov prepravených na daňové územie v pozastavení dane,
d)
zistenia odcudzenia tabakových výrobkov v pozastavení dane alebo tabakových výrobkov oslobodených od dane,
e)
zistenia chýbajúcich tabakových výrobkov v pozastavení dane s výnimkou tabakových výrobkov uvedených v § 7 písm. d) a e),
f)
vyňatia tabakových výrobkov z pozastavenia dane iným spôsobom, ako je uvedený v písmenách a) až e),
g)
vyrobenia tabakových výrobkov mimo pozastavenia dane s výnimkou prepracovania zahraničného tovaru v colnom režime aktívny zušľachťovací styk,
h)
prijatia colného vyhlásenia na prepustenie tabakových výrobkov do voľného obehu,2aa) ak na takéto prepustenie nenadväzuje pozastavenie dane,
i)
vzniku colného dlhu iným spôsobom ako podľa písmena h),
j)
prijatia tabakových výrobkov osobou uvedenou v § 33a ods. 2 alebo ozbrojenými silami iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a ich civilnými zamestnancami, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy,5) ak na také prijatie nenadväzuje oslobodenie od dane podľa § 7 písm. g).
(2)
Daňová povinnosť vzniká aj dňom
a)
zistenia tabakových výrobkov, ktoré sa nachádzajú alebo sa nachádzali u osoby, ak táto osoba nevie preukázať pôvod alebo spôsob nadobudnutia tabakových výrobkov v súlade s týmto zákonom, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s tabakovými výrobkami ako vlastnými,
b)
dodania alebo dňom použitia tabakových výrobkov oslobodených od dane na iný ako určený účel,
c)
predaja spotrebiteľského balenia cigariet za cenu vyššiu, ako je cena uvedená na kontrolnej známke.
(3)
Za deň zistenia skutočností podľa odseku 1 písm. d) a e) a odseku 2 písm. a) a c) sa považuje deň, keď tieto skutočnosti zistil colný úrad.
§ 12
Osoba povinná platiť daň
(1)
Ak tento zákon neustanovuje inak, osobou povinnou platiť daň (ďalej len „platiteľ dane“) je osoba,
a)
ktorá vydala tabakové výrobky osobe, ktorá nie je oprávnená odoberať tabakové výrobky v pozastavení dane,
b)
ktorá je prevádzkovateľom daňového skladu, v ktorom došlo k vlastnej spotrebe tabakových výrobkov,
c)
ktorá prijala tabakové výrobky prepravené na daňové územie v pozastavení dane,
d)
ktorá mala v držbe tabakové výrobky v pozastavení dane alebo oslobodené od dane a tie jej boli odcudzené; ak bola na takéto tabakové výrobky zložená zábezpeka na daň, platiteľom dane je osoba, ktorá túto zábezpeku na daň zložila,
e)
ktorá má v držbe tabakové výrobky a boli u nej zistené chýbajúce tabakové výrobky v pozastavení dane s výnimkou tabakových výrobkov uvedených v § 7 písm. d) a e),
f)
ktorá vyňala tabakové výrobky z pozastavenia dane iným spôsobom, ako je uvedený v písmenách a) až e),
g)
ktorá vyrobila tabakové výrobky mimo pozastavenia dane,
h)
na ktorej účet bolo predložené colné vyhlásenie na prepustenie tabakových výrobkov do voľného obehu,2aa) ak na takéto prepustenie nenadväzuje pozastavenie dane,
i)
ktorej colný dlh vznikol iným spôsobom ako podľa písmena h),
j)
ktorá je uvedená v § 33a ods. 2, alebo ozbrojené sily iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a ich civilní zamestnanci, ktorí prijali tabakové výrobky na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy,5) ak na také prijatie nenadväzuje oslobodenie od dane podľa § 7 písm. g).
(2)
Platiteľom dane pri vzniku daňovej povinnosti podľa § 11 ods. 2 je osoba, ktorá
a)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia tabakových výrobkov u nej zistených, ktoré sa u nej nachádzajú alebo sa nachádzali, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s tabakovými výrobkami ako vlastnými,
b)
dodala na použitie alebo použila tabakové výrobky oslobodené od dane na iný ako určený účel,
c)
predala spotrebiteľské balenie cigariet za cenu vyššiu, ako je cena uvedená na kontrolnej známke.
§ 13
Zdaňovacie obdobie, daňové priznanie, splatnosť dane
(1)
Zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Ak je platiteľom dane prevádzkovateľ daňového skladu, prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu, prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov alebo ak je platiteľom dane oprávnený príjemca, ktorý v rámci podnikania opakovane prijíma tabakové výrobky v pozastavení dane z iného členského štátu, je povinný najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, podať colnému úradu daňové priznanie vyhotovené podľa vzoru ustanoveného všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa osobitného predpisu8b) a v rovnakej lehote zaplatiť daň. Daňové priznanie je povinný podať aj za zdaňovacie obdobie, v ktorom mu daňová povinnosť nevznikla.
(3)
Platiteľ dane neuvedený v odseku 2 je povinný podať colnému úradu daňové priznanie najneskôr do troch pracovných dní nasledujúcich po dni vzniku daňovej povinnosti a v rovnakej lehote zaplatiť daň, ak tento zákon neustanovuje inak.
(4)
Pri vzniku daňovej povinnosti podľa § 11 ods. 1 písm. h) a i) sa na splatnosť dane použijú lehoty na splatnosť colného dlhu podľa colných predpisov.
(5)
Platiteľ dane je povinný v daňovom priznaní uviesť požadované údaje a vypočítať daň pripadajúcu na množstvo tabakových výrobkov, z ktorého vznikla daňová povinnosť alebo z ktorého sa uplatňuje vrátenie dane.
(6)
Platiteľ dane je povinný vypočítať daň sám; ak daňová povinnosť vznikne podľa § 11 ods. 1 písm. h) a i), daň vypočíta colný úrad. Daň sa zaokrúhľuje na eurocenty do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane nahor.
(7)
Platiteľ dane, ktorého daňová povinnosť za zdaňovacie obdobie nepresiahne 5 eur, okrem platiteľa dane podľa odseku 2, nie je povinný podať daňové priznanie a zaplatiť daň; to neplatí, ak sa uplatní postup podľa odseku 4.
§ 14
Vrátenie dane
(1)
Daň z tabakových výrobkov preukázateľne zdanených na daňovom území možno vrátiť
a)
prevádzkovateľovi daňového skladu, ak prevzal takéto tabakové výrobky alebo má tabakové výrobky zdanené podľa tohto zákona a sú vrátené z dôvodu ich zničenia alebo znehodnotenia; prevádzkovateľ daňového skladu k daňovému priznaniu podľa § 13 ods. 2 alebo k dodatočnému daňovému priznaniu predloží úradný záznam o zničení kontrolných známok,
b)
oprávnenému príjemcovi alebo dovozcovi tabakových výrobkov, ak majú takéto tabakové výrobky a tieto tabakové výrobky sú znehodnotené alebo zničené pod dozorom colného úradu; k daňovému priznaniu oprávnený príjemca alebo dovozca tabakových výrobkov priloží úradný záznam o zničení kontrolných známok a úradný záznam o zničení spotrebiteľských balení tabaku, cigár alebo cigariek alebo spotrebiteľských balení cigariet.
(2)
Daň z tabakových výrobkov preukázateľne zdanených na daňovom území možno vrátiť osobe, ak v rámci podnikania takéto tabakové výrobky
a)
dodala na územie iného členského štátu osobe na podnikateľské účely a k daňovému priznaniu (§ 29 ods. 9) priložila
1.
tretí diel zjednodušeného sprievodného dokumentu potvrdeného príjemcom (odberateľom) tabakových výrobkov,
2.
potvrdenie správcu dane iného členského štátu o vysporiadaní dane v tomto členskom štáte,
b)
dodala na územie iného členského štátu formou zásielkového obchodu a predložila potvrdenie správcu dane iného členského štátu príslušného pre príjemcu o vysporiadaní dane v tomto členskom štáte,
c)
vyviezla na územie tretieho štátu a uskutočnenie vývozu doložila jednotným colným dokladom potvrdzujúcim, že tabakové výrobky opustili územie únie; na požiadanie colného úradu treba vývoz tabakových výrobkov preukázať aj iným dokladom, najmä dokladom o preprave tabakových výrobkov na územie tretieho štátu alebo dokladom o platbe.
(3)
Preukázateľne zdanenými tabakovými výrobkami na účely tohto zákona sú tabakové výrobky, ak platba dane z týchto tabakových výrobkov bola vykonaná podľa osobitného predpisu8c) alebo bola započítaná s vrátením dane a ich zdanenie je doložené dokladom potvrdzujúcim ich nadobudnutie za cenu s daňou a dokladom potvrdzujúcim zaplatenie dane v cene tabakových výrobkov, napríklad výpisom z účtu v banke, zahraničnej banke so sídlom v inom členskom štáte alebo v pobočke zahraničnej banky (ďalej len „banka“), výdavkovým pokladničným dokladom, dokladom z registračnej pokladnice alebo dokladom potvrdzujúcim zaplatenie dane colnému úradu.
(4)
Daň možno vrátiť aj platiteľovi dane, ak už daň zaplatil a ak daň vypočítal
a)
platiteľ dane v neprospech príjemcu (odberateľa) tabakových výrobkov, ktorému vyhotovil dobropis, pričom o vrátenie dane môže požiadať až po úhrade dobropisu príjemcovi (odberateľovi) tabakových výrobkov,
b)
platiteľ dane vo svoj vlastný neprospech,
c)
colný úrad v neprospech platiteľa dane.
(5)
Vrátenie dane sa uplatní v zdaňovacom období, v ktorom osobe nárok na vrátenie dane vznikol, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania má doklad podľa odseku 1, 2 alebo odseku 3. Ak osoba, ktorá má nárok na vrátenie dane, nemá doklad podľa odseku 1, 2 alebo odseku 3 do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom nárok na vrátenie dane vznikol, nárok na vrátenie dane si uplatní v zdaňovacom období, za ktoré tento doklad priloží k daňovému priznaniu, v ktorom si uplatňuje vrátenie dane, najneskôr však do štyroch rokov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nárok na vrátenie dane vznikol.
(6)
Colný úrad vráti daň do 30 dní odo dňa podania daňového priznania alebo dodatočného daňového priznania, ak sú splnené všetky podmienky na vrátenie dane. Ak colný úrad v tejto lehote začne daňovú kontrolu na zistenie oprávnenosti vrátenia dane a daň zistená daňovou kontrolou sa neodlišuje od dane uvedenej v daňovom priznaní alebo v dodatočnom daňovom priznaní, daň vráti do 15 dní od ukončenia daňovej kontroly. Ak colný úrad zistí, že daň zistená daňovou kontrolou sa odlišuje od dane uvedenej v daňovom priznaní alebo v dodatočnom daňovom priznaní, postupuje podľa osobitného predpisu9) a daň vráti do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, a to vo výške dane uvedenej v právoplatnom rozhodnutí.
§ 16
Pozastavenie dane, daňový sklad
(1)
Pozastavenie dane sa uplatní na tabakové výrobky, ktoré sa
a)
nachádzajú v daňovom sklade,
b)
prepravujú za podmienok podľa § 21 a 22 alebo
c)
stali vlastníctvom štátu podľa osobitného predpisu.3)
(2)
Daňovým skladom môže byť len podnik na výrobu tabakových výrobkov (§ 17 ods. 1) alebo sklad tabakových výrobkov (§ 18 ods. 1) nachádzajúci sa na daňovom území. Daňovým skladom je aj podnik na výrobu tabakových výrobkov alebo sklad tabakových výrobkov nachádzajúci sa na území iného členského štátu, ktorého prevádzkovanie je povolené podľa právnych predpisov príslušného členského štátu.
(3)
Daňovým skladom môže byť aj časť podniku na výrobu tabakových výrobkov alebo časť skladu tabakových výrobkov.
(4)
Daňovým skladom nemôže byť sklad tabakových výrobkov, ktorý nakupuje spotrebiteľské balenia tabakových výrobkov na účely ich predaja na konečnú spotrebu na daňovom území.
(5)
V daňovom sklade môžu byť tabakové výrobky len v pozastavení dane.
§ 17
Podnik na výrobu tabakových výrobkov
(1)
Podnikom na výrobu tabakových výrobkov na účely tohto zákona je priestorovo ohraničené miesto nachádzajúce sa na daňovom území, zariadené príslušným technologickým zariadením určeným na výrobu tabakových výrobkov, v ktorom sa v rámci podnikania tabakové výrobky vyrábajú, spracúvajú, skladujú, prijímajú alebo odosielajú.
(2)
Osoba, ktorá má v predmete podnikania výrobu tabakových výrobkov a chce prevádzkovať podnik na výrobu tabakových výrobkov v pozastavení dane, musí mať povolenie na prevádzkovanie daňového skladu.
(3)
Výrobou tabakových výrobkov sa na účely tohto zákona rozumie akýkoľvek proces spracovania tabakovej suroviny10) na tabakový výrobok, a to najmä triedenie, miešanie, vlhčenie, rezanie, trhanie, sušenie, prípadne pridávanie prídavných látok a pomocných látok, zhotovenie do podoby tabakového výrobku alebo balenie tabakového výrobku na predaj iným prevádzkovateľom živností11) (veľkoobchod) alebo konečnému spotrebiteľovi (maloobchod); za výrobu tabakových výrobkov sa považuje aj použitie tabakových výrobkov uvedených v § 4 ods. 3 písm. b) a c) ako suroviny na výrobu iného tabakového výrobku podľa § 4 ods. 3. Výrobou tabakových výrobkov nie je vlastnoručné zhotovenie cigariet na osobnú spotrebu z preukázateľne zdaneného tabakového výrobku, ktorým je tabak.
§ 18
Sklad tabakových výrobkov
(1)
Skladom tabakových výrobkov na účely tohto zákona je priestorovo ohraničené miesto nachádzajúce sa na daňovom území, v ktorom sa v rámci podnikania tabakové výrobky prijímajú, skladujú alebo odosielajú.
(2)
Osoba, ktorá chce prevádzkovať sklad tabakových výrobkov v pozastavení dane, musí mať povolenie na prevádzkovanie daňového skladu.
(3)
Prevádzkovateľ skladu tabakových výrobkov, v ktorom sa majú tabakové výrobky v pozastavení dane prijímať, skladovať a odosielať, musí spĺňať tieto podmienky:
a)
podniká v distribúcii tabakových výrobkov nepretržite minimálne dva roky,
b)
má ročný obrat najmenej 500 000 000 kusov cigariet alebo 100 ton tabaku alebo 1 000 000 kusov cigár a cigariek.
§ 19
Povolenie na prevádzkovanie daňového skladu
(1)
Osoba, ktorá chce prevádzkovať daňový sklad, musí požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu. Žiadosť musí obsahovať okrem údajov uvedených v osobitnom predpise25d)
a)
obchodný názov a presné vymedzenie tabakového výrobku vyrábaného, spracúvaného, prijímaného, skladovaného a odosielaného (§ 4 ods. 2),
b)
predpokladaný ročný objem výroby a predaja tabakových výrobkov v príslušnej mernej jednotke, ak ide o podnik na výrobu tabakových výrobkov, alebo predpokladaný ročný objem skladovania a predaja tabakových výrobkov v príslušnej mernej jednotke, ak ide o sklad tabakových výrobkov.
(2)
Prílohami k žiadosti sú:
a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území, alebo doklad preukazujúci, že právnická osoba nie je zriadená alebo založená na podnikateľské účely, nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia,
b)
technická dokumentácia, stručný opis činnosti a opis výrobných a skladovacích priestorov s pripojeným náčrtom, spôsob zabezpečenia tabakových výrobkov pred neoprávneným vniknutím do týchto priestorov a spôsob zabezpečenia tabakových výrobkov pred neoprávneným použitím,
c)
technologický opis postupu výroby, zoznam spracovávaných základných surovín a materiálov, ktoré sú súčasťou tabakového výrobku, a zoznam výrobkov, ktoré sa majú vyrobiť,
d)
potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne o splnení podmienok uvedených v odseku 4 písm. e),
e)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienky podľa odseku 4 písm. d),
f)
zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb so žiadateľom,
g)
osvedčenie na výrobu tabakových výrobkov podľa osobitného predpisu;12a) to sa nevzťahuje na žiadosť na prevádzkovanie skladu tabakových výrobkov podľa § 18,
h)
rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva;12b) to sa nevzťahuje na žiadosť na prevádzkovanie skladu tabakových výrobkov podľa § 18,
i)
odborné stanovisko právnickej osoby oprávnenej overovať plnenie požiadaviek bezpečnosti technických zariadení12c) to sa nevzťahuje na žiadosť na prevádzkovanie skladu tabakových výrobkov podľa § 18.
(3)
Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu upresniť údaje uvedené v žiadosti a v prílohách k nej.
(4)
Žiadateľ musí spĺňať aj tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,8)
b)
zložil zábezpeku na daň podľa § 20,
c)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
d)
nemá voči colnému úradu nedoplatky na dani, ani osoba, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom alebo osoba, ktorá bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom v priebehu desiatich rokov pred podaním žiadosti a ani osoba, ktorá zanikla a ktorá by sa považovala za osobu personálne prepojenú alebo majetkovo prepojenú so žiadateľom nemala v priebehu desiatich rokov pred dňom podania žiadosti nedoplatky na dani, ktoré neboli do zániku tejto osoby uhradené; to sa vzťahuje aj na nedoplatky na dani, ktoré boli postúpené na tretiu osobu podľa osobitných predpisov,13)
e)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitných predpisov,7)
f)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
g)
nie je v likvidácii ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, alebo potvrdené nútené vyrovnanie, alebo povolená reštrukturalizácia.
(5)
Colný úrad pred vykonaním registrácie a vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje podľa odsekov 1 až 4. Ak sú tieto skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky podľa § 16 a 18, colný úrad žiadateľa zaregistruje a vydá mu povolenie na prevádzkovanie daňového skladu do 60 dní odo dňa podania tejto žiadosti. Colný úrad v povolení na prevádzkovanie daňového skladu uvedie presné vymedzenie tabakového výrobku podľa § 4 ods. 2, ktorý žiadateľ uviedol v žiadosti podľa odseku 1 a ktorý je žiadateľ oprávnený vyrábať, spracúvať, skladovať, prijímať alebo odosielať v pozastavení dane.
(6)
Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný oznámiť colnému úradu každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 1 písm. a) okrem obchodného názvu tabakových výrobkov, najneskôr 15 dní pred ich vznikom, údajov o obchodnom názve tabakových výrobkov podľa odseku 1 písm. a) a údajov podľa odseku 2 písm. b) a c) a odseku 4 písm. e) až g) do 15 dní odo dňa ich vzniku. Zmenu údajov podľa odseku 2 písm. a) je povinný oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu. Colný úrad preverí u prevádzkovateľa daňového skladu údaje uvedené v oznámení a s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní pôvodné povolenie na prevádzkovanie daňového skladu alebo vydá nové povolenie na prevádzkovanie daňového skladu. Pri vydaní nového povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre toho istého prevádzkovateľa daňového skladu zostáva v platnosti pôvodné registračné číslo.
(7)
Povolenie na prevádzkovanie daňového skladu zaniká
a)
dňom podania žiadosti o výmaz z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom podania žiadosti o zrušenie živnostenského oprávnenia, alebo dňom podania oznámenia o skončení podnikania,
b)
dňom úmrtia prevádzkovateľa daňového skladu alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení prevádzkovateľa daňového skladu za mŕtveho, ak je prevádzkovateľom daňového skladu fyzická osoba,
c)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku alebo dňom, keď bolo potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolené vyrovnanie, alebo bola povolená reštrukturalizácia,
d)
desiatym dňom odo dňa uplynutia lehoty na
1.
doplnenie zábezpeky na daň podľa § 20 ods. 6 písm. b) a c) vo výške určenej colným úradom, ak zábezpeka na daň nebola doplnená v lehote podľa § 20,
2.
zloženie alebo doplnenie zábezpeky na daň podľa § 20 ods. 16 vo výške určenej colným úradom, ak zábezpeka na daň nebola zložená alebo doplnená,
e)
dňom odňatia povolenia na prevádzkovanie daňového skladu colným úradom,
f)
dňom výmazu z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom zrušenia živnostenského oprávnenia za podmienok ustanovených osobitnými predpismi,13a) ak osoba nepodala žiadosť podľa písmena a).
(8)
Colný úrad povolenie na prevádzkovanie daňového skladu odníme, ak prevádzkovateľ daňového skladu
a)
vstúpi do likvidácie,
b)
prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedených v odseku 4 písm. a) až f),
c)
porušuje povinnosti podľa tohto zákona a uloženie pokuty a ani výzvy colného úradu neviedli k náprave,
d)
požiada o odňatie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu.
(9)
Colný úrad môže odňať povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, ak prevádzkovateľ daňového skladu počas obdobia presahujúceho 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nevyrába, nespracúva, neskladuje, neprijíma alebo neodosiela tabakové výrobky, pričom prihliada na závažnosť dôvodov.
(10)
Pri zániku povolenia na prevádzkovanie daňového skladu
a)
prevádzkovateľ daňového skladu, v prípade podľa odseku 7 písm. b) dedič alebo súdom ustanovený správca dedičstva, za účasti colného úradu vykoná inventarizáciu zásob tabakových výrobkov ku dňu zániku povolenia na prevádzkovanie daňového skladu a v lehote určenej colným úradom podá daňové priznanie a v rovnakej lehote zaplatí daň,
b)
colný úrad použije zloženú zábezpeku na daň podľa § 20 na úhradu dane a prípadný zostatok zábezpeky na daň bezodkladne vráti osobe, ktorej zaniklo povolenie na prevádzkovanie daňového skladu,
c)
colný úrad požiada o úhradu dane príslušnú banku, ak zabezpečením dane je banková záruka,14)
d)
colný úrad zruší registračné číslo.
(11)
Prevádzkovateľovi daňového skladu, ktorému bolo odňaté povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podľa odseku 8 písm. c), môže byť nové povolenie na prevádzkovanie daňového skladu vydané najskôr po uplynutí piatich rokov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia na prevádzkovanie daňového skladu; ak ide o osobu s ním majetkovo prepojenú alebo personálne prepojenú, môže jej byť vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu najskôr po uplynutí piatich rokov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vydaného prevádzkovateľovi daňového skladu o odňatí povolenia na prevádzkovanie daňového skladu. V prípade odňatia povolenia na prevádzkovanie daňového skladu podľa odseku 9 môže byť vydané nové povolenie na prevádzkovanie daňového skladu najskôr po uplynutí jedného roka po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia na prevádzkovanie daňového skladu.
§ 19a
Osobitné ustanovenia pre tabakovú surovinu
(1)
Predmetom dane je aj tabaková surovina, ktorou sa rozumie surovina podľa osobitného predpisu;10) týmto nie je dotknuté ustanovenie § 4.
(2)
Na účely tohto zákona sa za obchodovanie s tabakovou surovinou v rámci podnikania považuje
a)
pestovanie rastliny druhu Nicotiana tabacum,
b)
sušenie, vyžilovanie alebo fermentovanie tabakovej suroviny,
c)
príjem, skladovanie alebo výdaj tabakovej suroviny, ak nejde o činnosť vykonávanú podľa písmena a) alebo písmena b),
d)
dodanie tabakovej suroviny na daňovom území na konečnú spotrebu alebo inému prevádzkovateľovi živnosti.11)
(3)
Základom dane je množstvo tabakovej suroviny vyjadrené v kilogramoch. Daň sa vypočíta ako súčin základu dane a príslušnej sadzby dane. Sadzba dane na tabakovú surovinu sa ustanovuje vo výške sadzby dane na tabak. Tabakovú surovinu nemožno predať na konečnú spotrebu za cenu nižšiu, ako je výška dane pripadajúcej na množstvo predávanej tabakovej suroviny na konečnú spotrebu a dane z pridanej hodnoty pripadajúcej na toto množstvo tabakovej suroviny.
(4)
Daňová povinnosť z tabakovej suroviny vzniká dňom
a)
dodania tabakovej suroviny na daňovom území konečnému spotrebiteľovi tabakovej suroviny alebo inému prevádzkovateľovi živnosti11) okrem dodania tabakovej suroviny na daňovom území držiteľovi povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou, ak nie je konečným spotrebiteľom tabakovej suroviny, alebo dodania tabakovej suroviny do iného členského štátu alebo na územie tretieho štátu, a ak daňová povinnosť nevzniká podľa písmena b),
b)
prijatia tabakovej suroviny z územia iného členského štátu na daňovom území okrem prijatia tabakovej suroviny držiteľom povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou, ak nie je konečným spotrebiteľom tabakovej suroviny a ak daňová povinnosť nevzniká podľa písmena a),
c)
zistenia tabakovej suroviny, ktorá sa nachádza alebo nachádzala sa u osoby, ak táto osoba nevie preukázať pôvod alebo spôsob nadobudnutia tabakovej suroviny, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s tabakovou surovinou ako s vlastnou; za deň zistenia tejto skutočnosti sa považuje deň, keď tieto skutočnosti zistil colný úrad,
d)
prijatia colného vyhlásenia na prepustenie tabakovej suroviny do voľného obehu,2aa) ak také prepustenie nie je na účet držiteľa povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou, ktorý je prevádzkovateľom daňového skladu a nie je konečným spotrebiteľom; dovozca, ktorý je držiteľom povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou a súčasne prevádzkovateľom daňového skladu, je povinný preukázať sa colnému úradu, ktorý tabakovú surovinu prepúšťa do voľného obehu,2aa) povolením na prevádzkovanie daňového skladu a čestným vyhlásením, že nie je konečným spotrebiteľom tabakovej suroviny,
e)
vzniku colného dlhu iným spôsobom ako podľa písmena d).
(5)
Platiteľom dane z tabakovej suroviny je osoba,
a)
ktorá dodáva tabakovú surovinu na daňovom území konečnému spotrebiteľovi tabakovej suroviny alebo inému prevádzkovateľovi živnosti11) okrem dodania tabakovej suroviny na daňovom území držiteľovi povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou, ak nie je konečným spotrebiteľom tabakovej suroviny alebo dodania tabakovej suroviny do iného členského štátu alebo na územie tretieho štátu, a ak daňová povinnosť nevzniká podľa písmena b),
b)
ktorá prijíma tabakovú surovinu z územia iného členského štátu na daňovom území okrem prijatia tabakovej suroviny z územia iného členského štátu na daňovom území držiteľom povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou, ak nie je konečným spotrebiteľom tabakovej suroviny, alebo dodania tabakovej suroviny do iného členského štátu alebo na územie tretieho štátu, a ak daňová povinnosť nevzniká podľa písmena a),
c)
ktorá nevie preukázať pôvod alebo spôsob nadobudnutia tabakovej suroviny u nej zistenej, ktorá sa u nej nachádza alebo nachádzala, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s tabakovou surovinou ako s vlastnou,
d)
na ktorej účet bolo predložené colné vyhlásenie na prepustenie tabakovej suroviny do voľného obehu,2aa) okrem predloženia colného vyhlásenia na prepustenie tabakovej suroviny do voľného obehu,2aa) ak také prepustenie je na účet držiteľa povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou, ktorý je prevádzkovateľom daňového skladu a nie je konečným spotrebiteľom tabakovej suroviny,
e)
ktorej colný dlh vznikol iným spôsobom ako podľa písmena d).
(6)
Zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac. Platiteľ dane z tabakovej suroviny je povinný najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, podať colnému úradu daňové priznanie vyhotovené podľa vzoru ustanoveného všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa osobitného predpisu8b) a v rovnakej lehote zaplatiť daň. Na daňové priznanie sa použije § 13 primerane. Pri vzniku daňovej povinnosti podľa odseku 4 písm. d) a e) sa na splatnosť dane použijú lehoty na splatnosť colného dlhu podľa colných predpisov.
