c58-r1/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.04.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
V § 46 ods. 3 prvej vete majú byť namiesto slov „2 600 m" správne uvedené slová „2 600 mm".