c169-r8/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.09.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chýb
v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 294/2003 Z. z. o požiadavkách na zdraviezvierat koňovitých pri ich premiestňovaní, ich výmene s členskými štátmi a ich dovoze z tretích krajín
1.
V § 1 ods. 1 majú byť namiesto slov „transponuje smernica Rady uvedená“ správne uvedené slová „transponujú právne predpisy Európskych spoločenstiev uvedené“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 má správne znieť: „§ 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 309/2003 Z. z.“.
3.
V prílohe č. 1 majú byť namiesto slov „Smernica Rady je preložená“ správne uvedené slová „Právne predpisy Európskych spoločenstiev sú preložené“.