(7)
Osoba, ktorá chce na daňovom území v rámci podnikania obchodovať s tabakovou surovinou, musí požiadať colný úrad o vydanie povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou.
(8)
Na účely tohto zákona sa za obchodníka s tabakovou surovinou považuje aj prevádzkovateľ daňového skladu, ak chce vykonávať činnosti uvedené v odseku 2. Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý chce vykonávať činnosti uvedené v odseku 2, je povinný oznámiť colnému úradu údaje uvedené v odseku 9. Colný úrad vydá prevádzkovateľovi daňového skladu povolenie na obchodovanie s tabakovou surovinou a zaradí ho do evidencie držiteľov povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou ku dňu vydania povolenia na prevádzkovanie daňového skladu. Plnenie povinností podľa odseku 16 týmto nie je dotknuté.
(9)
Žiadosť o vydanie povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresy umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
príslušný kód kombinovanej nomenklatúry tabakovej suroviny,
c)
predpokladaný ročný objem príjmu, skladovania, vydávania alebo predaja tabakovej suroviny,
d)
identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa tabakovej suroviny okrem konečného spotrebiteľa.
(10)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 9 je doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.
(11)
Colný úrad pred vydaním povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje podľa odsekov 9 a 10. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad vydá žiadateľovi povolenie na obchodovanie s tabakovou surovinou a zaradí ho do evidencie držiteľov povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou do 30 dní odo dňa podania žiadosti. Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti.
(12)
Držiteľ povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou je povinný viesť evidenciu tabakovej suroviny
a)
prijatej na daňovom území,
b)
prijatej z iného členského štátu,
c)
dodanej na daňovom území,
d)
dodanej do iného členského štátu,
e)
dovezenej z tretích štátov,
f)
vyvezenej z daňového územia,
g)
podľa stavu zásob tabakovej suroviny k poslednému dňu kalendárneho mesiaca.
(13)
Zápisy v evidencii podľa odseku 12 je držiteľ povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou povinný vykonať denne, najneskôr nasledujúci pracovný deň po vzniku udalosti uvedenej v odseku 12.
(14)
Povolenie na obchodovanie s tabakovou surovinou zaniká dňom
a)
podania žiadosti o výmaz z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom podania žiadosti o zrušenie živnostenského oprávnenia, alebo dňom podania oznámenia o skončení podnikania,
b)
úmrtia držiteľa povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení držiteľa povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou za mŕtveho, ak je prevádzkovateľom daňového skladu fyzická osoba,
c)
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku, alebo dňom, keď bolo potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolené vyrovnanie, alebo bola povolená reštrukturalizácia,
d)
odňatia povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou,
e)
výmazu z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom zrušenia živnostenského oprávnenia za podmienok ustanovených osobitnými predpismi,13a) ak osoba nepodala žiadosť podľa písmena a).
(15)
Colný úrad povolenie na obchodovanie s tabakovou surovinou odníme, ak držiteľ povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou
a)
vstúpi do likvidácie,
b)
porušuje povinnosti podľa tohto zákona a uloženie pokuty a ani výzvy colného úradu neviedli k náprave,
c)
požiada o odňatie povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou,
(16)
Držiteľ povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou je povinný
a)
oznámiť colnému úradu každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 9 písm. a) do 30 dní odo dňa jej vzniku, odseku 9 písm. b) až d) a odseku 10 do 15 dní odo dňa ich vzniku,
b)
predložiť na požiadanie colného úradu doklady preukazujúce spôsob nadobudnutia tabakovej suroviny.
(17)
Ak držiteľovi povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou zaniklo povolenie na obchodovanie s tabakovou surovinou, môže zásoby tabakovej suroviny predať inému držiteľovi povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou alebo osobe registrovanej podľa § 19 len so súhlasom colného úradu. Rovnako postupuje aj správca konkurznej podstaty, súdny exekútor alebo iná osoba, ak pri výkone rozhodnutia predáva tabakovú surovinu.
(18)
Držiteľ povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou je povinný najneskôr dva pracovné dni pred každým prijatím tejto tabakovej suroviny na daňovom území z iného členského štátu, odoslaním do iného členského štátu, dovozom z tretích štátov alebo vývozom do tretích štátov oznámiť colnému úradu
a)
svoje identifikačné údaje,
b)
množstvo, obchodný názov a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry tabakovej suroviny,
c)
identifikačné údaje dodávateľa alebo odberateľa tabakovej suroviny,
d)
identifikačné údaje osoby, ktorej predáva alebo od ktorej nakupuje tabakovú surovinu,
e)
miesto dodania tabakovej suroviny.
(19)
Dovozom tabakovej suroviny sa na účely tohto zákona rozumie prepustenie tabakovej suroviny do voľného obehu2aa) v mieste dovozu. Miestom dovozu je miesto, kde sa tabaková surovina nachádza v čase prepustenia do voľného obehu.2aa) Dovozca je povinný preukázať sa colnému úradu, ktorý tabakovú surovinu prepúšťa do voľného obehu,2aa) povolením na obchodovanie s tabakovou surovinou.
§ 19b
Evidencia technologického zariadenia na výrobu tabakových výrobkov
(1)
Osoba, ktorej nebolo vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podľa § 19, alebo osoba, ktorej vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podľa § 19 zaniklo alebo bolo odňaté a má v držbe technologické zariadenie na výrobu tabakových výrobkov alebo jeho časť, okrem osoby, ktorá je výrobcom technologického zariadenia na výrobu tabakových výrobkov a osoby, ktorá vykonáva opravy technologického zariadenia na výrobu tabakových výrobkov, je povinná do 15 dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti oznámiť colnému úradu
a)
svoje identifikačné údaje,
b)
adresu umiestnenia technologického zariadenia na výrobu tabakových výrobkov alebo jeho časti,
c)
technické údaje a priložiť nákres a fotodokumentáciu technologického zariadenia na výrobu tabakových výrobkov alebo jeho časti.
(2)
Colný úrad preverí skutočnosti a údaje uvedené v oznámení podľa odseku 1 a porovná skutočný stav technologického zariadenia na výrobu tabakových výrobkov alebo jeho časti s údajmi podľa odseku 1 písm. c). Ak sú skutočnosti a údaje uvedené v oznámení pravdivé, colný úrad vydá osobe uvedenej v odseku 1 potvrdenie o zaevidovaní držby technologického zariadenia na výrobu tabakových výrobkov alebo jeho časti (ďalej len „potvrdenie o zaevidovaní“). Držba technologického zariadenia na výrobu tabakových výrobkov alebo jeho časti osobou, ktorej bolo vydané potvrdenie o zaevidovaní, sa nepovažuje za neoprávnenú, ak sú zachované všetky skutočnosti, na základe ktorých colný úrad potvrdenie o zaevidovaní vydal. Technologické zariadenie na výrobu tabakových výrobkov alebo jeho časť môže colný úrad zabezpečiť uzáverou colného úradu.
(3)
Ak osoba, ktorej colný úrad vydal potvrdenie o zaevidovaní, poskytne technologické zariadenie na výrobu tabakových výrobkov alebo jeho časť inej osobe, je povinná do 15 dní odo dňa jeho poskytnutia oznámiť colnému úradu
a)
svoje identifikačné údaje,
b)
identifikačné údaje osoby, ktorej technologické zariadenie určené na výrobu tabakových výrobkov alebo jeho časť poskytla,
c)
technické údaje, nákres a fotodokumentáciu poskytnutého technologického zariadenia určeného na výrobu tabakových výrobkov alebo jeho časti.
(4)
Ak osoba, ktorej colný úrad vydal potvrdenie o zaevidovaní, už nemá v držbe technologické zariadenie na výrobu tabakových výrobkov alebo jeho časť, pričom toto zariadenie neposkytla inej osobe podľa odseku 3, je povinná do 15 dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti oznámiť colnému úradu dôvody tejto zmeny.
(5)
Colný úrad preverí skutočnosti a údaje uvedené v oznámení podľa odseku 3 alebo odseku 4. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad vydá osobe uvedenej v odseku 3 alebo v odseku 4 potvrdenie o vyradení z evidencie technologických zariadení na výrobu tabakových výrobkov.
(6)
Akúkoľvek inú zmenu skutočností a údajov, na základe ktorých colný úrad vydal potvrdenie o zaevidovaní, je osoba povinná oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa ich vzniku. Colný úrad preverí skutočnosti a údaje uvedené v oznámení a s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní pôvodné potvrdenie o zaevidovaní alebo vydá nové potvrdenie o zaevidovaní.
(7)
Finančné riaditeľstvo vedie evidenciu držby technologického zariadenia na výrobu tabakových výrobkov v členení podľa
a)
identifikačných údajov osoby, ktorej colný úrad vydal potvrdenie o zaevidovaní,
b)
adresy umiestnenia technologického zariadenia na výrobu tabakových výrobkov alebo jeho časti,
c)
technických údajov, fotodokumentácie a nákresu technologického zariadenia na výrobu tabakových výrobkov alebo jeho časti.
§ 20
Zábezpeka na daň
(1)
Zložením zábezpeky na daň sa na účely tohto zákona rozumie
a)
vklad peňažných prostriedkov na účet colného úradu, pričom colnému úradu nevzniká povinnosť vyplatiť žiadateľovi úrok,
b)
banková záruka14) poskytnutá bankou v prospech colného úradu; bankovú záruku colný úrad neprijme, ak záručná listina obsahuje výhrady banky.
(2)
Osoba, ktorá chce prevádzkovať daňový sklad, pred vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, je povinná zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo tabakových výrobkov, ktoré predpokladá uviesť do daňového voľného obehu za obdobie 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, pričom do výšky zábezpeky na daň sa započíta aj daň pripadajúca na množstvo tabakových výrobkov, ktoré predpokladá uviesť do daňového voľného obehu na účely oslobodené od dane.
(3)
Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný mať zloženú zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo tabakových výrobkov, ktoré uviedol do daňového voľného obehu za obdobie predchádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, pričom do výšky zábezpeky na daň sa započíta aj daň pripadajúca na množstvo tabakových výrobkov, ktoré uviedol do daňového voľného obehu na účely oslobodené od dane.
(4)
Osoba podľa odseku 2 a prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 3 sú povinní zložiť zábezpeku na daň za všetky daňové sklady, ktoré chcú prevádzkovať; ustanovenia § 21 a 22 tým nie sú dotknuté.
(5)
Ak colný úrad povolenie na prevádzkovanie daňového skladu nevydá, bezodkladne vráti osobe podľa odseku 2 zloženú zábezpeku na daň.
(6)
Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný sledovať výšku zloženej zábezpeky na daň a upraviť zloženú zábezpeku na daň
a)
pred začatím prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane, ak výška zloženej zábezpeky na daň podľa odseku 3 nezodpovedá výške dane pripadajúcej na množstvo tabakových výrobkov, ktoré má prepravovať v pozastavení dane vrátane množstva tabakových výrobkov oslobodených od dane, okrem zábezpeky na daň na prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane, ktorú skladá registrovaný odosielateľ, dopravca alebo príjemca,
b)
ak daň pripadajúca na množstvo tabakových výrobkov uvedených do daňového voľného obehu za predchádzajúci kalendárny mesiac vrátane množstva tabakových výrobkov oslobodených od dane prevyšuje o viac ako 20 % daň, ktorá pripadá na množstvo tabakových výrobkov, na ktoré je zložená zábezpeka na daň, prevádzkovateľ daňového skladu je povinný zvýšiť zábezpeku na daň o sumu dane, ktorá prevyšuje zloženú zábezpeku na daň, a to v lehote do desiatich pracovných dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti; to neplatí, ak colný úrad prevádzkovateľovi daňového skladu upustil od povinnosti zložiť zábezpeku na daň,
c)
do desiatich pracovných dní odo dňa oznámenia podľa odseku 7, a to o sumu, ktorú colný úrad použil na úhradu dane.
(7)
Ak daň nie je zaplatená v lehote splatnosti ustanovenej týmto zákonom, colný úrad zábezpeku na daň použije na úhradu dane a oznámi túto skutočnosť prevádzkovateľovi daňového skladu.
(8)
Prevádzkovateľ daňového skladu môže požiadať colný úrad alebo s písomným súhlasom colného úradu banku, ktorá poskytla bankovú záruku,14) o zníženie zloženej zábezpeky na daň. Žiadosť o zníženie zloženej zábezpeky na daň môže prevádzkovateľ daňového skladu predložiť colnému úradu, ak zložená zábezpeka na daň je vyššia o viac ako 20 % ako je súčet dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo tabakových výrobkov uvedených do daňového voľného obehu vrátane množstva tabakových výrobkov oslobodených od dane a dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo stavu zásob tabakových výrobkov, ktoré mal prevádzkovateľ daňového skladu v stave zásob k poslednému dňu kalendárneho mesiaca za obdobie predchádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, pričom toto prevýšenie trvá najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace pred podaním žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na daň a trvá aj v čase podania žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na daň.
(9)
Colný úrad o žiadosti podľa odseku 8 rozhodne do 15 pracovných dní odo dňa jej podania a príslušný rozdiel môže vrátiť s prihliadnutím na stav zásob tabakových výrobkov, a to do piatich pracovných dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o znížení zábezpeky na daň.
(10)
Prevádzkovateľ daňového skladu môže požiadať colný úrad o upustenie od povinnosti zložiť zábezpeku na daň (ďalej len „upustenie od zábezpeky“)
a)
úplne, ak je prevádzkovateľ daňového skladu daňovo spoľahlivý najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o upustenie od zábezpeky,
b)
čiastočne vo výške 50 %, ak je prevádzkovateľ daňového skladu daňovo spoľahlivý najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o upustenie od zábezpeky.
(11)
Colný úrad žiadosť podľa odseku 10 posúdi, a ak je prevádzkovateľ daňového skladu daňovo spoľahlivý, colný úrad rozhodne o úplnom alebo čiastočnom upustení od zábezpeky do 60 dní odo dňa podania tejto žiadosti a určí lehotu platnosti tohto rozhodnutia, a to najviac na dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o upustení od zábezpeky; ustanovenia § 21 a 22 tým nie sú dotknuté. Ak colný úrad rozhodne o neupustení od zábezpeky, novú žiadosť o upustenie od zábezpeky môže prevádzkovateľ daňového skladu podať najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
(12)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorému colný úrad na základe žiadosti rozhodol o upustení od zábezpeky a ktorý chce, aby mu bolo povolené upustenie od zábezpeky na ďalšie obdobie, je povinný požiadať colný úrad o upustenie od zábezpeky najneskôr 60 dní pred uplynutím doby platnosti rozhodnutia o upustení od zábezpeky.
(13)
Na účely tohto zákona sa za daňovo spoľahlivého považuje prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý
a)
je vlastníkom technologického zariadenia na výrobu tabakových výrobkov, ak je žiadateľom o upustenie od zábezpeky prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je podnikom na výrobu tabakových výrobkov; na účely tohto zákona sa za vlastníctvo technologického zariadenia považuje i jeho držba na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci,
b)
vykazuje stabilnú finančnú situáciu; na účely tohto zákona sa stabilnou finančnou situáciou rozumie, ak prevádzkovateľ daňového skladu vykazuje na základe súvahy z riadnej účtovnej závierky kladný rozdiel medzi majetkom a záväzkami,8)
c)
dodržuje podmienky podľa § 19 ods. 4 najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o úplné upustenie od zábezpeky alebo 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o čiastočné upustenie od zábezpeky a tieto podmienky dodržuje aj v čase posudzovania tejto žiadosti a počas celého obdobia platnosti rozhodnutia o upustení od zloženia zábezpeky; na účely posúdenia žiadosti o úplné alebo čiastočné upustenie od zábezpeky sa za nedoplatok nepovažuje, ak omeškanie platby nepresiahne 15 dní po lehote jej splatnosti,
d)
sa nedopustil správneho deliktu podľa § 41 ods. 1 písm. a), b), e) alebo písm. m),
1.
najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o úplné upustenie od zábezpeky,
2.
najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o čiastočné upustenie od zábezpeky.
(14)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 10 sú:
a)
doklad preukazujúci vlastníctvo technologického zariadenia na výrobu tabakových výrobkov alebo zmluva o kúpe prenajatej veci, ak má prevádzkovateľ daňového skladu technologické zariadenie na výrobu tabakových výrobkov v držbe na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci,
b)
potvrdenie preukazujúce dodržanie podmienok podľa § 19 ods. 4 písm. e) až g).
(15)
Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti podľa odseku 10 a v prílohách k žiadosti podľa odseku 14.
(16)
Colný úrad vyzve prevádzkovateľa daňového skladu, ktorému čiastočne alebo úplne upustil od zábezpeky podľa odseku 11, aby zábezpeku na daň zložil alebo ju doplnil v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní a dlhšia ako 30 dní, ak zistil, že
a)
prevádzkovateľ daňového skladu má nedoplatky
1.
voči colnému úradu alebo daňovému úradu viac ako päť dní,
2.
na povinných odvodoch poistného a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitných predpisov,7)
b)
nastali iné okolnosti, na základe ktorých možno odôvodnene predpokladať, že prevádzkovateľ daňového skladu nesplní riadne a včas svoju povinnosť zaplatiť daň podľa tohto zákona.
(17)
Ak colný úrad určil lehotu na zloženie alebo doplnenie zábezpeky na daň, prevádzkovateľ daňového skladu je povinný zábezpeku na daň zložiť alebo doplniť v lehote a vo výške určenej colným úradom.
(18)
Doručením výzvy podľa odseku 16 rozhodnutie o úplnom alebo čiastočnom upustení od zábezpeky vydané colným úradom podľa odseku 11 zaniká. Novú žiadosť o upustenie od zábezpeky môže prevádzkovateľ daňového skladu podať najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa zloženia alebo doplnenia zábezpeky na základe výzvy colného úradu podľa odseku 16.
§ 21
Postup pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane na daňovom území
(1)
Tabakové výrobky v pozastavení dane je možné prepravovať na daňovom území len
a)
z daňového skladu do iného daňového skladu,
b)
z miesta dovozu (§ 27) do daňového skladu,
c)
z daňového skladu do miesta výstupu (§ 28),
d)
z miesta dovozu (§ 27), ak tabakové výrobky odosiela registrovaný odosielateľ do miesta výstupu (§ 28),
e)
do daňového skladu, ak sa prepravujú tabakové výrobky, ktorých vlastníkom sa stal štát podľa osobitného predpisu.3)
(2)
Colný úrad môže v odôvodnených prípadoch, ak nie je ohrozená vymožiteľnosť dane alebo vybratie dane, povoliť na žiadosť osoby, ktorá chce prepravovať na daňovom území tabakové výrobky v pozastavení dane, aj iný spôsob prepravy tabakových výrobkov, ako je uvedený v odseku 1.
(3)
Prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane na daňovom území je možné uskutočniť len na základe elektronického sprievodného administratívneho dokumentu vyhotoveného prostredníctvom elektronického systému,14a) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise14b) (ďalej len „elektronický dokument“), ak tento zákon neustanovuje inak. Návrh elektronického dokumentu a aj akákoľvek zmena vykonaná prostredníctvom elektronického systému14a) musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom,14c) ak sa odosielateľ (dodávateľ) alebo príjemca (odberateľ) s colným úradom nedohodnú inak.
(4)
Pred začatím prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane na daňovom území odosielateľ (dodávateľ) vyhotoví návrh elektronického dokumentu, ktorý zašle colnému úradu odosielateľa (dodávateľa). Colný úrad odosielateľa (dodávateľa) elektronicky overí údaje v návrhu elektronického dokumentu, a ak sú údaje správne, pridelí k návrhu elektronického dokumentu administratívny referenčný kód (ďalej len „referenčný kód“) a zároveň zašle elektronický dokument s prideleným referenčným kódom odosielateľovi (dodávateľovi), príjemcovi (odberateľovi) a colnému úradu príjemcu (odberateľa). Ak údaje uvedené v návrhu elektronického dokumentu nie sú správne, colný úrad odosielateľa (dodávateľa) o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odosielateľa návrhu elektronického dokumentu. Prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane na daňovom území je možné začať až po pridelení referenčného kódu. Tabakové výrobky prepravované v pozastavení dane na daňovom území musí sprevádzať písomný dokument obsahujúci referenčný kód.
(5)
Odosielateľ (dodávateľ) môže zrušiť elektronický dokument, ak sa nezačala preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane na daňovom území; preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane na daňovom území sa začína, keď tabakové výrobky v pozastavení dane opustia daňový sklad odosielateľa (dodávateľa) alebo sú prepustené do voľného obehu.2aa)
(6)
Počas prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane na daňovom území môže odosielateľ (dodávateľ), ktorý zložil zábezpeku na daň, zmeniť miesto prijatia tabakových výrobkov v pozastavení dane alebo zmeniť príjemcu (odberateľa) prostredníctvom elektronického systému,14a) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise.14b)
(7)
Príjemca (odberateľ) tabakových výrobkov prepravovaných v pozastavení dane na daňovom území je povinný najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa ukončenia prepravy týchto tabakových výrobkov predložiť colnému úradu príjemcu (odberateľa) elektronickú správu o prijatí vyhotovenú prostredníctvom elektronického systému,14a) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise14b) (ďalej len „správa o prijatí“). Správa o prijatí musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom,14c) ak sa odosielateľ (dodávateľ) alebo príjemca (odberateľ) s colným úradom nedohodnú inak. Preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane na daňovom území sa považuje za ukončenú dňom prijatia tabakových výrobkov príjemcom (odberateľom). Colný úrad príjemcu (odberateľa) elektronicky overí údaje v správe o prijatí, a ak sú tieto údaje správne, potvrdí príjemcovi (odberateľovi) zaevidovanie správy o prijatí. Správu o prijatí colný úrad príjemcu (odberateľa) po jej zaevidovaní bezodkladne zašle odosielateľovi (dodávateľovi) a colnému úradu odosielateľa (dodávateľa). Ak údaje uvedené v správe o prijatí nie sú správne, colný úrad príjemcu (odberateľa) o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odosielateľa správy o prijatí.
(8)
Tabakové výrobky, ktoré boli prepravované v pozastavení dane na daňovom území, musia byť po prevzatí bezodkladne umiestnené v sklade príjemcu (odberateľa).
(9)
Ak colný úrad odosielateľa (dodávateľa) je súčasne aj colným úradom príjemcu (odberateľa), colný úrad odošle elektronický dokument s prideleným referenčným kódom príjemcovi (odberateľovi) a zaevidovanú správu o prijatí odošle odosielateľovi (dodávateľovi).
(10)
Na tabakové výrobky, ktoré sa majú prepravovať v pozastavení dane na daňovom území, musí byť vždy zložená zábezpeka na daň. Zábezpeka na daň sa zloží najmenej vo výške dane pripadajúcej na množstvo prepravovaných tabakových výrobkov. Zloženie zábezpeky na daň na tabakové výrobky, ktoré sa majú prepravovať v pozastavení dane, sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 20 ods. 1 je zložená v takej výške, že pokrýva zábezpeku na daň na tabakové výrobky, ktoré sa majú prepravovať v pozastavení dane. Zloženú zábezpeku na daň colný úrad odosielateľa (dodávateľa) bezodkladne vráti osobe, ktorá zložila zábezpeku na daň, po zaevidovaní správy o prijatí, ak sa colný úrad odosielateľa (dodávateľa) a osoba, ktorá zložila zábezpeku na daň, nedohodli inak.
(11)
Na prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane na daňovom území zloží zábezpeku na daň
a)
prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je
1.
odosielateľom (dodávateľom) na daňovom území,
2.
príjemcom (dovozcom) pri dovoze na daňové územie,
3.
odosielateľom (vývozcom) pri vývoze z daňového územia,
4.
príjemcom tabakových výrobkov, ktorých vlastníkom sa stal štát podľa osobitného predpisu,3)
5.
príjemcom (odberateľom) na daňovom území, ak tabakové výrobky prepravované v pozastavení dane podľa odseku 1 písm. a) sú v jeho vlastníctve, alebo
6.
príjemcom (odberateľom) na daňovom území namiesto odosielateľa (dodávateľa) na daňovom území, ak sa tak dohodli a colný úrad s dohodou súhlasil,
b)
registrovaný odosielateľ alebo
c)
dopravca alebo príjemca (odberateľ) na daňovom území namiesto odosielateľa (dodávateľa), ak sa tak dohodli a colný úrad odosielateľa (dodávateľa) s dohodou súhlasil.
§ 22
Postup pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane na území únie
(1)
Tabakové výrobky v pozastavení dane je možné prepravovať na území únie len
a)
z daňového skladu na daňovom území alebo z miesta dovozu (§ 27), ak tabakové výrobky odosiela registrovaný odosielateľ na daňovom území do daňového skladu, alebo oprávnenému príjemcovi v inom členskom štáte, alebo slovenskému zástupcovi podľa § 33a ods. 15, alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ich civilným zamestnancom, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy5) na územie štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy,
b)
z daňového skladu na daňovom území alebo z miesta dovozu (§ 27), ak tabakové výrobky odosiela registrovaný odosielateľ na daňovom území do daňového skladu na daňovom území cez územie iného členského štátu,
c)
z daňového skladu v inom členskom štáte alebo od registrovaného odosielateľa v inom členskom štáte do daňového skladu, alebo oprávnenému príjemcovi na daňovom území,
d)
z daňového skladu v inom členskom štáte alebo od registrovaného odosielateľa v inom členskom štáte do daňového skladu, alebo oprávnenému príjemcovi v inom členskom štáte cez daňové územie,
e)
v prípadoch uvedených v písmenách a) a c) cez územie tretieho štátu.
(2)
Prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane na území únie je možné uskutočniť len na základe elektronického dokumentu, ak tento zákon neustanovuje inak. Návrh elektronického dokumentu a aj akákoľvek zmena vykonaná prostredníctvom elektronického systému14a) musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom,14c) ak sa odosielateľ (dodávateľ) alebo príjemca (odberateľ) s colným úradom nedohodnú inak.
(3)
Pred začatím prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane z daňového územia na územie únie vyhotoví odosielateľ (dodávateľ) návrh elektronického dokumentu, ktorý zašle colnému úradu odosielateľa (dodávateľa). Colný úrad odosielateľa (dodávateľa) elektronicky overí údaje v návrhu elektronického dokumentu, a ak sú údaje správne, pridelí k návrhu elektronického dokumentu referenčný kód a zároveň zašle elektronický dokument s prideleným referenčným kódom odosielateľovi (dodávateľovi) a správcovi dane členského štátu príjemcu (odberateľa). Ak údaje uvedené v návrhu elektronického dokumentu nie sú správne, colný úrad odosielateľa (dodávateľa) o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odosielateľa návrhu elektronického dokumentu. Ak sa tabakové výrobky prepravujú v pozastavení dane podľa odseku 1 písm. b) a údaje uvedené v elektronickom dokumente sú správne, colný úrad odosielateľa (dodávateľa) zašle elektronický dokument príjemcovi (odberateľovi) tabakových výrobkov a colnému úradu príjemcu (odberateľa). Prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane na území únie je možné začať až po pridelení referenčného kódu. Tabakové výrobky prepravované v pozastavení dane na území únie musí sprevádzať písomný dokument obsahujúci referenčný kód.
(4)
Ak sa tabakové výrobky prepravujú v pozastavení dane na území únie podľa odseku 1 písm. c), colný úrad príjemcu (odberateľa) je povinný elektronický dokument zaslaný správcom dane členského štátu odosielateľa (dodávateľa) zaslať príjemcovi (odberateľovi).
