101/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2004 do 17.08.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

101
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 9. februára 2004,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 349/2003 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 219/2003 Z. z. o zaobchádzaní s chemickými látkami, ktoré možno zneužiť na nezákonnú výrobu omamných látok a psychotropných látok a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 2 a § 23 ods. 9 zákona č. 219/2003 Z. z. o zaobchádzaní s chemickými látkami, ktoré možno zneužiť na nezákonnú výrobu omamných látok a psychotropných látok a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 349/2003 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 219/2003 Z. z. o zaobchádzaní s chemickými látkami, ktoré možno zneužiť na nezákonnú výrobu omamných látok a psychotropných látok a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 3 sa vkladá nový § 3a, ktorý znie:
㤠3a
Touto vyhláškou sa transponujú do právneho poriadku Slovenskej republiky právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 12.“.
2.
Prílohy č. 1, 2 a 12 k vyhláške č. 349/2003 Z. z. znejú:
„Príloha č. 1 k vyhláške č. 349/2003 Z. z.
ZOZNAM URČENÝCH LÁTOK
SKUPINA I
LÁTKA CN označenie(ak sa odlišuje) HSCN číslo* CAS**
1-fenyl-2-propanón fenylacetón 29143100 103-79-7
kyselina N-acetylanranilová 29242200 89-52-1
izosafrol (cis + trans) 29329100 120-58-1
3,4-metyléndioxyfenyl-propán-2-ón 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)propán-2-ón 29329200 4676-39-5
piperonal 29329300 120-57-0
safrol 29329400 94-59-7
efedrin 29394100 299-42-3
pseudoefedrin 29394200 90-82-4
norefedrin ex 29394900 14838-15-4
ergometrín 29396100 60-79-7
ergotamín 29396200 113-15-5
kyselina lysergová 29396300 82-58-6
Stereoizoméry látok tejto skupiny okrem katínu***vždy, ak je ich existencia možná; soli týchto látok vždy, ak je ich existencia možná okrem soli katínu.
SKUPINA II
LÁTKA CN označenie(ak sa odlišuje) HSCN číslo* CAS**
acetanhydrid 29152400 108-24-7
kyselina fenyloctová 29163400 103-82-2
kyselina antranilová 29224300 118-92-3
piperidin 29333200 110-89-4
manganistan draselný 28416100 7722-64-7
Soli týchto látok, ak je ich existencia možná.
SKUPINA III
LÁTKA CN označenie(ak sa odlišuje) HSCN číslo* CAS**
kyselina chlórovodíková chlórovodík 28061000 7647-01-0
kyselina sírová 28070010 7664-93-9
toluén 29023000 108-88-3
etyléter dietyléter 29091100 60-29-7
acetón 29141100 67-64-1
metyletylketón butanón 29141200 78-93-3
Soli týchto látok vždy, ak je ich existencia možná, okrem chloridiv a síranov.
Vysvetlivky:
* číslo harmonizovaného systému kombinovanej nomenklatúry (položka colného sadzobníka)
** CAS číslo je registračné číslo “Chemical Abstract Service„, ktoré je unikátnou číselnou špecifikáciou každej chemickej látky a jej štruktúry; CAS číslo je špecifické pre každý izomér a soľ každého izoméru, to znamená, že CAS čísla pre soli a látky uvedené vyššie sú odlišné od tých, ktoré sú uvedené v tabuľke SKUPINA I
***iný názov (+)-norpseudoefedrín, HSCN číslo 29394300, CAS číslo 492-39-7
Príloha č. 2 k vyhláške č. 349/2003 Z. z.
LIMITY ROČNÝCH MNOŽSTIEV URČENÝCH LÁTOK SKUPINY II
LÁTKA MNOŽSTVO
acetanhydrid 100 l
manganistan draselný 100 kg
kyselina antranilová 1 kg
kyselina fenyloctová 1 kg
piperidin 0,5 kg
Na kvantifikáciu solí týchto látok, ak je ich existencia možná, respektíve na kvantifikáciu ich zmesí, ak sa nachádzajú v zmesi alebo v prírodnom produkte, platia množstvá po prepočte na obsah čistej látky.
Príloha č. 12 k vyhláške č. 349/2003 Z. z.
Zoznam transponovaných smerníc
Touto vyhláškou sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponujú tieto právne akty Európskych spoločenstiev:
1. Smernica Rady 2003/101/ES meniaca smernicu Rady 92/109/EHS o výrobe a umiestnení na trh určitých látok používaných na nezákonnú výrobu omamných a psychotropných látok.
2. Preklad tejto smernice sa nachádza v Centrálnej prekladateľskej jednotke sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2004.
Pavol Rusko v. r.