c224-r1/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 17.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chýb
v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
1.
V § 128 ods. 4 prvej vete má byť namiesto slova „ zamestnanec“ správne uvedené slovo „poistenec“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 111 sa dopĺňa tento text:
„ Zákon č. 222/2003 Z. z. o zvýšení dôchodkov v roku 2003 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia.“.