(5)
Odosielateľ (dodávateľ) môže zrušiť elektronický dokument, ak sa nezačala preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane na území únie; preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane na území únie sa začína, keď tabakové výrobky opustia daňový sklad odosielateľa (dodávateľa) alebo sú prepustené do voľného obehu. 2aa)
(6)
Počas prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane na území únie môže prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý zložil zábezpeku na daň, alebo registrovaný odosielateľ na daňovom území, ktorý zložil zábezpeku na daň, zmeniť miesto prijatia tabakových výrobkov v pozastavení dane alebo zmeniť príjemcu (odberateľa), s výnimkou príjemcu (odberateľa), ktorým je slovenský zástupca podľa § 33a ods. 15 alebo ozbrojené sily Slovenskej republiky a ich civilní zamestnanci, prostredníctvom elektronického systému,14a) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise.14b)
(7)
Ak sa tabakové výrobky prepravujú v pozastavení dane na území únie podľa odseku 1 písm. c), príjemca (odberateľ) tabakových výrobkov prepravovaných v pozastavení dane je povinný najneskôr do piatich pracovných dní od ukončenia prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane predložiť colnému úradu príjemcu (odberateľa) správu o prijatí. Správa o prijatí musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom,14c) ak sa odosielateľ (dodávateľ) alebo príjemca (odberateľ) s colným úradom nedohodnú inak. Preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane na území únie sa považuje za ukončenú dňom prijatia tabakových výrobkov príjemcom (odberateľom). Colný úrad príjemcu (odberateľa) elektronicky overí údaje v správe o prijatí, a ak sú údaje správne, potvrdí príjemcovi (odberateľovi) zaevidovanie správy o prijatí. Správu o prijatí colný úrad príjemcu (odberateľa) zašle bezodkladne po jej zaevidovaní správcovi dane členského štátu odosielateľa (dodávateľa). Ak údaje uvedené v správe o prijatí nie sú správne, colný úrad príjemcu (odberateľa) o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odosielateľa správy o prijatí.
(8)
Ak sa tabakové výrobky prepravujú v pozastavení dane na území únie podľa odseku 1 písm. a), colný úrad odosielateľa (dodávateľa) je povinný správu o prijatí zaslanú správcom dane členského štátu príjemcu (odberateľa) zaslať odosielateľovi (dodávateľovi) na daňovom území.
(9)
Tabakové výrobky, ktoré boli prepravované v pozastavení dane na území únie, musia byť po prevzatí bezodkladne umiestnené v sklade príjemcu (odberateľa).
(10)
Na tabakové výrobky, ktoré sa majú prepravovať v pozastavení dane na území únie, musí byť vždy zložená zábezpeka na daň s výnimkou prepravy tabakových výrobkov slovenskému zástupcovi podľa § 33a ods. 15 alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ich civilným zamestnancom, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy5) na územie štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy. Zábezpeku na daň zloží odosielateľ (dodávateľ) vo výške dane pripadajúcej na množstvo prepravovaných tabakových výrobkov. Zloženie zábezpeky na daň na tabakové výrobky, ktoré sa majú prepravovať v pozastavení dane, sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 20 ods. 1 je zložená v takej výške, že pokrýva zábezpeku na daň na tabakové výrobky, ktoré sa majú prepravovať v pozastavení dane. Zábezpeka na daň zložená v inom členskom štáte je platná na daňovom území. Colný úrad na žiadosť odosielateľa (dodávateľa) povolí, aby namiesto odosielateľa (dodávateľa) zložil zábezpeku na daň príjemca (odberateľ), ak sa tak odosielateľ (dodávateľ) a príjemca (odberateľ) dohodli. Zloženú zábezpeku na daň colný úrad odosielateľa (dodávateľa) bezodkladne vráti osobe, ktorá zložila zábezpeku na daň, po zaevidovaní správy o prijatí zaslanej správcom dane členského štátu príjemcu (odberateľa), ak sa colný úrad odosielateľa (dodávateľa) a osoba, ktorá zložila zábezpeku na daň, nedohodli inak.
(11)
Preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane z územia únie osobám uvedeným v § 33a ods. 2 alebo z daňového územia osobám uvedeným v § 33a ods. 15 sa uskutočňuje s elektronickým dokumentom a s osvedčením o oslobodení od spotrebnej dane vyhotoveným podľa vzoru a spôsobom ustanoveným v osobitnom predpise6) (ďalej len „osvedčenie o oslobodení“). Preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane z územia únie ozbrojeným silám iných členských štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a ich civilným zamestnancom, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy5) alebo z daňového územia ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ich civilným zamestnancom, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy5) na územie štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, sa uskutočňuje s osvedčením o oslobodení. Po ukončení prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane osoby uvedené v § 33a ods. 2 bezodkladne informujú o prijatí tabakových výrobkov Colný úrad Bratislava, ktorý vyhotoví správu o prijatí, pričom postupuje primerane podľa osobitného predpisu;14b) Colný úrad Bratislava zašle správu o prijatí správcovi dane členského štátu odosielateľa (dodávateľa).
§ 22a
Pozastavenie prístupu do elektronického systému
(1)
Colný úrad môže osobe podľa § 19, 23 alebo § 24 dočasne pozastaviť na daňovom území prístup do elektronického systému,14a) ak má odôvodnenú obavu, že nesplatná daň alebo nevyrubená daň bude v rozsahu presahujúcom zloženú zábezpeku na daň v čase jej splatnosti a vymáhateľnosti nevymožiteľná alebo že v tomto čase bude vymáhanie dane spojené so značnými ťažkosťami.
(2)
Colný úrad je povinný osobu podľa § 19, 23 alebo § 24, ktorej dočasne pozastavil prístup do elektronického systému,14a) bezodkladne informovať. V oznámení o pozastavení prístupu do elektronického systému14a) colný úrad uvedie dôvody, na základe ktorých postupoval podľa odseku 1. Proti postupu colného úradu podľa odseku 1 je prípustná námietka, ktorá nemá odkladný účinok.
(3)
Ak pominú dôvody, na základe ktorých colný úrad postupoval podľa odseku 1, je colný úrad povinný bezodkladne umožniť osobe podľa § 19, 23 alebo § 24 prístup do elektronického systému14a) a o tejto skutočnosti ju bezodkladne informovať.
§ 23
Oprávnený príjemca
(1)
Oprávneným príjemcom na daňovom území je osoba, ktorá má povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane. Oprávneným príjemcom je aj osoba na území iného členského štátu oprávnená podľa právnych predpisov príslušného členského štátu prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane. Osoba, ktorá chce byť oprávneným príjemcom na daňovom území a chce opakovane prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane, musí požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane. Osoba, ktorá chce príležitostne prijať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane, musí na každý príležitostný príjem tabakových výrobkov požiadať colný úrad o vydanie povolenia prijať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane.
(2)
Žiadosť o registráciu a vydanie povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane alebo žiadosť o vydanie povolenia prijať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane okrem údajov uvedených v osobitnom predpise25d) musí obsahovať
a)
adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
obchodný názov tabakového výrobku,
c)
údaj o predpokladanom ročnom objeme tabakových výrobkov prijímaných v pozastavení dane v príslušnej mernej jednotke, ak je žiadateľom osoba, ktorá chce prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane,
d)
údaj o množstve tabakových výrobkov v príslušnej mernej jednotke a predpokladaný čas prijatia celého množstva tabakových výrobkov, ktoré má v danom prípade prijať žiadateľ, ktorým je osoba, ktorá chce príležitostne prijať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane.
(3)
Prílohou k žiadosti je doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území. Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti a v prílohe k žiadosti.
(4)
Žiadateľ musí spĺňať aj tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,8)
b)
zložil zábezpeku na daň,
c)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
d)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitných predpisov,7)
e)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
f)
nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia.
(5)
Osoba, ktorá chce prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, je povinná pred vydaním povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo tabakových výrobkov, ktoré predpokladá prijať v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov spôsobom podľa § 20 ods. 1.
(6)
Colný úrad pred vykonaním registrácie a vydaním povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohe. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odsekoch 4 a 5, colný úrad ho zaregistruje a vydá mu povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane do 60 dní odo dňa podania tejto žiadosti. Colný úrad v povolení na prijímanie tabakových výrobkov z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane uvedie presné vymedzenie tabakového výrobku podľa § 4 ods. 2, ktorý žiadateľ uviedol v žiadosti podľa odseku 2 a ktorý je žiadateľ oprávnený prijímať z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane.
(7)
Osoba, ktorá chce prijať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane príležitostne, je povinná pred vydaním povolenia prijať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo tabakových výrobkov, ktoré má v danom prípade prijať, a to spôsobom podľa § 20 ods. 1. Colný úrad vydá potvrdenie o zložení zábezpeky na daň.
(8)
Colný úrad pred vydaním povolenia prijať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane preverí u žiadateľa, ktorý chce príležitostne prijať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane, skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohe k žiadosti. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odsekoch 4 a 5, colný úrad vydá povolenie prijať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni, keď žiadateľ zložil zábezpeku na daň, a určí lehotu na prijatie celého množstva tabakových výrobkov, ktorá nesmie byť dlhšia ako 60 kalendárnych dní odo dňa vydania povolenia prijať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane. Na úhradu dane možno po dohode s colným úradom použiť zloženú zábezpeku na daň.
(9)
Ak oprávnený príjemca, ktorý prijíma tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, chce prijať tabakové výrobky a daň pripadajúca na toto množstvo tabakových výrobkov je vyššia o viac ako 10 % než zložená zábezpeka na daň, je povinný najneskôr v deň prijatia týchto tabakových výrobkov
a)
oznámiť túto skutočnosť colnému úradu,
b)
zvýšiť zloženú zábezpeku na daň o sumu, ktorá prevyšuje zloženú zábezpeku na daň.
(10)
Oprávnený príjemca, ktorý prijíma tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, je povinný doplniť zloženú zábezpeku na daň o sumu, ktorú colný úrad použil na úhradu dane, a to do piatich dní odo dňa oznámenia podľa odseku 12.
(11)
Oprávnený príjemca, ktorý prijíma tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, môže požiadať colný úrad alebo s písomným súhlasom colného úradu banku, ktorá vystavila bankovú záruku, o zníženie zloženej zábezpeky na daň, ak zložená zábezpeka na daň je vyššia o viac ako 20 % než daň pripadajúca na množstvo tabakových výrobkov uvedených do daňového voľného obehu za predchádzajúci kalendárny mesiac za predpokladu, že tento stav trvá najmenej šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, a za predpokladu, že tento stav trvá aj v čase podania žiadosti o zníženie zábezpeky na daň; colný úrad vráti príslušný rozdiel s prihliadnutím na stav zásob tabakových výrobkov a na stav zásob nenalepených kontrolných známok ku dňu podania žiadosti, a to do 15 dní odo dňa podania tejto žiadosti.
(12)
Ak oprávnený príjemca, ktorý prijíma tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, nezaplatí daň v lehote splatnosti ustanovenej týmto zákonom, colný úrad použije zábezpeku na daň na úhradu dane, o čom upovedomí platiteľa dane.
(13)
Oprávnený príjemca je povinný každú zmenu údajov podľa odseku 2 písm. a) oznámiť colnému úradu najneskôr 15 dní pred prijatím tohto tabakového výrobku a zmenu údajov podľa odseku 4 písm. a), c) až f) je povinný oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa jej vzniku. Zmenu údajov podľa odseku 3 je povinný oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu.
(14)
Povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane zaniká
a)
dňom podania žiadosti o výmaz z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom podania žiadosti o zrušenie živnostenského oprávnenia, alebo dňom podania oznámenia o skončení podnikania,
b)
dňom úmrtia oprávneného príjemcu alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení oprávneného príjemcu za mŕtveho, ak je oprávneným príjemcom fyzická osoba,
c)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku alebo dňom, keď bolo potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolené vyrovnanie, alebo bola povolená reštrukturalizácia,
d)
desiatym dňom odo dňa uplynutia lehoty na doplnenie zábezpeky na daň podľa odseku 9 písm. b) a odseku 10, ak zábezpeka na daň nebola doplnená,
e)
dňom odňatia povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane colným úradom,
f)
dňom výmazu z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom zrušenia živnostenského oprávnenia za podmienok ustanovených osobitnými predpismi,13a) ak osoba nepodala žiadosť podľa písmena a),
g)
dňom uplynutia lehoty podľa odseku 8.
(15)
Colný úrad povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane odníme, ak
a)
oprávnený príjemca vstúpi do likvidácie,
b)
oprávnený príjemca prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedených v odsekoch 4 a 5,
c)
oprávnený príjemca porušuje povinnosti podľa tohto zákona a uloženie pokuty a ani výzvy colného úradu neviedli k náprave,
d)
oprávnený príjemca požiada o odňatie povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane,
e)
bola vykonaná registrácia a vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu.
(16)
Colný úrad môže odňať povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane, ak oprávnený príjemca počas obdobia presahujúceho 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov neprijíma tabakové výrobky, pričom prihliada na závažnosť dôvodov.
(17)
Pri zániku povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane
a)
oprávnený príjemca, v prípade podľa odseku 14 písm. b) dedič alebo súdom ustanovený správca dedičstva, v lehote určenej colným úradom podá daňové priznanie a v rovnakej lehote zaplatí daň, ak nebolo daňové priznanie podané a daň zaplatená ku dňu zániku povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane,
b)
colný úrad použije zloženú zábezpeku na daň na úhradu dane a pohľadávok týkajúcich sa dane a prípadný zostatok zábezpeky na daň bezodkladne vráti osobe, ktorej zaniklo povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane, v prípade podľa odseku 14 písm. b) dedičovi alebo súdom ustanovenému správcovi dedičstva,
c)
colný úrad požiada o úhradu dane a pohľadávok týkajúcich sa dane príslušnú banku, ak zabezpečením dane je banková záruka,14)
d)
colný úrad zruší registračné číslo.
(18)
Osobe, ktorej bolo odňaté povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane podľa odseku 15 písm. c), môže byť nové povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane vydané najskôr po uplynutí piatich rokov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane; ak ide o osobu s ním majetkovo prepojenú alebo personálne prepojenú, môže jej byť vydané povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane najskôr po uplynutí piatich rokov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vydaného oprávnenému príjemcovi o odňatí povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane. V prípade odňatia povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane podľa odseku 16 môže byť vydané nové povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane najskôr po uplynutí jedného roka po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane.
§ 24
Registrovaný odosielateľ
(1)
Registrovaným odosielateľom na daňovom území je osoba, ktorá má povolenie odosielať tabakové výrobky v pozastavení dane po ich prepustení do voľného obehu.2aa) Registrovaným odosielateľom je aj osoba na území iného členského štátu oprávnená podľa právnych predpisov príslušného členského štátu odosielať tabakové výrobky po ich prepustení do voľného obehu2aa) v pozastavení dane. Osoba, ktorá chce byť registrovaným odosielateľom na daňovom území, musí požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia odosielať tabakové výrobky v pozastavení dane.
(2)
Žiadosť o registráciu a vydanie povolenia odosielať tabakové výrobky v pozastavení dane okrem údajov uvedených v osobitnom predpise25d) musí obsahovať
a)
obchodný názov tabakového výrobku,
b)
údaj o predpokladanom ročnom množstve tabakových výrobkov odosielaných v pozastavení dane v príslušnej mernej jednotke.
(3)
Prílohou k žiadosti je doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.
(4)
Žiadateľ musí spĺňať tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,8)
b)
zložil zábezpeku na daň podľa § 23 ods. 5,
c)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
d)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitných predpisov,7)
e)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
f)
nie je v likvidácii ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia.
(5)
Žiadateľ je povinný na žiadosť colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti a v prílohe k žiadosti.
(6)
Na registráciu, vydanie povolenia odosielať tabakové výrobky v pozastavení dane, zábezpeku na daň, zmenu údajov a na odňatie a zánik povolenia odosielať tabakové výrobky v pozastavení dane sa použije § 23 primerane.
§ 25
Postup pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane pri nedostupnom elektronickom systéme
(1)
Na účely tohto zákona sa elektronický systém14a) považuje za nedostupný, ak je elektronický systém14a) nedostupný u správcu dane a nie je možné vypracovať, odoslať alebo prijať elektronický dokument alebo správu o prijatí.
(2)
Ak je elektronický systém14a) nedostupný, odosielateľ (dodávateľ) je povinný
a)
oznámiť písomne, telefonicky, faxom alebo elektronicky colnému úradu odosielateľa (dodávateľa) začatie prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane; v prípade telefonického, faxového alebo elektronického oznámenia sa písomné potvrdenie oznámenia nevyžaduje,
b)
vyhotoviť sprievodný administratívny dokument v písomnej forme (ďalej len „sprievodný dokument“), ktorý obsahuje rovnaké údaje ako elektronický dokument uvedený v § 21 ods. 3 alebo § 22 ods. 2.
(3)
Ak je elektronický systém14a) nedostupný, môže odosielateľ (dodávateľ) začať prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane len so súhlasom colného úradu odosielateľa (dodávateľa). Súhlas so začatím prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane oznamuje colný úrad odosielateľa (dodávateľa) faxom alebo elektronicky; písomné potvrdenie súhlasu sa nevyžaduje.
(4)
Tabakové výrobky prepravované v pozastavení dane musí sprevádzať sprievodný dokument vyhotovený odosielateľom (dodávateľom). Odosielateľ (dodávateľ) si ponechá kópiu sprievodného dokumentu a ďalšiu kópiu sprievodného dokumentu je povinný pred začatím prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane zaslať písomne, faxom alebo elektronicky colnému úradu odosielateľa (dodávateľa); v prípade faxového alebo elektronického zaslania kópie sprievodného dokumentu sa jeho písomné doručenie nevyžaduje.
(5)
Ak je počas prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane elektronický systém14a) nedostupný, môže odosielateľ (dodávateľ), ktorý zložil zábezpeku na daň, zmeniť miesto prijatia tabakových výrobkov v pozastavení dane alebo zmeniť príjemcu (odberateľa) s výnimkou príjemcu (odberateľa), ktorým je slovenský zástupca podľa § 33a ods. 15 alebo ozbrojené sily Slovenskej republiky a ich civilní zamestnanci, len ak oznámil colnému úradu odosielateľa (dodávateľa) informácie podľa osobitného predpisu14b) a tento colný úrad so zmenou súhlasil. Odosielateľ (dodávateľ) je povinný požadované informácie zaslať písomne, faxom alebo elektronicky colnému úradu odosielateľa (dodávateľa); v prípade faxového alebo elektronického oznámenia sa jeho písomné doručenie nevyžaduje. Po obdržaní súhlasu colného úradu odosielateľa (dodávateľa) je odosielateľ (dodávateľ) povinný vyznačiť na zadnej strane sprievodného dokumentu, ktorý sprevádza prepravované tabakové výrobky, nové miesto prijatia tabakových výrobkov v pozastavení dane alebo nového príjemcu (odberateľa).
(6)
Ak sa preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane ukončila so sprievodným dokumentom alebo ak je elektronický systém14a) nedostupný v čase prijatia tabakových výrobkov v pozastavení dane, príjemca (odberateľ) je povinný vyhotoviť správu o prijatí v písomnej forme (ďalej len „písomná správa o prijatí“), ktorá musí obsahovať rovnaké údaje ako správa o prijatí podľa § 21 ods. 7 alebo § 22 ods. 7. Písomná správa o prijatí je potvrdením o ukončení prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane pri nedostupnom elektronickom systéme.14a) Príjemca (odberateľ) je povinný túto písomnú správu o prijatí predložiť colnému úradu príjemcu (odberateľa), ktorý kópiu písomnej správy o prijatí zasiela colnému úradu odosielateľa (dodávateľa) alebo správcovi dane členského štátu odosielateľa (dodávateľa). Colný úrad odosielateľa (dodávateľa) je povinný kópiu písomnej správy o prijatí zaslať odosielateľovi (dodávateľovi).
(7)
Ak sa elektronický systém14a) sprístupní, colný úrad, odosielateľ (dodávateľ) a príjemca (odberateľ) sú povinní bezodkladne postupovať podľa § 21 alebo § 22; rovnako sú povinní postupovať, ak bola preprava týchto tabakových výrobkov ukončená pri nedostupnom elektronickom systéme.14a)
(8)
Ak nebola príjemcom (odberateľom) vyhotovená správa o prijatí alebo písomná správa o prijatí z iného dôvodu, ako je nedostupnosť elektronického systému,14a) je príjemca (odberateľ) povinný predložiť colnému úradu príjemcu (odberateľa) iný dôkaz o ukončení prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane, ktorý musí obsahovať rovnaké náležitosti, aké sú uvedené v správe o prijatí podľa § 21 ods. 7 alebo § 22 ods. 7. Ak colný úrad príjemcu (odberateľa) uzná iný dôkaz o ukončení prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane, oznámi túto skutočnosť colnému úradu odosielateľa (dodávateľa) alebo správcovi dane členského štátu odosielateľa (dodávateľa) a ukončí prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane prostredníctvom elektronického systému.14a)
(9)
Pri nedostupnom elektronickom systéme14a) nie je dotknutá povinnosť zložiť zábezpeku na daň podľa tohto zákona.
§ 26
Nezrovnalosti pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane
(1)
Nezrovnalosťou pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane sa na účely tohto zákona rozumejú také okolnosti, v ktorých dôsledku sa preprava tabakových výrobkov alebo časť prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane neukončila podľa tohto zákona.
(2)
Za nezrovnalosť pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane sa na účely tohto zákona nepovažuje, ak
a)
boli tabakové výrobky pri preprave v pozastavení dane nenávratne zničené v dôsledku nehody, havárie, nepredvídateľných okolností alebo vplyvom vyššej moci a ak sú tieto straty na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu, alebo
b)
došlo pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane k stratám tabakových výrobkov, ktoré pripadajú na prirodzené úbytky tabakových výrobkov súvisiace s ich fyzikálno-chemickými vlastnosťami počas prepravy a ak sú tieto straty uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu.
(3)
Ak pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane vznikne nezrovnalosť na daňovom území, daňová povinnosť vznikne na daňovom území, a to dňom vzniku nezrovnalosti.
(4)
Ak sa pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane z iného členského štátu na daňové územie zistí nezrovnalosť na daňovom území a nie je možné určiť miesto vzniku nezrovnalosti, daňová povinnosť vznikne na daňovom území, a to dňom zistenia nezrovnalosti.
(5)
Ak pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane vznikne daňová povinnosť podľa odseku 3 alebo odseku 4 a platiteľom dane je prevádzkovateľ daňového skladu, registrovaný odosielateľ alebo osoba, ktorá zložila zábezpeku na daň v inom členskom štáte, colný úrad informuje správcu dane členského štátu, v ktorom bola zložená zábezpeka na daň, o vzniku povinnosti priznať a zaplatiť daň na daňovom území.
(6)
Ak tabakové výrobky prepravované v pozastavení dane z daňového územia na územie iného členského štátu neboli dopravené na miesto určenia a počas prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane nebola zistená nezrovnalosť, daňová povinnosť vznikne na daňovom území, a to dňom odoslania tabakových výrobkov v pozastavení dane. Ak odosielateľ (dodávateľ) tabakových výrobkov v lehote do štyroch mesiacov odo dňa odoslania tabakových výrobkov nepredloží colnému úradu dôkaz o ukončení prepravy, podá daňové priznanie a zaplatí daň spôsobom podľa odseku 8; za dôkaz preukazujúci ukončenie prepravy sa na účely tohto zákona považuje správa o prijatí alebo písomná správa o prijatí, alebo elektronická správa o vývoze vyhotovená prostredníctvom elektronického systému,14a) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise14b) (ďalej len „správa o vývoze“), alebo správa o vývoze v písomnej forme (ďalej len „písomná správa o vývoze“), alebo iný dôkaz preukazujúci ukončenie prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane alebo dôkaz o tom, že nezrovnalosť nevznikla na daňovom území.
(7)
Ak osoba, ktorá zložila zábezpeku na daň na daňovom území, nebola preukázateľne oboznámená so skutočnosťou, že tabakové výrobky neboli dopravené na miesto určenia, je oprávnená do 30 dní odo dňa obdržania oznámenia colného úradu o zistení tejto skutočnosti preukázať colnému úradu odosielateľa (dodávateľa) ukončenie prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane alebo vznik nezrovnalosti v inom členskom štáte.
(8)
Platiteľ dane, ktorým je prevádzkovateľ daňového skladu, postupuje pri zistení nezrovnalosti podľa § 13 ods. 2, pričom daň vypočíta podľa sadzieb platných v deň vzniku daňovej povinnosti. Platiteľ dane, s výnimkou prevádzkovateľa daňového skladu, je povinný do piatich pracovných dní po zistení nezrovnalosti podať daňové priznanie, vypočítať daň podľa sadzieb dane platných v deň vzniku daňovej povinnosti a v rovnakej lehote zaplatiť daň, a to
a)
colnému úradu, ak platiteľ dane má sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
Colnému úradu Bratislava, ak platiteľ dane nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.
(9)
Ak sa pred uplynutím troch rokov odo dňa začatia prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane zistí, že k nezrovnalosti pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane došlo
a)
v inom členskom štáte a v tom členskom štáte bola daň zaplatená, colný úrad zaplatenú daň na daňovom území vráti platiteľovi dane, ktorý daň zaplatil, a to do 30 dní odo dňa predloženia dokladu o zaplatení dane v inom členskom štáte,
b)
na daňovom území pri preprave tabakových výrobkov z daňového skladu na daňovom území do daňového skladu na daňovom území, ktorá mala za následok vznik daňovej povinnosti a daň bola zaplatená, colný úrad zaplatenú daň vráti platiteľovi dane, a to do 30 dní odo dňa predloženia dokladu potvrdzujúceho, že nezrovnalosť bola odstránená.
(10)
Po uplynutí lehoty troch rokov odo dňa začatia prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane nemožno vrátiť daň.
(11)
Na daňové priznanie sa použije § 13 primerane.
§ 27
Postup pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane pri dovoze
(1)
Dovozom tabakových výrobkov sa na účely tohto zákona rozumie prepustenie tabakových výrobkov do voľného obehu2aa) v mieste dovozu. Miestom dovozu je miesto, kde sa tabakové výrobky nachádzajú v čase prepustenia do voľného obehu.2aa) Na daň a na správu dane pri dovoze tabakových výrobkov sa vzťahujú colné predpisy, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Tabakové výrobky po prepustení do voľného obehu2aa) je možné uviesť do daňového režimu pozastavenia dane, pričom sa uplatní rovnaký postup ako pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane.
(3)
Tabakové výrobky, ktoré po prepustení do voľného obehu2aa) uviedol dovozca, ktorým je prevádzkovateľ daňového skladu alebo registrovaný odosielateľ (ďalej len „dovozca“), do pozastavenia dane, musia byť bezodkladne umiestnené v daňovom sklade na daňovom území alebo odoslané dovozcom prevádzkovateľovi daňového skladu alebo oprávnenému príjemcovi na území iného členského štátu. Dovozca je povinný preukázať sa colnému úradu, ktorý tabakové výrobky prepúšťa do voľného obehu,2aa) povolením na prevádzkovanie daňového skladu alebo povolením odosielať tabakové výrobky v pozastavení dane a potvrdením colného úradu o výške zloženej zábezpeky na daň pripadajúcej na prepravované množstvo tabakových výrobkov. Zloženie zábezpeky na daň sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 20 ods. 1 pokrýva zábezpeku na daň na tabakové výrobky, ktoré sa majú prepravovať v pozastavení dane.
§ 28
Postup pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze
(1)
Vývozom tabakových výrobkov sa na účely tohto zákona rozumie prepustenie tabakových výrobkov do colného režimu vývoz19a) a ich preprava do miesta výstupu. Miestom výstupu sa na účely tohto zákona rozumie miesto, v ktorom bola preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane ukončená a tabakové výrobky opustili územie únie. Tabakové výrobky po prepustení do colného režimu vývoz19a) môže prepravovať v pozastavení dane do miesta výstupu len vývozca, ktorým je prevádzkovateľ daňového skladu alebo registrovaný odosielateľ (ďalej len „vývozca“).
