c219-r1/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 12.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
vo vyhláške Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 466/2003 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 251/2001 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Colného zákona v znení vyhlášky č. 519/2001 Z. z.
Na konci textu vyhlášky má byť namiesto mena „Vlastimil Podstránsky“ správne uvedené meno „Vladimil Podstránsky“.