c47-r1/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.03.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
vo vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia
V § 6 ods. 7 druhá veta má správne znieť:
„Vypočíta sa tak, že v hodnotenom období sa zrátajú súčiny počtu kreditov a číselného hodnotenia podľa odseku 3 pre všetky predmety zapísané študentom a výsledok sa vydelí celkovým počtom kreditov zapísaných študentom za dané obdobie.“.