(2)
Prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze je možné uskutočniť len na základe elektronického dokumentu, ak tento zákon neustanovuje inak. Vývozca vyhotoví návrh elektronického dokumentu, ktorý zašle colnému úradu vývozu19b) na daňovom území. Návrh elektronického dokumentu a aj akákoľvek zmena vykonaná prostredníctvom elektronického systému14a) musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom,14c) ak sa vývozca a colný úrad vývozu19b) nedohodnú inak. Colný úrad vývozu19b) na daňovom území elektronicky overí údaje v návrhu elektronického dokumentu, a ak sú údaje správne, pridelí k návrhu elektronického dokumentu referenčný kód a zároveň zašle elektronický dokument s prideleným referenčným kódom vývozcovi a colnému úradu výstupu19c) na daňovom území. Ak údaje uvedené v návrhu elektronického dokumentu nie sú správne, colný úrad vývozu19b) na daňovom území o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odosielateľa návrhu elektronického dokumentu. Prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze je možné začať až po pridelení referenčného kódu. Tabakové výrobky prepravované v pozastavení dane pri vývoze musí sprevádzať písomný dokument obsahujúci referenčný kód.
(3)
Vývozca môže zrušiť elektronický dokument, ak bolo prijaté colné vyhlásenie, ktorým boli tabakové výrobky navrhnuté do colného režimu vývoz,19a) zrušené podľa osobitného predpisu.19d)
(4)
Počas prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze môže vývozca, ktorý zložil zábezpeku na daň, zmeniť miesto výstupu tabakových výrobkov prostredníctvom elektronického systému,14a) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise.14b)
(5)
Colný úrad výstupu19c) na daňovom území vyhotoví prostredníctvom elektronického systému14a) elektronické potvrdenie osvedčujúce, že tabakové výrobky opustili územie únie (ďalej len „potvrdenie o výstupe“), ktoré odošle colnému úradu vývozu19b) na daňovom území. Colný úrad vývozu19b) na daňovom území elektronicky overí údaje uvedené v potvrdení o výstupe a vyhotoví správu o vývoze, ktorú zašle vývozcovi; správa o vývoze potvrdzuje, že preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze bola ukončená a tabakové výrobky opustili územie únie.
(6)
Ak je colný úrad vývozu19b) na daňovom území zároveň i colným úradom výstupu19c) na daňovom území, colný úrad vyhotoví správu o vývoze, ktorú zašle vývozcovi; potvrdenie o výstupe sa nevyžaduje.
(7)
Ak je miesto vývozu v inom členskom štáte a miesto výstupu je na daňovom území, colný úrad výstupu19c) na daňovom území vyhotoví potvrdenie o výstupe, ktoré elektronicky zašle správcovi dane členského štátu vývozu.
(8)
Ak je miesto vývozu na daňovom území a miesto výstupu je v inom členskom štáte, colný úrad vývozu19b) na daňovom území zašle elektronický dokument colnému úradu výstupu19c) v inom členskom štáte. Colný úrad vývozu19b) na daňovom území po obdržaní potvrdenia o výstupe vyhotoveného colným úradom výstupu19c) v inom členskom štáte elektronicky overí údaje uvedené v potvrdení o výstupe a vyhotoví správu o vývoze, ktorú zašle vývozcovi.
(9)
Na zloženie zábezpeky na daň na prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze sa použije ustanovenie § 22 ods. 10 primerane. Zloženú zábezpeku na daň colný úrad vývozu19b) bezodkladne vráti osobe, ktorá zložila zábezpeku na daň, po zaevidovaní správy o vývoze, ak sa colný úrad vývozu19b) a osoba, ktorá zložila zábezpeku na daň, nedohodli inak.
§ 28a
Postup pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze pri nedostupnom elektronickom systéme
(1)
Ak je elektronický systém14a) nedostupný podľa § 25, vývozca je povinný
a)
oznámiť písomne, telefonicky, faxom alebo elektronicky colnému úradu vývozu19b) začatie prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze; v prípade telefonického, faxového alebo elektronického oznámenia sa písomné potvrdenie oznámenia nevyžaduje,
b)
vyhotoviť sprievodný dokument podľa § 25 ods. 2 písm. b).
(2)
Vývozca môže začať prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze podľa odseku 1 len so súhlasom colného úradu vývozu.19b) Súhlas so začatím prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze oznamuje colný úrad vývozu19b) faxom alebo elektronicky; písomné potvrdenie súhlasu sa nevyžaduje.
(3)
Tabakové výrobky prepravované v pozastavení dane pri vývoze musí sprevádzať sprievodný dokument vyhotovený vývozcom. Vývozca si ponechá kópiu sprievodného dokumentu a ďalšiu kópiu sprievodného dokumentu je povinný pred začatím prepravy zaslať písomne, faxom alebo elektronicky colnému úradu vývozu;19b) v prípade faxového alebo elektronického zaslania kópie sprievodného dokumentu sa jeho písomné doručenie nevyžaduje.
(4)
Ak je počas prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze elektronický systém14a) nedostupný podľa § 25 môže vývozca, ktorý zložil zábezpeku na daň, zmeniť miesto výstupu, len ak oznámil colnému úradu vývozu19b) informácie podľa osobitného predpisu14b) a tento colný úrad so zmenou súhlasil. Vývozca je povinný požadované informácie zaslať písomne, faxom alebo elektronicky colnému úradu vývozu;19b) v prípade faxového alebo elektronického oznámenia sa jeho písomné doručenie nevyžaduje. Po obdržaní súhlasu colného úradu vývozu19b) je vývozca povinný vyznačiť na zadnej strane sprievodného dokumentu, ktorý sprevádza prepravované tabakové výrobky, nové miesto výstupu.
(5)
Ak sa preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze ukončila so sprievodným dokumentom na daňovom území alebo ak je elektronický systém14a) nedostupný v čase, keď tabakové výrobky opustili územie únie na daňovom území, colný úrad výstupu19c) na daňovom území je povinný vyhotoviť potvrdenie o výstupe v písomnej forme (ďalej len „písomné potvrdenie o výstupe“), ktoré musí obsahovať rovnaké údaje ako potvrdenie o výstupe podľa § 28 ods. 5. Colný úrad výstupu19c) na daňovom území zašle písomné potvrdenie o výstupe colnému úradu vývozu19b) na daňovom území alebo správcovi dane členského štátu vývozcu, ak neboli tabakové výrobky prepustené do colného režimu vývoz 19a) na daňovom území. Písomné potvrdenie o výstupe je dokladom potvrdzujúcim, že tabakové výrobky opustili územie únie. Colný úrad vývozu19b) na daňovom území na základe písomného potvrdenia o výstupe vyhotoví písomnú správu o vývoze, ktorú zašle vývozcovi.
(6)
Ak sa elektronický systém14a) sprístupní, vývozca, colný úrad vývozu19b) a colný úrad výstupu19c) sú povinní bezodkladne postupovať podľa § 28 ods. 2; rovnako sú povinní postupovať, ak bola preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze ukončená pri nedostupnom elektronickom systéme.14a)
(7)
Ak nebola colným úradom vývozu19b) vyhotovená správa o vývoze podľa § 28 ods. 5 z iného dôvodu, ako je nedostupnosť elektronického systému,14a) je vývozca povinný predložiť colnému úradu vývozu19b) iný dôkaz o ukončení prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze, ktorý musí obsahovať rovnaké údaje, aké sú uvedené v správe o vývoze podľa § 28 ods. 5. Ak colný úrad vývozu19b) na daňovom území uzná iný dôkaz o ukončení prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze, oznámi túto skutočnosť vývozcovi a ukončí prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze prostredníctvom elektronického systému.14a)
§ 29
Preprava tabakových výrobkov mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely
(1)
Ak sa tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu v inom členskom štáte prepravia na daňové územie na podnikateľské účely, vzniká daňová povinnosť na daňovom území, a to dňom prevzatia tabakových výrobkov na daňovom území; na účely tohto zákona sa tabakovými výrobkami určenými na podnikateľské účely rozumie ich dodanie na iné účely ako na súkromné účely podľa § 31 ods. 1. Platiteľom dane je osoba, ktorá je príjemcom (odberateľom) tabakových výrobkov.
(2)
Príjemca (odberateľ) tabakových výrobkov je povinný pred prevzatím tabakových výrobkov podľa odseku 1
a)
oznámiť colnému úradu svoje identifikačné údaje, množstvo v príslušnej mernej jednotke, obchodný názov a presné vymedzenie tabakových výrobkov, ktoré chce odobrať a identifikačné údaje dodávateľa tabakových výrobkov,
b)
zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo odoberaných tabakových výrobkov; na zábezpeku na daň sa použije § 20 primerane.
(3)
Platiteľ dane je povinný pri vzniku daňovej povinnosti bezodkladne podať daňové priznanie colnému úradu a zaplatiť daň najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť. Platiteľ dane podľa § 13 ods. 2 pri vzniku daňovej povinnosti podá daňové priznanie a zaplatí daň najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť. Na daňové priznanie sa použije § 13 primerane.
(4)
Ak sa tabakové výrobky podľa odseku 1 prepravujú na daňové územie alebo prijímajú na daňovom území opakovane, na žiadosť príjemcu (odberateľa) môže colný úrad povoliť, aby dodávky uskutočnené v jednom zdaňovacom období boli zahrnuté do jedného daňového priznania.
(5)
Na úhradu dane je možné po dohode s colným úradom použiť zloženú zábezpeku na daň; povinnosť vyrovnať prípadné rozdiely z použitia zábezpeky na daň tým nie je dotknutá.
(6)
Ak pri preprave tabakových výrobkov na podnikateľské účely podľa odseku 1 došlo k nenávratnému zničeniu tabakových výrobkov v dôsledku nehody, havárie alebo vplyvom vyššej moci, alebo došlo pri preprave tabakových výrobkov na podnikateľské účely k stratám tabakových výrobkov, ktoré pripadajú na prirodzené úbytky tabakových výrobkov súvisiace s ich fyzikálno-chemickými vlastnosťami počas prepravy a ak sú tieto straty tabakových výrobkov alebo nenávratné zničenie tabakových výrobkov na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu, daňová povinnosť vo výške dane pripadajúcej na množstvo tabakových výrobkov, ktoré bolo uznané ako strata tabakových výrobkov alebo nenávratné zničenie tabakových výrobkov, nevzniká. Colný úrad na žiadosť vráti zábezpeku na daň zloženú podľa odseku 2 príjemcovi (odberateľovi) tabakových výrobkov vo výške dane pripadajúcej na množstvo tabakových výrobkov, ktoré bolo colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu uznané ako strata tabakových výrobkov alebo nenávratné zničenie tabakových výrobkov.
(7)
Ak daňová povinnosť nevznikne podľa odseku 1, vzniká daňová povinnosť dňom prepravenia tabakových výrobkov na daňové územie, alebo dňom použitia tabakových výrobkov na daňovom území, ak nie je známy deň prepravenia tabakových výrobkov na daňové územie. Platiteľom dane je osoba, ktorá tabakové výrobky pri prepravení na daňové územie má ako prvá v držbe, alebo ktorá tabakové výrobky ako prvá použila. Platiteľ dane je povinný do piatich pracovných dní nasledujúcich po dni vzniku daňovej povinnosti podať daňové priznanie a zaplatiť daň podľa sadzieb dane platných v deň prepravenia alebo použitia tabakových výrobkov, a to
a)
colnému úradu, ak má platiteľ dane sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
Colnému úradu Bratislava, ak platiteľ dane nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.
(8)
Ak sa majú tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území prepraviť do iného členského štátu na podnikateľské účely, musí odosielateľ (dodávateľ) vyhotoviť zjednodušený sprievodný dokument a postupovať podľa § 30.
(9)
Odosielateľ (dodávateľ) tabakových výrobkov je povinný pred uskutočnením dodávky podať colnému úradu oznámenie, v ktorom uvedie svoje identifikačné údaje, množstvo tabakových výrobkov v príslušnej mernej jednotke, obchodný názov a presné vymedzenie tabakových výrobkov, ktoré chce dodať a identifikačné údaje príjemcu (odberateľa) tabakových výrobkov; na vrátenie dane sa použije § 14 primerane.
(10)
Ak sa tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území prepravujú cez územie iného členského štátu na daňové územie, je odosielateľ (dodávateľ) tabakových výrobkov povinný oznámiť colnému úradu údaje podľa odseku 2, vyhotoviť zjednodušený sprievodný dokument a postupovať primerane podľa § 30.
(11)
Tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území prepravované do iného členského štátu na podnikateľské účely alebo tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu v inom členskom štáte prepravované na daňové územie na podnikateľské účely sa považujú za tabakové výrobky dodané na podnikateľské účely dňom prijatia týchto tabakových výrobkov príjemcom (odberateľom) tabakových výrobkov, ak sa preprava uskutočňuje so zjednodušeným sprievodným dokumentom.
(12)
Tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území alebo na území iného členského štátu dodané na paluby lietadiel alebo lodí uskutočňujúcich prepravu na daňové územie alebo na územie iného členského štátu, ktoré nie sú ponúkané na predaj na daňovom území, sa na účely tohto zákona nepovažujú za tabakové výrobky určené na podnikateľské účely na daňovom území.
(13)
Ak odberateľ tabakových výrobkov, ktorým je oprávnený príjemca, chce tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území prepravovať na účely reklamácie dodávateľovi reklamovaných tabakových výrobkov, ktorým je prevádzkovateľ daňového skladu v inom členskom štáte, môže takéto tabakové výrobky prepravovať len so zjednodušeným sprievodným dokumentom. Na zjednodušenom sprievodnom dokumente je oprávnený príjemca povinný uviesť počet kontrolných známok a ich identifikačné čísla, ak sa reklamované tabakové výrobky nachádzali v spotrebiteľskom balení a boli prepravované v rámci reklamácie na územie iného členského štátu označené kontrolnou známkou. Oprávnený príjemca pri vrátení dane postupuje primerane podľa § 14; potvrdenie správcu dane iného členského štátu o vysporiadaní dane v tomto členskom štáte sa nevyžaduje.
§ 30
Zjednodušený sprievodný dokument
(1)
Osoba, ktorá v rámci podnikania tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území dodáva do iného členského štátu na podnikateľské účely, je povinná vyhotoviť zjednodušený sprievodný dokument podľa vzoru a spôsobom uvedeným v osobitnom predpise.20) Zjednodušený sprievodný dokument sa vyhotovuje v troch dieloch. Prvý diel si ponechá odosielateľ (dodávateľ), druhý a tretí diel sprevádza prepravované tabakové výrobky. Ak odosielateľ (dodávateľ) požaduje potvrdenie príjmu tabakových výrobkov odberateľom na účely vrátenia dane, uvedie túto požiadavku v príslušnej časti zjednodušeného sprievodného dokumentu a súčasne si vyžiada potvrdenie správcu dane iného členského štátu o vysporiadaní dane odberateľom.
(2)
Ak sa tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu v inom členskom štáte prepravujú na daňové územie na podnikateľské účely, musia sa prepravovať spolu s druhým a tretím dielom zjednodušeného sprievodného dokumentu. Druhý diel si ponechá odberateľ. Odberateľ potvrdí prijatie tabakových výrobkov v príslušnej časti tretieho dielu zjednodušeného sprievodného dokumentu, ktorý bezodkladne odošle odosielateľovi (dodávateľovi). Ak to odosielateľ (dodávateľ) požaduje, odberateľ odošle odosielateľovi (dodávateľovi) aj potvrdenie o vysporiadaní dane, ktoré musí obsahovať adresu colného úradu, dátum a spôsob vysporiadania dane zložením zábezpeky na daň alebo zaplatením dane.
(3)
Za zjednodušený sprievodný dokument sa považuje aj iný doklad, ak obsahuje rovnaké náležitosti ako zjednodušený sprievodný dokument; taký doklad musí byť označený ako „Zjednodušený sprievodný dokument (tovar podliehajúci spotrebnej dani) na účely kontroly spotrebnej dane“.
(4)
Zjednodušený sprievodný dokument sa použije aj pri preprave tabakových výrobkov uvedených do daňového voľného obehu z jedného miesta na daňovom území na iné miesto na daňovom území, ak sa preprava tabakových výrobkov uskutoční cez územie jedného alebo viacerých členských štátov.
§ 31
Preprava tabakových výrobkov mimo pozastavenia dane na daňové územie na súkromné účely
(1)
Ak fyzická osoba na svoju vlastnú spotrebu (ďalej len „súkromné účely“) sama prepraví na daňové územie tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu v inom členskom štáte, z takto nadobudnutých tabakových výrobkov nevzniká daňová povinnosť na daňovom území.
(2)
Ak sa použijú tabakové výrobky podľa odseku 1 na iné ako súkromné účely, vzniká daňová povinnosť na daňovom území dňom takéhoto použitia tabakových výrobkov. Platiteľom dane je fyzická osoba, ktorá prepravila tabakové výrobky na daňové územie, pričom je povinná bezodkladne podať daňové priznanie a zaplatiť daň; na daňové priznanie sa použije § 13 primerane.
(3)
Pri posudzovaní, či sú tabakové výrobky určené na súkromné účely podľa odseku 1 alebo na podnikateľské účely podľa § 29, prihliada sa na
a)
dôvod nadobudnutia alebo držby tabakových výrobkov a predmet činnosti fyzickej osoby, ak je podnikateľom,
b)
miesto, kde sa tabakové výrobky nachádzajú, alebo spôsob, akým boli tabakové výrobky prepravené,
c)
nadobúdacie doklady týkajúce sa tabakových výrobkov,
d)
množstvo tabakových výrobkov; množstvo takto prepravovaných tabakových výrobkov je najmenej 800 kusov cigariet, 400 kusov cigariek, 200 kusov cigár alebo jeden kg tabaku.
§ 32
Zásielkový obchod
(1)
Zásielkovým obchodom sa na účely tohto zákona rozumie dodanie tabakových výrobkov osobou, ktorá v rámci podnikania tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu v inom členskom štáte, v ktorom má sídlo alebo trvalý pobyt a miesto podnikania, dodáva sama alebo prostredníctvom inej osoby na daňové územie na súkromné účely odberateľovi, ktorý nie je
a)
prevádzkovateľom daňového skladu podľa tohto zákona,
b)
oprávneným príjemcom podľa tohto zákona.
(2)
Daňová povinnosť vzniká na daňovom území odosielateľovi (dodávateľovi) dodaním tabakových výrobkov na daňové územie, pričom dodaním sa rozumie deň prevzatia tabakových výrobkov odberateľom. Platiteľom dane je odosielateľ (dodávateľ).
(3)
Zásielkový obchod možno uskutočniť, len ak odosielateľ (dodávateľ) colnému úradu príslušnému pre odberateľa uvedeného v odseku 1 pred uskutočnením dodávky
a)
oznámi svoje identifikačné údaje,
b)
oznámi identifikačné údaje odberateľa, obchodný názov a presné vymedzenie tabakového výrobku a množstvo tabakových výrobkov v príslušnej mernej jednotke, ktoré má byť odoslané (dodané),
c)
zloží zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo tabakových výrobkov, ktoré má byť odoslané (dodané).
(4)
Platiteľ dane uvedený v odseku 2 je povinný pri vzniku daňovej povinnosti vypočítať daň podľa sadzieb dane platných v deň prevzatia tabakových výrobkov, bezodkladne podať daňové priznanie colnému úradu príslušnému pre odberateľa a zaplatiť daň najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom vznikla daňová povinnosť; na daňové priznanie sa použije § 13 primerane.
(5)
Na úhradu dane podľa odseku 4 možno po dohode s colným úradom použiť zloženú zábezpeku na daň; povinnosť vyrovnať prípadné rozdiely z použitia zábezpeky na daň tým nie je dotknutá.
(6)
Na požiadanie odosielateľa (dodávateľa) môže colný úrad povoliť, aby povinnosti vo vzťahu k colnému úradu plnil splnomocnenec pre zásielkový obchod. Splnomocnencom pre zásielkový obchod môže byť len osoba so sídlom alebo trvalým pobytom na daňovom území, ktorá nesmie byť totožná s odberateľom a ktorá je daňovo spoľahlivá (§ 20 ods. 10).
(7)
Žiadosť o povolenie na zastupovanie splnomocnencom pre zásielkový obchod sa predkladá colnému úradu príslušnému pre splnomocnenca pre zásielkový obchod. Žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje odosielateľa (dodávateľa), identifikačné údaje splnomocnenca pre zásielkový obchod, obchodný názov a presné vymedzenie tabakového výrobku a množstvo tabakových výrobkov v príslušnej mernej jednotke. Prílohou žiadosti sú doklady potvrdzujúce hodnovernosť údajov uvedených v žiadosti a plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom a vyhlásenie splnomocnenca pre zásielkový obchod s úradne osvedčeným podpisom, že súhlasí so zastupovaním odosielateľa (dodávateľa).
(8)
Ak sa zásielkový obchod uskutočňuje opakovane, na žiadosť odosielateľa (dodávateľa) alebo splnomocnenca pre zásielkový obchod môže colný úrad povoliť, aby dodávky uskutočnené v jednom zdaňovacom období boli zahrnuté do jedného daňového priznania.
(9)
Na požiadanie odosielateľa (dodávateľa) alebo jeho splnomocnenca pre zásielkový obchod, colný úrad vydá potvrdenie o zaplatení dane na účely uplatnenia vrátenia dane odosielateľovi (dodávateľovi).
(10)
Colný úrad povolenie na zastupovanie splnomocnencom pre zásielkový obchod odníme, ak
a)
splnomocnenec pre zásielkový obchod nezabezpečoval dodávky tabakových výrobkov počas obdobia presahujúceho 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
b)
splnomocnenec pre zásielkový obchod porušuje povinnosti podľa tohto zákona,
c)
o to požiadal splnomocnenec pre zásielkový obchod alebo dodávateľ z iného členského štátu, v ktorého mene splnomocnenec pre zásielkový obchod zabezpečuje dodávky tabakových výrobkov.
(11)
Ak osoba so sídlom na daňovom území chce odoslať tabakové výrobky uvedené na daňovom území do daňového voľného obehu do iného členského štátu, túto skutočnosť je povinná oznámiť colnému úradu. V oznámení uvedie meno a priezvisko a adresu odberateľa, obchodný názov a presné vymedzenie tabakového výrobku a množstvo tabakových výrobkov v príslušnej mernej jednotke, ktoré chce odoslať, a deň, v ktorý sa majú tabakové výrobky odoslať. Na vrátenie dane sa použije § 14 primerane.
(12)
Ak pri dodaní tabakových výrobkov podľa odseku 1 došlo k nenávratnému zničeniu tabakových výrobkov v dôsledku nehody, havárie alebo vplyvom vyššej moci alebo došlo k stratám tabakových výrobkov, ktoré pripadajú na prirodzené úbytky tabakových výrobkov súvisiace s ich fyzikálno-chemickými vlastnosťami počas prepravy a ak sú tieto straty tabakových výrobkov alebo nenávratné zničenie tabakových výrobkov na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu, daňová povinnosť vo výške dane pripadajúcej na množstvo tabakových výrobkov, ktoré bolo uznané ako strata tabakových výrobkov alebo nenávratné zničenie tabakových výrobkov, nevzniká. Colný úrad na žiadosť vráti zábezpeku na daň zloženú podľa odseku 3 písm. c) odosielateľovi (dodávateľovi) tabakových výrobkov vo výške dane pripadajúcej na množstvo tabakových výrobkov, ktoré bolo colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu uznané ako strata tabakových výrobkov alebo nenávratné zničenie tabakových výrobkov.
§ 32a
Nezrovnalosti pri preprave tabakových výrobkov mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely alebo pri zásielkovom obchode
(1)
Nezrovnalosťou pri preprave tabakových výrobkov podľa § 29 alebo § 32 sa na účely tohto zákona rozumejú okolnosti, v ktorých dôsledku sa preprava tabakových výrobkov alebo časť prepravy tabakových výrobkov uvedených do daňového voľného obehu neukončila podľa tohto zákona.
(2)
Za nezrovnalosť pri preprave tabakových výrobkov v daňovom voľnom obehu sa na účely tohto zákona nepovažuje, ak
a)
boli tabakové výrobky pri preprave v daňovom voľnom obehu nenávratne zničené v dôsledku nehody, havárie alebo vplyvom vyššej moci a ak sú tieto straty na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu, alebo
b)
došlo pri preprave tabakových výrobkov v daňovom voľnom obehu k stratám tabakových výrobkov, ktoré pripadajú na prirodzené úbytky tabakových výrobkov počas prepravy, a ak sú tieto straty uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu.
(3)
Ak pri preprave tabakových výrobkov, ktoré boli uvedené do daňového voľného obehu v inom členskom štáte, vznikne nezrovnalosť na daňovom území, daňová povinnosť vznikne na daňovom území, a to dňom vzniku nezrovnalosti.
(4)
Ak sa pri preprave tabakových výrobkov, ktoré boli uvedené do daňového voľného obehu v inom členskom štáte, zistí nezrovnalosť a nie je možné určiť miesto vzniku nezrovnalosti, daňová povinnosť vznikne na daňovom území, a to dňom zistenia nezrovnalosti na daňovom území.
(5)
Ak sa pred uplynutím troch rokov odo dňa vzniku nezrovnalosti podľa odseku 4 zistí, že k nezrovnalosti pri preprave tabakových výrobkov, ktoré boli uvedené do daňového voľného obehu v inom členskom štáte, došlo v inom členskom štáte a v tom členskom štáte bola daň zaplatená, colný úrad daň zaplatenú na daňovom území vráti platiteľovi dane do 30 dní odo dňa predloženia dokladu o zaplatení dane v inom členskom štáte. Po uplynutí lehoty troch rokov odo dňa vzniku nezrovnalosti podľa odseku 4 nemožno vrátiť daň.
(6)
Platiteľom dane je príjemca (odberateľ) tabakových výrobkov, ktorý zložil zábezpeku na daň podľa § 29 ods. 2 písm. b), alebo odosielateľ (dodávateľ) tabakových výrobkov, ktorý zložil zábezpeku na daň podľa § 32 ods. 3 písm. c).
(7)
Ak sa pri preprave tabakových výrobkov v daňovom voľnom obehu zistí, že nezrovnalosť na daňovom území nevznikla, colný úrad zloženú zábezpeku na daň vráti príjemcovi (odberateľovi) tabakových výrobkov alebo odosielateľovi (dodávateľovi) tabakových výrobkov, ktorý zložil zábezpeku na daň na daňovom území a preukázal, že nezrovnalosť nevznikla na daňovom území.
(8)
Ak pri preprave tabakových výrobkov, ktoré boli uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území, vznikne nezrovnalosť v inom členskom štáte alebo sa zistí, že k nezrovnalosti došlo v inom členskom štáte a v tom členskom štáte bola daň zaplatená, colný úrad vráti daň z preukázateľne zdanených tabakových výrobkov na daňovom území osobe, ktorá daň zaplatila, a to do 30 dní odo dňa predloženia dokladu o zaplatení dane v inom členskom štáte.
(9)
Ak vznikla daňová povinnosť podľa odseku 3 alebo odseku 4, je platiteľ dane povinný do piatich pracovných dní nasledujúcich po dni vzniku daňovej povinnosti podať daňové priznanie, vypočítať daň podľa sadzieb dane platných v deň vzniku daňovej povinnosti a v rovnakej lehote zaplatiť daň, a to
a)
colnému úradu, ak platiteľ dane má sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
Colnému úradu Bratislava, ak platiteľ dane nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.
(10)
Na daňové priznanie sa použije § 13 primerane.
§ 33
Osobitná úprava pozastavenia dane a oslobodenia od dane
(1)
Od dane sú oslobodené tabakové výrobky predávané v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel výlučne fyzickým osobám, ktoré bezprostredne opustia územie únie alebo opustia územie únie s medzipristátím v inom členskom štáte, ak je pri medzipristátí zamedzené opustenie tranzitného priestoru.
