c69-r1/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 07.05.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
vo vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 124/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií
V prílohe č. 1 v časti Požiadavky na vzdelanie a odbornú prax na udelenie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejných kanalizácií pre I. až III. kategóriu majú byť v II. kategórii namiesto slov „od 2 000 do 25 0000“ správne uvedené slová „od 2 000 do 25 000“.