105/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

105
ZÁKON
z 3. februára 2004
o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 odsek 5 znie:
„(5)
Výrobcom na účely tohto zákona sa rozumie
a)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vyrába a spracúva lieh v liehovarníckych závodoch podľa odseku 3 písm. a) až o),
b)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vyrába lieh v liehovarníckom závode podľa odseku 3 písm. p).“.
2.
Slovo „prevádzkovateľ“ v príslušnom gramatickom tvare sa v celom texte zákona nahrádza slovom „výrobca“ v príslušnom gramatickom tvare s výnimkou § 8 ods. 5 a 6.
3.
V § 3 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Povolenie neoprávňuje na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu. Prevádzkovať liehovarnícky závod možno na základe povolenia na prevádzkovanie daňového skladu vydaného podľa osobitného predpisu.2a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
§ 23 zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z.“.
4.
V § 3 ods. 3 písm. b) sa vypúšťa bodkočiarka a slová „to neplatí v prípade liehovarníckeho závodu podľa § 2 ods. 3 písm. c) a m)“.
5.
V § 3 ods. 3 sa vypúšťa písmeno o).
Doterajšie písmeno p) sa označuje ako písmeno o).
6.
V § 3 ods. 6 písm. c) sa vypúšťa bodkočiarka a slová „to neplatí v prípade liehovarníckeho závodu podľa § 2 ods. 3 písm. c) a m)“.
7.
V § 4 ods. 1 sa slová „daňovému riaditeľstvu a Ministerstvu financií Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Colnému riaditeľstvu Slovenskej republiky (ďalej len „colné riaditeľstvo")“.
8.
V § 6 ods. 3 sa slová „daňové riaditeľstvo“ nahrádzajú slovami „colné riaditeľstvo“.
9.
V § 7 ods. 1 písm. l) sa slovo „daňové“ nahrádza slovom „colné“.
10.
V § 8 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Povolenie neoprávňuje na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia. Prevádzkovať liehovarnícky závod na pestovateľské pálenie ovocia možno na základe registrácie podľa osobitného predpisu.21a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:
„21a)
§ 19 zákona č. 105/2004 Z. z.“.
11.
V § 8 ods. 5 sa slová „Prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu“ nahrádzajú slovami „Výrobca v liehovarníckom závode“.
12.
V § 8 ods. 6 sa slová „Prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu“ nahrádzajú slovami „Výrobca v liehovarníckom závode“.
13.
V § 9 odsek 7 znie:
„(7)
Normy strát liehu v liehovarníckych závodoch a u ostatných spracovateľov liehu pre jednotlivé druhy strát vznikajúcich podľa činností uvedených v § 2 ods. 2 písm. c) až g) a uplatnenie týchto strát liehu na účely oslobodenia od spotrebnej dane z liehu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.“.
14.
§ 10, 11 a 12 sa vypúšťajú.
15.
§ 13 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Ak colný úrad pri daňovom dozore a daňovej kontrole vykonávanej podľa osobitného predpisu27a) zistí porušenie povinností podľa tohto zákona, oznámi túto skutočnosť ministerstvu do troch dní odo dňa jeho zistenia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27a znie:
„27a)
§ 45 zákona č. 105/2004 Z. z.“.
16.
Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý znie:
㤠15a
(1)
Povolenia na zloženie denaturačného prostriedku alebo zmesi denaturačných prostriedkov určených na prípravu všeobecne denaturovaného liehu podľa doterajšieho predpisu strácajú platnosť 1. mája 2004.
(2)
Povolenia na použitie iného denaturačného prostriedku na prípravu osobitne denaturovaného liehu a osobitne denaturovaného bezvodného liehu, ako je ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom, ako aj povolenia jeho najmenšieho prípustného množstva a použitia takto denaturovaného liehu vydané podľa doterajšieho predpisu strácajú platnosť 31. mája 2004.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2004 s výnimkou čl. I § 1 až 50, § 52 a článku II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. mája 2004.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1a)
Článok 299 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. ES C 325, 24. 12. 2002) v platnom znení.
1aa)
Čl. 299 ods. 4 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ C 321 E, 29. 12. 2006) v platnom znení.