(2)
Tabakové výrobky oslobodené od dane smú byť predané osobám uvedeným v odseku 1 až po overení, že ich bezprostredné cieľové letisko je v treťom štáte. Osoba, ktorá uskutočňuje takýto predaj, je povinná zabezpečiť, aby na predajnom doklade bolo vyznačené meno a priezvisko fyzickej osoby, číslo letu, cieľové letisko kupujúceho, obchodný názov a cena tabakových výrobkov, prípadne ostatných tovarov podliehajúcich spotrebnej dani podľa osobitného predpisu.21)
(3)
Od dane sú oslobodené aj tabakové výrobky dodávané na paluby lietadiel určené výlučne na spotrebu cestujúcimi počas letu.
(4)
Fyzickým osobám, ktorých bezprostredné cieľové letisko je v inom členskom štáte, možno predávať tabakové výrobky len za cenu s daňou. Osoba, ktorá uskutočňuje takýto predaj, je povinná zabezpečiť, aby na predajnom doklade bolo vyznačené meno a priezvisko fyzickej osoby, číslo letu, cieľové letisko kupujúceho, obchodný názov a cena tabakových výrobkov, prípadne ostatných tovarov podliehajúcich spotrebnej dani podľa osobitného predpisu.21)
(5)
Osoba, ktorá chce uskutočňovať v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel predaj tabakových výrobkov oslobodených od dane alebo zásobovať paluby lietadiel tabakovými výrobkami, je povinná požiadať colný úrad o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel (ďalej len „tranzitný daňový sklad"), pričom § 18 ods. 3 sa v tomto prípade nepoužije. Na žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu a na povolenie na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu sa použije § 19 primerane. Ak už osoba požiadala o vydanie povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu podľa osobitného predpisu,21) možno vydať jedno povolenie pre všetky tovary podliehajúce spotrebnej dani podľa osobitného predpisu.21)
(6)
Osoba podľa odseku 5 je povinná pred vydaním povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo predaných tabakových výrobkov alebo tabakových výrobkov dodaných na paluby lietadiel. Ak už požiadala osoba o vydanie povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu podľa osobitného predpisu,21) je povinná zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo predaných tovarov uvedených v povolení na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu. Na zloženie zábezpeky na daň sa použije § 20 primerane.
(7)
Colný úrad môže v povolení na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu uviesť podmienky na prevádzkovanie takéhoto skladu.
(8)
Preprava tabakových výrobkov osobe, ktorej colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu (ďalej len „prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu"), sa uskutočňuje v pozastavení dane; na postup pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane sa použijú § 21 a 22 primerane.
(9)
Prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu je povinný viesť evidenciu
a)
prijatých tabakových výrobkov,
b)
vydaných tabakových výrobkov v členení na tabakové výrobky predané
1.
oslobodené od dane,
2.
so spotrebnou daňou,
c)
stavu zásob tabakových výrobkov.
(10)
Na vedenie evidencie podľa odseku 9 sa vzťahuje § 34 ods. 4 rovnako a § 34 ods. 2 primerane.
(11)
Na zánik povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu sa použije § 19 ods. 7 až 11 primerane.
(12)
Ak sa zásoby tabakových výrobkov nepredajú alebo má uplynúť záručná lehota na spotrebu tabakových výrobkov, môže prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu tabakové výrobky s výnimkou cigariet uviesť do daňového voľného obehu na daňovom území len na základe písomného súhlasu colného úradu. Prevádzkovateľovi tranzitného daňového skladu vzniká daňová povinnosť dňom uvedenia tabakových výrobkov do daňového voľného obehu na daňovom území; na daňové priznanie a splatnosť dane sa použije § 13 ods. 1, 2, 5 a 6.
Osobitná úprava predaja tabakových výrobkov oslobodeného od dane osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodných zmlúv
§ 33a
(1)
Od dane sú oslobodené tabakové výrobky predávané v daňovom sklade na predaj tabakových výrobkov oslobodených od dane osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy, a to výlučne osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy8a) (ďalej len „zahraničný zástupca").
(2)
Na účely tohto zákona zahraničným zástupcom je
a)
diplomatická misia a konzulárny úrad so sídlom na území Slovenskej republiky s výnimkou konzulárneho úradu vedeného honorárnym konzulom,
b)
medzinárodná organizácia a jej oblastná úradovňa (ďalej len „medzinárodná organizácia") so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá je zriadená podľa medzinárodnej zmluvy,8a)
c)
diplomatický zástupca misie, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
d)
konzulárny úradník, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, s výnimkou honorárneho konzulárneho úradníka,
e)
člen administratívneho personálu a technického personálu misie, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
f)
konzulárny zamestnanec, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, s výnimkou zamestnanca konzulárneho úradu vedeného honorárnym konzulom,
g)
úradník medzinárodnej organizácie, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky, nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a je trvale pridelený na výkon úradných funkcií v Slovenskej republike.
(3)
Osoba, ktorá chce uskutočňovať predaj tabakových výrobkov oslobodených od dane zahraničným zástupcom, musí požiadať colný úrad o registráciu a o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na predaj tabakových výrobkov oslobodených od dane zahraničným zástupcom (ďalej len „daňový sklad pre zahraničných zástupcov"). Ustanovenie § 18 ods. 3 sa v tomto prípade nepoužije. Na žiadosť o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov a na toto povolenie sa použije § 19 primerane; colný úrad, ktorý vydal povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov, oznámi bezodkladne túto skutočnosť Colnému úradu Bratislava. Ak osoba už požiadala o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov podľa osobitného predpisu,21) možno vydať jedno povolenie pre všetky tovary podliehajúce spotrebným daniam podľa osobitného predpisu21) s výnimkou minerálnych olejov.
(4)
Osoba podľa odseku 3 je povinná pred vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo predaných tabakových výrobkov. Ak osoba už požiadala o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov podľa osobitného predpisu,21) je povinná zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na predpokladané priemerné mesačné množstvo predaných tovarov uvedených v povolení na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov. Na zloženie zábezpeky na daň sa použije § 20 primerane.
(5)
Colný úrad môže v povolení na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov uviesť prevádzkovo-technické podmienky prevádzkovania takéhoto skladu.
(6)
Preprava tabakových výrobkov osobe, ktorej colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov (ďalej len „prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov"), sa uskutočňuje v pozastavení dane s elektronickým dokumentom; na postup pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane sa použijú § 21 a 22 primerane.
(7)
Zahraničný zástupca, ktorý chce nakupovať tabakové výrobky oslobodené od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, je povinný požiadať Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydanie potvrdenia o postavení zahraničného zástupcu podľa odseku 2 a o splnení podmienky vzájomnosti podľa odseku 15. Ak sa zmenia údaje uvedené v potvrdení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznámi bezodkladne tieto skutočnosti Colnému úradu Bratislava. Vzor potvrdenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o postavení zahraničného zástupcu a o splnení podmienky vzájomnosti je uvedený v prílohe č. 2.
(8)
Tabakové výrobky oslobodené od dane možno predať v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov výlučne zahraničným zástupcom, a to len na základe povolenia na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov. Zahraničný zástupca musí požiadať Colný úrad Bratislava o vydanie povolenia na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov. K žiadosti o vydanie povolenia na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov žiadateľ priloží potvrdenie podľa odseku 7.
(9)
Colný úrad Bratislava vydá povolenie na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov do 15 dní odo dňa podania žiadosti o vydanie povolenia na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, v ktorom uvedie identifikačné údaje žiadateľa, jeho postavenie podľa odseku 2 a ročný limit na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, a to v rozsahu podľa odsekov 12 až 14. Prílohou k povoleniu na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov je odpisový list, ktorý sa vydáva pre jednotlivé kalendárne roky. Ak osoba už požiadala o vydanie povolenia na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov podľa osobitného predpisu,21) možno vydať jedno povolenie pre všetky tovary podliehajúce spotrebným daniam podľa osobitného predpisu,21) ktorého prílohou sú odpisové listy pre jednotlivé predmety spotrebnej dane podľa osobitného predpisu.21) Ak sa zmenia skutočnosti a údaje podľa odseku 7, Colný úrad Bratislava s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní pôvodné povolenie na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov alebo vydá nové povolenie na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov. Ak zahraničnému zástupcovi zanikne nárok nakupovať tabakové výrobky oslobodené od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, je povinný najneskôr do 15 dní odo dňa zániku tohto nároku odovzdať Colnému úradu Bratislava povolenie na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov vrátane odpisového listu.
(10)
Colný úrad Bratislava vydá povolenie na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov vrátane odpisového listu v dvoch vyhotoveniach; jedno vyhotovenie pre Colný úrad Bratislava a jedno vyhotovenie pre zahraničného zástupcu. Colný úrad Bratislava v odpisovom liste uvedie ročný limit na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, a to v rozsahu podľa odsekov 12 až 14 alebo jeho pomernú časť prislúchajúcu dĺžke obdobia zostávajúceho do konca kalendárneho roka v prípade, ak osoba iného štátu získa postavenie zahraničného zástupcu v priebehu kalendárneho roka. Pri výpočte pomernej časti ročného limitu sa zohľadňuje počet zostávajúcich kalendárnych mesiacov do konca kalendárneho roka vrátane začatých kalendárnych mesiacov. Nevyčerpaný limit alebo jeho časť je neprenosná do nasledujúceho kalendárneho roka. Zahraničný zástupca odovzdá Colnému úradu Bratislava odpisový list pre príslušný kalendárny rok do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Colný úrad Bratislava vydá odpisový list raz ročne na nasledujúci kalendárny rok na základe žiadosti zahraničného zástupcu.
(11)
Zahraničný zástupca je povinný pri každom nákupe tabakových výrobkov v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov predložiť povolenie na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov a odpisový list. Prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov zaznamená v odpisovom liste množstvo zakúpených tabakových výrobkov v kusoch alebo v kilogramoch a ponechá si kópiu povolenia na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov a kópiu odpisového listu.
(12)
Zahraničný zástupca uvedený v odseku 2 písm. a) a b) môže nakúpiť za kalendárny rok tabakové výrobky najviac v množstve 12 000 ks cigariet.
(13)
Zahraničný zástupca uvedený v odseku 2 písm. c) až f) môže nakúpiť na osobnú spotrebu za kalendárny rok tabakové výrobky najviac v týchto množstvách:
a)
vedúci misie 10 000 ks cigariet,
b)
vedúci konzulárneho úradu 10 000 ks cigariet,
c)
člen diplomatického personálu 6 000 ks cigariet,
d)
člen administratívneho a technického personálu 4 000 ks cigariet.
(14)
Zahraničný zástupca uvedený v odseku 2 písm. g) môže nakúpiť na osobnú spotrebu za kalendárny rok tabakové výrobky najviac v množstve 4 000 ks cigariet.
(15)
Povolenie na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov Colný úrad Bratislava vydá v rozsahu podľa odsekov 12 až 14 len zahraničným zástupcom tých štátov, ktoré poskytujú obdobné zvýhodnenie alebo vracajú daň občanom Slovenskej republiky, ak požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy8a) (ďalej len „slovenský zástupca"). Vzájomnosť sa nevzťahuje na medzinárodné organizácie a ich úradníkov.
(16)
Ak iný štát neposkytuje obdobné zvýhodnenie alebo nevracia daň slovenským zástupcom podľa odseku 15, neprizná sa zahraničným zástupcom tohto štátu oslobodenie od dane.
(17)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorému bolo vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podľa § 19 a ktorý chce predávať tabakové výrobky oslobodené od dane zahraničným zástupcom, musí požiadať colný úrad o doplnenie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov. V žiadosti o doplnenie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov žiadateľ uvedie údaje podľa § 19 ods. 1. Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný pred doplnením povolenia na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na predpokladané priemerné mesačné množstvo predaných tabakových výrobkov v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov. Zloženie zábezpeky na daň na tabakové výrobky predané v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 20 ods. 1 je zložená v takej výške, že pokrýva i zábezpeku na daň na tabakové výrobky, ktoré sa majú predať v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov.
(18)
Colný úrad preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje podľa odseku 17 a § 33b ods. 1 a doplní povolenie na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov do 30 dní odo dňa podania žiadosti; colný úrad, ktorý doplnil povolenie na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov, oznámi bezodkladne túto skutočnosť Colnému úradu Bratislava. Ak žiadateľ v tejto lehote nepreukáže splnenie všetkých podmienok, colný úrad ho vyzve, aby uvedené nedostatky odstránil, a doplní povolenie na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov do 15 dní odo dňa odstránenia nedostatkov.
(19)
Prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov môže dodávať slovenskému zástupcovi podľa odseku 15 tabakové výrobky v pozastavení dane s elektronickým dokumentom a osvedčením o oslobodení od spotrebnej dane,6) ktoré vydal hostiteľský štát. Na takúto prepravu tabakových výrobkov sa zábezpeka na daň nevyžaduje.
§ 33b
(1)
Prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov môže predávať tabakové výrobky oslobodené od dane výlučne zahraničným zástupcom, ktorým Colný úrad Bratislava vydal povolenie na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov. Prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov je povinný viesť evidenciu kópií povolení na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov a kópií odpisových listov a zabezpečiť
a)
skladovanie a predaj tabakových výrobkov oslobodených od dane zahraničným zástupcom výlučne v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov,
b)
vedenie evidencie, v ktorej uvedie najmä
1.
množstvo prijatých tabakových výrobkov v kusoch alebo v kilogramoch,
2.
množstvo predaných tabakových výrobkov v kusoch členené podľa zahraničných zástupcov a množstvo predaných tabakových výrobkov v kusoch alebo v kilogramoch od začiatku kalendárneho roka,
3.
stav zásob tabakových výrobkov v kusoch alebo v kilogramoch.
(2)
Na vedenie evidencie podľa odseku 1 písm. b) sa vzťahuje § 34 ods. 4 rovnako a § 34 ods. 2 a 3 primerane.
(3)
Na zánik povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov sa použije § 19 ods. 7 až 11 primerane.
Vedenie evidencií
§ 34
(1)
Prevádzkovateľ podniku na výrobu tabakových výrobkov (§ 17 ods. 1) je povinný viesť evidenciu
a)
vyrobených tabakových výrobkov,
b)
prevzatých tabakových výrobkov,
c)
tabakových výrobkov použitých na vlastnú spotrebu,
d)
vydaných tabakových výrobkov,
e)
základných surovín a materiálov, ktoré sú súčasťou tabakových výrobkov použitých pri ich výrobe,
f)
stavu zásob tabakových výrobkov a základných surovín a materiálov použitých pri výrobe tabakových výrobkov.
(2)
V evidencii uvedenej v odseku 1 musí byť podľa vymedzenia predmetu dane podľa § 4 uvedený
a)
obchodný názov, množstvo a dátum výroby tabakových výrobkov,
b)
obchodný názov, množstvo a dátum prevzatia tabakových výrobkov a identifikačné údaje dodávateľa; pri dovoze tabakových výrobkov aj dátum ich prepustenia do voľného obehu,2aa) miesto, v ktorom sa uskutočnilo colné konanie, a identifikačné údaje deklaranta,
c)
obchodný názov, množstvo, dátum a účel použitia tabakových výrobkov na vlastnú spotrebu,
d)
obchodný názov, množstvo a dátum vydania tabakových výrobkov a identifikačné údaje odberateľa; ak tabakové výrobky prevzal dopravca, na ktorého účet neboli tabakové výrobky vydané, musia byť uvedené identifikačné údaje dopravcu,
e)
obchodný názov, množstvo a dátum vývozu tabakových výrobkov, miesto uskutočnenia colného konania a identifikačné údaje deklaranta.
(3)
Vydanie tabakových výrobkov oslobodených od dane musí byť doložené kópiou povolenia na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov a kópiou odpisového listu, ak sa vydávajú tabakové výrobky oslobodené od dane podľa § 33a.
(4)
Zápisy v evidencii (odsek 1) sa musia vykonať denne, najneskôr nasledujúci pracovný deň po vzniku udalosti.
§ 35
(1)
Prevádzkovateľ skladu tabakových výrobkov, ktorý je daňovým skladom, je povinný viesť evidenciu
a)
prevzatých tabakových výrobkov,
b)
tabakových výrobkov použitých na vlastnú spotrebu,
c)
vydaných tabakových výrobkov,
d)
stavu zásob tabakových výrobkov.
(2)
Na vedenie evidencie podľa odseku 1 sa vzťahuje § 34 ods. 3 a 4 rovnako a § 34 ods. 2 primerane.
§ 37
(1)
Oprávnený príjemca je povinný viesť evidenciu
a)
prevzatých tabakových výrobkov, v členení na tabakové výrobky prijaté
1.
mimo pozastavenia dane,
2.
v pozastavení dane z iných členských štátov,
b)
vydaných tabakových výrobkov,
c)
stavu zásob tabakových výrobkov.
(2)
Na vedenie evidencie podľa odseku 1 sa vzťahuje § 34 ods. 4 rovnako a § 34 ods. 2 primerane.
§ 38
(1)
Registrovaný odosielateľ je povinný viesť evidenciu
a)
prijatých tabakových výrobkov,
b)
odoslaných tabakových výrobkov v pozastavení dane.
(2)
Odosielateľ (dodávateľ), ktorý uskutočňuje zásielkový obchod, je povinný viesť evidenciu odoslaných tabakových výrobkov do iného členského štátu.
(3)
Splnomocnenec pre zásielkový obchod je povinný viesť evidenciu tabakových výrobkov
a)
prijatých,
b)
vydaných.
(4)
Na vedenie evidencie podľa odsekov 1 až 3 sa vzťahuje § 34 ods. 4 rovnako a § 34 ods. 2 primerane.
§ 39
Daňový dozor a daňová kontrola
(1)
Colný úrad vykonáva daňový dozor, ktorým je výkon dozoru nad držbou a pohybom tabakových výrobkov, tlačou a nakladaním s kontrolnými známkami, a tiež daňovú kontrolu.22)
(2)
Daňový dozor vykonáva colný úrad, v ktorého pôsobnosti má kontrolovaný subjekt sídlo alebo trvalý pobyt alebo v ktorého pôsobnosti sa nachádza kontrolovaný dopravný prostriedok alebo kontrolované tabakové výrobky.
(3)
Colný úrad pri daňovom dozore a daňovej kontrole je oprávnený
a)
vstupovať do každej prevádzkovej budovy, miestnosti, obydlia alebo nebytového priestoru, ktorý kontrolovaný subjekt používa aj na podnikanie s tabakovými výrobkami, ako aj vstupovať do priestorov, o ktorých je známe alebo sa dá predpokladať, že sa v nich nachádzajú alebo môžu nachádzať tabakové výrobky,
b)
zisťovať stav zásob tabakových výrobkov a tovarov, ktoré sú určené alebo môžu byť použité pri výrobe tabakových výrobkov, a nariadiť vykonanie príslušnej inventúry,
c)
kontrolovať prepravné obaly a iné obaly, napríklad kontajner, debnu, škatuľu, v ktorých sa nachádzajú alebo môžu nachádzať tabakové výrobky,
d)
zastavovať vozidlá, zisťovať množstvo nimi prepravovaných tabakových výrobkov, kontrolovať prepravné doklady a kontrolu vyznačiť v týchto dokladoch,
e)
odoberať bezodplatne na náklady osoby, u ktorej colný úrad vykonáva daňový dozor, vzorky podľa písmen a) až d) v odôvodnenom množstve; colný úrad vzorku odobratú z tabakových výrobkov zabezpečených podľa osobitného predpisu22a) na účely expertízy po jej vykonaní nevráti,
f)
požadovať predloženie údajov a dokladov súvisiacich s činnosťou kontrolovaného subjektu, predloženie dokladov preukazujúcich tvrdenia kontrolovaného subjektu a všetkých dokladov uvedených v tomto zákone,
g)
zisťovať prirodzené úbytky tabakových výrobkov pri výrobe, skladovaní a preprave súvisiace s ich fyzikálno-chemickými vlastnosťami a na základe dlhodobého sledovania v trvaní najmenej 12 mesiacov určovať so súhlasom colného úradu najprípustnejšiu výšku strát tabakových výrobkov v daňových skladoch,
h)
vyzvať odberateľa kontrolných známok na predloženie nenalepených kontrolných známok, ktoré prevzal z tlačiarne, ak nastali okolnosti, na základe ktorých možno odôvodnene predpokladať, že môže dôjsť k porušeniu daňových predpisov.
(4)
Pri výkone daňového dozoru a daňovej kontroly je osoba povinná strpieť výkon oprávnení colného úradu podľa odseku 3.
(5)
Daňová kontrola sa začína spísaním zápisnice o začatí daňovej kontroly. Daňová kontrola u osôb registrovaných podľa tohto zákona sa vykoná podľa potreby, najmenej však jedenkrát do dňa zániku práva vyrubiť daň.23)
(6)
Colný úrad podľa povahy skutočností zistených pri daňovom dozore vyhotoví zápisnicu alebo úradný záznam, alebo vykoná daňovú kontrolu.
(7)
Ak colný úrad zistí, že kontrolovaný subjekt pri zdanení tabakových výrobkov alebo pri uplatnení vrátenia dane postupuje v neprospech odberateľa alebo vo svoj neprospech, upozorní na túto skutočnosť kontrolovaný subjekt.
(8)
Daňový dozor môže vykonávať aj finančné riaditeľstvo. V takom prípade sa na finančné riaditeľstvo vzťahujú ustanovenia odsekov 2 až 4, 6 a 7 primerane.
§ 40
Vedenie evidencie colným úradom a finančným riaditeľstvom
(1)
Colný úrad je povinný viesť elektronickú databázu, ktorá obsahuje register prevádzkovateľov daňových skladov, prevádzkovateľov tranzitných daňových skladov, oprávnených príjemcov, registrovaných odosielateľov, daňových skladov, ako aj evidenciu splnomocnencov pre zásielkový obchod, prevádzkovateľov daňových skladov pre zahraničných zástupcov, dovozcov tabakových výrobkov, držiteľov povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou a zoznam technologických zariadení na výrobu tabakových výrobkov.
(2)
Elektronická databáza podľa odseku 1 obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje prevádzkovateľa daňového skladu a adresu umiestnenia daňových skladov, ak nie sú totožné so sídlom alebo trvalým pobytom prevádzkovateľa daňového skladu, registračné číslo daňového skladu, dátum pridelenia a dátum zrušenia registračného čísla,
b)
identifikačné údaje oprávneného príjemcu, jeho registračné číslo, dátum pridelenia a dátum zrušenia registračného čísla,
c)
identifikačné údaje registrovaného odosielateľa, jeho registračné číslo, dátum pridelenia a dátum zrušenia registračného čísla,
d)
identifikačné údaje splnomocnenca pre zásielkový obchod,
e)
identifikačné údaje dovozcu tabakových výrobkov a jeho evidenčné číslo,
f)
obchodný názov prijímaných a skladovaných tabakových výrobkov,
g)
identifikačné údaje prevádzkovateľa daňového skladu pre zahraničných zástupcov,
h)
identifikačné údaje prevádzkovateľa tranzitného daňového skladu,
i)
identifikačné údaje držiteľa povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou,
j)
identifikačné údaje osoby, ktorej bolo vydané potvrdenie o zaevidovaní,
(3)
Finančné riaditeľstvo alebo ním poverený colný úrad je povinný viesť centrálnu elektronickú databázu, ktorá obsahuje údaje podľa odseku 2, a postupovať podľa osobitného predpisu.25)
(4)
Finančné riaditeľstvo vedie evidenciu údajov podľa § 9 ods. 10, ktoré mesačne elektronicky oznamuje ministerstvu, a to najneskôr do 15. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom prevádzkovateľ daňového skladu, oprávnený príjemca a dovozca tabakových výrobkov oznámili údaje podľa § 9 ods. 10. Finančné riaditeľstvo na základe evidencie údajov podľa § 9 ods. 10 elektronicky oznámi ministerstvu váženú priemernú cenu cigariet za predchádzajúci kalendárny rok najneskôr do 15. februára nasledujúceho roka; finančné riaditeľstvo oznamuje ministerstvu váženú priemernú cenu cigariet prepočítanú na 1 000 kusov cigariet. Vážená priemerná cena cigariet sa vypočíta ako podiel, v ktorého čitateli je súčet jednotlivých súčinov príslušnej ceny spotrebiteľského balenia cigariet a príslušného množstva spotrebiteľských balení cigariet s rovnakým počtom kusov v spotrebiteľskom balení cigariet uvedeného do daňového voľného obehu na daňovom území za príslušný kalendárny rok za túto cenu a v ktorého menovateli je celkové množsto cigariet uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území za príslušný kalendárny rok; vážená priemerná cena cigariet sa prepočíta na 1 000 kusov cigariet. Vážená priemerná cena cigariet sa zaokrúhľuje na eurocenty do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane nahor. Finančné riaditeľstvo zverejňuje váženú priemernú cenu cigariet na daňovom území za príslušný kalendárny rok na svojom webovom sídle.
(5)
Colný úrad Bratislava je povinný viesť centrálnu elektronickú databázu vydaných povolení na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, ktorá obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje zahraničných zástupcov,
b)
limity podľa § 33a ods. 12 až 14 vrátane zostávajúcich častí týchto limitov,
c)
dátum vydania povolenia na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov a
d)
dátum zrušenia povolenia na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov.
§ 41
Správne delikty
(1)
Správneho deliktu sa dopustí osoba oprávnená na podnikanie, ak
a)
predá, ponúkne na predaj, skladuje alebo prepravuje spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov, ktoré nie je označené v súlade s týmto zákonom a osobitným predpisom,25a)
b)
označí spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov falzifikátom kontrolnej známky,
c)
poruší povinnosť uvedenú v § 9b ods. 13, 14, 17, 18 a 19,
d)
nepreukáže použitie alebo znehodnotenie kontrolných známok podľa tohto zákona,
e)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia tabakových výrobkov u nej zistených, ktoré sa u nej nachádzajú alebo ktoré sa u nej nachádzali, a to bez ohľadu na to, či nakladá, alebo nakladala s tabakovými výrobkami ako s vlastnými,
f)
vyrobí tabakové výrobky bez povolenia na prevádzkovanie daňového skladu,
g)
nezloží zábezpeku na daň na prepravu tabakových výrobkov v súlade s týmto zákonom,
h)
je prevádzkovateľom tranzitného daňového skladu a predá tabakové výrobky oslobodené od dane fyzickej osobe, ktorej je povinný predať tabakové výrobky s daňou,
i)
je prevádzkovateľom daňového skladu pre zahraničných zástupcov a predá tabakové výrobky oslobodené od dane zahraničnému zástupcovi nad limit podľa § 33a ods. 12 až 14 alebo osobe, ktorej nebolo vydané povolenie na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov,
j)
poruší ustanovenie § 10 ods. 1 písm. b), c), e) alebo ods. 2,
k)
poruší ustanovenie § 10 ods. 1 písm. d),
l)
poruší ustanovenie § 23 ods. 9 písm. a),
m)
nezaplatí daň v lehote splatnosti ustanovenej týmto zákonom a colný úrad použije na úhradu dane zábezpeku na daň alebo si uplatní plnenie z bankovej záruky; uvedené sa neuplatní, ak sa postupuje podľa § 23 ods. 8, § 29 ods. 5 alebo § 32 ods. 5,
n)
sa zistí, že množstvo nenávratne zničených kontrolných známok vložených do technologického zariadenia slúžiaceho na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie cigariet presiahne za kalendárny mesiac
1.
0,5 % vrátane do 30. júna 2016,
2.
