c169-r6/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.09.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chýb
v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 290/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní spermy hovädzieho dobytka, pri jej výmene s členskými štátmi a pri dovoze z tretích krajín
1.
V prílohe č. 3 časti A bode 4 písm. c) má byť nad slovom predpisu namiesto odkazu „1“ správne uvedený odkaz „6“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„6)
Príloha č. 6 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z.“.
2.
V prílohe č. 4 časti IV bode 4 písm. c) má byť namiesto slova „volvuvaginitídu“ správne uvedené slovo „vulvovaginitídu“.
3.
V prílohe č. 4 časti IV bode 5 písm. b) má byť namiesto slova „slintavku“ správne uvedené slovo „slintačku“.