1b)
Čl. 84 bod 1 písm. a) nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4; Ú. v. ES L 302, 19. 10. 1992) v platnom znení.
2a)
Príloha č. 24 k vyhláške č. 210/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2aa)
Čl. 79 nariadenia č. 2913/92 v platnom znení.
2b)
Zákon č. 142/2000 Z. z. v znení zákona č. 431/2004 Z. z.
Vyhláška č. 210/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2c)
§ 19 ods. 2 písm. a) zákona č. 142/2000 Z. z. v znení zákona č. 431/2004 Z. z.
2d)
Príloha č. 72 k vyhláške č. 210/2000 Z. z. v znení vyhlášky č. 171/2008 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2005 Z. z. o meradlách.
3a)
§ 115 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
4)
§ 3 ods. 1 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 653/2002 Z. z. o prevádzkovaní liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia a o spôsobe použitia vzoriek liehu.
5)
Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.
5a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5b)
Zákon č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5c)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 z 15. januára 2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia (EHS) č. 1576/89 (Ú. v. EÚ L 39, 13. 2. 2008) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 zo 16. decembra 2008 (Ú. v. EÚ L 354, 31. 12. 2008).
5d)
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. augusta 2000 č. 2313/4/2000-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca nápoje (oznámenie č. 357/2000 Z. z.).
6)
Nariadenie Komisie (ES) č. 3199/93 z 22. novembra 1993 o vzájomnom uznávaní postupov úplnej denaturácie etanolu na účely výnimky zo spotrebnej dane (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 288, 23/11/1993, strany 12 – 15) v znení neskorších zmien a doplnkov.
7)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
8)
§ 9 ods. 7 zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov.
9)
§ 19 ods. 8 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení zákona č. 23/2002 Z. z.
10)
Napríklad zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon) v znení zákona č. 245/2003 Z. z.
11)
Napríklad Občiansky zákonník, § 14a zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, § 64 až 66, 68, 69, 75 a 77 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Trestný zákon.
12)
Napríklad oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 324/1997 Z. z. o uzavretí Zmluvy medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve za mier vzťahujúcej sa na štatút ich ozbrojených síl v znení ďalších dodatkových protokolov.
13)
Nariadenie Komisie (ES) č. 31/96 z 10. januára 1996 o osvedčení o oslobodení od spotrebnej dane (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 008 z 11/01/1996, strany 11 – 15) v znení neskorších zmien a doplnkov.
15)
§ 2 ods. 2 písm. f) zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh.
15b)
Nariadenie Komisie (ES) č. 3199/93 z 22. novembra 1993 o vzájomnom uznávaní postupov úplnej denaturácie etanolu na účely výnimky zo spotrebnej dane (Ú. v. ES L 288, 23. 11. 1993) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 1309/2005 z 10. augusta 2005 (Ú. v. EÚ L 208, 11. 8. 2005).
15c)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 202/2004 Z. z. o povolených denaturačných prostriedkoch, ich ustanovených množstvách na denaturáciu liehu, o požiadavkách na denaturáciu liehu a manipuláciu s denaturovaným liehom, o požiadavkách na jeho vlastnosti a o určenom účele použitia denaturovaného liehu v znení neskorších predpisov.
15d)
Napríklad nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 02/zv. 04).
16)
Napríklad § 4 ods. 2 zákona č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 2745/2002-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca označovanie potravín (oznámenie č. 634/2002 Z. z.), § 21 ods. 2 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 207/2000 Z. z. o označenom spotrebiteľskom balení v znení vyhlášky č. 420/2001 Z. z.
16a)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 206/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení kontrolných známok na označovanie spotrebiteľského balenia liehu a o grafických prvkoch a údajoch na kontrolnej známke.
16aa)
§ 2 písm. a) zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
17)
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
19)
Nariadenie Komisie (ES) č. 1291/2000 z 9. júna 2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky (Ú. v. ES L 152, 24. 6. 2000) v platnom znení.
19a)
Napríklad § 19 ods. 6 písm. b) a ods. 8 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov.
19d)
21)
§ 459a zákona č. 238/2001 Z. z. v znení zákona č. 464/2003 Z. z.
