c169-r5/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.09.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chýb
v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 285/2003 Z. z. o vyšetrovaní čerstvého mäsa na trichinely
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 13 majú byť namiesto slov „Príloha č. 1“ správne uvedené slová „Príloha č. 2“.
2.
V prílohe č. 6 v poznámke pod čiarou k odkazu 1 majú byť namiesto slov „Príloha č. 1 časť E bod 8“ správne uvedené slová „Príloha č. 2 časť E bod 7“.