0,1 % vrátane od 1. júla 2016,
o)
nepredloží colnému úradu kontrolné známky, ktoré nepoužila v lehote podľa § 9b ods. 18, ak nejde o porušenie podľa písmena d),
p)
nevie preukázať pôvod alebo spôsob nadobudnutia tabakovej suroviny u nej zistenej, ktorá sa u nej nachádza alebo sa nachádzala, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s tabakovou surovinou ako s vlastnou.
q)
je tlačiarňou a poruší povinnosti uvedené v § 9b ods. 3 až 5,
r)
je odberateľom kontrolných známok, ktorý postupoval podľa § 9b ods. 25 a spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov nebolo vydané z daňového skladu, prepustené do voľného obehu, predané alebo inak vydané na daňovom území inej osobe,
s)
je odberateľom kontrolných známok, ktorý postupoval podľa § 9b ods. 25 a označil spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov kontrolnou známkou vyhotovenou v súlade s týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom25a) vydaným podľa § 9 ods. 14 a údaj o identifikačnom čísle kontrolnej známky, ktorou je označené spotrebiteľské balenie je iný, ako oznámil podľa všeobecne záväzného právneho predpisu8ae) vydaného podľa § 9b ods. 13, pričom spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov bolo vydané z daňového skladu, prepustené do voľného obehu, predané alebo inak vydané na daňovom území inej osobe,
t)
je odberateľom kontrolných známok a správca dane zistí v daňovom voľnom obehu predaj, ponúkanie na predaj, skladovanie alebo prepravovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov, ktoré označil kontrolnou známkou vyhotovenou v súlade s týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom25a) vydaným podľa § 9 ods. 14 a údaj o identifikačnom čísle kontrolnej známky, ktorou je označené spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov, je iný, ako oznámil podľa všeobecne záväzného právneho predpisu8ae) vydaného podľa § 9b ods. 13; colný úrad také spotrebiteľské balenia zabezpečí,3)
u)
sa zistí, že množstvo nenávratne zničených kontrolných známok vložených do technologického zariadenia slúžiaceho na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie tabaku, cigár a cigariek presiahne 0,5 % za kalendárny mesiac,
v)
nepostupovala podľa § 9b ods. 13 a neoznámila údaje podľa všeobecne záväzného právneho predpisu8ae) vydaného podľa § 9b ods. 13, ak nejde o porušenie podľa písmen r) až t),
(2)
Colný úrad uloží pokutu
a)
za správny delikt podľa odseku 1 písm. a) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo tabakových výrobkov v spotrebiteľskom balení tabakových výrobkov, ktoré nie je označené v súlade s týmto zákonom a osobitným predpisom,25a) najmenej však 331,93 eura, a také spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov zabezpečí,3)
b)
za správny delikt podľa odseku 1 písm. b) vo výške dane pripadajúcej na množstvo tabakových výrobkov v spotrebiteľskom balení tabakových výrobkov označenom falzifikátom kontrolnej známky zvýšenú o 100 %, najmenej však 1 659,69 eura, a také spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov zabezpečí,3)
c)
za správny delikt podľa odseku 1 písm. c) vo výške od 331,93 eura do 1 659,69 eura,
d)
za správny delikt podľa odseku 1 písm. d) vo výške dane pripadajúcej na množstvo tabakových výrobkov v spotrebiteľskom balení tabakových výrobkov, na ktoré boli kontrolné známky určené, najmenej však 331,93 eura,
e)
za správny delikt podľa odseku 1 písm. e) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo zistených tabakových výrobkov, najmenej však 331,93 eura, a také tabakové výrobky zabezpečí,3)
f)
za správny delikt podľa odseku 1 písm. f) vo výške dane pripadajúcej na množstvo tabakových výrobkov vyrobených bez povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, najmenej však 3 319,39 eura, a také tabakové výrobky zabezpečí,3)
g)
za správny delikt podľa odseku 1 písm. g) vo výške 20 % dane pripadajúcej na to množstvo prepravovaných tabakových výrobkov, na ktoré nebola zložená zábezpeka na daň,
h)
za správny delikt podľa odseku 1 písm. h) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo predaných tabakových výrobkov oslobodených od dane, ktoré mali byť predané s daňou, najmenej však 3 319,39 eura,
i)
za správny delikt podľa odseku 1 písm. i) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo tabakových výrobkov oslobodených od dane predaných nad limit podľa § 33a ods. 12 až 14 alebo osobe bez povolenia na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, najmenej však 3 319,39 eura,
j)
za správny delikt podľa odseku 1 písm. j) 50 eur, a ak ide o opakované porušenie 200 eur,
k)
za správny delikt podľa odseku 1 písm. k) vo výške rozdielu dane zisteného colným úradom, najmenej však 50 eur, a ak ide o opakované porušenie najmenej 200 eur,
l)
za správny delikt podľa odseku 1 písm. l) 66,38 eura,
m)
podľa odseku 1 písm. m) vo výške 20 % z čiastky, ktorá bola použitá zo zábezpeky na daň na úhradu dane, najmenej však 100 eur,
n)
za správny delikt podľa odseku 1 písm. n), o) a u) 1,35 eura za každú kontrolnú známku, najmenej však 20 eur,
o)
za správny delikt podľa odseku 1 písm. p) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo zistenej tabakovej suroviny, najmenej však 330 eur, a takú tabakovú surovinu zabezpečí,3)
p)
za správny delikt podľa odseku 1 písm. q) od 10 000 eur do 50 000 eur,
q)
za správny delikt podľa odseku 1 písm. r) 20 eur,
r)
za správny delikt podľa odseku 1 písm. s) od 100 eur do 300 eur,
s)
za správny delikt podľa odseku 1 písm. t) od 350 eur do 500 eur,
t)
za správny delikt podľa odseku 1 písm. v) od 550 eur do 5 000 eur.
(3)
Pri určovaní výšky pokuty podľa odseku 2 písm. c) prihliadne colný úrad na závažnosť, dĺžku trvania a následky protiprávneho stavu.
(4)
Na účel výpočtu dane podľa odseku 2 písm. a) a e) základom dane pri cigaretách, ktoré nie sú označené kontrolnou známkou a ktoré sa nedodávajú pod rovnakým obchodným názvom na daňové územie, je počet kusov cigariet v takomto spotrebiteľskom balení cigariet a vážená priemerná cena cigariet (§ 40 ods. 4) prepočítaná na počet kusov cigariet v takomto spotrebiteľskom balení cigariet.
(5)
Tabakové výrobky, ktoré colný úrad zabezpečí a ktoré sa dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o prepadnutí tabakových výrobkov stanú majetkom štátu,3) je colný úrad povinný zničiť. Na postup pri ničení tabakových výrobkov sa primerane použije osobitný predpis.25b)
(6)
Pokutu nemožno uložiť, ak uplynulo päť rokov od konca roka, v ktorom došlo k porušeniu tohto zákona.
(7)
Ak osoba oprávnená na podnikanie predá, ponúkne na predaj, skladuje alebo prepravuje spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov označené kontrolnými známkami, ktoré nie sú falzifikátom, a ak sa preukáže, že tieto kontrolné známky boli vydané podľa § 9b ods. 7, ustanovenie odseku 1 písm. a) sa nepoužije.
(8)
Pokutu podľa odseku 2 písm. p) uloží Colný úrad Banská Bystrica.
§ 41a
Priestupky
(1)
Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ktorá nie je oprávnená na podnikanie, ak
a)
predá, ponúkne na predaj, skladuje alebo prepravuje spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov, ktoré nie je označené v súlade s týmto zákonom a osobitným predpisom,25a)
b)
označí spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov falzifikátom kontrolnej známky,
c)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia tabakových výrobkov u nej zistených, ktoré sa u nej nachádzajú alebo ktoré sa u nej nachádzali, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s tabakovými výrobkami ako s vlastnými,
d)
použije tabakové výrobky oslobodené od dane podľa § 7 písm. f) alebo § 8 ods. 2 na iný ako určený účel,
e)
nevie preukázať pôvod alebo spôsob nadobudnutia tabakovej suroviny u nej zistenej, ktorá sa u nej nachádza alebo sa nachádzala, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s tabakovou surovinou ako s vlastnou.
(2)
Colný úrad uloží pokutu
a)
za priestupok podľa odseku 1 písm. a) do 33 193,91 eura, najmenej však 66,38 eura, a také spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov zabezpečí,3)
b)
za priestupok podľa odseku 1 písm. b) vo výške dane pripadajúcej na množstvo tabakových výrobkov v spotrebiteľskom balení tabakových výrobkov označenom falzifikátom kontrolnej známky zvýšenú o 100 %, najmenej však 1 659,69 eura, a také spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov zabezpečí,3)
c)
za priestupok podľa odseku 1 písm. c) do 33 193,91 eura, najmenej však 66,38 eura, a také tabakové výrobky zabezpečí,3)
d)
za priestupok podľa odseku 1 písm. d) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo tabakových výrobkov oslobodených od dane podľa § 7 písm. f) alebo § 8 ods. 2 použitých na iný ako určený účel, najmenej však 165,96 eura,
e)
za priestupok podľa odseku 1 písm. e) do 33 000 eur, najmenej však 66 eur, a takú tabakovú surovinu zabezpečí.3)
(3)
Pri určovaní výšky pokuty podľa odseku 2 písm. a) a c) prihliadne colný úrad na závažnosť, dĺžku trvania a následky protiprávneho stavu.
(4)
Na účel výpočtu dane podľa odseku 2 písm. b) a d) základom dane pri cigaretách, ktoré nie sú označené kontrolnou známkou a ktoré sa nedodávajú pod rovnakým obchodným názvom na daňové územie, je počet kusov cigariet v takomto spotrebiteľskom balení cigariet a vážená priemerná cena cigariet (§ 40 ods. 4) prepočítaná na počet kusov cigariet v takomto spotrebiteľskom balení cigariet.
(5)
Tabakové výrobky, ktoré colný úrad zabezpečí a ktoré sa dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o prepadnutí tabakových výrobkov stanú majetkom štátu,3) je colný úrad povinný zničiť. Na postup pri ničení tabakových výrobkov sa primerane použije osobitný predpis.25b)
(6)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) a c) môže colný úrad uložiť pokutu v blokovom konaní do výšky 165,96 eura. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.25c)
(7)
Ak fyzická osoba, ktorá nie je oprávnená na podnikanie predá, ponúkne na predaj, skladuje alebo prepravuje spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov označené kontrolnými známkami, ktoré nie sú falzifikátom, a ak sa preukáže, že tieto kontrolné známky boli vydané podľa § 9b ods. 7, ustanovenie odseku 1 písm. a) sa nepoužije.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 42
(1)
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 1.
(2)
Na správu dane sa použije osobitný predpis,14aa) ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Na postup colného úradu pri zaradení do evidencie podľa § 9a a 19a sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu o registračnom konaní.25d)
(4)
Žiadateľ, ktorý je už registrovaný alebo evidovaný podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov25e) a ktorý žiada o ďalšiu registráciu alebo zaradenie do evidencie podľa tohto zákona, nepredkladá colnému úradu k ďalšej žiadosti o registráciu alebo o zaradenie do evidencie prílohy, ktoré už boli predložené podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu25e) a ktoré sú ku dňu podania tejto žiadosti platné, aktuálne a použiteľné na právne úkony.
(5)
Proti rozhodnutiu colného úradu vydanému podľa § 19 ods. 8, 9 a ods. 10 písm. a) a d), § 23 ods. 15, 16 a ods. 17 písm. a) a d), § 24 ods. 6 a § 33 ods. 11 nemožno podať odvolanie.
(6)
Odvolanie proti rozhodnutiu colného úradu vydanému podľa § 19a ods. 15, § 20 ods. 12, § 21 ods. 2, § 22 ods. 10, § 26 ods. 10 a § 32 ods. 8 a 10 nemá odkladný účinok.
§ 43
(1)
Podľa doterajších predpisov sa posudzujú všetky práva a povinnosti v nich uvedené, ktoré vznikli do 30. apríla 2004 a až do uplynutia všetky lehoty, ktoré začali plynúť pred 1. májom 2004, ako aj na ne nadväzujúce lehoty, pričom správu spotrebnej dane z tabaku a tabakových výrobkov vykonávajú podľa doterajších predpisov doterajší správcovia tejto dane.
(2)
Ak tento zákon neustanovuje inak, daň podľa tohto zákona sa vzťahuje na tabakové výrobky, ktoré boli uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území alebo dovezené na daňové územie, alebo vyvezené z daňového územia od 1. mája 2004.
§ 44
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce od 1. mája 2004 prevádzkovať daňový sklad podľa tohto zákona, musí písomne požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, pričom žiadosť o registráciu a vydanie tohto povolenia musí byť doručená colnému úradu najneskôr do 31. marca 2004. Žiadosť musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa,
c)
identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak bolo žiadateľovi pridelené,
d)
obchodný názov a presné vymedzenie tabakového výrobku vyrábaného, spracúvaného, prijímaného, skladovaného a odosielaného (§ 4 ods. 2),
e)
predpokladaný ročný objem výroby a predaja tabakových výrobkov v príslušnej mernej jednotke, ak ide o podnik na výrobu tabakových výrobkov, alebo predpokladaný ročný objem skladovania a predaja tabakových výrobkov v príslušnej mernej jednotke, ak ide o sklad tabakových výrobkov.
(2)
Prílohami k žiadosti sú
a)
výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní, alebo jeho osvedčená kópia, alebo doklad preukazujúci, že právnická osoba nie je zriadená alebo založená na podnikateľské účely, nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia,
b)
technická dokumentácia, stručný opis činnosti a opis výrobných a skladovacích priestorov s pripojeným náčrtom, spôsob zabezpečenia tabakových výrobkov pred neoprávneným vniknutím do týchto priestorov a spôsob zabezpečenia tabakových výrobkov pred neoprávneným použitím,
c)
technologický opis postupu výroby, zoznam spracúvaných základných surovín a materiálov, ktoré sú súčasťou tabakového výrobku, a zoznam výrobkov, ktoré majú byť vyrobené,
d)
účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie, ak žiadateľ bol povinný účtovnú závierku vypracovať a ak žiadateľ podlieha povinnosti overovania účtovnej závierky audítorom, účtovná závierka overená audítorom podľa osobitného predpisu,12) ako aj forma vedenia účtovníctva,
e)
potvrdenie daňového úradu o splnení podmienok uvedených v odseku 4 písm. b) a potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne o splnení podmienok uvedených v odseku 4 písm. c),
f)
zoznam členských štátov, do ktorých žiadateľ predpokladá dodávať (zasielať) tabakové výrobky v pozastavení dane; tento zoznam môže byť na požiadanie poskytnutý členským štátom určenia.
(3)
Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti a v prílohách k nej.
(4)
Žiadateľ musí spĺňať aj tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,8)
b)
colný úrad ani daňový úrad
1.
voči nemu nemá pohľadávky po lehote splatnosti,
2.
voči osobe s ním personálne prepojenej alebo majetkovo prepojenej nemá pohľadávky na dani po lehote splatnosti, ani v priebehu desiatich rokov pred dňom podania žiadosti nemal voči osobe, ktorá zanikla a ktorá by sa považovala za osobu personálne prepojenú alebo majetkovo prepojenú so žiadateľom, pohľadávky na dani, ktoré do zániku tejto osoby neboli uspokojené; to sa vzťahuje aj na pohľadávky na dani, ktoré boli postúpené na tretiu osobu podľa osobitných predpisov,13)
c)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného podľa osobitných predpisov,7)
d)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
e)
nie je v likvidácii, ani na neho nebol právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, alebo potvrdené nútené vyrovnanie.
(5)
Žiadateľ pred vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu je povinný zložiť zábezpeku na daň (§ 20). Ak nie je ohrozená vymožiteľnosť dane alebo vybratie dane, môže žiadateľ písomne požiadať colný úrad o upustenie od zloženia zábezpeky na daň
a)
úplne, ak žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odseku 4 po dobu najmenej 24 predchádzajúcich, po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu,
b)
čiastočne vo výške 50 %, ak žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odseku 4 po dobu najmenej 12 predchádzajúcich, po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu.
(6)
Colný úrad preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje podľa odsekov 1 až 5, a ak sú skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky na registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu (§ 16 a 18), colný úrad mu pridelí registračné číslo, vydá osvedčenie o registrácii a povolenie na prevádzkovanie daňového skladu a rozhodne o zábezpeke na daň.
(7)
Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 1, ktorej colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie daňového skladu s platnosťou od 1. mája 2004, je povinná za účasti daňového úradu a colného úradu vykonať v súlade s osobitným predpisom26) inventarizáciu zásob tabakových výrobkov do 30. apríla 2004 podľa stavu k 30. aprílu 2004 v členení podľa § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení platnom k 30. aprílu 2004, a to osobitne zo zásob tabakových výrobkov, ktoré má v súlade s doterajšími predpismi
a)
s daňou,
b)
bez dane.
(8)
Prevádzkovateľ daňového skladu môže uplatniť vrátenie dane zo zásob podľa odseku 7 písm. a) iba v samostatnom daňovom priznaní, ktoré podá colnému úradu do 25. mája 2004, ak má doklady potvrdzujúce výšku zaplatenej dane. Prílohou samostatného daňového priznania je zápisnica z inventarizácie. Colný úrad vráti daň do 30 dní od dátumu doručenia samostatného daňového priznania. Ak je v samostatnom daňovom priznaní uplatnené vrátenie dane v nesprávnej výške, colný úrad uloží sankcie podľa doterajšieho predpisu. Ak prevádzkovateľ daňového skladu uvedený v odseku 7 mal k 30. aprílu 2004 zásoby tabakových výrobkov podľa odseku 7 písm. a) a nepodal samostatné daňové priznanie do 25. mája 2004, tieto zásoby sa od 1. mája 2004 považujú za tabakové výrobky v pozastavení dane.
(9)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť od 1. mája 2004 oprávneným príjemcom podľa tohto zákona (§ 23 ods. 1), musí písomne požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane, pričom žiadosť o registráciu a vydanie tohto povolenia musí byť doručená colnému úradu najneskôr do 31. marca 2004. Na obsah žiadosti sa vzťahuje odsek 1 primerane. Prílohami žiadosti sú výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní, alebo jeho osvedčená kópia a čestné vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienky uvedené v odseku 4.
(10)
Žiadateľ uvedený v odseku 9 pred vydaním povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane je povinný zložiť zábezpeku na daň (§ 20).
(11)
Colný úrad pred vykonaním registrácie preverí u žiadateľa uvedeného v odseku 9 skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách, a ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad mu pridelí registračné číslo, vydá osvedčenie o registrácii a povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane.
(12)
Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 9, ktorej colný úrad vydal povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane s platnosťou od 1. mája 2004 a má zásoby tabakových výrobkov, je povinná vykonať v súlade s osobitným predpisom26) inventarizáciu týchto zásob do 30. apríla 2004 podľa stavu k 30. aprílu 2004 v členení podľa § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení platnom k 30. aprílu 2004, a to osobitne zo zásob tabakových výrobkov, ktoré má v súlade s doterajšími predpismi
a)
s daňou,
b)
bez dane.
(13)
Oprávnený príjemca zo zásob podľa odseku 12 písm. b) je povinný podať colnému úradu samostatné daňové priznanie do 25. mája 2004, priznať daň podľa sadzby dane platnej od 1. mája 2004 a do 25. mája 2004 zaplatiť daň.
(14)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť od 1. mája 2004 daňovým splnomocnencom (§ 24 ods. 1), musí písomne požiadať colné riaditeľstvo o registráciu, pričom žiadosť musí byť doručená colnému riaditeľstvu do 31. marca 2004. Colné riaditeľstvo určí colný úrad príslušný na vykonanie registrácie. Žiadosť o registráciu daňového splnomocnenca musí byť doložená plnomocenstvom udeleným písomne s úradne osvedčeným podpisom a vyhlásenie daňového splnomocnenca s úradne osvedčeným podpisom, že súhlasí so zastupovaním odosielateľa (dodávateľa). Na predloženie tejto žiadosti a registráciu daňového splnomocnenca sa použije odsek 9 a 11 primerane.
(15)
Právnická osoba alebo fyzická osoba neuvedená v odsekoch 1, 9 a 14, ktorá chce od 1. mája 2004 dovážať spotrebiteľské balenie cigariet z územia tretích štátov, musí písomne požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie dovozcov tabakových výrobkov najneskôr do 31. marca 2004. Žiadosť o zaradenie do tejto evidencie musí obsahovať identifikačné údaje žiadateľa, daňové identifikačné číslo, obchodný názov spotrebiteľského balenia cigariet a predpokladané ročné množstvo dovážaných cigariet.
(16)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce od 1. mája 2004 uvádzať spotrebiteľské balenie cigariet do daňového voľného obehu na daňovom území, je povinná požiadať o vydanie registračného odberného čísla
a)
súčasne so žiadosťou o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu podľa odseku 1, alebo
b)
súčasne so žiadosťou o registráciu a vydanie povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu podľa odseku 9, alebo
c)
súčasne so žiadosťou o registráciu daňového splnomocnenca, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu podľa odseku 14, alebo
d)
po zaradení do evidencie dovozcov tabakových výrobkov, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu podľa odseku 15.
(17)
Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 15 v žiadosti o pridelenie registračného odberného čísla uvedie svoje identifikačné údaje žiadateľa a predloží potvrdenie colného úradu o jeho zaradení do evidencie dovozcov tabakových výrobkov.
(18)
Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 16 po pridelení registračného odberného čísla uzatvorí s právnickou osobou alebo fyzickou osobou uvedenou v odseku 20 písomnú zmluvu o vyhotovení kontrolných známok, ktorej kópiu predloží do 15 dní colnému úradu, a požiada colný úrad o vydanie poukazu na odber kontrolných známok. Daňový splnomocnenec podľa odseku 14 a právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 15 pred vydaním poukazu na odber kontrolných známok je povinná zložiť zábezpeku na daň vkladom peňažných prostriedkov na účet colného úradu [§ 20 ods. 4 písm. a)].
(19)
Žiadosť o vydanie odberného poukazu musí obsahovať identifikačné údaje žiadateľa, registračné odberné číslo žiadateľa, počet kusov kontrolných známok podľa ceny cigariet, počtu kusov cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet a dĺžky jednej cigarety. Žiadateľ zároveň zašle colnému úradu najneskôr s predložením žiadosti o vydanie prvého poukazu na odber kontrolných známok zoznam cigariet uvádzaných do daňového voľného obehu, v ktorom uvedie cenu cigariet s dátumom uvedenia do daňového voľného obehu za túto cenu, obchodný názov cigariet, počet kusov cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet, dĺžku jednej cigarety, krajinu pôvodu cigariet a identifikačné údaje výrobcu cigariet, ak nejde o výrobcu cigariet na daňovom území.
(20)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je oprávnená vyhotovovať kontrolné známky podľa doterajších predpisov, môže vyhotovovať kontrolné známky podľa tohto zákona najneskôr do 31. júla 2004. Táto právnická osoba alebo fyzická osoba je povinná pred distribúciou kontrolných známok predložiť colnému riaditeľstvu vzorový výtlačok (specimen) vyhotovený v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 9 ods. 32. Vzorový výtlačok kontrolnej známky (specimen) je právnická osoba alebo fyzická osoba povinná predložiť aj pred každou zmenou prvkov a údajov kontrolnej známky.
(21)
Ak sa má spotrebiteľské balenie cigariet uvádzať do daňového voľného obehu po 1. máji 2004, musí byť označené kontrolnou známkou podľa tohto zákona (§ 9) s výnimkou uvedenou v odseku 24.
(22)
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa doterajších predpisov je zakázané vyskladniť po 30. apríli 2004.
(23)
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa doterajších predpisov možno predávať najneskôr 30. septembra 2004. Po tomto dátume sa bude takto označené spotrebiteľské balenie cigariet považovať za neoznačené.
(24)
Od 1. mája 2004 do 31. júla 2004 možno uvádzať do daňového voľného obehu spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa doterajších predpisov, ak je vo voľnom poli kontrolnej známky uvedená cena cigariet. Takéto kontrolné známky môže vyhotovovať právnická alebo fyzická osoba oprávnená vyhotovovať kontrolné známky podľa doterajších predpisov, najneskôr však do 31. júla 2004.
(25)
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa odseku 24 sa považuje za označené podľa tohto zákona do 31. decembra 2004. Po tomto dátume sa bude takto označené spotrebiteľské balenie cigariet považovať za neoznačené.
(26)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá bola odberateľom kontrolných známok podľa doterajších predpisov, zúčtuje použitie kontrolných známok podľa stavu k 31. júlu 2004 podľa doterajších predpisov s Daňovým riaditeľstvom Slovenskej republiky (ďalej len „daňové riaditeľstvo“) v lehote do 25. augusta 2004. Na zúčtovanie kontrolných známok sa použijú ustanovenia § 9 tohto zákona primerane. Nepoužité kontrolné známky bez uvedenej ceny zničí odberateľ kontrolných známok pod dozorom daňového riaditeľstva alebo ním povereného daňového úradu do piatich dní od dátumu skutočného zúčtovania. O zničení kontrolných známok vyhotoví daňové riaditeľstvo alebo ním poverený daňový úrad úradný záznam.
(27)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej k 1. máju 2004 nebolo vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu alebo povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane a má zásoby tabakových výrobkov, je povinná vykonať v súlade s osobitným predpisom26) inventarizáciu týchto zásob do 30. apríla 2004 podľa stavu k 30. aprílu 2004 v členení podľa § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení platnom k 30. aprílu 2004, a to osobitne zo zásob tabakových výrobkov, ktoré má v súlade s doterajšími predpismi
a)
s daňou,
b)
bez dane.
(28)
Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 27 zo zásob podľa odseku 27 písm. b) je povinná podať colnému úradu samostatné daňové priznanie do 25. mája 2004, priznať daň podľa sadzby dane platnej od 1. mája 2004 a v rovnakej lehote zaplatiť daň.
(29)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe uvedenej v odseku 27, ktorá predložila žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu alebo povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane, ale konanie o tejto žiadosti nebolo k 1. máju 2004 ukončené, colný úrad určí dátum, ku ktorému má vykonať novú inventarizáciu pred vydaním príslušného povolenia; takáto žiadosť sa posúdi, ako keby bola podaná po 30. apríli 2004.
(30)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe uvedenej v odseku 27, ktorá má k 30. aprílu 2004 zásoby tabakových výrobkov za cenu bez dane a nepredložila colnému úradu samostatné daňové priznanie do 25. mája 2004, daň určí colný úrad a uloží pokutu vo výške určenej dane.
(31)
Ak boli tabakové výrobky dopravené do tuzemska zo štátu, ktorý je od 1. mája 2004 členským štátom, a k 30. aprílu 2004 sa nachádzajú v colných režimoch s výnimkou colného režimu tranzit a tie neboli ukončené, také tabakové výrobky sa považujú za tabakové výrobky v pozastavení dane. Ak také tabakové výrobky nie sú dopravené do daňového skladu, vzniká daňová povinnosť na daňovom území dňom uvedenia tabakových výrobkov do daňového voľného obehu.
(32)
Ak sa majú tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu v inom členskom štáte prepraviť na daňové územie na podnikateľské účely podľa § 29 a preprava tabakových výrobkov bude ukončená po nadobudnutí účinnosti tohto zákona, uplatnia sa ustanovenia tohto zákona primerane.
(33)
Na doloženie prepravy tabakových výrobkov oslobodených od dane na územie iného členského štátu slovenským zástupcom (§ 15 ods. 3) a ozbrojenými silami Slovenskej republiky na použitie v rámci aktivít podľa medzinárodnej zmluvy sa môže použiť osvedčenie o oslobodení od spotrebnej dane vytlačené podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3.