§ 65b zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení zákona č. 609/2003 Z. z.
21b)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 226/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na usporiadanie technologických zariadení na výrobu, spracovanie, skladovanie a prepravu liehu, kontrole množstva liehu, zisťovaní zásob liehu a o spôsobe vedenia evidencie.
22)
Zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína.
23)
26)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov.
27)
29)
§ 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 653/2002 Z. z.
30)
§ 4 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 653/2002 Z. z.
32a)
§ 58 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 8a zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
33)
§ 2 ods. 2 písm. f) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 313 až 322 Obchodného zákonníka.
34)
Napríklad zákon č. 238/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
34a)
Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1152/2003/ES zo 16. júna 2003 o informatizácii prepravy a kontroly výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/zv. 1; Ú. v. EÚ L 162, 1. 7. 2003).
34b)
Nariadenie Komisie (ES) č. 684/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa implementuje smernica Rady 2008/118/ES, pokiaľ ide o elektronické postupy pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane (Ú. v. EÚ L 197, 29. 7. 2009).
34c)
Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
35)
Nariadenie Komisie (EHS) č. 2719/92 z 11. septembra 1992 o sprievodnom administratívnom dokumente pri preprave tovarov podliehajúcich spotrebným daniam v pozastavení dane (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 276, 19/09/1992, strany 1 – 10) v znení neskorších zmien a doplnkov.
36)
Dohoda o voľnom obchode medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Európskym združením voľného obchodu (oznámenie č. 235/2003 Z. z.).
37)
Nariadenie Komisie (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992 ustanovujúce Colný zákonník spoločenstva (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 302, 19/10/1992, strany 1 – 50) v znení neskorších zmien a doplnkov.
38)
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 144/1982 Zb. o Colnom dohovore o medzinárodnej preprave tovaru na podklade karnetov TIR (Dohovor TIR) v znení Pozmeňovacích návrhov Dohovoru TIR (oznámenie č. 132/1999 Z. z.).
39)
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 89/1963 Zb. o Colnom dohovore o karnetoch E. C. S. pre obchodné vzorky a o Colnom dohovore o karnete A. T. A. pre dovozný colný záznam tovaru.
40)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
40a)
Čl. 161 nariadenia č. 2913/92 v platnom znení.
40b)
Čl. 4 bod 4c nariadenia č. 2913/92 v platnom znení.
40c)
Čl. 4 bod 4d nariadenia č. 2913/92 v platnom znení.
40d)
Čl. 66 nariadenia č. 2913/92 v platnom znení.
41)
Nariadenie Komisie (EHS) č. 3649/92 zo 17. decembra 1992 o zjednodušenom sprievodnom dokumente na prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani vnútri Spoločenstva, ktorý bol uvoľnený do daňového voľného obehu v odosielajúcom členskom štáte (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 369, 18/12/1992, strany 17 – 24).
42)
Zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva.
Zákon č. 104/2004 Z. z.
Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov.
42a)
§ 33 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
42b)
§ 57 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
43)
§ 15 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
44)
§ 45 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
45)
§ 15 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
46)
Nariadenie Rady (ES) č. 2073/2004 zo 16. novembra 2004 o správnej spolupráci v oblasti spotrebných daní (Ú. v. EÚ L 359, 4. 12. 2004).
46a)
Zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
46b)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
48)
§ 29 zákona č. 431/2002 Z. z.
49)
§ 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
49a)
Zákon č. 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 123/1997 Z. z. o označovaní spotrebiteľského balenia liehu kontrolnou páskou.
50)
Nariadenie Komisie (EHS) č. 2719/92 z 11. septembra 1992 o sprievodnom administratívnom dokumente pri preprave tovarov podliehajúcich spotrebným daniam v pozastavení dane (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 276, 19/9/1992, strany 1 – 10) v znení neskorších zmien a doplnkov.
Nariadenie Komisie (EHS) č. 3649/92 zo 17. decembra 1992 o zjednodušenom sprievodnom dokumente na prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani vnútri Spoločenstva, ktorý bol uvoľnený do daňového voľného obehu v odosielajúcom členskom štáte (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 369, 18/12/1992, strany 17 – 24).
51)