c70-r1/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.05.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 346/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V prílohe č. 1 v systematickej skupine Columbidae v skupine A majú byť namiesto slov „Columba livia (III GH)“ správne uvedené slová „Columba livia (III GH) o603“.