(34)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bolo vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu s platnosťou od 1. mája 2004 a chce prepravovať tabakové výrobky v pozastavení dane, môže použiť sprievodný dokument vytlačený podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 4, ak nepoužije dokument podľa právneho predpisu únie.15)
(35)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podľa tohto zákona oprávnená od 1. mája 2004 tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území prepravovať do iného členského štátu na podnikateľské účely (§ 29), môže použiť zjednodušený sprievodný dokument vytlačený podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 5, ak nepoužije dokument podľa právneho predpisu únie.20)
(36)
Na konanie colného úradu podľa odsekov 1 až 35 sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu,19) ak tento zákon neustanovuje inak. Colný úrad rozhodne o žiadosti podľa odsekov 6, 11 a 14 do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby uvedenej v odsekoch 1, 9 a 14. Ak žiadateľ uvedený v odsekoch 1, 9 a 14 nepreukáže v tejto lehote splnenie všetkých podmienok, colný úrad vyzve žiadateľa uvedeného v odsekoch 1, 9 a 14, aby nedostatky odstránil, a rozhodne o žiadosti podľa odsekov 6, 11 a 14 v lehote do 15 dní odo dňa odstránenia nedostatkov.
(37)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenie cigariet a ktorá má v držbe spotrebiteľské balenie cigariet uvedené v odseku 23, ktoré nepredala do 30. septembra 2004, je povinná do 31. decembra 2004 oznámiť colnému úradu množstvo takto označených spotrebiteľských balení cigariet a požiadať colný úrad o ich zničenie; colný úrad zničí tieto spotrebiteľské balenia cigariet. Ustanovenia § 41 ods. 5 tohto zákona sa v prípade postupu podľa tohto odseku nepoužijú.
§ 44a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2004
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bolo vydané povolenie na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu podľa znenia účinného k 31. októbru 2004, môže prevádzkovať tranzitný daňový sklad podľa predpisov účinných k 1. novembru 2004; podmienky a povinnosti na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu prispôsobí podľa predpisov účinných od 1. novembra 2004 najneskôr do 31. decembra 2004.
§ 44b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2005
(1)
Zahraničný zástupca môže požiadať o vrátenie dane podľa § 15 ods. 10 a 11 zákona v znení účinnom k 31. decembru 2004 najneskôr do 25. januára 2005, inak možnosť vrátenia dane zaniká. Na vrátenie dane sa uplatní ustanovenie § 15 ods. 13 zákona v znení účinnom k 31. decembru 2004.
(2)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce od 1. januára 2005 prevádzkovať daňový sklad pre zahraničných zástupcov podľa zákona v znení účinnom od 1. januára 2005, je povinná písomne požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov, pričom žiadosť o registráciu a o vydanie tohto povolenia musí podať colnému úradu najneskôr do 15. decembra 2004. Na žiadosť o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov a na toto povolenie sa použije § 19 primerane.
(3)
Colný úrad preverí u žiadateľa podľa odseku 2 skutočnosti a údaje podľa odsekov 2 a 12 a vydá žiadateľovi povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov do desiatich dní odo dňa podania žiadosti; colný úrad, ktorý vydal povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov, oznámi bezodkladne túto skutočnosť Colnému úradu Bratislava. Ak žiadateľ v tejto lehote nepreukáže splnenie všetkých podmienok, colný úrad vyzve žiadateľa, aby uvedené nedostatky odstránil, a vydá povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov do piatich dní odo dňa odstránenia nedostatkov.
(4)
Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 je povinná pred vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo predaných tabakových výrobkov. Ak právnická osoba alebo fyzická osoba už požiadala o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov podľa osobitného predpisu,21) je povinná zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na predpokladané priemerné mesačné množstvo predaných tovarov uvedených v povolení na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov. Na zloženie zábezpeky na daň sa použije § 20 primerane.
(5)
Zahraničný zástupca, ktorý chce od 1. januára 2005 nakupovať tabakové výrobky oslobodené od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov podľa zákona v znení účinnom od 1. januára 2005, je povinný najneskôr do 10. decembra 2004 požiadať Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydanie potvrdenia o postavení zahraničného zástupcu podľa § 33a ods. 2 a o splnení podmienky vzájomnosti podľa § 33a ods. 15. Vzor potvrdenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o postavení zahraničného zástupcu a o splnení podmienky vzájomnosti je uvedený v prílohe č. 2.
(6)
Zahraničný zástupca podľa odseku 5 musí písomne požiadať Colný úrad Bratislava o vydanie povolenia na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, pričom žiadosť o vydanie povolenia na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov musí podať Colnému úradu Bratislava najneskôr do 20. decembra 2004. K žiadosti o vydanie povolenia na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov žiadateľ priloží potvrdenie podľa odseku 5.
(7)
Colný úrad Bratislava vydá povolenie na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov do desiatich dní odo dňa podania žiadosti o vydanie povolenia na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, v ktorom uvedie identifikačné údaje žiadateľa, jeho postavenie podľa § 33a ods. 2, splnenie podmienky podľa § 33a ods. 15 a ročný limit na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, a to v rozsahu podľa § 33a ods. 12 až 14. Prílohou k povoleniu na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov je odpisový list na rok 2005. Ak právnická osoba alebo fyzická osoba už požiadala o vydanie povolenia na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov podľa osobitného predpisu,21) možno vydať jedno povolenie pre všetky tovary podliehajúce spotrebným daniam podľa osobitného predpisu,21) ktorého prílohou sú odpisové listy pre jednotlivé predmety spotrebnej dane podľa osobitného predpisu.21)
(8)
Colný úrad Bratislava vydá povolenie na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov vrátane odpisového listu v dvoch vyhotoveniach; jedno vyhotovenie pre Colný úrad Bratislava a jedno vyhotovenie pre zahraničného zástupcu. Colný úrad Bratislava v odpisovom liste uvedie ročný limit na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov v rozsahu podľa § 33a ods. 12 až 14.
(9)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorému bolo vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podľa § 19 a ktorý chce od 1. januára 2005 predávať tabakové výrobky oslobodené od dane zahraničným zástupcom, musí písomne požiadať colný úrad o doplnenie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov podľa zákona v znení účinnom od 1. januára 2005. V žiadosti o doplnenie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov žiadateľ uvedie údaje podľa § 19 ods. 1, pričom žiadosť o doplnenie tohto povolenia musí podať colnému úradu najneskôr do 15. decembra 2004. Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný pred doplnením povolenia na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo predaných tabakových výrobkov v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov. Zloženie zábezpeky na daň na tabakové výrobky predané v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 20 ods. 1 je zložená v takej výške, že pokrýva i zábezpeku na daň na tabakové výrobky, ktoré sa majú predať v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov.
(10)
Colný úrad preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje podľa odsekov 9 a 12 a doplní povolenie na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov do desiatich dní odo dňa podania žiadosti; colný úrad, ktorý doplnil povolenie na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov, oznámi bezodkladne túto skutočnosť Colnému úradu Bratislava. Ak žiadateľ v tejto lehote nepreukáže splnenie všetkých podmienok, colný úrad vyzve žiadateľa, aby uvedené nedostatky odstránil, a doplní povolenie na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov do piatich dní odo dňa odstránenia nedostatkov.
(11)
Colný úrad môže v povolení na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov uviesť prevádzkovo-technické podmienky prevádzkovania takéhoto skladu.
(12)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce prevádzkovať daňový sklad pre zahraničných zástupcov, je povinná zabezpečiť skladovanie a predaj tabakových výrobkov oslobodených od dane zahraničným zástupcom v daňovom sklade určenom výlučne na predaj pre zahraničných zástupcov.
§ 44c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2006
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je užívateľským podnikom podľa § 8 zákona v znení účinnom k 31. decembru 2005, sa považuje za zaradenú do evidencie užívateľských podnikov podľa § 8 zákona v znení účinnom od 1. januára 2006. Odberný poukaz vydaný podľa ustanovení zákona v znení účinnom k 31. decembru 2005 sa považuje za odberný poukaz vydaný podľa ustanovení zákona v znení platnom od 1. januára 2006 až do dňa ukončenia doby platnosti odberného poukazu.
(2)
Konanie o uložení pokuty právoplatne neukončené k 31. decembru 2005 sa dokončí podľa ustanovení zákona v znení účinnom od 1. januára 2006 a na pokuty sa vzťahuje § 41 zákona v znení účinnom od 1. januára 2006.
§ 44d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2008
(1)
Konanie o uložení pokuty právoplatne neukončené k 31. decembru 2007 sa ukončí podľa ustanovení zákona v znení účinnom od 1. januára 2008 a na pokuty sa vzťahuje § 41 a 41a zákona v znení účinnom od 1. januára 2008, ak je to pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu priaznivejšie.
(2)
Užívateľský podnik podľa § 8 zákona v znení účinnom do 31. decembra 2007, ktorý má v držbe denaturované tabakové výrobky oslobodené od dane, a prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý má v držbe denaturované tabakové výrobky v pozastavení dane, je povinný najneskôr do 31. januára 2008 oznámiť colnému úradu množstvo denaturovaných tabakových výrobkov v kilogramoch, ktoré mal v držbe k 15. januáru 2008.
(3)
Denaturované tabakové výrobky oslobodené od dane možno uvádzať do daňového voľného obehu najneskôr do 30. apríla 2008. Colný úrad odníme odberný poukaz užívateľskému podniku podľa odseku 2 k 30. aprílu 2008.
(4)
Denaturované tabakové výrobky oslobodené od dane môže užívateľský podnik podľa odseku 2 používať najneskôr do 31. júla 2008. Colný úrad vyradí užívateľský podnik podľa odseku 2 z evidencie užívateľských podnikov k 31. júlu 2008.
§ 44e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2009
(1)
Ak sa má spotrebiteľské balenie cigariet uvádzať do daňového voľného obehu od 1. februára 2009, musí byť označené kontrolnou známkou, na ktorej bude uvedený znak, ktorým je veľké písmeno “B„, označujúci platnosť sadzby dane z cigariet účinnú od 1. februára 2009, pričom registračné odberné číslo a cena cigariet musia byť uvedené v dvoch častiach kontrolnej známky.
(2)
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa predpisov platných pred 1. februárom 2009 je zakázané uvádzať do daňového voľného obehu po 31. januári 2009.
(3)
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa predpisov platných pred 1. februárom 2009 možno predávať, ponúkať na predaj alebo skladovať najneskôr do 31. októbra 2009. Po tomto dátume sa bude takto označené spotrebiteľské balenie cigariet považovať za neoznačené.
(4)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia cigariet a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia cigariet uvedené v odseku 2, ktoré nepredala do 31. októbra 2009, je povinná do 15. novembra 2009 oznámiť písomne alebo elektronicky miestne príslušnému colnému úradu množstvo takto označených spotrebiteľských balení cigariet a zároveň v tejto lehote požiadať miestne príslušný colný úrad o ich zničenie; colný úrad takéto spotrebiteľské balenia cigariet zničí na náklady právnickej osoby alebo fyzickej osoby a o zničení vyhotoví úradný záznam. Ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa v prípade postupu podľa tohto odseku nepoužije.
§ 44f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009
(1)
Cena cigariet uvedená na kontrolnej známke na spotrebiteľskom balení cigariet, ktoré sa bude uvádzať do daňového voľného obehu od 1. januára 2009, musí byť vyjadrená v eurách; ustanovenia osobitného predpisu27) o duálnom zobrazovaní cien, platieb a iných hodnôt týmto nie sú dotknuté.
(2)
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou, na ktorej je uvedená cena cigariet výlučne v slovenských korunách, možno predávať najneskôr do 31. októbra 2009. Pri predaji takéhoto spotrebiteľského balenia cigariet od 1. januára 2009 do 31. októbra 2009 musí byť predaj uskutočnený za cenu cigariet v eurách a prepočet na menu euro sa musí vykonať podľa podmienok ustanovených osobitným predpisom.27)
(3)
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou bez znaku platnosti sadzby dane z cigariet, na ktorej je cena cigariet duálne zobrazená, možno predávať najneskôr do 31. októbra 2009. Po 31. októbri 2009 sa bude spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou bez znaku platnosti sadzby dane, na ktorej je cena cigariet duálne zobrazená, považovať za neoznačené. Pri predaji takéhoto spotrebiteľského balenia cigariet od 1. januára 2009 do 31. októbra 2009 musí byť predaj uskutočnený za cenu cigariet v eurách a prepočet na menu euro sa musí vykonať podľa podmienok ustanovených osobitným predpisom.27)
(4)
V období od 1. januára 2009 do 31. januára 2009 sa sadzba dane z cigariet s výnimkou podľa odseku 5 ustanovuje takto:
opis tovaru kombinovaná sadzba dane
špecifická časť percentuálna časť
cigarety 46,80 eura/1 000 kusov 24 % z ceny cigariet.
(5)
V období od 1. januára 2009 do 31. januára 2009 je minimálna sadzba dane 69,70 eura/1 000 kusov.
§ 44g
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2010
(1)
Odosielateľ (dodávateľ) tabakových výrobkov pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane na daňovom území môže postupovať podľa § 21 v znení účinnom do 31. marca 2010 najneskôr do 31. decembra 2010.
(2)
Odosielateľ (dodávateľ) tabakových výrobkov pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane na územie iného členského štátu postupuje v období po 31. marci 2010 do 31. decembra 2010 podľa § 22 v znení účinnom do 31. marca 2010, ak sa s colným úradom nedohodne inak.
(3)
Ak príjemca (odberateľ) na daňovom území príjme tabakové výrobky v pozastavení dane z iného členského štátu v období po 31. marci 2010 do 31. decembra 2010 podľa § 22 v znení účinnom do 31. marca 2010, ukončí túto prepravu podľa § 22 v znení účinnom do 31. marca 2010.
(4)
Na prepravu tabakových výrobkov podľa odsekov 1 až 3 je možné použiť sprievodný dokument vyhotovený podľa § 25 v znení účinnom do 31. marca 2010 najneskôr do 31. decembra 2010.
(5)
Prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane na daňovom území, ktorá sa začala podľa § 21 v znení účinnom do 31. marca 2010 a nebola ukončená do 31. decembra 2010, je možné ukončiť podľa § 21 v znení účinnom do 31. marca 2010.
(6)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe registrovanej podľa § 24 v znení účinnom do 31. marca 2010 ako daňový splnomocnenec zaniká registrácia 30. apríla 2010.
(7)
Ak má daňový splnomocnenec zásoby tabakových výrobkov, môže ich dodať príjemcovi (odberateľovi) do 30. apríla 2010.
(8)
Ak daňovému splnomocnencovi vznikne daňová povinnosť do 30. apríla 2010, je povinný podať daňové priznanie podľa § 13 v znení účinnom do 31. marca 2010 a v rovnakej lehote zaplatiť daň.
(9)
Vývozca tabakových výrobkov pri vývoze tabakových výrobkov v pozastavení dane môže postupovať podľa § 28 v znení účinnom do 31. marca 2010 najneskôr do 31. decembra 2010.
(10)
Ak sa vývoz tabakových výrobkov podľa odseku 9 začal podľa § 28 v znení účinnom do 31. marca 2010 a tento vývoz nebol ukončený do 31. decembra 2010, ukončí sa podľa § 28 v znení účinnom do 31. marca 2010.
§ 44h
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2011
(1)
Cigary alebo cigarky, ktoré sa považujú za cigary alebo cigarky podľa § 4 ods. 3 písm. b) a ods. 5 predpisu účinného do 31. decembra 2010, je zakázané uvádzať do daňového voľného obehu po 31. decembri 2010 a možno ich predávať, ponúkať na predaj alebo skladovať do vypredania zásob.
(2)
Tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet, ktorý sa považuje za tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet podľa § 4 ods. 3 písm. c) tretieho bodu predpisu účinného do 31. decembra 2010, je zakázané uvádzať do daňového voľného obehu po 31. decembri 2010 a možno ho predávať, ponúkať na predaj alebo skladovať do vypredania zásob.
(3)
Prevádzkovateľ daňového skladu, oprávnený príjemca a dovozca tabakových výrobkov sú povinní do 10. januára 2011 oznámiť finančnému riaditeľstvu prostredníctvom colného úradu údaje podľa § 9 ods. 26 predpisu účinného do 31. decembra 2010.
§ 44i
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2012
(1)
V období od 1. januára 2012 do 31. januára 2012 sa sadzba dane z tabakových výrobkov s výnimkou cigariet ustanovuje takto:
opis tovaru sadzba dane
cigary, cigarky 72,86 eura/1 000 kusov
tabak 66,96 eura/kg.
(2)
V období od 1. januára 2012 do 31. januára 2012 sa sadzba dane z cigariet s výnimkou podľa odseku 5 ustanovuje takto:
opis tovaru kombinovaná sadzba dane
špecifická časť percentuálna časť
cigarety 55,70 eura/1 000 kusov 23 % z ceny cigariet.
(3)
V období od 1. februára 2012 do 30. septembra 2012 sa sadzba dane z tabakových výrobkov s výnimkou cigariet ustanovuje takto:
opis tovaru sadzba dane
cigary, cigarky 75,56 eura/1 000 kusov
tabak 69,44 eura/kg.
(4)
V období od 1. februára 2012 do 30. septembra 2012 sa sadzba dane z cigariet s výnimkou podľa odseku 6 ustanovuje takto:
opis tovaru kombinovaná sadzba dane
špecifická časť percentuálna časť
cigarety 58 eur/1 000 kusov 23 % z ceny cigariet.
(5)
V období od 1. januára 2012 do 31. januára 2012 je minimálna sadzba dane z cigariet 85 eur/1 000 kusov.
(6)
V období od 1. februára 2012 do 30. septembra 2012 je minimálna sadzba dane z cigariet 88,50 eura/1 000 kusov.
(7)
Ak sa má spotrebiteľské balenie cigariet uvádzať do daňového voľného obehu od 1. januára 2012, musí byť označené kontrolnou známkou, na ktorej bude uvedený znak, ktorým je veľké písmeno „C“, označujúci platnosť sadzby dane z cigariet účinnú od 1. januára 2012, pričom registračné odberné číslo a cena cigariet musia byť uvedené v dvoch častiach kontrolnej známky.
(8)
Ak sa má spotrebiteľské balenie cigariet uvádzať do daňového voľného obehu od 1. februára 2012, musí byť označené kontrolnou známkou, na ktorej bude uvedený znak, ktorým je veľké písmeno „D“, označujúci platnosť sadzby dane z cigariet účinnú od 1. februára 2012, pričom registračné odberné číslo a cena cigariet musia byť uvedené v dvoch častiach kontrolnej známky.
(9)
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa doterajšieho predpisu v znení účinnom do 31. januára 2012 je zakázané uvádzať do daňového voľného obehu po 31. januári 2012.
(10)
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa doterajšieho predpisu v znení účinnom do 31. januára 2012 možno predávať, ponúkať na predaj alebo skladovať najneskôr do 29. februára 2012. Po tomto dátume sa bude takto označené spotrebiteľské balenie cigariet považovať za neoznačené.
(11)
Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia cigariet a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia cigariet uvedené v odseku 9, ktoré nepredala do 29. februára 2012, je povinná do 15. marca 2012 oznámiť miestne príslušnému colnému úradu množstvo takto označených spotrebiteľských balení cigariet a zároveň v tejto lehote požiadať miestne príslušný colný úrad o ich zničenie; colný úrad takéto spotrebiteľské balenia cigariet zničí na náklady osoby a o zničení vyhotoví úradný záznam; ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepoužije.
(12)
Ak sa má spotrebiteľské balenie cigariet uvádzať do daňového voľného obehu od 1. októbra 2012, musí byť označené kontrolnou známkou, na ktorej bude uvedený znak, ktorým je veľké písmeno „E“, označujúci platnosť sadzby dane z cigariet účinnú od 1. októbra 2012, pričom registračné odberné číslo a cena cigariet musia byť uvedené v dvoch častiach kontrolnej známky.
(13)
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa doterajšieho predpisu v znení účinnom do 30. septembra 2012 je zakázané uvádzať do daňového voľného obehu po 30. septembri 2012.
(14)
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa doterajšieho predpisu v znení účinnom do 30. septembra 2012 možno predávať, ponúkať na predaj alebo skladovať najneskôr do 31. októbra 2012. Po tomto dátume sa bude takto označené spotrebiteľské balenie cigariet považovať za neoznačené.
(15)
Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia cigariet a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia cigariet uvedené v odseku 13, ktoré nepredala do 31. októbra 2012, je povinná do 15. novembra 2012 oznámiť miestne príslušnému colnému úradu množstvo takto označených spotrebiteľských balení cigariet a zároveň v tejto lehote požiadať miestne príslušný colný úrad o ich zničenie; colný úrad takéto spotrebiteľské balenia cigariet zničí na náklady osoby a o zničení vyhotoví úradný záznam; ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepoužije.
(16)
Daň z tabakových výrobkov v spotrebiteľskom balení cigariet uvedených v § 6 ods. 2 označených podľa doterajšieho predpisu v znení účinnom do 31. januára 2012 možno podľa § 14 ods. 1 vrátiť do výšky daňovej povinnosti, ktorá vznikla z množstva tabakových výrobkov v spotrebiteľskom balení cigariet uvedených v § 6 ods. 2 v zdaňovacom období január 2012.
(17)
Konanie o uložení pokuty právoplatne neukončené do 31. decembra 2011 sa ukončí podľa § 41 predpisu účinného od 1. januára 2012 a na pokuty sa vzťahuje § 41 predpisu účinného od 1. januára 2012, ak je to pre osobu priaznivejšie.
(18)
Ak konanie o žiadosti o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu podľa § 19 predpisu účinného do 31. decembra 2011 nebolo právoplatne ukončené do 31. decembra 2011, colný úrad žiadosť posúdi, ako keby bola predložená po 31. decembri 2011, a vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti podľa § 19 predpisu účinného od 1. januára 2012.
§ 44j
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2012
(1)
Povolenie na tlač kontrolných známok vydané podľa § 9 ods. 6 doterajšieho predpisu v znení účinnom do 31. januára 2012 osobe uvedenej v § 9 ods. 6 písm. b) stráca platnosť od 1. februára 2012, ak osoba nemá na daňovom území technické vybavenie na tlač dokumentov zabezpečených pred falšovaním, pozmeňovaním a iným zneužitím. Finančné riaditeľstvo je povinné osobe podľa prvej vety zaslať o tejto skutočnosti oznámenie, a to do 15 dní odo dňa zániku povolenia na tlač kontrolných známok vydaného podľa § 9 ods. 6 predpisu účinného do 31. januára 2012.
(2)
Osoba podľa odseku 1 je povinná
a)
do 15. marca 2012 vykonať inventarizáciu zásob kontrolných známok podľa osobitného predpisu8) alebo podľa obdobného právneho predpisu príslušného členského štátu, a to za účasti správcu dane iného členského štátu, ak to právne predpisy príslušného členského štátu umožňujú,
b)
do 31. marca 2012 odovzdať Colnému úradu Bratislava kontrolné známky, ktoré má v zásobe, spolu s inventúrnym súpisom8) alebo obdobným zápisom z inventarizácie zásob kontrolných známok vyhotoveným podľa právnych predpisov príslušného členského štátu.
(3)
Colný úrad Bratislava kontrolné známky odovzdané podľa odseku 2 zničí na náklady osoby podľa odseku 1 a o ich zničení vyhotoví úradný záznam v dvoch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie úradného záznamu si ponechá Colný úrad Bratislava a druhé vyhotovenie odovzdá tlačiarni.
(4)
Poukaz vydaný odberateľovi kontrolných známok na osobu podľa odseku 1 stráca platnosť od 1. februára 2012. Odberateľ kontrolných známok je povinný do 31. marca 2012 vykonať s colným úradom zúčtovanie odberu a použitia kontrolných známok prevzatých od osoby podľa odseku 1. Nepoužité kontrolné známky odberateľ kontrolných známok odovzdá colnému úradu spolu so zúčtovaním odberu a použitia kontrolných známok, ktorý takéto kontrolné známky zničí na náklady odberateľa kontrolných známok a o zničení kontrolných známok vyhotoví úradný záznam. Jedno vyhotovenie úradného záznamu si ponechá colný úrad a druhé vyhotovenie odovzdá odberateľovi kontrolných známok.
(5)
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou, ktorú vyhotovila osoba uvedená odseku 1, je zakázané uvádzať do daňového voľného obehu po 31. januári 2012.
(6)
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou, ktorú vyhotovila osoba uvedená v odseku 1, možno predávať, ponúkať na predaj alebo skladovať najneskôr do 29. februára 2012. Po tomto dátume sa bude takto označené spotrebiteľské balenie cigariet považovať za neoznačené.
(7)
Osoba, ktorá chce od 1. februára 2012 prijímať, skladovať alebo vydávať tabakovú surovinu10) na výrobu tabakových výrobkov, musí požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie obchodníkov s tabakovou surovinou10) najneskôr do 15. januára 2012.
(8)
Žiadosť podľa odseku 7 musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresy umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
príslušný kód kombinovanej nomenklatúry tabakovej suroviny10) na výrobu tabakových výrobkov,
c)
predpokladaný ročný objem príjmu, skladovania alebo vydávania tabakovej suroviny.10)
(9)
Colný úrad pred zaradením do evidencie obchodníkov s tabakovou surovinou preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje podľa odseku 8. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad zaradí žiadateľa do evidencie obchodníkov s tabakovou surovinou. Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti.
§ 44k
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2012
(1)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý má zloženú zábezpeku na daň podľa § 20 doterajšieho predpisu v znení účinnom do 31. augusta 2012, je povinný do 31. augusta 2012 zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo tabakových výrobkov, ktoré uviedol do daňového voľného obehu za obdobie predchádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, pričom do výšky zábezpeky na daň sa započíta aj daň pripadajúca na množstvo tabakových výrobkov, ktoré uviedol do daňového voľného obehu na účely oslobodené od dane.
(2)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorému colný úrad na základe žiadosti rozhodol o upustení od zábezpeky podľa § 20 doterajšieho predpisu v znení účinnom do 31. augusta 2012 a ktorý chce, aby mu bolo povolené upustenie od zábezpeky podľa § 20 predpisu účinného od 1. septembra 2012, je povinný požiadať colný úrad najneskôr do 30. júna 2012 o
a)
úplné upustenie od zábezpeky, ak je prevádzkovateľ daňového skladu daňovo spoľahlivý najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o upustenie od zábezpeky,
b)
čiastočné upustenie od zábezpeky vo výške 50 %, ak je prevádzkovateľ daňového skladu daňovo spoľahlivý najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o upustenie od zábezpeky.
(3)
Colný úrad žiadosť podľa odseku 2 posúdi, a ak je prevádzkovateľ daňového skladu daňovo spoľahlivý, colný úrad rozhodne o úplnom alebo čiastočnom upustení od zábezpeky do 60 dní odo dňa podania tejto žiadosti a určí lehotu platnosti tohto rozhodnutia, a to najviac na dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o upustení od zábezpeky.
(4)
Na účely tohto zákona sa za daňovo spoľahlivého považuje prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý
a)
je vlastníkom technologického zariadenia na výrobu tabakových výrobkov, ak je žiadateľom o upustenie od zábezpeky prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je podnikom na výrobu tabakových výrobkov; na účely tohto zákona sa za vlastníctvo technologického zariadenia považuje i jeho držba na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci,
b)
vykazuje stabilnú finančnú situáciu; na účely tohto zákona sa stabilnou finančnou situáciou rozumie, ak prevádzkovateľ daňového skladu vykazuje na základe súvahy z riadnej účtovnej závierky kladný rozdiel medzi majetkom a záväzkami,8)
c)
dodržuje podmienky podľa § 19 ods. 4,
d)
neporušuje závažným spôsobom povinnosti podľa tohto zákona a povinnosti týkajúce sa správy dane podľa osobitného predpisu.14aa)
(5)
Prevádzkovateľ daňového skladu k žiadosti podľa odseku 4 priloží
a)
doklad preukazujúci vlastníctvo technologického zariadenia na výrobu tabakových výrobkov alebo zmluvu o kúpe prenajatej veci, ak má prevádzkovateľ daňového skladu technologické zariadenie na výrobu tabakových výrobkov v držbe na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci,
b)
účtovnú závierku za bezprostredne predchádzajúce
1.
dve účtovné obdobia pred podaním žiadosti o úplné upustenie od zábezpeky,
2.
jedno účtovné obdobie pred podaním žiadosti o čiastočné upustenie od zábezpeky,
c)
potvrdenie preukazujúce dodržanie podmienok podľa odseku 4 písm. c)
1.
najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o úplné upustenie od zábezpeky,
2.
najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o čiastočné upustenie od zábezpeky.
