c169-r11/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.09.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chýb
v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 299/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri uvádzaní na trh čerstvého hydinového mäsa, jeho výmenách s členskými štátmi a dovozoch z tretích krajín
1.
V § 11 písm. a) má byť nad slovom predpisu namiesto odkazu „2“ správne uvedený odkaz „15“.
2.
V § 12 ods. 2 písm. d) majú byť namiesto slov „podľa osobitného predpisu,5)“ správne uvedené slová „v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev,“.