(6)
Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti a v prílohách k žiadosti.
(7)
Ak konanie o žiadosti o upustenie od zábezpeky predloženej podľa § 20 doterajšieho predpisu v znení účinnom do 31. augusta 2012 nebolo právoplatne ukončené do 31. augusta 2012, colný úrad žiadosť posúdi, ako keby bola predložená po 31. auguste 2012.
(8)
Ak konanie o žiadosti predloženej podľa odseku 2 nebolo do 31. augusta 2012 právoplatne ukončené, prevádzkovateľ daňového skladu je povinný najneskôr do 15. septembra 2012 zložiť zábezpeku na daň podľa § 20 predpisu účinného od 1. septembra 2012.
(9)
Ak prevádzkovateľ daňového skladu, ktorému colný úrad čiastočne alebo úplne upustil od zábezpeky podľa § 20 doterajšieho predpisu v znení účinnom do 31. augusta 2012, nepožiada colný úrad o upustenie od zábezpeky podľa odseku 2, je povinný najneskôr do 15. septembra 2012 zložiť zábezpeku na daň podľa § 20 predpisu účinného od 1. septembra 2012.
(10)
Ustanovenie § 20 ods. 14 písm. b) v znení účinnom od 1. septembra 2012 sa od 1. januára 2013 neuplatňuje.
§ 44l
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2012
Daň zo spotrebiteľského balenia cigariet označeného kontrolnou známkou, na ktorej je uvedený znak, ktorým je veľké písmeno „D“ podľa § 44i ods. 8, možno vrátiť podľa § 14 ods. 1 do výšky daňovej povinnosti, ktorá vznikla z množstva tohto spotrebiteľského balenia cigariet v zdaňovacom období september 2012. Ak v zdaňovacom období september 2012 osoba podľa § 14 ods. 1 neuviedla do daňového voľného obehu spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou, na ktorej je uvedený znak, ktorým je veľké písmeno „D“ podľa § 44i ods. 8, daň z tohto spotrebiteľského balenia možno vrátiť podľa § 14 ods. 1 do výšky daňovej povinnosti, ktorá vznikla z množstva tohto spotrebiteľského balenia cigariet v zdaňovacom období, v ktorom toto spotrebiteľské balenie cigariet poslednýkrát uviedla do daňového voľného obehu.
§ 44m
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014
(1)
Žiadosť o registráciu podanú podľa § 19, 23 alebo § 24 predpisu účinného do 31. decembra 2013 a konanie o tejto žiadosti, ktoré nebolo právoplatne ukončené do 31. decembra 2013, colný úrad posúdi a konanie sa ukončí podľa predpisu účinného do 31. decembra 2013.
(2)
Od 1. januára 2014 do 30. septembra 2014 spotrebiteľské balenie tabaku nemožno predať na konečnú spotrebu za cenu nižšiu, ako je výška dane pripadajúcej na spotrebiteľské balenie tabaku a dane z pridanej hodnoty pripadajúcej na toto spotrebiteľské balenie tabaku.
§ 44n
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2014
(1)
Potvrdenie o zaradení do evidencie obchodníkov s tabakovou surovinou podľa § 19a predpisu účinného do 28. februára 2014 zaniká k 1. marcu 2014.
(2)
Osoba, ktorá chce od 1. marca 2014 na daňovom území v rámci podnikania obchodovať s tabakovou surovinou, musí do 31. januára 2014 požiadať colný úrad o vydanie povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou. Žiadosť o vydanie povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou musí obsahovať údaje a prílohu podľa § 19a ods. 9 a 10 predpisu účinného od 1. marca 2014.
(3)
Obchodník s tabakovou surovinou podľa § 19a predpisu účinného do 28. februára 2014, je povinný do 15. marca 2014 oznámiť colnému úradu stav zásob tabakovej suroviny na sklade k 1. marcu 2014.
§ 44o
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2014
(1)
Podľa § 9 predpisu účinného do 30. septembra 2014 je možné postupovať do 31. decembra 2014.
(2)
Povolenie na tlač kontrolných známok vydané podľa § 9 predpisu účinného do 30. septembra 2014 zaniká k 1. januáru 2015. Od 1. januára 2015 je oprávnená tlačiť kontrolné známky iba tlačiareň podľa § 9b ods. 1 predpisu účinného od 1. októbra 2014.
(3)
Tlačiareň podľa § 9 predpisu účinného do 30. septembra 2014 je povinná
a)
do 31. januára 2015 vykonať za účasti Colného úradu Bratislava inventarizáciu zásob kontrolných známok podľa osobitného predpisu,8)
b)
do 15. februára 2015 odovzdať Colnému úradu Bratislava kontrolné známky, ktoré má v zásobe, spolu s inventúrnym súpisom.8)
(4)
Colný úrad Bratislava kontrolné známky odovzdané podľa odseku 3 písm. b) zničí na náklady tlačiarne podľa odseku 3 a o ich zničení vyhotoví protokol o zničení v dvoch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie protokolu o zničení si ponechá Colný úrad Bratislava a druhé vyhotovenie odovzdá tlačiarni.
(5)
Do 31. decembra 2014 sa na tlačiareň podľa § 9b ods. 1 predpisu účinného od 1. októbra 2014 nevzťahuje povinnosť mať dostatočnú zásobu vytlačených tlačových listov kontrolných známok podľa § 9b ods. 5 predpisu účinného od 1. októbra 2014.
(6)
Registračné odberné číslo pridelené osobe podľa § 9 predpisu účinného do 30. septembra 2014 zaniká k 30. novembru 2015.
(7)
Označovať spotrebiteľské balenie cigariet kontrolnou známkou vyhotovenou podľa § 9 ods. 8 predpisu účinného do 30. septembra 2014 je možné najneskôr do 30. júna 2015.
(8)
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou vyhotovenou podľa § 9 ods. 8 predpisu účinného do 30. septembra 2014 je možné uvádzať do daňového voľného obehu najneskôr do 30. septembra 2015.
(9)
Odberateľ kontrolných známok, ktorý odobral kontrolné známky vyhotovené podľa § 9 ods. 8 predpisu účinného do 30. septembra 2014, vykoná s colným úradom zúčtovanie odberu a použitia týchto kontrolných známok do 31. októbra 2015. Nepoužité kontrolné známky odberateľ kontrolných známok odovzdá colnému úradu pri zúčtovaní odberu a použitia kontrolných známok, ktorý ich zničí na náklady odberateľa kontrolných známok. Zúčtovanie kontrolných známok sa vykoná podľa § 9 ods. 24 a 25 predpisu účinného do 30. septembra 2014. Colný úrad o zničení kontrolných známok vyhotoví protokol o zničení.
(10)
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou vyhotovenou podľa § 9 ods. 8 predpisu účinného do 30. septembra 2014 možno predávať najneskôr do 30. novembra 2015. Po tomto dátume bude takto označené spotrebiteľské balenie cigariet považované za neoznačené.
(11)
Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia cigariet a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia cigariet uvedené v odseku 10, ktoré nepredala do 30. novembra 2015, je povinná do 15. decembra 2015 oznámiť colnému úradu množstvo takto označených spotrebiteľských balení cigariet a zároveň v tejto lehote požiadať colný úrad o ich zničenie; colný úrad takéto spotrebiteľské balenia cigariet zničí na náklady osoby a o zničení vyhotoví protokol o zničení, pričom ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepoužije.
(12)
Do 31. decembra 2014 sa na označovanie spotrebiteľského balenia cigár a cigariek nevzťahuje § 5 ods. 2, § 6 ods. 5, § 9, § 9a, § 9b, § 10 ods. 1, § 41 ods. 1 písm. a) a b) a § 41a ods. 1 písm. a) a b) predpisu účinného od 1. októbra 2014. Na kontrolných známkach určených na označovanie spotrebiteľských balení cigár alebo cigariek je od 1. januára 2015 uvedený znak pre sadzbu dane, ktorým je veľké písmeno „A“.
(13)
Spotrebiteľské balenie tabaku musí byť od 1. decembra 2014 označené kontrolnou známkou podľa § 9 a 9b v znení účinnom od 1. októbra 2014. Do 30. novembra 2014 sa na označovanie spotrebiteľského balenia tabaku nevzťahuje § 5 ods. 2, § 6 ods. 5, § 9, § 9a, § 9b ods. 8 až 22, § 10 ods. 1, § 41 ods. 1 písm. a) a b) a § 41a ods. 1 písm. a) a b) v znení účinnom od 1. októbra 2014. Od 1. októbra 2014 sa na označovanie spotrebiteľského balenia tabaku vzťahuje § 9b ods. 1 až 5 v znení účinnom od 1. októbra 2014. Objednávať kontrolné známky na označovanie spotrebiteľského balenia tabaku podľa § 9b ods. 6 a 7 v znení účinnom od 1. októbra 2014 možno od 1. novembra 2014. Na kontrolných známkach určených na označovanie spotrebiteľského balenia tabaku je od 1. decembra 2014 uvedený znak pre sadzbu dane, ktorým je veľké písmeno „A“. Spotrebiteľské balenie tabaku neoznačené kontrolnou známkou možno uvádzať do daňového voľného obehu do 15. februára 2015 a predávať najneskôr do 31. marca 2015. Po tomto dátume bude takéto spotrebiteľské balenie tabaku považované za neoznačené. Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia tabaku a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia tabaku uvedené v piatej vete, ktoré nepredala do 31. marca 2015, je povinná do 15. apríla 2015 oznámiť colnému úradu množstvo takýchto spotrebiteľských balení tabaku a zároveň v tejto lehote požiadať colný úrad o ich zničenie; colný úrad takéto spotrebiteľské balenia tabaku zničí na náklady osoby a o zničení vyhotoví protokol o zničení, pričom ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepoužije.
(14)
Spotrebiteľské balenie cigariek neoznačené kontrolnou známkou možno uvádzať do daňového voľného obehu najneskôr do 28. februára 2015 a predávať najneskôr do 31. decembra 2015. Po tomto dátume bude takéto spotrebiteľské balenie cigariek považované za neoznačené. Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia cigariek a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia cigariek uvedené v prvej vete, ktoré nepredala do 31. decembra 2015, je povinná do 15. januára 2016 oznámiť colnému úradu množstvo takýchto spotrebiteľských balení cigariek a zároveň v tejto lehote požiadať colný úrad o ich zničenie; colný úrad takéto spotrebiteľské balenia cigariek zničí na náklady osoby a o zničení vyhotoví protokol o zničení, pričom ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepoužije.
(15)
Spotrebiteľské balenie cigár neoznačené kontrolnou známkou možno uvádzať do daňového voľného obehu najneskôr do 28. februára 2016 a predávať najneskôr do 31. decembra 2016. Po tomto dátume bude takéto spotrebiteľské balenie cigár považované za neoznačené. Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia cigár a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia cigár uvedené v prvej vete, ktoré nepredala do 31. decembra 2016, je povinná do 15. januára 2017 oznámiť colnému úradu množstvo takýchto spotrebiteľských balení cigár a zároveň v tejto lehote požiadať colný úrad o ich zničenie; colný úrad takéto spotrebiteľské balenia cigár zničí na náklady osoby a o zničení vyhotoví protokol o zničení, pričom ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepoužije.
(16)
Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenie cigár alebo cigariek a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia cigár alebo cigariek neoznačené kontrolnou známkou, je povinná do 15. januára 2015 oznámiť colnému úradu stav zásob takýchto spotrebiteľských balení cigár alebo cigariek na sklade k 1. januáru 2015.
(17)
Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenie tabaku a ktorá skladuje spotrebiteľské balenie tabaku neoznačené kontrolnou známkou, je povinná do 15. decembra 2014 oznámiť colnému úradu stav zásob takýchto spotrebiteľských balení tabaku na sklade k 1. decembru 2014.
(18)
Osoba, ktorá chce od 1. októbra 2014 dovážať spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov z územia tretích štátov okrem prevádzkovateľa daňového skladu, je povinná požiadať o zaradenie do evidencie dovozcov tabakových výrobkov na colnom úrade najneskôr do 31. augusta 2014. Žiadosť o zaradenie do evidencie musí obsahovať identifikačné údaje žiadateľa, obchodný názov spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov a predpokladané ročné množstvo dovážaných spotrebiteľských balení tabakových výrobkov.
(19)
Žiadateľ podľa odseku 18 musí spĺňať tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,8)
b)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
c)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitných predpisov,7)
d)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
e)
nie je v likvidácii, nie je na neho právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia.
(20)
Žiadateľ podľa odseku 18 je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti.
(21)
Colný úrad pred zaradením žiadateľa do evidencie dovozcov tabakových výrobkov preverí skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a splnenie podmienok podľa odseku 19. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odseku 19, colný úrad zaradí žiadateľa do evidencie dovozcov tabakových výrobkov a vydá mu potvrdenie o zaradení do evidencie dovozcov tabakových výrobkov do 30 dní odo dňa podania tejto žiadosti.
(22)
Potvrdenie o zaradení do evidencie dovozcov tabakových výrobkov podľa § 9 ods. 10 predpisu účinného do 30. septembra 2014 zaniká k 31. marcu 2015.
(23)
Na odberateľa kontrolných známok, ktorý do 31. decembra 2014 postupuje podľa § 9 predpisu účinného do 30. septembra 2014, sa uplatnia pokuty podľa § 40 ods. 1 písm. c) alebo písm. d) predpisu účinného do 30. septembra 2014.
(24)
Odberateľ kontrolných známok, ktorý chce kontrolnou známkou označovať spotrebiteľské balenie cigariet, môže o vydanie kontrolných známok podľa § 9b ods. 6 v znení účinnom od 1. októbra 2014 požiadať najskôr od 1. novembra 2014.
§ 44p
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015
(1)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý chce od 1. januára 2015 obchodovať s tabakovou surovinou, je povinný do 30. novembra 2014 oznámiť colnému úradu údaje uvedené v § 19a ods. 9. Colný úrad vydá prevádzkovateľovi daňového skladu povolenie na obchodovanie s tabakovou surovinou a zaradí ho do evidencie držiteľov povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou najneskôr do 31. decembra 2014.
(2)
Prevádzkovateľovi daňového skladu, ktorému colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podľa § 19 v znení účinnom do 31. decembra 2014, vydá colný úrad do 31. decembra 2015 nové povolenie na prevádzkovanie daňového skladu s pôvodným registračným číslom, v ktorom uvedie presné vymedzenie tabakového výrobku podľa § 4 ods. 2, ktorý prevádzkovateľ daňového skladu uviedol podľa § 19 ods. 1 písm. a) a ods. 6.
(3)
Oprávnenému príjemcovi, ktorému colný úrad vydal povolenia podľa § 23 ods. 6 v znení účinnom do 31. decembra 2014, vydá colný úrad do 31. decembra 2015 nové povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane s pôvodným registračným číslom, v ktorom uvedie presné vymedzenie tabakového výrobku podľa § 4 ods. 2, ktorý oprávnený príjemca uviedol podľa § 23 ods. 2 písm. b) a ods. 13.
(4)
Registrovanému odosielateľovi, ktorému colný úrad vydal povolenia podľa § 24 ods. 6 a § 23 ods. 8 v znení účinnom do 31. decembra 2014, vydá colný úrad do 31. decembra 2015 nové povolenie odosielať tabakové výrobky v pozastavení dane po ich prepustení do voľného obehu2aa) v pozastavení dane s pôvodným registračným číslom, v ktorom uvedie presné vymedzenie tabakového výrobku podľa § 4 ods. 2, ktoré registrovaný odosielateľ uviedol podľa § 24 ods. 2 písm. a) a § 23 ods. 13.
§ 44r
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2014
Ak konanie o žiadosti o upustenie od zábezpeky podľa § 20 v znení účinnom do 30. novembra 2014 nebolo právoplatne ukončené do 30. novembra 2014, colný úrad túto žiadosť posúdi a rozhodne o tejto žiadosti podľa predpisu účinného od 1. decembra 2014.
§ 44s
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2015
(1)
Ak odberateľ kontrolných známok oznámil podľa § 9b ods. 21 v znení účinnom do 31. októbra 2015 v období do 31. októbra 2015 nesprávny údaj a konanie o uložení pokuty za oznámenie nesprávnych údajov nebolo právoplatne ukončené k 31. októbru 2015, v konaní sa nepokračuje. Ak bolo konanie o uložení pokuty za oznámenie nesprávnych údajov podľa prvej vety ukončené právoplatným rozhodnutím, povinnosť zaplatiť pokutu zaniká; ak bola pokuta zaplatená, správca dane pokutu na žiadosť vráti ako daňový preplatok.14aa) Ak konanie o uložení pokuty za oznámenie nesprávnych údajov podľa prvej vety nebolo do 31. októbra 2015 začaté, toto konanie sa nezačne.
(2)
Ak konanie o žiadosti o upustenie od zábezpeky predloženej podľa § 20 v znení účinnom do 31. októbra 2015 nebolo právoplatne ukončené do 31. októbra 2015, colný úrad túto žiadosť posúdi a rozhodne o tejto žiadosti podľa predpisu účinného od 1. novembra 2015.
(3)
Ak konanie o uložení pokuty podľa § 41 ods. 1 písm. n) v znení účinnom do 31. októbra 2015 nebolo právoplatne ukončené k 31. októbru 2015, ukončí sa podľa predpisu účinného od 1. novembra 2015 a na pokutu sa vzťahuje § 41 ods. 2 písm. n) v znení účinnom od 1. novembra 2015, ak je to pre osobu oprávnenú na podnikanie priaznivejšie.
§ 44t
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1)
Na kontrolných známkach určených na označovanie spotrebiteľských balení cigár alebo cigariek je od 1. januára 2016 uvedený znak pre sadzbu dane, ktorým je veľké písmeno „B“.
(2)
Spotrebiteľské balenie cigár alebo cigariek označené kontrolnou známkou, na ktorej je znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane, ktorým je veľké písmeno „A“, možno uvádzať do daňového voľného obehu do 29. februára 2016 a predávať do 31. decembra 2017. Po tomto dátume bude také spotrebiteľské balenie cigár alebo cigariek považované za neoznačené. Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia cigár alebo cigariek, a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia cigár alebo cigariek uvedené v prvej vete, ktoré nepredala do 31. decembra 2017, je povinná do 15. januára 2018 oznámiť colnému úradu množstvo takých spotrebiteľských balení cigár alebo cigariek a zároveň v tejto lehote požiadať colný úrad o ich zničenie; colný úrad také spotrebiteľské balenia cigár alebo cigariek zničí na náklady osoby a o zničení vyhotoví protokol o zničení, pričom ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepoužije.
§ 44u
Prechodné ustanovenia účinné od 1. februára 2017
(1)
V období od 1. februára 2017 do 31. januára 2019 sa sadzba dane z cigariet ustanovuje takto:
opis tovaru kombinovaná sadzba dane
špecifická časť

percentuálna časť
cigarety 61,80 eura/1 000 kusov 23 % z ceny cigariet.
(2)
V období od 1. februára 2017 do 31. januára 2019 je minimálna sadzba dane z cigariet 96,50 eura/1 000 kusov.
(3)
V období od 1. februára 2017 do 31. januára 2019 je sadzba dane z tabaku 73,90 eura/kg.
(4)
Spotrebiteľské balenie cigariet uvedené do daňového voľného obehu od 1. februára 2017 musí byť označené kontrolnou známkou, na ktorej bude uvedený znak, ktorým je veľké písmeno „F“, označujúci platnosť sadzby dane z cigariet účinnú od 1. februára 2017.
(5)
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa predpisu účinného do 31. januára 2017 je zakázané uvádzať do daňového voľného obehu po 31. januári 2017.
(6)
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa predpisu účinného do 31. januára 2017 možno predávať, ponúkať na predaj alebo skladovať najneskôr do 28. februára 2017. Po tomto dátume sa bude takto označené spotrebiteľské balenie cigariet považovať za neoznačené.
(7)
Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia cigariet a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia cigariet uvedené v odseku 5, ktoré nepredala do 28. februára 2017, je povinná do 15. marca 2017 oznámiť miestne príslušnému colnému úradu množstvo takto označených spotrebiteľských balení cigariet a zároveň v tejto lehote požiadať miestne príslušný colný úrad o ich zničenie, pričom colný úrad takéto spotrebiteľské balenia cigariet zničí na náklady osoby a o zničení vyhotoví úradný záznam o zničení; ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepoužije.
(8)
Na kontrolných známkach určených na označovanie spotrebiteľských balení tabaku je od 1. februára 2017 uvedený znak pre sadzbu dane, ktorým je veľké písmeno „B“.
(9)
Spotrebiteľské balenie tabaku označené kontrolnou známkou, na ktorej je znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane, ktorým je veľké písmeno „A“, možno uvádzať do daňového voľného obehu do 31. marca 2017 a predávať do 30. septembra 2017. Po tomto dátume bude také spotrebiteľské balenie tabaku považované za neoznačené. Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia tabaku a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia tabaku uvedené v prvej vete, ktoré nepredala do 30. septembra 2017, je povinná do 15. októbra 2017 oznámiť colnému úradu množstvo takých spotrebiteľských balení tabaku a zároveň v tejto lehote požiadať colný úrad o ich zničenie, pričom colný úrad také spotrebiteľské balenia tabaku zničí na náklady osoby a o zničení vyhotoví úradný záznam o zničení; ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepoužije.
§ 45
Zrušujú sa:
1.
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 367/1997 Z. z., zákona č. 333/1998 Z. z., zákona č. 334/1998 Z. z., zákona č. 152/1999 Z. z., zákona č. 339/1999 Z. z., zákona č. 253/2000 Z. z., zákona č. 582/2001 Z. z., zákona č. 449/2002 Z. z., zákona č. 641/2002 Z. z. a zákona č. 243/2003 Z. z.,
2.
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 313/1993 Z. z. o označovaní niektorých tabakových výrobkov kontrolnou známkou v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z. a vyhlášky č. 124/1997 Z. z.
§ 45a
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 60/2006 Z. z. o povolených denaturačných prostriedkoch, ich ustanovených množstvách na denaturáciu tabakových výrobkov, o požiadavkách na denaturáciu a o určenom účele použitia denaturovaných tabakových výrobkov.
§ 45b
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 552/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení kontrolnej známky na označovanie spotrebiteľského balenia cigariet a o grafických prvkoch a údajoch.
§ 46
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2004 s výnimkou ustanovení § 1 až 9 ods. 1 až 31, § 10 až 43 a § 45, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. mája 2004.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 106/2004 Z. z. v znení zákona č. 547/2007 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice 92/12/EHS (Ú. v. EÚ L 9, 14. 1. 2009) v znení smernice Rady 2010/12/EÚ zo 16. februára 2010 (Ú. v. EÚ L 50, 27. 2. 2010).
2.
Smernica Rady 2011/64/EÚ z 21. júna 2011 o štruktúre a sadzbách spotrebnej dane z tabakových výrobkov (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 126, 5. 7. 2011).
3.
Smernica Rady 2007/74/ES z 20. decembra 2007 o oslobodení tovaru, ktorý dovážajú osoby cestujúce z tretích krajín, od dane z pridanej hodnoty a spotrebnej dane (Ú. v. EÚ L 346, 29. 12. 2007).
4.
Smernica Rady 2006/79/ES z 5. októbra 2006 o oslobodení od daní pri dovoze malých zásielok tovaru neobchodného charakteru z tretích krajín (Ú. v. EÚ L 286, 17. 10. 2006).
5.
Smernica Rady 2013/61/EÚ zo 17. decembra 2013, ktorou sa menia smernice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokiaľ ide o najvzdialenejšie francúzske regióny, a najmä Mayotte (Ú. v. EÚ L 353, 28. 12. 2013).
Príloha č. 2 k zákonu č. 106/2004 Z. z. v znení zákona č. 631/2004 Z. z.
1a)
Čl. 52 Zmluvy o Európskej únii v platnom znení (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010).
Čl. 355 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010).
1aa)
Čl. 355 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
1aaa)
Čl. 349 a čl. 355 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
1b)
Čl. 210 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 269, 10. 10. 2013).
2a)
Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.
2aa)
Čl. 77 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 952/2013.
2aaa)
§ 7 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2aab)
§ 3 až 7 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
§ 42 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2ab)
STN 56 0280-3 Metódy skúšania tabakových výrobkov. Stanovenie šírky rezu.
3)
Napríklad § 135, 456 a 462 Občianskeho zákonníka, § 64 až 66, § 68, 69, 75, 77, 83 a 84a zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 59, 60, 83 a 83b Trestného zákona, § 40 až 43 zákona č. 563/2009 Z. z.
4)
Čl. 29 až 31 a čl. 45 až 49 Nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 z 28. marca 1983 ustanovujúceho systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla (Ú. v. ES L 105, 23. 4. 1983) v platnom znení.
5)
Napríklad oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 324/1997 Z. z. o uzavretí Zmluvy medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve za mier vzťahujúcej sa na štatút ich ozbrojených síl v znení ďalších dodatkových protokolov.
6)
Nariadenie Komisie (ES) č. 31/96 z 10. januára 1996 o osvedčení o oslobodení od spotrebnej dane (Úradný vestník Európskeho spoločenstva L 008, 11/1/1996, s. 11 –15).
7)
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
8a)
Napríklad vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 40/1987 Zb. o Dohovore o osobitných misiách, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 21/1968 Zb. o Dohovore o výsadách a imunitách medzinárodných odborných organizácií.
8aa)
Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
8ab)
Čl. 106 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
Rozhodnutie Komisie z 20. decembra 2011 o uplatňovaní článku 106 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na štátnu pomoc vo forme náhrady za službu vo verejnom záujme udeľovanej podnikom povereným poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu (2012/21/EÚ) (Ú. v. EÚ L 7, 11. 1. 2012).
8ac)
§ 5a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
8ad)
Rozhodnutie 2012/21/EÚ.
8ae)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 255/2014 Z. z. o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach.
8c)
9)
§ 68 zákona č. 563/2009 Z. z.
11)
§ 33 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
12)
12a)
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 2609/1995-100 z 3. októbra 1995, ktorým sa ustanovujú podmienky vydania osvedčenia na výrobu tabakových výrobkov (oznámenie č. 235/1995 Z. z.).
12b)
 § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12c)
§ 14 ods. 1 a 2 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13a)
§ 58 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
§ 8a zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14)
§ 2 ods. 2 písm. f) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
14a)
Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1152/2003/ES zo 16. júna 2003 o informatizácii prepravy a kontroly výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/zv. 1; Ú. v. EÚ L 162, 1. 7. 2003).
14aa)
Zákon č. 563/2009 Z. z.
14b)
Nariadenie Komisie (ES) č. 684/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa implementuje smernica Rady 2008/118/ES, pokiaľ ide o elektronické postupy pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane (Ú. v. EÚ L 197, 29. 7. 2009).
14c)
Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
19)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
19a)
Čl. 269 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.
19b)
Čl. 4 bod 4c nariadenia č. 2913/92 v platnom znení.
19c)
Čl. 4 bod 4d nariadenia č. 2913/92 v platnom znení.
19d)
Čl. 174 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.
21)
Zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína.
Zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z.
Zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva.
25)
Nariadenie Rady (ES) č. 2073/2004 zo 16. novembra 2004 o správnej spolupráci v oblasti spotrebných daní (Ú. v. ES L 359, 4. 12. 2004).
25a)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 254/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov.
25c)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
25e)
Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov.
27)
Zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.